กำไรต่อหุ้นและเงินปันผล

ปี กำไรต่อหุ้น
(บาท)
เงินปันผล
(บาท)
อัตราการจ่าย
เงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)

​​​