Middle|Left Black

e-Tax Invoice & e-Receipt

​​​​​

 
None
10
Padding
คืออะไร
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
20
Padding
ทำไมต้องสมัครบริการนี้
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
30
Padding
คุณสมบัติการสมัครบริการ
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
40
Padding
คำถามที่พบบ่อย
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
11
Padding
 
 

บริการ e-Tax Invoice &
e-Receipt ของ KBank

เป็นบริการในการออกใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงินรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งจะต้องลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) และต้องนำส่งข้อมูลให้แก่คู่ค้าและสรรพากร

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
21
Padding

ทำไมต้องสมัครบริการนี้ ?

ลดต้นทุนในการจัดการเอกสาร
และกระบวนการทำงาน

สะดวกและประหยัดเวลา
ในการจัดส่งเอกสาร

ประหยัดพื้นที่
ในการจัดเก็บเอกสาร

สะดวก รวดเร็ว
ในการค้นหาเอกสาร

ปลอดภัย มีมาตรฐาน
ในการจัดเก็บเอกสาร
ตามที่ธนาคารกำหนด


Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
31
Padding

คุณสมบัติการสมัครบริการ

  • ผู้ใช้บริการจะต้องลงทะเบียนเข้าโครงการ e-Tax กับกรมสรรพากร และขอ Digital Signature (ธนาคารดำเนินการให้)
  • ผู้ใช้บริการจะต้องมี บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ของธนาคารกสิกรไทย
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
41
Padding

คำถามที่พบบ่อย

บริการนี้เหมาะกับใคร?

ลูกค้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากร และต้องการออกเอกสาร เช่น ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ใบเพิ่มหนี้และใบลดหนี้ หรือใบลดหนี้ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ มีการลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature)

ลายมือชื่อดิจิทัล Digital signature คืออะไร?

ลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) คือ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้น เพื่อยืนยันตัวตนของนิติบุคคลนั้นๆ สำหรับการออกเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ประกอบการต้องนำส่งข้อมูลใดให้แก่กรมสรรพากรบ้าง?

ข้อมูลเอกสารทางภาษี 4 ประเภท คือ 1. ใบกำกับภาษี (ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี) 2. ใบเสร็จรับเงิน 3. ใบเพิ่มหนี้ 4. ใบลดหนี้

ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเก็บไว้นานเท่าใด?

ต้องเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี

สนใจใช้บริการ หรือต้องการยกเลิกการใช้บริการ สามารถติดต่อได้ที่ไหน?

ลูกค้าสามารถติดต่อที่ K-BIZ Contact Ce​nter
02-888-8822

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
22
Padding
 
 

ได้รับการรับรองจาก สพธอ.

ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
สําหรับผู้ให้บริการจัดทํา ส่งมอบ และเก็บรักษาข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ (ขมธอ. 21-2562) ระดับพื้นฐาน
ภายใต้ขอบข่ายการนำส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับใบกำกับภาษี
อิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์

Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left