Middle|Left Green

อาวัลตั๋วสัญญาใช้เงิน / รับรองและจ่ายเงินตามตั๋วแลกเงิน

​​​​​​​​​​​​​​​​วางแผนธุรกิจง่ายขึ้น คู่ค้ามั่นใจ จ่ายตามกำหนด

None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
10
Padding

​จุดเด่น

Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
20
Padding

​รายละเอียดสินเชื่อ

Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
30
Padding

​รายละเอียดการสมัคร

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
11
Padding

วางแผนได้ จ่ายตรงเวลา

 

การอาวัลตั๋วสัญญาใช้เงิน

ธนาคารออกตั๋วสัญญาใช้เงิน เพื่อให้นำไปให้ลูกค้า
ธนาคารจะชำระเงินเมื่อตั๋วสัญญาครบกำหนด หรือนำมาเรียกเก็บเงินกับธนาคาร

 

การรับรองตั๋วแลกเงิน

ธนาคารจะรับรองการชำระเงิน ของตั๋วแลกเงินที่ลูกค้าออกให้คู่ค้า
ธนาคารจะชำระเงินเมื่อตั๋วครบกำหนด หรือนำมาเรียกเก็บเงินกับธนาคาร


Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
21
Padding

รายละเอียดสินเชื่อ

รายละเอียดบริการ

ธนาคารอาวัล ตั๋วสัญญาใช้เงิน / รับรองการจ่ายเงินตาม ตั๋วแลกเงิน ​ให้กับผู้ซื้อสินค้า โดยรับประกันว่าธนาคารจะชำระเงิน เมื่อตั๋วครบกำหนดและผู้ขาย / ผู้ทรงตั๋ว นำตั๋วนั้นมาเรียกเก็บเงินจากธนาคาร

วงเงินสินเชื่อ

เป็นไปตามการพิจารณาอนุมัติของธนาคาร

ระยะเวลาอาวัล / รับรอง

ขึ้นกับเครดิตเทอมที่คู่ค้าตกลงกัน โดยจะต้องไม่เกินระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากธนาคาร

หลักประกัน

 • เป็นไปตามนโยบายเครดิตกำหนด

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
31
Padding

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

สถานะ

 • ไม่มีสถานะเป็น NPL

รายได้

 • กำไรสุทธิ 2 ใน 3 ปีล่าสุดเป็นบวก

อายุงาน

 • ดำเนินธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

หมายเหตุ: คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร

เอกสาร

บุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและคู่สมรส
 • สำเนาทะเบียนสมรสหรือใบสำคัญหย่า (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลของผู้สมัครและคู่สมรสผู้สมัคร (ถ้ามี)
 • สำเนาใบแสดงภาษีเงินได้
 • ใบแสดงรายการเดินบัญชี (Statement) จากสถาบันการเงินย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือนล่าสุด
 • สำเนาเอกสารสิทธิหลักประกัน
 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย หรือสัญญามัดจำ (ถ้ามี)

นิติบุคคล

 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วน / บริษัท (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • หนังสือบริคณห์สนธิ และ ข้อบังคับของบริษัท (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของนิติบุคคล
 • สำเนาใบแสดงภาษีเงินได้
 • รายงานการประชุมของนิติบุคคลที่มีมติให้ขอสินเชื่อและ /หรือเปิดบัญชีธนาคาร
 • งบการเงินของกิจการปีล่าสุด ฉบับยื่นกรมสรรพากร
 • ใบแสดงรายการเดินบัญชี (Statement) จากสถาบันการเงินย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือนล่าสุด
 • สำเนาเอกสารสิทธิหลักประกัน
 • สำเนาสัญญาจะซื้อขาย หรือ สัญญามัดจำ (ถ้ามี)

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
40
Padding

คำถามที่พบบ่อย

อาวัลคืออะไร ?

การอาวัล (Aval) เป็นการประกันการใช้เงินตามตั๋วสัญญาใช้เงิน เมื่อมีการออกตั๋วสัญญาใช้เงินลงวันที่ล่วงหน้าเพื่อชำระหนี้ค่าสินค้า เจ้าหนี้อาจจะไม่แน่ใจในเครดิตหรือความน่าเชื่อถือของลูกหนี้ผู้ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน จึงให้ลูกหนี้หาบุคคลผู้มีความน่าเชื่อถือ ให้ลงลายมือชื่ออาวัลตั๋วสัญญาใช้เงิน เพื่อเป็นการค้ำประกันการใช้เงินตามตั๋วเงินนั้น

​​​​
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left