Middle|Center White

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​เพิ่มความมั่นใจ​​​​
ไร้กังวลเรื่องค่าเงิน

HtmlBlock
11
 
 

บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศสำหรับ

บุคคล / นิติบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ (Resident)

ลดความเสี่ยง ของความผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารสภาพคล่องทางธุรกิจ
งอกเงย ด้วยผลตอบแทนที่มากขึ้น

 
Top|Right
 

สกุลเงินที่เปิดให้บริการ​​

USD 
 

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
(USD)

 
SGD 
 

ดอลลาร์สิงคโปร์
(SGD)

 
AUD 
 

ดอลลาร์ออสเตรเลีย
(AUD)

 
CAD 
 

ดอลลาร์แคนาดา
(CAD)

 
HKD 
 

ดอลลาร์ฮ่องกง
(HKD)

JPY 
 

เยนญี่ปุ่น
(JPY)

 
GBP 
 

ปอนด์สเตอร์ลิง
(GBP)

 
CHF 
 

ฟรังค์สวิส
(CHF)

 
EUR 
 

ยูโร
(EUR)

 
CNY 
 

หยวน
(CNY)

MYR 
 

ริงกิต*
(MYR)

*ให้บริการที่สาขาสํานักพหลโยธินเท่านั้น ​HtmlBlock
12
 

การเปิดบัญชีสำหรับผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ

ที่มาของเงินฝากยอดเงิน
คงเหลือ
วิธีการนำฝากเอกสารประกอบ
การฝากเงินเข้าบัญชี FCD
 • เงินได้จากต่างประเทศ (รวมถึงเงินที่ได้รับจาก Non-resident ที่มาจากการซื้อ / แลกเปลี่ยน / กู้ยืมจากธนาคารในประเทศไทย)
 • เงินที่ Resident ซื้อ / แลกเปลี่ยน / กู้ยืมกับธนาคารในประเทศไทย
 • เงินที่ได้รับโอนมาจากบัญชี FCD อื่นของตนเอง และบัญชี FCD ของ Resident อื่น
 • เงินที่ได้รับจากธนาคาร หรือผู้ประกอบธุรกิจปัจจัยชำระเงินต่างประเทศตามแต่กรณี
ไม่จำกัดจำนวน
 • รับเงินโอนเข้าจากต่างประเทศ
 • ธนบัตรต่างประเทศ
 • ดราฟต์ต่างประเทศ
 • เช็คเดินทางต่างประเทศ
 • นำเงินบาทมาซื้อเงินตราต่างประเทศเพื่อฝากเข้าบัญชี FCD
 • การโอนเงินระหว่างบัญชี FCD
 • ไม่ต้องยื่นเอกสารหลักฐาน
คลิกและเลื่อนเพื่อดูข้อมูล
 

การถอนเงินจากบัญชี FCD

​ ​ ​ ​
วิธีการรับเงินเอกสารประกอบ
การถอนเงินจากบัญชี FCD
 • ถอนเพื่อชำระภาระผูกพันในต่างประเทศ
 • ถอนเพื่อฝากเข้าบัญชี FCD ของ Non-resident รวมถึงการชำระแทนกิจการในเครือในประเทศ
 • ถอนเพื่อรับธนบัตรต่างประเทศ
 • ถอนเพื่อรับดราฟต์ต่างประเทศ
 • ถอนเพื่อรับเช็คเดินทางต่างประเทศ
 • ถอนเพื่อแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาท
 • ถอนเพื่อโอนเงินไปต่างประเทศ ตามวัตถุประสงค์ที่ ธปท.กำหนด
 • ถอนเพื่อโอนระหว่างบัญชี FCD
 • เอกสารแสดงภาระผูกพันตามวัตถุประสงค์ที่ ธปท. กำหนด
 • ขายรับบาทกับธนาคารในประเทศไทย
 • เพื่อฝากเข้าบัญชี FCD อื่นของตนเอง และบัญชี FCD ของ Resident อื่น
 • ถอนเพื่อฝากเข้าบัญชี FCD ของธนาคาร หรือผู้ประกอบธุรกิจปัจจัยชำระเงินต่างประเทศตามแต่กรณี รวมถึงการชำระแทนกิจการในเครือในประเทศ
 • ไม่ต้องยื่นเอกสารหลักฐาน
คลิกและเลื่อนเพื่อดูข้อมูล
 

