ติดต่อส่วนนักลงทุนสัมพันธ์

​นักลงทุนไทยและงานทะเบียนหุ้น

นักลงทุนสถาบันและต่างประเทศ

Chief Investor Relations Officer
ติดต่อนายทะเบียนหุ้นสามัญ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

    เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10140
  • SET Contact Center: 02-0099999
  • SETContactCenter@set.or.th
  • เว็บไซต์: www.set.or.th/tsd


​​​

ส่งคำถามถึงส่วนนักลงทุนสัมพันธ์

​​