บทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

​​​​​​​​​คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการอิสระ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน​​
1. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ประธานกรรมการ
2. นายกลินท์ สารสินกรรมการ
3. นายวิบูลย์ คูสกุลกรรมการ
4. นางสาวชนม์ชนัมม์ สุนทรศารทูลกรรมการ
5. นายสุรช ล่ำซำกรรมการ

บทนำ

คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทนตั้งขึ้นตามมติของคณะกรรมการบริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") ในการประชุม ครั้งที่ 3/2545 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2545


ความมุ่งหมาย

คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน ("คณะกรรมการ") ตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการธนาคาร ในความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคล ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของคณะกรรมการธนาคาร


วัตถุประสงค์

คณะกรรมการมีบทบาทในการเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการธนาคาร เกี่ยวกับอัตราค่าตอบแทนของประธานกรรมการ และกรรมการธนาคาร (โดยขอรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในภายหลัง) นอกจากนี้ คณะกรรมการมีหน้าที่จัดทำนโยบายอัตราค่าตอบแทน และกำหนดเงื่อนไขในการว่าจ้างประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร

คณะกรรมการมีหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับผู้สืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง และพนักงานในตำแหน่งที่สำคัญที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการได้จัดทำไว้

คณะกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการธนาคารและติดตามดูแลการดำเนินการเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ทางด้านทรัพยากรบุคคลของธนาคาร รวมทั้งแผนงานพัฒนาผู้บริหารของธนาคารด้วย

คณะกรรมการจะทำการสรรหาและนำชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นครั้งแรก และพิจารณาผลงาน คุณสมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการที่พ้นตำแหน่งและสมควรได้รับเลือกตั้งใหม่ เสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร


โครงสร้างคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน

คณะกรรมการได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งประกอบด้วย กรรมการธนาคารที่ไม่ได้ทำหน้าที่บริหาร ไม่น้อยกว่า 3 คน คณะกรรมการธนาคารจะแต่งตั้งประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน ซึ่งจะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการกำหนดวาระการประชุมและดำเนินการประชุม ซึ่งจะจัดขึ้นอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง ตามกำหนดเวลาที่เห็นสมควร

กรรมการในคณะกรรมการ มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของธนาคาร กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการธนาคารให้ดำรงตำแหน่งต่อได้

ให้ผู้บริหารสายงานทรัพยากรบุคคล เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ

คณะกรรมการอาจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ ในกรณีที่จำเป็นด้วย ค่าใช้จ่ายของธนาคาร เช่น การสำรวจสภาพตลาด การจ้างงาน การสำรวจเงินเดือน สรรหากรรมการและผู้บริหารของธนาคาร เป็นต้น


อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ได้แก่

กลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล

 1. พิจารณาและให้ความเห็นต่อข้อเสนอของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ / หรือ กรรมการผู้จัดการ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเกี่ยวกับนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการทำธุรกิจของธนาคาร
 2. สร้างความมั่นใจว่าแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งที่สำคัญ และรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาได้รับการทบทวนอยู่เสมอเป็นระยะๆ
 3. กำกับดูแลการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

กลยุทธ์ด้านผลประโยชน์ตอบแทน

 1. ทบทวนกลยุทธ์ในการให้ผลประโยชน์ตอบแทน และเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อรับรอง
 2. ทบทวนและเสนอคณะกรรมการธนาคาร เพื่อการจัดการให้มีสิ่งจูงใจแก่พนักงานในผลการปฏิบัติงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการพิจารณาให้ถือหุ้นของธนาคารด้วย
 3. ให้คำเสนอแนะแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ถึงการพิจารณาเงินเดือนหรือผลประโยชน์ต่าง ๆ แก่ผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร
 4. พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการธนาคารเกี่ยวกับนโยบายและรูปแบบของการให้ผลประโยชน์ตอบแทน ซึ่งออกแบบไว้สำหรับการจูงใจ และรักษาไว้ซึ่งพนักงานที่มีความสามารถ มีคุณภาพ และมีศักยภาพ
 5. กำกับดูแลการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

