นโยบายการรักษาความปลอดภัย


บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร") มุ่งเน้นการให้บริการ K SHOP (“บริการ") แก่ลูกค้าเป็นสำคัญ ธนาคารคำนึงถึงความสำคัญของข้อมูลของลูกค้าและเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของลูกค้า ดังนั้น ธนาคาร จึงขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของธนาคาร ในการ จัดเก็บรวบรวม ข้อมูล การใช้ข้อมูล การเปิดเผยข้อมูล และการรักษาข้อมูลของลูกค้าผู้ใช้บริการ K SHOP

 1. 1. ข้อมูลที่ลูกค้าให้กับธนาคาร
  2. ข้อมูลที่ธนาคารจะได้รับจากการที่ลูกค้าใช้บริการ
  3. เงื่อนไขในการใช้ข้อมูลของธนาคาร
  เมื่อลูกค้าโหลดแอพพลิเคชั่นและพร้อมเข้าใช้งาน ธนาคารจะทำการเก็บข้อมูลของลูกค้าที่ได้ยินยอมเปิดเผยข้อมูลให้กับทางธนาคาร


 2. ข้อมูลลูกค้าที่ลูกค้าให้กับธนาคาร
  ก่อนการติดตั้งหรือใช้บริการลูกค้าสามารถเลือกที่จะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยข้อมูลของตนให้ธนาคารทราบถึงข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าได้ แต่ทั้งนี้ธนาคารมีความจำเป็นที่จะต้องทราบและใช้ข้อมูลของลูกค้าในการสมัครบริการและการทำธุรกรรมขั้นตอนต่างๆ ผ่านทางแอพพลิเคชั่น เช่น อีเมล์ รหัสผ่าน เบอร์โทรศัพท์มือถือ หมายเลขบัตรเดบิต/เครดิต เลขที่บัญชี หมายเลขบัตรประชาชนหรือข้อมูลอื่นที่ธนาคารประสงค์ที่จะได้รับ เป็นต้น โดยข้อมูลต่างๆ ดังกล่าว ธนาคารได้รวบรวมจากการสมัครใช้บริการหรือการใช้งานผ่านทางแอพพลิเคชั่น  นอกจากนี้ ลูกค้าสามารถที่จะให้ข้อมูลกับทางธนาคารด้วยความสมัครใจ เพื่อขอความช่วยเหลือ และการทำธุรกรรมรายการต่างๆ ผ่านช่องทาง K-BIZ Contact Center

  ข้อมูลที่ธนาคารจะได้รับจากการที่ลูกค้าใช้บริการ
  ธนาคารอาจขอเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานและการทำธุรกรรมของลูกค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่น ได้แก่ เลขที่บัญชี ประเภทธุรกรรม เวลา วันที่รายละเอียดการทำธุรกรรมประเภทต่างๆ และข้อมูลอื่นๆ   ธนาคารอาจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ อีเมล์ เลขเครื่องโทรศัพท์มือถือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ  รหัสในการเข้าทำธุรกรรม เครือข่ายโทรศัพท์ ประเภทการเชื่อมต่อ และข้อความอื่นๆที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้หากได้รับความยินยอมธนาคารอาจขออนุญาตเข้าถึงตำแหน่งปัจจุบัน และข้อมูลที่บันทึกรายชื่อบนโทรศัพท์มือถือของลูกค้าเพื่อความสะดวกสบายในการทำธุรกรรมโอนเงิน

  ธนาคารอาจขออนุญาตเข้าถึงพื้นที่จัดเก็บบนโทรศัพท์มือถือ เพื่อติดตั้งแอพพลิเคชั่น และจัดเก็บหลักฐานการทำธุรกรรมออนไลน์เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิง และเพื่อความสะดวกของลูกค้าในการส่งต่อผลการทำธุรกรรมให้กับผู้อื่น รวมไปถึงการเข้าถึงการใช้งานกล้องถ่ายรูปและอัลบั้มเพื่อประโยชน์สำหรับฟังก์ชั่น QR Code

  สุดท้ายนี้ธนาคารจะขออนุญาตจัดเก็บประวัติการใช้งานเมื่อลูกค้าเข้าใช้งานระบบ

  การใช้ข้อมูลของธนาคาร
  ธนาคารจะนำข้อมูลที่ได้รับมาตรวจสอบ ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพระบบและบริการต่างๆของธนาคาร อย่างสม่ำเสมอ เพื่อความสะดวกสบายและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าธนาคารและเพื่อให้การให้บริการเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  ธนาคารอาจจะมีการติดต่อลูกค้าเพื่อส่งสิทธิประโยชน์ต่างๆ หรือเสนอการให้บริการใหม่  ธนาคารจะเก็บข้อมูลที่ได้รับเป็นความลับ อยู่ในที่ที่ปลอดภัย และจะไม่เปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลใดๆ เว้นแต่เป็นการเปิดเผย ต่อ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน ผู้รับจ้าง หรือที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นต้องรู้ข้อมูลเของธนาคารท่านั้น ทั้งนี้เว้นแต่ จะเป็นการเปิดเผยตามกฎหมาย กฎระเบียบ คำสั่งศาล คำสั่งจากหน่วยงานที่ควบคุมธนาคาร และคำสั่งจากรัฐบาล 

  ธนาคารอาจดำเนินการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยธนาคารจะระบุวันที่มีผลบังคับใช้ใหม่ และแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวใหม่ให้ลูกค้าทราบ