หมายเหตุ​​​

 • การฝากธนบัตรเงินตราต่างประเทศเข้าบัญชี FCD ของลูกค้า ทำได้รายละ ไม่เกิน USD 15,000 หรือเทียบเท่าต่อวัน หรือไม่เกินกว่าจำนวนเงินตามหลักฐานที่แสดงว่าเงินที่จะฝากมีแหล่งที่มาจากต่างประเทศ เช่น ใบสำแดงการนำเข้าเงินตราต่างประเทศที่กรมศุลกากรประทับตราและลงชื่อ เป็นต้น หรือหลักฐานจากผู้ประกอบธุรกิจปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ
 • การถอนธนบัตรเงินตราต่างประเทศ ทำได้เฉพาะชำระภาระในต่างประเทศ หรือค่าใช้จ่ายเดินทางเท่านั้น ต้องไม่นำมาใช้ในประเทศไทย
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากรุณาตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดก่อนใช้บริการ

รายละเอียดบัญชี

รายละเอียดบัญชีกระแสรายวันบัญชีออมทรัพย์บัญชีฝากประจำ
เงินฝากขั้นต่ำไม่กำหนดไม่กำหนดไม่กำหนด
ยอดเงินคงเหลือขั้นต่ำเฉลี่ยต่อเดือนไม่มีขั้นต่ำไม่มีขั้นต่ำไม่มีขั้นต่ำ
การจ่ายดอกเบี้ยไม่มีดอกเบี้ยจ่ายเข้าบัญชี ทุกวันที่ 25 มิถุนายน
และ 25 ธันวาคม
 • จ่ายตามเวลาครบกำหนดการฝาก 1, 3, 6, 9 และ 12 เดือน
 • กรณีถอนก่อนกำหนด
  • ระยะเวลาฝากไม่ถึง 3 เดือน ไม่จ่าย
  • ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3​ เดือน จ่ายตามบัญชีออมทรัพย์
คลิกและเลื่อนเพื่อดูข้อมูล
 
คุณสมบัติ
 • บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
 • บุคคลธรรมดาต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้พำนักในประเทศไทยเป็นการถาวร
 • นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย
 • สำนักงานสาขาและตัวแทนของนิติบุคคลต่างชาติที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย
 • ส่วนราชการ องค์การของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจของประเทศไทย
 • ข้าราชการ / ลูกจ้างของส่วนราชการ องค์การของรัฐบาลของประเทศไทยที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศ
 • นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะของประเทศไทยจัดตั้งขึ้น
เอกสาร

บุคคลธรรมดา​​

 • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง (Smart Card)
 • ทะเบียนบ้านฉบับจริง (เฉพาะกรณีเป็นบัตรประจำตัวประชาชนรุ่นเก่าที่ไม่มีชิพ)

นิติบุคคลจดทะเบียนใน​ประเทศไทย

 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคลหรือเอกสารที่แสดงการจดทะเบียนที่มีรายละเอียดสาคัญ ได้แก่ ชื่อบริษัท เลขที่จดทะเบียน ทุนจดทะเบียน ที่ตั้งของสำนักงาน และรายชื่อกรรมการที่มีอานาจลงนามและเงื่อนไขการ ลงนาม
 • ข้อบังคับ (ถ้ามี)
 • รายงานการประชุม/หนังสือแสดงความประสงค์ขอเปิดบัญชีที่ลงนามรับรองโดยผู้ที่มีอำนาจกระทำการแทนซึ่งระบุประเภทบัญชีและชื่อธนาคาร พร้อมกำหนดผู้มีอำนาจลงนามเบิกถอนและเงื่อนไขการเบิกถอน
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บางกรณีอาจมีรายชื่อผู้ถือหุ้นระบุอยู่ในหนังสือรับรองแล้ว)
 • กรณีที่มีการมอบอำนาจในการเบิกถอน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจและเอกสารแสดงตนของ ผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจทุกคน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เฉพาะด้านหน้าบัตรเท่านั้น (กรณีบัตรประจำตัวไม่แสดงที่อยู่ต้องใช้ร่วมกับสำเนาทะเบียนบ้าน) หรือสำเนาหนังสือเดินทาง​ที่ยังไม่หมดอายุ ณ วันเปิดบัญชี(กรณีต่างชาติ)ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสารของบุคคล ดังนี้
  • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่ระบุในหนังสือรับรอง (ทุกราย)
  • ผู้มีอำนาจลงนามเบิกถอน (กรณีผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทไม่ได้เป็นผู้มีอำนาจลงนามเบิกถอน)
  • ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 25 ขึ้นไป
โปรดเตรียมเอกสารข้างต้นพร้อมสำเนาที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองและประทับตรา(ถ้ามี)ทุกหน้า