 1. ช่วยดูแลให้มีระบบสำหรับคณะกรรมการธนาคารในการประเมินผลงานและความสามารถในการทำงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการทำธุรกิจของธนาคาร
 2. กำหนดระยะเวลาและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการว่าจ้างประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนด้วย
 3. วางแผนหาผู้สืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ โดยพิจารณาจากผู้บริหารของธนาคารหรือบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
 4. สรรหาและเสนอแนะแก่คณะกรรมการธนาคาร เพื่อพิจารณาผู้สืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ เมื่อถึงคราวจำเป็น

คณะกรรมการธนาคาร

 1. ทบทวนสัดส่วน จำนวน และความหลากหลายขององค์ประกอบของคณะกรรมการธนาคารอย่างสม่ำเสมอ
 2. ให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการธนาคารในการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่ได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการธนาคาร เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อการแต่งตั้งต่อไป
 3. ทบทวนผลประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งสอดคล้องกับความรับผิดชอบเปรียบเทียบได้กับของธนาคารอื่น ๆ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 4. ทบทวนผลการปฏิบัติงานตามแบบประเมินของธนาคารในรอบปีที่ผ่านมา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยพิจารณาข้อคิดเห็นและการประเมินของประธานกรรมการธนาคาร
 5. รับพิจารณาในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง
1. ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตพรรณ ล่ำซำกรรมการ
3. นายสราวุฒิ อยู่วิทยากรรมการ
4. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์กรรมการ
5. นางเจนนิสา คูวินิชกุล จักรพันธุ์ ณ อยุธยากรรมการ
6. นางสาวขัตติยา อินทรวิชัยกรรมการ
7. นายพิพิธ เอนกนิธิกรรมการ
8. นายเรืองโรจน์ พูนผล
กรรมการ
9. นายกฤษณ์ จิตต์แจ้งกรรมการ

บทนำ

คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง ตั้งขึ้นตามมติของคณะกรรมการ บริษัทธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ในการประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561


ความมุ่งหมาย

คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง ตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการธนาคารรับผิดชอบในการกำกับดูแลความเสี่ยงในภาพรวมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม คณะกรรมการกำกับความเสี่ยงจะต้องมั่นใจว่า กลุ่มธุรกิจทางการเงิน ธนาคารกสิกรไทย (“กลุ่มธุรกิจทางการเงิน”) มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมดรวมถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ รวมทั้งดำเนินการรายงานความเสี่ยงให้คณะกรรมการธนาคารได้รับทราบ


วัตถุประสงค์

ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการกำกับความเสี่ยงต้องดำรงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผลกับคณะกรรมการธนาคาร เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล คณะกรรมการกำกับความเสี่ยงแต่ละคนต้องมีความเข้าใจในความรับผิดชอบตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของธนาคาร มีความเข้าใจในธุรกิจ การดำเนินการและการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน


โครงสร้างของคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง

 1. คณะกรรมการกำกับความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการธนาคาร ประกอบด้วย กรรมการธนาคารหรือผู้บริหารที่เหมาะสม จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยสมาชิกอย่างน้อยกึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ หรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และคณะกรรมการธนาคารแต่งตั้งประธานกรรมการกำกับความเสี่ยงโดยพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการอิสระ หรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 2. องค์ประชุมของคณะกรรมการกำกับความเสี่ยงต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกในคณะกรรมการกำกับความเสี่ยงทั้งหมด
 3. ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยงเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการของคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง
 4. ให้คณะกรรมการกำกับความเสี่ยงมีการประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง และอาจจะมีการประชุมเพิ่มเติมได้ในกรณีที่ต้องการ
 5. สมาชิกอย่างน้อย 1 คนจะต้องมีความรู้ ความชำนาญและความเข้าใจด้านความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสถาบันการเงิน
 6. สมาชิกในคณะกรรมการกำกับความเสี่ยงที่เป็นกรรมการธนาคารมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร สำหรับสมาชิกที่เป็นผู้บริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการธนาคาร โดยสมาชิกที่พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคารให้ดำรงตำแหน่งต่อได้
 7. คณะกรรมการกำกับความเสี่ยงอาจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ในกรณีที่จำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของธนาคาร

อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

 1. ให้คำแนะนำคณะกรรมการธนาคารเกี่ยวกับกรอบการกำกับดูแลความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
 2. ดูแลให้ผู้บริหารระดับสูงรวมถึงหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยงปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
 3. ดูแลให้กลยุทธ์ในการบริหารเงินกองทุนและสภาพคล่องเพื่อรองรับความเสี่ยงต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ได้รับอนุมัติ
 4. ทบทวน สอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงโดยรวม และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้อย่างน้อยปีละครั้งหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ โดยควรมีการหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประเมินว่านโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงครอบคลุมความเสี่ยงทุกประเภทและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ รวมถึงมีการดำเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 5. รายงานต่อคณะกรรมการธนาคารถึงฐานะความเสี่ยง ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง และสถานะการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรที่คำนึงถึงความเสี่ยง ตลอดจนปัจจัยและปัญหาที่มีนัยสำคัญ และสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง
 6. มีส่วนร่วมในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยง และหัวหน้าหน่วยงานกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
 7. ปฎิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางการกำหนด หรือคณะกรรมการธนาคารมอบหมาย
คณะจัดการ
1. นางสาวขัตติยา อินทรวิชัยประธาน
2. นายพิพิธ เอนกนิธิสมาชิก
3. นายพัชร สมะลาภาสมาชิก
4. นายกฤษณ์ จิตต์แจ้งสมาชิก
5. ดร.พิพัฒน์พงศ์ โปษยานนท์สมาชิก
​6. นายเรืองโรจน์ พูนผล​สมาชิก
​7​. นาย ธิติ ตันติกุลานันท์สมาชิก

บทนำ

คณะจัดการตั้งขึ้นตามข้อบังคับของ บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) โดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 88 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2543


วัตถุประสงค์

คณะจัดการตั้งขึ้นเพื่อจัดการงานและดำเนินกิจการของธนาคารตามที่คณะกรรมการธนาคารกำหนด เพื่อก้าวไปสู่การมีผลการดำเนินงานที่ยั่งยืนและเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงสภาวะความเสี่ยงทั้งในปัจจุบันและอนาคตและให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี


โครงสร้างของคณะจัดการ

 1. คณะกรรมการธนาคารแต่งตั้งคณะจัดการ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของธนาคาร สมาชิกคณะจัดการ ประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ พนักงาน และบุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควร
 2. คณะจัดการประกอบด้วยบุคคลต่าง ๆ ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสม และเป็นผู้มีวิจารณญาณที่ดีในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของธนาคาร
 3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานคณะจัดการโดยตำแหน่ง
 4. ประธานคณะจัดการเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการของคณะจัดการ
 5. ให้คณะจัดการมีการประชุมตามเวลาที่สมควร แต่ไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง เว้นแต่จำเป็น หรือไม่มีกิจการงานที่จะประชุมกัน หรือมีเหตุสมควรที่ว่าจะไม่มีการประชุม
 6. ให้องค์ประชุมคณะจัดการ ประกอบด้วย จำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกคณะจัดการทั้งหมด ซึ่งจะต้องมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายร่วมอยู่ด้วย
 7. สมาชิกคณะจัดการทุกคนมีหน้าที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งอาจเป็นการเข้าประชุมด้วยตนเองหรือการร่วมประชุมผ่านระบบสื่อสาร ตามความเหมาะสม
 8. คณะจัดการอาจตั้ง คณะปฏิบัติการ เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะจัดการ
 9. คณะจัดการอาจเชิญบุคคลอื่นรวมทั้งตัวแทนผู้บริหารระดับสูงที่มีความเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบในวาระที่พิจารณาในที่ประชุมเข้าร่วมประชุมตามความจำเป็น
 10. คณะจัดการอาจปรึกษากรรมการที่ปรึกษาแก่คณะจัดการ

อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะจัดการ

 1. จัดการงานและดำเนินกิจการของธนาคารตามที่คณะกรรมการธนาคารกำหนด หรือได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารให้ดำเนินการเฉพาะกรณี
 2. บริหารธุรกิจของธนาคารตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้ และตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบอำนาจ รวมทั้งตามที่กำหนดในอำนาจดำเนินการของธนาคาร เพื่อบริหารธนาคารให้ประสบความสำเร็จ บรรลุเป้าหมายของธนาคาร
 3. พิจารณาอนุมัติบทบาทหน้าที่ของคณะปฏิบัติการ ตลอดจนเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะปฏิบัติการ
 4. ให้ประธานคณะจัดการ หรือบุคคลที่ประธานคณะจัดการมอบหมาย รายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารทราบถึงกิจการที่คณะจัดการได้ทำไปแล้ว อย่างไรก็ดี กิจการดังต่อไปนี้ ให้เสนอเพื่อรับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคารก่อน
  1. เรื่องเกี่ยวกับนโยบายของธนาคาร
  2. เรื่องที่หากทำไปแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญแก่กิจการของธนาคาร
  3. เรื่องที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายโดยคณะกรรมการธนาคารเอง
  4. เรื่องที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบที่ธนาคารวางไว้
  5. เรื่องที่คณะจัดการเห็นสมควรเสนอเพื่ออนุมัติเป็นรายเรื่อง หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการธนาคารได้วางไว้ เช่น เรื่องการอนุมัติเครดิต เป็นต้น

บทบาทหน้าที่เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้ง ดร.อดิศวร์ หลายชูไทย ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่เหมาะสม เป็นเลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการ โดยมีสำนักเลขานุการบริษัท สายงานเลขาธิการองค์การ เป็นหน่วยงานสนับสนุนงานเลขานุการบริษัท


คุณสมบัติและประสบการณ์

 1. มีความรู้พื้นฐานด้านธุรกิจ บัญชี กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร หรือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท
 2. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดีของการกำกับดูแลกิจการ
 3. มีความเป็นอิสระและตรงไปตรงมาในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในด้านการให้ข้อแนะนำและข้อคิดเห็นต่างๆ
 4. ​มีประสบการณ์ในงานเลขานุการคณะกรรมการ หรือคุณสมบัติอื่นที่ช่วยให้งานเลขานุการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

หน้าที่และความรับผิดชอบหลักได้แก่

 1. ให้ข้อแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ข้อควรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของทางการ ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของธนาคาร ติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
 2. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ให้ข้อมูล และผลักดันคณะกรรมการธนาคารให้ปฏิบัติตาม รวมทั้งให้มีการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามข้อกำหนดของหลักการดังกล่าว
 3. จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการธนาคาร
 4. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการธนาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของธนาคาร และข้อพึงปฏิบัติที่ดี
 5. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการธนาคาร รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร
 6. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปีของธนาคาร หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการธนาคาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการธนาคาร
 7. ดำเนินการให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดกฎหมาย
 8. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และส่งสำเนาให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบตามที่กฎหมายกำหนด
 9. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับธนาคาร ตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
 10. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นเพื่อให้ได้รับทราบสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของธนาคาร และเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ถือหุ้น บคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหาร
 11. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการธนาคาร
 12. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคาร และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการธนาคาร
 13. ติดตามกฎหมาย ข้อกำหนด และข้อพึงปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจธนาคารและกรรมการ เพื่อการให้คำแนะนำเบื้องต้น
 14. ประสานงานระหว่างคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหารของธนาคาร


​​​
​​