การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

คำบอกกล่าวเรียกประชุม
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ดาวน์โหลด

หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะดาวน์โหลด
<-- Insert data in list MeetingsReports -->

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดาวน์โหลด
<-- Insert data in list MeetingsReports -->
การส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุม

ธนาคารคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ธนาคารจึงจัดให้มีระบบรับคำถามเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 109 ประจำปี 2564 โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายังธนาคารได้ ดังนี้

 1. ผู้ถือหุ้นส่งคำถามพร้อมกับให้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียด ดังนี้
  - ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail (ถ้ามี) ที่ติดต่อได้ของผู้ถือหุ้น
  - คำถามในวาระที่ประสงค์จะสอบถามและข้อมูลประกอบ (ถ้ามี)
 2. ช่องทางที่ธนาคารเปิดรับคำถาม
  - ทางเว็บไซต์ของธนาคาร คลิกที่นี่ เพื่อส่งคำถาม
  - ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
  ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์
  สำนักเลขานุการบริษัท สายงานเลขาธิการองค์การ
  บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ชั้น 33
  เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ
  กรุงเทพฯ 10140
  - ทางโทรสาร : 02-4702690
 3. ช่วงเวลาที่เปิดรับคำถาม
  ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 109 ประจำปี 2564 ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 2 เม.ย. 2564
 4. การตอบคำถามกรณีที่ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
  คณะกรรมการอิสระเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองคำถามที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นก่อนเสนอคณะกรรมการธนาคาร และธนาคารจะพิจารณาตอบคำถามโดยตอบล่วงหน้าก่อนวันประชุมหรือในวันประชุม และแจ้งในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบ

ส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุม

การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง

การออกเสียงลงคะแนน จะนับหุ้น 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้น 1 รายสามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น จะไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ ยกเว้นกรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

การลงมติในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน และเจ้าหน้าที่จะไปบันทึกการลงคะแนน ณ ที่นั่งของผู้ถือหุ้น และเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อการตรวจสอบ โดยวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ การลงมติเลือกตั้งกรรมการจะดำเนินไปเป็นรายบุคคล

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยหรือไม่ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนจะถือว่าอนุมัติตามที่นำเสนอ ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน โดยให้ส่งบัตรส่วนที่เหลือแก่เจ้าหน้าที่ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว ส่วนผู้ถือหุ้นที่กลับก่อนให้ส่งคืนบัตรลงคะแนนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อการบันทึกต่อไป

การนับผลการลงคะแนนเสียง จะใช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่วาระพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ จะใช้มติไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และวาระพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของธนาคาร จะใช้มติไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ธนาคารได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนและประมวลผลการนับคะแนนเสียง เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้น

การประมวลผลการนับคะแนนเสียงเห็นด้วยในแต่ละวาระ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจากจำนวนคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งในที่ประชุมและที่มอบฉันทะ ส่วนผู้ถือหุ้นที่ได้ลงคะแนนเสียงเป็นการล่วงหน้าและผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการของธนาคารเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ธนาคารได้บันทึกรวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นดังกล่าวไว้แล้ว

หลังจากประมวลผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระเสร็จสิ้น จะประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย และคะแนนเสียงของผู้ไม่มีสิทธิออกเสียง โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นตามมติที่ต้องใช้ ซึ่งวาระเลือกตั้งกรรมการจะประกาศผลคะแนนเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือกลับก่อน

สำหรับกรณีที่จะถือเป็นบัตรเสียคือ การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือกรณีที่มีการแยกการลงคะแนนเสียง ยกเว้นกรณีคัส​โตเดียนหรือมีการขีดฆ่าบัตรทั้งบัตร