โครงสร้างผู้ถือหุ้น

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​รายชื่อผู้ถือหุ้น บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 10 รายแรก

ธนาคารกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 18 เมษายน 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566​​

ลำดับผู้ถือหุ้นจำนวนหุ้นสามัญที่ถือสัดส่วน (ร้อยละ)
1บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
377,251,997
 15.92
2
STATE STREET EUROPE LIMITED
238,200,838
10.05
3SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
120,578,213
5.09
4THE BANK OF NEW YORK MELLON
81,940,011
3.46
5
สำนักงานประกันสังคม 
57,658,820
2.43
6STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
51,384,635
                 2.17
7
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED
42,246,346
                 1.78
8BNY MELLON NOMINEES LIMITED
        32,790,672
1.38
9
SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC
25,454,056
                 1.07
10
HSBC BANK PLC - SAUDI CENTRAL BANK SECURITIES ACCOUNT A
25,109,753 1.06
 ผู้ถือหุ้นอื่น
1,316,712,252
55.57
 ยอดรวมทุนชำระแล้ว 2,369,327,593 100.00
 ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 1,350,749,799 57.01
 ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว
1,018,577,79442.99
​​
​​