ร้านค้าจดทะเบียน

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เฉพาะด้านหน้าบัตรเท่านั้น (แนบสำเนาทะเบียนบ้าน กรณีบัตรไม่แสดงที่อยู่) หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีต่างชาติ) ของเจ้าของร้านค้า ที่ยังไม่หมดอายุ ณ วันเปิดบัญชี
 • ใบทะเบียนพาณิชย์ที่ระบุ​ชื่อผู้ขอจดทะบียน​
​​
 
 
 
HtmlBlock
21
 
 
 
 

บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศสำหรับ

บุคคล / นิติบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ
(Non - Resident)

บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ สำหรับผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ (Non-Resident)​

 

 
Middle|Center
 


 

​​

สกุลเงินที่เปิดให้บริการ​

USD 
 

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
(USD)

 
SGD 
 

ดอลลาร์สิงคโปร์
(SGD)

 
AUD 
 

ดอลลาร์ออสเตรเลีย
(AUD)

 
CAD 
 

ดอลลาร์แคนาดา
(CAD)

 
HKD 
 

ดอลลาร์ฮ่องกง
(HKD)

JPY 
 

เยนญี่ปุ่น
(JPY)

 
GBP 
 

ปอนด์สเตอร์ลิง
(GBP)

 
CHF 
 

ฟรังค์สวิส
(CHF)

 
EUR 
 

ยูโร
(EUR)

 
CNY 
 

หยวน
(CNY)

MYR 
 

ริงกิต*
(MYR)

*ให้บริการเฉพาะนิติบุคคลไทยเท่านั้น​HtmlBlock
22
 

การเปิดบัญชีสำหรับผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ

ที่มาของเงินฝากยอดเงินคงเหลือวิธีการนำฝากเอกสารประกอบ
การฝากเงินเข้าบัญชี FCD
 • เงินได้จากต่างประเทศ (รวมถึงเงินที่ได้รับจาก Non-resident ที่มาจากการซื้อ / แลกเปลี่ยน / กู้ยืมจากธนาคารในประเทศไทย)
 • รับโอนมาจากบัญชี FCD อื่นของตน หรือบัญชี FCD ของ Non-resident อื่น
ไม่จำกัดจำนวน
 • ธนบัตรต่างประเทศ
 • ดราฟต์ต่างประเทศ
 • เช็คเดินทางต่างประเทศ
 • เงินโอนเข้าจากต่างประเทศ
 • นำเงินบาทมาซื้อเงินตราต่างประเทศเพื่อฝากเข้าบัญชี FCD
 • เงินที่โอนระหว่างบัญชี FCD ของ Non-resident รายนั้น
 • เงินที่โอนจากบัญชี FCD ของบุคคล / นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยเพื่อชำระภาระผูกพันให้แก่บุคคล / นิติบุคคลต่างประเทศโดยฝากเข้าบัญชี FCD
 • กรณีนำเงินบาทมาซื้อเงินตราต่างประเทศ ตั้งแต่ USD 200,000 หรือเทียบเท่าเพื่อฝากเข้าบัญชี FCD ต้องแสดงเอกสารแหล่งที่มาของเงินบาท เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน เป็นต้น
 • รับชำระจาก Resident ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ไม่เกินภาระผูกพันของ Resident
 • ไม่ต้องยื่นเอกสารหลักฐาน
คลิกและเลื่อนเพื่อดูข้อมูล

การฝากธนบัตรเงินตราต่างประเทศเข้าบัญชี FCD ของลูกค้า ทำได้รายละ ไม่เกิน USD 15,000 หรือเทียบเท่าต่อวัน หรือไม่เกินกว่าจำนวนเงินตามหลักฐานที่แสดงว่าเงินที่จะฝากมีแหล่งที่มาจากต่างประเทศ เช่น ใบสำแดงการนำเข้าเงินตราต่างประเทศที่กรมศุลกากรประทับตราและลงชื่อ เป็นต้น หรือหลักฐานจากผู้ประกอบธุรกิจปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ

การถอนเงินจากบัญชี FCD

วิธีการรับเงินเอกสารประกอบ
การถอนเงินจากบัญชี FCD
 • กรณีถอนรับเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ถอนได้ทุกกรณี ไม่ต้องแสดงเอกสารประกอบและไม่ต้องกรอกแบบธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ
 • ถอนเพื่อรับธนบัตรต่างประเทศ
 • ถอนเพื่อรับดราฟต์ต่างประเทศ
 • ถอนเพื่อรับเช็คเดินทางต่างประเทศ
 • ถอนเพื่อโอนไปต่างประเทศ
 • ถอนเพื่อโอนระหว่างบัญชี FCD
 • ไม่ต้องยื่นเอกสารหลักฐาน
 • ถอนรับเป็นสกุลเงินบาท
 • ถอนเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท
​ สามารถทำได้ภายใต้วงเงินดังนี้
 • Value Today/Tom: ไม่เกิน 200​​​ ล้านบาท ต่อกลุ่ม NR โดยรวมธุรกรรมปล่อยสภาพคล่องเงินบาทอื่น
 • Value Spot: ทำได้ไม่จำกัดจำนวน
คลิกและเลื่อนเพื่อดูข้อมูล

หมายเหตุ

 • กรณีถอนและรับเป็นเงินบาทต้องแสดงหลักฐานว่ามีภาระที่ต้องชำระตามกิจกรรม การค้า บริการหรือการลงทุนที่เกิดขึ้นในประเทศไทย หรือไม่เกินวงเงินที่กำหนด ตามแต่กรณี
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากรุณาตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดก่อนใช้บริการ

รายละเอียดบัญชี

รายละเอียดบัญชีกระแสรายวันบัญชีออมทรัพย์บัญชีฝากประจำ
เงินฝากขั้นต่ำUSD 5,000​​​
USD 5,000USD 500
ยอดเงินคงเหลือขั้นต่ำเฉลี่ยต่อเดือนUSD 5,000
กรณีต่ำกว่าที่กำหนด คิดค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี USD 10 / เดือน
USD 5,000
กรณีต่ำกว่าที่กำหนด คิดค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี USD 10 / เดือน
ไม่มีขั้นต่ำ
การจ่ายดอกเบี้ยไม่มีดอกเบี้ยจ่ายเข้าบัญชี ทุกวันที่ 25 มิถุน​​ายน
และ 25 ธันวาคม
 • จ่ายตามเวลาครบกำหนดการฝาก 1, 3, 6, 9 และ 12 เดือน
 • กรณีถอนก่อนกำหนด
  • ระยะเวลาฝากไม่ถึง 3 เดือน ไม่จ่าย
  • ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือน จ่ายตามบัญชีออมทรัพย์
คลิกและเลื่อนเพื่อดูข้อมูล
คุณสมบัติ
 • บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยและไม่มีใบต่างด้าวหรือใบสำคัญถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
 • กิจการสถาบันกองทุนสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลที่ตั้งอยู่นอกประเทศไทย
 • สำนักงานสาขาและตัวแทนของนิติบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศซึ่งตั้งอยู่นอกประเทศไทย
 • องค์กรของรัฐบาลต่างประเทศที่ตั้งอยู่นอกประเทศไทย
 • บุคคลธรรมดาต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้พำนักในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • บุคคลธรรมดาต่างชาติที่เข้ามาปฏิบัติงานชั่วคราวในประเทศไทย
 • สถานทูตต่างประเทศและผู้ได้รับเอกสิทธิ์ทูต
 • เจ้าหน้าที่หรือพนักงานชาวต่างประเทศของสถานทูตต่างประเทศ
 • ทบวงการชำนัญพิเศษแห่งองค์การสหประชาชาติ องค์การหรือสถาบันระหว่างประเทศ
 • เจ้าหน้าที่หรือพนักงานชาวต่างประเทศของทบวงการชำนัญพิเศษแห่งองค์การสหประชาชาติ องค์การหรือสถาบันระหว่างประเทศ ซึ่งได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันในประเทศไทย
เอกสาร

บุคคลต่างชาติ

 • เอกสารแสดงตน เช่น หนังสือเดินทาง (Passport), VISA และ
  เอกสารตามวัตถุประสงค์ของการเข้ามาในประเทศไทย ตามที่ธนาคารกำหนด

