สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

​ธนาคารตระหนักถึงความสำคัญต่อสิทธิผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน ดังนั้น ธนาคารจึงมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายที่ทางการกำหนด

สิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น
  1. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน
  2. สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
  3. สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น
  4. สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
  5. สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งและกำหนดสินจ้างผู้สอบบัญชี
  6. สิทธิในการรับเงินปันผล
การประชุมผู้ถือหุ้น

การกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น

ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งจะจัดขึ้นภายใน 4 เดือนนับแต่วันปิดบัญชีงบดุลประจำปี ธนาคารจะกำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่จะจัดประชุม ซึ่งโดยปกติจะจัดประชุม ณ สำนักงานใหญ่ของธนาคาร ซึ่งมีความพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

ทั้งนี้ ธนาคารสามารถเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้ หากคณะกรรมการธนาคารเห็นความจำเป็นหรือสมควร

การส่งหนังสือนัดประชุม

ธนาคารจะดำเนินการจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 14 วันล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีระยะเวลาในการพิจารณาเกี่ยวกับวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดที่เพียงพอที่จะใช้ประกอบการตัดสินใจ ทั้งนี้ แต่ละเรื่องมีการระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งมีความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวด้วย

นอกจากนี้ ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ธนาคารจะสื่อผ่านหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยฉบับใดฉบับหนึ่งติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน

การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ก็สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน โดยกรอกเอกสารหนังสือมอบฉันทะตามแนวทางที่อธิบายไว้ในรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะที่ธนาคารจัดส่งให้พร้อมกับหนังสือนัดประชุม

การเข้าร่วมประชุมและการลงทะเบียน

ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นควรนำเอกสารที่ใช้แสดงตัวเพื่อเข้าร่วมประชุม อาทิ บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือในกรณีที่รับมอบฉันทะจากบุคคลธรรมดา จะต้องนำหลักฐานของผู้มอบฉันทะมาแสดงด้วย อาทิ หนังสือมอบฉันทะ และสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือในกรณีที่รับมอบฉันทะจากนิติบุคคลในฐานะเป็นผู้แทน จะต้องนำหลักฐานของผู้มอบฉันทะมาแสดงด้วย อาทิ หนังสือมอบฉันทะ และหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีการรับรองสำเนาที่ถูกต้อง โดยธนาคารจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม และมีการนำระบบ Barcode มาให้บริการในการลงทะเบียน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของคณะกรรมการธนาคาร

ธนาคารให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น คณะกรรมการจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการจะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

นอกจากนี้ กรรมการผู้จัดการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ผู้สอบบัญชีภายนอกหรือตัวแทน จะเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อรับฟังความคิดเห็นและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น การลงมติ และการบันทึกรายงานการประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ธนาคารจะชี้แจงวิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนก่อนการประชุม และระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถามโดยให้เวลาอย่างเหมาะสม ซึ่งการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่างเปิดเผยและรวดเร็ว ซึ่งการออกเสียงลงคะแนนธนาคารจะนับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง และถือเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากนอกเหนือจากการออกเสียงในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น และใช้บัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นคัดค้านหรืองดออกเสียง และเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ภายหลัง รวมทั้งธนาคารได้มีการบันทึกมติที่ประชุมโดยแบ่งเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในรายงานการประชุม และมีการบันทึกคำถาม คำชี้แจง และความคิดเห็นของที่ประชุมไว้อย่างละเอียดด้วย

กรณีที่ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระการประชุมเรื่องใด ห้ามออกเสียงในเรื่องนั้น ยกเว้นการออกเสียงเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการ

คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดการประชุมผู้ถือหุ้น

การจ่ายเงินปันผล

ธนาคารจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ในกรณีที่ผลประกอบการของธนาคารมีกำไรและไม่มียอดขาดทุนสะสมอยู่ โดยต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยการจ่ายเงินปันผลนั้นจะแบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

นอกจากนี้ หากคณะกรรมการธนาคารเห็นว่าธนาคารมีผลกำไรสมควรพอที่จะจ่ายเงินปันผล ก็อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ทั้งนี้ เงินกำไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือส่วนที่เหลือจากการจ่ายปันผลระหว่างกาล ให้จัดสรรเป็นเงินสำรองต่าง ๆ ได้ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือจัดสรรเป็นทุนสำรองเพื่อเป็นเงินกองทุนของธนาคารต่อไป

ธนาคารจะจ่ายเงินปันผลภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ หรือภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่คณะกรรมการธนาคารลงมติ ในกรณีที่ธนาคารจะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ และแจ้งการจ่ายปันผลในหนังสือพิมพ์ด้วย

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของธนาคารทุกปี โดยอาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ แต่ผู้สอบบัญชีนั้นต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ในธนาคาร และต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย