​​​นโยบายการรักษาความปลอดภัย​

​​

ธนาคารกสิกรไทย มุ่งเน้นการให้บริการ K-Mobile Corporate Banking  (“บริการ") แก่ลูกค้าเป็นสำคัญ ธนาคารคำนึงถึงความสำคัญของข้อมูลของลูกค้าและเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของลูกค้า ดังนั้น บมจ.ธนาคารกสิกรไทย จึงขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของธนาคาร ในการ จัดเก็บรวบรวม ข้อมูล การใช้ข้อมูล การเปิดเผยข้อมูล และการรักษาข้อมูลของลูกค้าผู้ใช้บริการ K-Mobile Corporate Banking

 1. 1. ข้อมูลที่ลูกค้าให้กับธนาคาร
  2. ข้อมูลที่ธนาคารจะได้รับจากการที่ลูกค้าใช้บริการ
  3. เงื่อนไขในการใช้ข้อมูลของธฯคาร

     1. ​เมื่อลูกค้าโหลดแอพพลิเคชั่นและพร้อมเข้าใช้งาน ธนาคารจะทำการเก็บข้อมูลของลูกค้าที่ได้ยินยอมเปิดเผยข้อมูลให้กับทางธนาคาร


      ข้อมูลลูกค้าที่ลูกค้าให้กับธนาคาร
      ก่อนการติดตั้งหรือใช้บริการ K-Mobile Corporate Banking ลูกค้าสามารถเลือกที่จะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยข้อมูลของตนให้ธนาคารทราบถึงข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าได้ แต่ทั้งนี้ธนาคารมีความจำเป็นที่จะต้องทราบและใช้ข้อมูลของลูกค้าในการสมัครบริการและการทำธุรกรรมขั้นตอนต่างๆ เช่น เลขที่บัญชี รหัสประจำตัวและรหัสผ่าน [CH1]  และข้อมูลอื่นๆ ตามที่ธนาคารแจ้งความประสงค์  โดยข้อมูลต่างๆธนาคารได้รวบรวมจากการสมัครใช้บริการหรือการใช้งานผ่านทางแอพพลิเคชั่น ทั้งนี้ความปลอดภัยในการใช้งาน ธนาคารได้กำหนดมาตรฐานความปลอดภัย จากรหัสประจำตัวและรหัสผ่าน [CH2] ในการรักษาความปลอดภัยให้กับลูกค้าในการใช้งาน ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถที่จะให้ข้อมูลกับทางธนาคารด้วยความสมัครใจ เพื่อขอความช่วยเหลือ และการทำธุรกรรมรายการต่างๆ ผ่านช่องทาง K-Contact Center[CH3] 

      ข้อมูลที่ธนาคารจะได้รับจากการที่ลูกค้าใช้บริการ
      ธนาคารอาจขอเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานและการทำธุรกรรมของลูกค้า ได้แก่ เลขที่บัญชี ประเภทธุรกรรม เวลา วันที่รายละเอียดการทำธุรกรรมประเภทต่างๆ และอื่นๆ  ธนาคารอาจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายโทรศัพท์ ประเภทการเชื่อมต่อ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องธนาคารอาจขออนุญาตเข้าถึงพื้นที่จัดเก็บบนโทรศัพท์มือถือ เพื่อติดตั้งแอพพลิเคชั่น และจัดเก็บหลักฐานการทำธุรกรรมออนไลน์เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิง และเพื่อความสะดวกของลูกค้าในการส่งต่อผลการทำธุรกรรมให้กับผู้อื่น รวมไปถึงการเข้าถึงการใช้งานกล้องถ่ายรูปและอัลบั้ม สุดท้ายนี้ธนาคารจะขออนุญาตจัดเก็บประวัติการใช้งานเมื่อลูกค้าเข้าใช้งานระบบ

      การใช้ข้อมูลของธนาคาร
      ธนาคารจะนำข้อมูลที่ได้รับมาตรวจสอบ ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพระบบและบริการต่างๆของธนาคาร อย่างสม่ำเสมอ เพื่อความสะดวกสบายและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าธนาคารและเพื่อให้การให้บริการเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  ธนาคารอาจจะมีการติดต่อลูกค้าเพื่อส่งสิทธิประโยชน์ต่างๆ หรือเสนอการให้บริการใหม่  ธนาคารจะเปิดเผย และใช้ข้อมูลของลูกค้าเฉพาะต่อ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน ผู้รับจ้าง หรือที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นต้องรู้ข้อมูลเท่านั้น ทั้งนี้เว้นแต่ จะเป็นการเปิดเผยตามกฎหมาย กฎระเบียบ คำสั่งศาล คำสั่งจากหน่วยงานที่ควบคุมธนาคาร และคำสั่งจากรัฐบาล 

      ธนาคารอาจดำเนินการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยระบุวันที่มีผลบังคับใช้ใหม่ และแจ้งนโยบายความเป็นส่วนใหม่ให้ลูกค้าทราบ​