นิติบุคคลจดทะเบียนนอก​​ประเทศไทย

 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคลหรือเอกสารที่แสดงการจดทะเบียนที่มีรายละเอียดสาคัญ ได้แก่ ชื่อบริษัท เลขที่จดทะเบียน ทุนจดทะเบียน ที่ตั้งของสำนักงาน และรายชื่อกรรมการที่มีอานาจลงนามและเงื่อนไขการ ลงนาม
 • ข้อบังคับ (ถ้ามี)
 • รายงานการประชุม/หนังสือแสดงความประสงค์ขอเปิดบัญชีที่ลงนามรับรองโดยผู้ที่มีอำนาจกระทำการแทนซึ่งระบุประเภทบัญชีและชื่อธนาคาร พร้อมกำหนดผู้มีอำนาจลงนามเบิกถอนและเงื่อนไขการเบิกถอน
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บางกรณีอาจมีรายชื่อผู้ถือหุ้นระบุอยู่ในหนังสือรับรองแล้ว)
 • กรณีที่มีการมอบอำนาจในการเบิกถอน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจและเอกสารแสดงตนของ ผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจทุกคน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เฉพาะด้านหน้าบัตรเท่านั้น (กรณีบัตรประจำตัวไม่แสดงที่อยู่ต้องใช้ร่วมกับสำเนาทะเบียนบ้าน) หรือสำเนาหนังสือเดินทาง​ที่ยังไม่หมดอายุ ณ วันเปิดบัญชี(กรณีต่างชาติ)ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสารของบุคคล ดังนี้
  • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่ระบุในหนังสือรับรอง (ทุกราย)
  • ผู้มีอำนาจลงนามเบิกถอน (กรณีผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทไม่ได้เป็นผู้มีอำนาจลงนามเบิกถอน)
  • ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 25 ขึ้นไป
โปรดเตรียมเอกสารข้างต้นพร้อมสำเนาที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองและประทับตรา(ถ้ามี)ทุกหน้า
​​​

หมายเหตุ

 • เอกสารทั้งหมดจะต้องแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งรับรองความถูกต้องในการแปล
 • เอกสารทั้งหมดจะต้องมีการทำ Notary Public โดย Notary Public นั้นได้รับการรับรองโดยสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุล
​​
 
 
 
HtmlBlock
24
 

คำถามที่พบบ่อย

ในแต่ละวันลูกค้าสามารถนำฝากธนบัตรต่างประเทศเข้าบัญชีเงินฝาก FCD ได้สูงสุดจำนวนเท่าไหร่

สำหรับลูกค้าบุคคล / นิติบุคคลไทย และต่างชาติ นำฝากได้ไม่เกินวันละ USD 15,000 หรือเทียบเท่า ต่อราย หากจะฝากเกิน ต้องแสดงเอกสารหลักฐานการนำเงินเข้ามาจากต่างประเทศ เช่น ใบสำแดงเงินเข้าประเทศที่กรมศุลกากรประทับตราและลงลายมือชื่อ เป็นต้น หรือหลักฐานจากผู้ประกอบธุรกิจปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ

การนำเงินบาทมาแลกเปลี่ยนเพื่อฝากเข้าบัญชี FCD หรือถอนจากบัญชี FCD เพื่อแลกเปลี่ยนรับเป็นเงินบาทใช้อัตราแลกเปลี่ยนอะไร

การฝากใช้อัตราแลกเปลี่ยนช่อง Bank Selling Rate TT / การถอนใช้อัตราแลกเปลี่ยนช่อง Bank Buying Rate TT

การโอนเงินระหว่างบัญชี FCD ในประเทศของบุคคลไทย สามารถทำได้หรือไม่

สามารถทำได้อย่างเสรี ไม่จำกัดวงเงิน และไม่เรียกเอกสารประกอบการทำธุรกรรม

ธุรกรรมบัญชี FCD สามารถทำต่างสาขาได้หรือไม่

ได้ สามารถทำธุรกรรมฝาก-ถอน ต่างสาขาได้ตามรายชื่อสาขาที่ให้บริการบัญชี ยกเว้นบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ที่ให้ทำธุรกรรมที่สาขาเจ้าของบัญชีเท่านั้น และบัญชีเงินฝากสกุล MYR เปิดให้บริการที่สาขาสำนักพหลโยธินเพียงที่เดียว

สาขาเปิดให้บริการทำธุรกรรมบัญชีเงินฝาก
เงินตราต่างประเทศ ในช่วงเวลาใดบ้าง

เปิดให้บริการในวันจันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดตามที่ธนาคาร​แห่งประเทศไทยประกาศ ตามเวลาทำการของสาขา ถึง 16.30 น.

 
 
 

​​

InvisibleSectionName
10
 

บุคคล/นิติบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ​​

 
 
 
InvisibleSectionName
20
 

บุคคล/นิติบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ​​