รายงานทางการเงิน

2559
รายงานรายเดือน
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ. 1.1)
รายงานรายไตรมาส
งบการเงินฉบับก่อนการสอบทาน / ก่อนการตรวจสอบ
งบการเงินและรายงานการสอบทาน / การตรวจสอบงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
รายงานรายครึ่งปี
งบการเงินอย่างย่อ
การเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ Basel III หลักการที่ 3
รายงานรายปี
รายงานประจำปี / แบบ 56 - 1 One Report *
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) ปี 2564
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56 - 1) *
รายงานอื่น ๆ
อัตราส่วนเงินกองทุน

หมายเหตุ :

* แบบ 56 - 1 One Report เริ่มปี 2563

​​