จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

​ธนาคารยึดมั่นในจรรยาบรรณ และต้องการให้กรรมการธนาคารและพนักงานทุกระดับถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติงานธนาคาร ดังนี้

ลูกค้า

ธนาคารมุ่งมั่นให้ลูกค้ามีความพึงพอใจ โดยการนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพและการให้บริการที่เป็นเลิศกับลูกค้าของธนาคาร

 

ผู้ถือหุ้น

ธนาคารมุ่งมั่นให้มีผลการดำเนินงานที่ดีเลิศอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงสภาวะความเสี่ยงในปัจจุบันและอนาคต ธนาคารมีหน้าที่ทำให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานและพยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องทรัพย์สินและธำรงไว้ซึ่งชื่อเสียงของธนาคาร

 

พนักงาน

พนักงานของธนาคารถือเป็นทรัพย์สินที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง ธนาคารสรรหาและว่าจ้างบุคลากรที่มีความสามารถและประสบการณ์เข้ามาปฏิบัติงานสัมพันธ์กันกับความเจริญเติบโตและความต้องการของธนาคาร ธนาคารพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่องให้มีความสามารถในระดับสูงและให้เงินเดือนและผลประโยชน์อื่น ๆ ที่สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำทั่วไป

 

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ธนาคารทำหน้าที่ในฐานะพลเมืองที่ดี วางตัวเป็นกลางโดยไม่กระทำการฝักใฝ่ในพรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใด มุ่งสร้างความเจริญให้สังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

ความยุติธรรม

ธนาคารเชื่อมั่นในการให้ความยุติธรรมต่อทุกฝ่ายที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร และพยายามอย่างยิ่งในการหลีกเลี่ยงความลำเอียงหรือสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 

คุณธรรม

ธนาคารยึดมั่นในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างแน่วแน่ในทุก ๆ ด้าน

 

การรักษาความลับ

ธนาคารสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าในการปกป้องรักษาข้อมูลที่เกี่ยวกับธุรกิจของลูกค้า ภายใต้มาตรฐานจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

 

ความสามารถและเชี่ยวชาญในการประกอบการ

ธนาคารดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบเยี่ยงผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ และมุ่งมั่นที่จะบรรลุผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศโดยการผสมผสานวิธีการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ

 

ความพร้อมในการตอบสนอง

ธนาคารพร้อมให้การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ต่อสังคม ต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค และเศรษฐกิจและปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้าทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

 

วินัยและการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ

ธนาคารยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินัย และรับรองว่าการตัดสินใจทางธุรกิจและการดำเนินกิจการจะเป็นไปตามกฏหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติตามมาตรฐานจรรยาบรรณที่ดีของธนาคารและข้อพึงปฏิบัติที่ดีของพนักงาน