การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

​คำบอกกล่าวเรียกประชุม
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ดาวน์โหลด

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ลงทะเบียนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ลงทะเบียนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password)ช่องทาง
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (e-Request)
ลงทะเบียน
วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการซักถามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการซักถามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะดาวน์โหลด
<-- Insert data in list MeetingsReports -->

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดาวน์โหลด
<-- Insert data in list MeetingsReports -->
การเสนอวาระการประชุม

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566


วัตถุประสงค์

ธนาคารคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ธนาคารจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ธนาคารและผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

หลักเกณฑ์
 1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  ผู้ถือหุ้นของธนาคารที่ประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม ต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.05 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคาร โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้
 2. การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุม
  ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่งเป็นจดหมายลงทะเบียนถึงธนาคารได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2565 ตามที่อยู่ดังนี้

  เลขานุการบริษัท
  สำนักเลขานุการบริษัท สายงานเลขาธิการองค์การ
  บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ชั้น 33
  เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ
  กรุงเทพฯ 10140

  กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน
 3. เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ธนาคารขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม
  1. 1) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของธนาคาร โดยที่ข้อเท็จจริงมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติในเรื่องดังกล่าว
  2. 2) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่ธนาคารจะดำเนินการได้
  3. 3) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
  4. 4) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ตามข้อ 1 หรือให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
  5. 5) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ข้อบังคับทางการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับธนาคาร และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
  6. 6) เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและธนาคารได้ดำเนินการกำหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้ง
  7. 7) เรื่องที่ธนาคารได้ดำเนินการแล้ว
  8. 8) เรื่องที่ซ้ำกับเรื่องที่ได้เสนอมาก่อนแล้ว
  9. 9) กรณีอื่นตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
 4. คณะทำงานกลั่นกรองเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร และธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยเรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคารจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ต่อไป
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566


วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น ธนาคารจึงมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด


หลักเกณฑ์

 1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
  ผู้ถือหุ้นของธนาคารที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.05 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคาร โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้
 2. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
  ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ โดยกรอก “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566” พร้อมแนบเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง และขอให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อกรอก “แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่งเป็นจดหมายลงทะเบียนถึงธนาคาร ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2565 ตามที่อยู่ดังนี้

  เลขานุการบริษัท
  สำนักเลขานุการบริษัท สายงานเลขาธิการองค์การ
  บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ชั้น 33
  เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ
  กรุงเทพฯ 10140

  กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน
 3. ธนาคารจะพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเสนอ พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่ครบถ้วน ถูกต้อง และมีข้อมูลเพียงพอ ทั้งนี้ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ จะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของธนาคารที่เกี่ยวข้อง
  โดยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทนเป็นผู้กลั่นกรอง คัดเลือก ตามกระบวนการสรรหากรรมการของธนาคาร เสนอต่อคณะกรรมการธนาคารก่อนขอความเห็นชอบต่อ ธปท. และธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ต่อไป

การพิจารณาคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ธนาคารจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการตามกฎหมายและข้อกำหนดของธนาคารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 1. คุณสมบัติกรรมการตาม พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551
 2. คุณสมบัติกรรมการตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
 3. คุณสมบัติกรรมการตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
 4. คุณสมบัติกรรมการตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
 5. คุณสมบัติกรรมการตาม พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2548
 6. คุณสมบัติกรรมการตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
 7. คุณสมบัติกรรมการตาม พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560
 8. คุณสมบัติกรรมการตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 9. คุณสมบัติกรรมการตามประกาศทางการอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
  • ประกาศ ธปท. ที่ สนส. 8/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลโครงสร้างและขอบเขตธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ ลว. 20 ก.ค. 64
  • ประกาศ ธปท. ที่ สนส. 3/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน บริษัทแม่ของสถาบันการเงิน และบริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน ลว. 19 เม.ย. 64
  • ประกาศ ธปท.ที่ สนส. 12/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ลว. 22 พ.ค. 61
  • ประกาศ ธปท. ที่ สนส. 10/2561 เรื่อง ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน ลว. 22 พ.ค. 61
  • ประกาศ ธปท. ที่ สนช. 5/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการขอขึ้นทะเบียนการประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับ ลว. 16 เม.ย. 61
  • ประกาศ ธปท.ที่ สนช. 3/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตการประกอบธุรกิจระบบการชำระเงินภายใต้การกำกับ ลว. 16 เม.ย. 61
  • ประกาศ ธปท.ที่ สนส. 5/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ลว. 27 เม.ย. 60
  • ประกาศ ธปท. ที่ สนส. 6/2558 เรื่อง การให้สินเชื่อ ทำธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ หรือประกันหนี้แก่กรรมการ ผู้มีอำนาจในการจัดการของสถาบันการเงิน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ลว. 24 มี.ค. 58
  • ประกาศคณะกรรมการ กลต. ที่ กจ. 3/2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ลว. 23 ม.ค. 60
  • ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ประมวล-ฉบับที่ 12) ลว. 30 ก.ย. 59
  • ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลว. 3 มิ.ย. 2557 (ประมวล-ฉบับที่ 16)
  • หนังสือสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ กลต.ข.(ว) 17/2554 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการกระทรวงการคลังดำรงตำแหน่งในบริษัทผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลว. 11 พ.ย. 54
  • ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข.7/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์อื่น ลว. 1 ก.พ. 53
  • ประกาศคณะกรรมการ กลต. ที่ กจ .17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ลว. 15 ธ.ค. 51 (ประมวล-ฉบับที่ 5)
  • หนังสือ ตลท. ที่ บจ.(ว) 50/2549 เรื่อง จำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่ง ลว. 29 ก.ย. 49
  • ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดำเนินกิจการตามความในมาตรา 126 พ.ศ. 2563
  • กฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
 10. ข้อบังคับและระเบียบธนาคารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
  • ข้อบังคับธนาคาร
  • ข้อบังคับคณะกรรมการธนาคาร
  • คุณสมบัติของกรรมการอิสระของธนาคาร
  • ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่านเช็คของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
  • หลักเกณฑ์ของธนาคาร
การส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุม

ธนาคารคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ธนาคารจึงจัดให้มีระบบรับคำถามเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 110 ประจำปี 2565 โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายังธนาคารได้ ดังนี้

 1. ผู้ถือหุ้นส่งคำถามพร้อมกับให้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียด ดังนี้
  - ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และ อีเมล (ถ้ามี) ที่ติดต่อได้ของผู้ถือหุ้น
  - คำถามในวาระที่ประสงค์จะสอบถามและข้อมูลประกอบ (ถ้ามี)
 2. ช่องทางที่ธนาคารเปิดรับคำถาม
  - ทางเว็บไซต์ของธนาคาร คลิกที่นี่ เพื่อส่งคำถาม
  - ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
  ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์
  สำนักเลขานุการบริษัท สายงานเลขาธิการองค์การ
  บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ชั้น 33
  เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ
  กรุงเทพฯ 10140
 3. ช่วงเวลาที่เปิดรับคำถาม
  ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 110 ประจำปี 2565 ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
 4. การตอบคำถามกรณีที่ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
  สำนักเลขานุการบริษัทเป็นผู้รวบรวมคำถามที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นก่อนเสนอคณะกรรมการธนาคาร และธนาคารจะพิจารณาตอบคำถามโดยตอบล่วงหน้าก่อนวันประชุมหรือในวันประชุม และแจ้งในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบ

ส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุม