การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

​​​​​คำบอกกล่าวเรียกประชุม​
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ลงทะเบียนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ลงทะเบียนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password)ช่องทาง
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (e-Request)
ลงทะเบียน
หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะดาวน์โหลด
<-- Insert data in list MeetingsReports -->
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดาวน์โหลด
<-- Insert data in list MeetingsReports -->
การส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุม

ธนาคารคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ธนาคารจึงจัดให้มีระบบรับคำถามเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 111 ประจำปี 2566 โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายังธนาคารได้ ดังนี้

 1. ผู้ถือหุ้นส่งคำถามพร้อมกับให้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียด ดังนี้
  - ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และ อีเมล (ถ้ามี) ที่ติดต่อได้ของผู้ถือหุ้น
  - คำถามในวาระที่ประสงค์จะสอบถามและข้อมูลประกอบ (ถ้ามี)
 2. ช่องทางที่ธนาคารเปิดรับคำถาม
  - ทางเว็บไซต์ของธนาคาร คลิกที่นี่ เพื่อส่งคำถาม
  - ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
  ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์
  ฝ่ายสื่อสารองค์การ สายงานเลขาธิการองค์การ
  บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ชั้น 33
  เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ
  กรุงเทพฯ 10140
 3. ช่วงเวลาที่เปิดรับคำถาม
  ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 111 ประจำปี 2566 ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566
 4. การตอบคำถามกรณีที่ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
  ฝ่ายสื่อสารองค์การเป็นผู้รวบรวมคำถามที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นก่อนเสนอคณะกรรมการธนาคาร และธนาคารจะพิจารณาตอบคำถามโดยตอบล่วงหน้าก่อนวันประชุมหรือในวันประชุม และแจ้งในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบ

ส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุม