โครงการ e-Donation

ปิ๊บ QR บริจาคผ่านระบบ E-Donation ธนาคารกสิกรไทย

ลดหย่อนภาษีได้ ไม่ต้องขอใบอนุโมทนาบัตร

รายละเอียดเงื่อนไข


 • ธนาคารจะสมทบเงินบริจาค 8 บาท ต่อรายการ ในรายการที่มียอดเงินบริจาคตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไปเท่านั้น และสมทบเพิ่มให้เฉพาะ 30,000 รายการแรกหรือ รวมมูลค่า 240,000 บาทตลอดแคมเปญ
 • ร่วมรายการเฉพาะรายการที่บริจาคเงินผ่าน QR e-Donation ที่ร่วมโครงการกับธนาคารกสิกรไทย โดยผู้บริจาคสามารถบริจาคจาก Mobile Banking ของธนาคารใดก็ได้
 • ร่วมรายการเฉพาะยอดบริจาคผ่าน QR e-Donation ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม – 15 ตุลาคม 2562
 • ธนาคารจะทำการสมทบเงินบริจาคให้กับทางวัดที่ได้รับโปรโมชั่น และได้ตรวจสอบแล้วว่าเข้าเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด หลังจบแคมเปญไม่เกิน 60 วัน โดยโอนเงินบริจาคสมทบเข้าบัญชีที่วัดใช้สมัคร e-Donation กับธนาคารกสิกรไทย
 • รายละเอียด และเงื่อนไขเพิ่มเติมเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด หากมีข้อพิพาทใดใด คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ร่วมรายการสมทบเงินเพิ่ม 8 บาท เฉพาะวัดที่ธนาคารกสิกรไทยระบุรายชื่อไว้ในเว็บไซต์เท่านั้น รายชื่อวัดที่เข้าร่วมดังนี้

  รายชื่อหน่วยรับบริจาค e-Donation
  - วัดพระธาตุช่อแฮ จังหวัดแพร่ (ปีขาล)
  - วัดพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน (ปีเถาะ)
  - วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ (ปีมะโรง)
  - วัดเจ็ดยอด จังหวัดเชียงใหม่ (ปีมะเส็ง)
  - วัดพระบรมธาตุ จังหวัดตาก (ปีมะเมีย)
  - วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ (ปีมะแม)
  - วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม (ปีวอก)
  - วัดพระธาตุดอยตุง จังหวัดเชียงราย (ปีกุน)
  - วัดมิ่งเมือง จังหวัดน่าน
  - วัดพญาภู จังหวัดน่าน
  - วัดภูมินทร์ จังหวัดน่าน
  - วัดดอนมูล จังหวัดน่าน
  - วัดกู่ม่าน จังหวัดเชียงใหม่
  - วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ในพระองค์ จังหวัดนครสวรรค์
  - วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ (สงฆ์อาพาธ)
  - วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ในพระองค์ฯ โรงทานราชนครินทร์
  - วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ (น้ำดื่ม)
  - วัดศรีมงคลใต้ จังหวัดมุกดาหาร
  - วัดป่านานาชาติ จังหวัดอุบลราชธานี
  - วัดพระพุทธบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี
  - วัดหัวลำโพง จังหวัดกรุงเทพฯ
  - วัดสุวรรณราม จังหวัดกรุงเทพฯ
  - วัดไพยชยนต์พลเสพย์ จังหวัดสมุทรปราการ
  - วัดยานนาวา จังหวัดกรุงเทพฯ
  - วัดทิพยวารีวิหาร จังหวัดกรุงเทพฯ
  - วัดปทุมคงคา จังหวัดกรุงเทพฯ
  - วัดดุสิตารามวรวิหาร จังหวัดกรุงเทพฯ
  - วัดโปรดเกตุเชษฐาราม จังหวัดสมุทรปราการ
  - วัดดุสิดารามวรวิหาร จังหวัดกรุงเทพฯ
  - วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) จังหวัดกรุงเทพฯ
  - วัดพระบาทน้ำพุ (โดยจิตอาสา) จังหวัดลพบุรี
  - วัดโพธิ์แมนคุณาราม จังหวัดกรุงเทพฯ
  - วัดมหาธาตุ จังหวัดนครพนม
  - วัดเชิงเลน จังหวัดนนทบุรี
  - วัดจีนประชาสโมสร จังหวัดฉะเชิงเทรา
  - วัดอรุณราชวราราม จังหวัดกรุงเทพฯ
  - วัดสังข์กระจาย จังหวัดกรุงเทพฯ
  - วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร จังหวัดกรุงเทพฯ
  - วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม จังหวัดลำปาง
  - วัดกู้ จังหวัดนนทบุรี
  - วัดชิโนรสารามวีวิหาร จังหวัดกรุงเทพฯ
  - วัดราชคฤห์วรวิหาร จังหวัดกรุงเทพฯ
  - มูลนิธิดวงประทีป จังหวัดกรุงเทพฯ
  - มูลนิธิสายธาร จังหวัดกรุงเทพฯ
  - มหาวิทยาลัยศรีปทุม จังหวัดชลบุรี
  - มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก) จังหวัดกรุงเทพฯ
  - มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ จังหวัดกรุงเทพฯ
  - มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ (ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนนครชัยศรี) จังหวัดนครปฐม
  - มูลนิธิทาง สู่ฝัน ปั้นคนเก่ง จังหวัดกรุงเทพฯ
  - มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดกรุงเทพ
  - คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพฯ
  - มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จังหวัดกรุงเทพฯ
  - มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
  - มูลนิธิกำลังใจ (เพื่อการศึกษา)
  - มูลนิธิกำลังใจ (เพื่อการแพทย์)
  - มูลนิธิกำลังใจ (เพื่อศาสนาและสาธารณะประโยชน์)
  - ทุนการศึกษานิสิตคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - สนับสนุนกิจกรรมนิสิตคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - ปรับปรุงอาคารคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - วัดเกตการาม (วัดประจำปีเกิดปีจอ) จังหวัดเชียงใหม่
  - วัดแคนอก จังหวัดนนทบุรี
  - วัดสุทัศเทพวราราม จังหวัดกรุงเทพฯ
  - ศิริราชมูลนิธิ จังหวัดกรุงเทพฯ
  - โรงพยาบาลราชวิถี จังหวัดกรุงเทพฯ
  - โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

  หน่วยบริจาคอื่น ๆ
  (หมายเหตุ ยังไม่เข้าร่วมโครงการ e-Donation ผู้บริจาคต้องขอใบอนุโมทนาบัตร หรือหลักฐานการบริจาคที่หน่วนรับบริจาคโดยตรง)

  - วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์ จังหวัดนนทบุรี
  - วัดพระธาตุดอยกองมู จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  - วัดพระธาตุชัยมงคล จังหวัดเชียงราย
  - วัดป่าคอวัง จังหวัดน่าน
  - วัดนาวงค์ จังหวัดน่าน
  - วัดนิโครธาราม จังหวัดน่าน
  - วัดหินซ้อนใต้ จังหวัดสระบุรี
  - วัดมะปริง จังหวัดพังงา
  - วัดเมืองยะลาพระอารามหลวง จังหวัดยะลา
  - วัดแค จังหวัดสุพรรณบุรี
  - วัดโพธิ์หอมสุทธาราม จังหวัดสิงห์บุรี
  - วัดสวนป่า จังหวัดสระแก้ว
  - วัดป่านาขาม จังหวัดหนองคาย
  - วัดวิมลนิวาส จังหวัดร้อยเอ็ด
  - วัดป่าธรรมคีรี (เรือนพิพิธภัณฑ์จันดีอนุสรณ์) จังหวัดนครราชสีมา
  - วัดป่าธรรมคีรี จังหวัดนครราชสีมา
  - วัดป่าโนนสมบูรณ์ จังหวัดนครราชสีมา
  - วัดป่าเทพอินทรประดิษฐ์ จังหวัดชัยภูมิ
  - วัดทุ่งต้อม จังหวัดเชียงราย
  - วัดเจริญราษฎร์บำรุง จังหวัดนครปฐม
  - วัดบ้านเหล่า จังหวัดเชียงใหม่
  - คริสตจักรกรุงไทย จังหวัดกรุงเทพ
  - สภากาชาดไทย จังหวัดกรุงเทพ
  - มูลนิธิกสิกรไทย จังหวัดกรุงเทพ
  - มูลนิธิโรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพ
  - มูลนิธิ เวิร์ลแชร์ จังหวัดกรุงเทพ
  - มูลนิธิทาง สู่ฝัน ปั้นคนเก่ง จังหวัดกรุงเทพ
  - มูลนิธิสายธารสุขใจ จังหวัดนนทบุรี
  - มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดร้อยเอ็ด
  - มูลนิธิเพื่อนช้าง จังหวัดลำปาง
  - มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ
  - มูลนิธิรักษ์ไทย
  - มูลนิธิ พล.ต.อ. เภา สารสิน
  - คริสตจักรลิฟวิ่งสตรีมส์ จังหวัดกรุงเทพ
  - มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี จังหวัดกรุงเทพ
  - มัสยิดดารุลมุฮาญีรีน จังหวัดยะลา
  - วัดระฆังโฆสิตาราม จังหวัดกรุงเทพ
  - มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต๊กเซี่ยงตึ้ง จังหวัดกรุงเทพ

ข้อดีของการบริจาค e-Donation

บริจาคง่าย ไม่ต้องขอใบอนุโมทนา

บริจาคผ่าน QR Code ได้ทุกที่ ทุกเวลา

บริจาคเท่าไร ก็ลดหย่อนภาษีได้

เลือกบริจาคผ่าน Mobile Banking
ได้ทุกธนาคาร ไม่ต้องใช้เงินสด

สามารถตรวจสอบข้อมูลการบริจาคได้
ผ่าน https://edonation.rd.go.th/donate

วิธีการบริจาค ผ่าน QR e-Donation

1. กดปุ่ม scan

2. Scan QR e-Donation
หรือ เลือกรูปภาพ QR
ที่บันทึกไว้ในอัลบั้มรูป

3. ใส่รหัสผ่าน

4. กรอกจำนวนเงิน
และเลือกยินยอมให้นำส่งข้อมูล
ไปที่สรรพากร

ดูรายละเอียด

5. ตรวจสอบข้อมูล
หน่วยรับบริจาค/เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีผู้บริจาค
และยืนยันรายการ

6. รับ e-Slip

7. Share e-Slip หรือ
Save e-Slip เก็บไว้

ตรวจสอบข้อมูลการบริจาคได้ที่ https://edonation.rd.go.th/donate
สำหรับลูกค้าที่ไม่มี K PLUS สามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store หรือ Google Play

หมายเหตุ: ธนาคารจะดำเนินการส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร ทุกรายการบริจาคผ่านช่องทาง Mobile Banking ของทุกธนาคารที่รองรับการบริจาค e-Donation ในกรณีที่ผู้บริจาคเลือกติ๊กในช่อง Checkbox เพื่อยินยอมการส่งข้อมูลการบริจาคไปยังกรมสรรพากร ก่อนยืนยันการทำรายการเท่านั้น

รายชื่อหน่วยรับบริจาค e-Donation

เลือกจังหวัด

กดที่รายชื่อเพื่อดู QR e-Donation

วัดเนินตูม-ร่วมทำบุญสร้างโบสถ์

กดที่รายชื่อเพื่อดู QR e-Donation

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ

กดที่รายชื่อเพื่อดู QR e-Donation

โรงพยาบาลบ้านนา

กดที่รายชื่อเพื่อดู QR e-Donation

โรงเรียนอุ่นรักขอนแก่น


กดที่รายชื่อเพื่อดู QR e-Donation

วัดอกเต่า


กดที่รายชื่อเพื่อดู QR e-Donation

มหาวิทยาลัยนเรศวร


กดที่รายชื่อเพื่อดู QR e-Donation

วัดปัญญานันทาราม


กดที่รายชื่อเพื่อดู QR e-Donation

โรงพยาบาลอุทัย


กดที่รายชื่อเพื่อดู QR e-Donation

โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ

วัดโล่สุทธาวาส

กดที่รายชื่อเพื่อดู QR e-Donation

วัดหัวลำโพง


วัดสุวรรณราม


วัดยานนาวา


วัดทิพยวารีวิหาร


วัดปทุมคงคา


วัดดุสิตารามวรวิหาร


วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่)


วัดโพธิ์แมนคุณาราม


วัดอรุณราชวราราม


วัดสังข์กระจาย


วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร


วัดชิโนรสารามวีวิหาร


วัดราชคฤห์วรวิหาร


วัดพระสิงห์ (ปีมะโรง)


วัดเจ็ดยอด (ปีมะเส็ง)


วัดสุทัศเทพวราราม


ศิริราชมูลนิธิ


โรงพยาบาลราชวิถี


มูลนิธิดวงประทีป


มูลนิธิสายธาร


มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก)


มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ


มูลนิธิทาง สู่ฝัน ปั้นคนเก่ง


มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา


มูลนิธิรักษ์ไทย


มูลนิธิ พล.ต.อ. เภา สารสิน


คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


คริสตจักรลิฟวิ่งสตรีมส์


มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี


วัดระฆังโฆสิตาราม


มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต๊กเซี่ยงตึ้ง


มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก


มูลนิธิกำลังใจ (เพื่อการศึกษา)


มูลนิธิกำลังใจ (เพื่อการแพทย์)


มูลนิธิกำลังใจ (เพื่อศาสนาและสาธารณะประโยชน์)


ทุนการศึกษานิสิตคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


สนับสนุนกิจกรรมนิสิตคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ปรับปรุงอาคารคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


มูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย


มูลนิธิสันติสุข


ฬ.จุฬา สะพานบุญ เพื่อผู้ป่วยสามัญ ร.พ.จุฬาฯ


ฬ.จุฬา สะพานบุญ เพื่อบริจาคพระภิกษุสามเณรอาพาธ


ฬ.จุฬา สะพานบุญ เพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์


ฬ.จุฬา สะพานบุญ เพื่อการวิจัยทางการแพทย์


วัดพุน้อย


วัดโบสถ์


มูลนิธิบ้านนกขมิ้น


วัดท่าไม้


วัดมหาพฤฒาราม


คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ( e-Donation)


วัดชัยพฤกษมาลา ราชวรวิหาร


วัดไตรมิตรวิทยาราม


วัดตำหนัก


วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาฯ


วัดภาวนาภิรตาราม


วัดมหาบุศย์


วัดภาษี


วัดใหม่ช่องลม


วัดภาณุรังษี


(วัดยาง) ทำบุญถวายหลวงพ่อโต


วัดสุทธิวราราม


วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก


วัดปรินายกวรวิหาร


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล(MUKA Bike Run For Fund)


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล(โครงการวิ่งการกุศล Mu Charity)


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล(กองทุนสุขภาพนักศึกษา ม.มหิดล)


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล(กองทุนพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี)


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล(กองทุนพัฒนาวิทยาเขตนครสวรรค์)


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล(ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์นครสวรรค์)


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล(ทุนการศึกษา)


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล(ทุนสมาคมศิษย์เก่ามหิดล)


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล(ทุนสมาคมศิษย์เก่า ICT มหิดล)


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล(ทุนผู้สูงอายุ)


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล(ทุนทั่วไป)


วัดทองธรรมชาติวรวิหาร


มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์


วัดโสมนัสวิหาร


วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์


มหาวิทยาลัยศรีปทุม


วัดจากแดง


มูลนิธิ บ้านบางแค ในพระอุปถัมภ์ฯ


โรงพยาบาลชลบุรี


วัดวชิรธรรมสาธิต


มูลนิธิชัยพัฒนา


วัดเศวตฉัตรวรวิหาร


มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาในพระราชูปถัมภ์


วัดสังฆทาน (ออมบุญ)


มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์


วัดชินวรารามวรวิหาร


วัดเจ้าอาม


สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน


วัดประยุรวงศาวาส


มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน


มูลนิธิราชสกุลอาภากรฯ


โรงเรียนมีชัยพัฒนา


วัดบพิตรพิมุข


มูลนิธิพาณิชย์สงเคราะห์


ยุวพุทธิสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


วัดบางพลีใหญ่ใน


คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(เพื่อกองทุนภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง)


โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ(ค่ายารักษาทั่วไป)


วัดบุปผาราม


มูลนิธิสายเด็ก 1387

วัดบางเตยกลาง


วัดบ้านพร้าวนอก


วัดพระยาสุเรนทร์


วัดโมกข์


วัดนายโรง


คริสตจักร บางนา แบ๊บติสต์


วัดแจงร้อน


วัดสน


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล (โครงการเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา กรมสมเด็จพระเทพฯ)


วัดบัวขวัญ (พระอารามหลวง)


วัดอินทรวิหาร


มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมในพระอุปถัมภ์ฯ


โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ(ค่ายารักษาทั่วไป)


กองทุนมหิดลรวมไทยต้านภัย COVID-19


ฬ.จุฬาสะพานบุญ e-Donation เงินบริจาคโรคโควิด-19


โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สู้ภัยโควิด


วัดนางในธัมมิการาม


วัดนางในธัมมิการาม - (เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์)


มูลนิธิกัลยาณวิสุทธิ์


วัดรวกสุทธาราม


วัดบางน้ำผึ้งใน


วัดปทุมวนาราม


วัดจวนดำรงค์ราชพลขันธ์


วัดศรีโสดา(บริจาคทั่วไป)


มูลนิธิชลลดา


มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ


วัดศรีบุญเรือง


วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร (เพื่อบุำรุงพระอาราม)


วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร (เพื่อค่าน้ำค่าไฟ)


วัดดอนเมือง


มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ (เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลของมูลนิธิฯ)


มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ (เพื่อสนับสนุนโครงการอาสาร่วมใจ Fight Covid)


สภากาชาดไทย/เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย


สภากาชาดไทย/เพื่อช่วยเหลือสถานการณ์ไวรัสโควิด-19


สภากาชาดไทย/ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ ถวายพระราชกุศลฯ


สภากาชาดไทย/โครงการจัดซื้อเครื่องมือสำหรับผลิตถุงโลหิต


สภากาชาดไทย/หน่วยจักษุศัลยกรรม ในสมเด็จพระเทพรัตนฯ


สภากาชาดไทย/แก้ไขความพิการบนใบหน้า กระโหลก ศูนย์สมเด็จพระเทพฯ


สภากาชาดไทย/เพื่อวันปิยมหาราช ต่อชีวิต ด้วยการให้อะไหล่ชีวิต


สภากาชาดไทย/พระราชปณิธานบรรเทาทุกข์ผู้ยากไร้ พื้นที่ห่างไกล


สภากาชาดไทย/จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โรคโควิด-19 รพ.จุฬาฯ


วัดอัมพวัน


วัดวีระโชติธรรมาราม


คริสตจักรพันธกรทั้งห้า


มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ


โรงเรียนอัมพวันศึกษา


วัดแสนสุข


คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬา (ทุนบัญชีจุฬาฯ พึ่งพากัน)


มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน


มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา


มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม


มูลนิธิดวงใจใหม่

สภากาชาดไทย/63 บาท สู้ Covid-19 ปี 63


วัดแดงธรรมชาติ


มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


วัดโพธิทอง


วัดดอยโพธิญาณ


วัดราชโกษา


วัดบางน้ำผึ้งนอก


มูลนิธิชัยพฤกษ์


มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์


คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร(สนันสนุนการศึกษาและพัฒนาคณะฯ)


มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดฯ


โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ


วัดเฉลิมกาญจนาภิเษก


วัดบางเดื่อ


มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ


มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมฯ


วัดสวนแก้ว


วัดสุขใจ


มูลนิธิพูนพลัง


มูลนิธิคนตาบอดไทย


คริสตจักรพระกิตติคุณไทย-จีน


วัดมเหยงคณ์


วัดประเสริฐสุทธาวาส


วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม


ฬ.จุฬาสะพานบุญ E-Donation โครงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเออร์ติกโดยไม่ต้องผ่าตัด


มูลนิธิรักษ์ธรรม


คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


มูลนิธิสร้างเสริมไทย


มูลนิธิบ้านนกขมิ้น(กองทุนบรรเทาทุกข์จากภัยพิบัติ)


สถาบันประสาทวิทยา


มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ


ฬ.จุฬาสะพานบุญ E-Donation เพื่อสมทบทุนการก่อสร้างอาคาร Extended OPD


มูลนิธิคุณแม่น้อย จงสถิตย์วัฒนา

มูลนิธิหอมเสมอ พริ้งพวงแก้ว


โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ


มูลนิธิสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ - ทุนจุฬาสงเคราะห์และทุนอาหารกลางวัน


มูลนิธิสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ - เพื่อการสาธารณกุศล


คริสตจักรสะพานเหลืองคลองตัน


มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า


วัดบางบำหรุ


วัดสิริกมลาวาส


มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ


สภากาชาดไทย/เพื่อภัยพิบัติในประเทศ


มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย


มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล


วัดมงคลวราราม


มูลนิธิอานันทมหิดล


มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี


วัดไผ่ตัน


มูลนิธิคอลฟิลด์เพื่อคนตาบอดฯ


วัดบุรณศิริมาตยาราม


คริสตจักรพระพร


กดที่รายชื่อเพื่อดู QR e-Donation

วัดจีนประชาสโมสร


วัดหนองเสือ


กดที่รายชื่อเพื่อดู QR e-Donation

วัดพระบาทน้ำพุ (โดยจิตอาสา)


กดที่รายชื่อเพื่อดู QR e-Donation

วัดพระบรมธาตุ (ปีมะเมีย)


กดที่รายชื่อเพื่อดู QR e-Donation

วัดศรีมงคลใต้


กดที่รายชื่อเพื่อดู QR e-Donation

วัดป่านานาชาติ


กดที่รายชื่อเพื่อดู QR e-Donation

วัดพระธาตุช่อแฮ (ปีขาล)


วัดพระธาตุแช่แห้ง (ปีเถาะ)


วัดพระสิงห์ (ปีมะโรง)


วัดเจ็ดยอด (ปีมะเส็ง)


วัดพระบรมธาตุ (ปีมะเมีย)


วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร (ปีมะแม)


วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร (ปีวอก)


วัดพระธาตุดอยตุง (ปีกุน)


วัดมิ่งเมือง


วัดพญาภู


วัดภูมินทร์


วัดดอนมูล


วัดกู่ม่าน


วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ


วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ (สงฆ์อาพาธ)


วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ในพระองค์ฯ โรงทานราชนครินทร์


วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ (น้ำดื่ม)


วัดศรีมงคลใต้


วัดป่านานาชาติ


วัดพระพุทธบาทน้ำพุ


วัดหัวลำโพง


วัดสุวรรณราม


วัดไพยชยนต์พลเสพย์


วัดยานนาวา


วัดทิพยวารีวิหาร


วัดปทุมคงคา


วัดดุสิตารามวรวิหาร


วัดโปรดเกตุเชษฐาราม


วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่)


วัดพระบาทน้ำพุ (โดยจิตอาสา)


วัดโพธิ์แมนคุณาราม


วัดมหาธาตุ


วัดเชิงเลน


วัดจีนประชาสโมสร


วัดอรุณราชวราราม


วัดสังข์กระจาย


วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร


วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม


วัดกู้


วัดชิโนรสารามวีวิหาร


วัดราชคฤห์วรวิหาร


มูลนิธิดวงประทีป


มูลนิธิสายธาร


มหาวิทยาลัยศรีปทุม


มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก)


มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ


มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ (ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนนครชัยศรี)


มูลนิธิทาง สู่ฝัน ปั้นคนเก่ง


มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา


คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


มูลนิธิรักษ์ไทย


มูลนิธิ พล.ต.อ. เภา สารสิน


คริสตจักรลิฟวิ่งสตรีมส์


มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี


มัสยิดดารุลมุฮาญีรีน


วัดระฆังโฆสิตาราม


มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต๊กเซี่ยงตึ้ง


มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก


มูลนิธิกำลังใจ (เพื่อการศึกษา)


มูลนิธิกำลังใจ (เพื่อการแพทย์)


มูลนิธิกำลังใจ (เพื่อศาสนาและสาธารณะประโยชน์)


ทุนการศึกษานิสิตคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


สนับสนุนกิจกรรมนิสิตคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


วัดพุน้อย


วัดชลประทานรังสฤษดิ์


โรงเรียนอุ่นรักขอนแก่น


วัดโบสถ์


วัดอกเต่า


วัดกู่สีขันฑ์


มูลนิธิบ้านนกขมิ้น


วัดท่าไม้


วัดมหาพฤฒาราม


โรงเรียนนานาชาติรักบี้


คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ( e-Donation)


มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ


วัดชัยพฤกษมาลา ราชวรวิหาร


วัดไตรมิตรวิทยาราม


วัดตำหนัก


วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาฯ


วัดภาวนาภิรตาราม


โรงพยาบาลชลประทานมูลนิธิ


วัดมหาบุศย์


วัดภาษี


โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ(ค่ายารักษาทั่วไป)


กองทุนมหิดลรวมไทยต้านภัย COVID-19


ปรับปรุงอาคารคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


วัดเกตการาม (วัดประจำปีเกิดปีจอ)


วัดแคนอก


โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ


วัดสุทัศเทพวราราม


ศิริราชมูลนิธิ


โรงพยาบาลราชวิถี


มูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย


มูลนิธิสันติสุข


ฬ.จุฬา สะพานบุญ เพื่อผู้ป่วยสามัญ ร.พ.จุฬาฯ


ฬ.จุฬา สะพานบุญ เพื่อบริจาคพระภิกษุสามเณรอาพาธ


ฬ.จุฬา สะพานบุญ เพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์


ฬ.จุฬา สะพานบุญ เพื่อการวิจัยทางการแพทย์


วัดสุทธิวราราม


วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก


วัดปรินายกวรวิหาร


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล(MUKA Bike Run For Fund)


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล(โครงการวิ่งการกุศล Mu Charity)


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล(กองทุนสุขภาพนักศึกษา ม.มหิดล)


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล(กองทุนพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี)


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล(กองทุนพัฒนาวิทยาเขตนครสวรรค์)


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล(ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์นครสวรรค์)


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล(ทุนการศึกษา)


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล(ทุนสมาคมศิษย์เก่ามหิดล)


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล(ทุนสมาคมศิษย์เก่า ICT มหิดล)


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล(ทุนผู้สูงอายุ)


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล(ทุนทั่วไป)


วัดทองธรรมชาติวรวิหาร


มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์


วัดโสมนัสวิหาร


วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์


มหาวิทยาลัยศรีปทุม


วัดจากแดง


มูลนิธิ บ้านบางแค ในพระอุปถัมภ์ฯ


โรงพยาบาลชลบุรี


วัดวชิรธรรมสาธิต


มูลนิธิชัยพัฒนา


วัดเศวตฉัตรวรวิหาร


มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาในพระราชูปถัมภ์


วัดสังฆทาน (ออมบุญ)


มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์


วัดชินวรารามวรวิหาร


วัดเจ้าอาม


สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน


วัดประยุรวงศาวาส


มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน


วัดลาวทอง


มูลนิธิราชสกุลอาภากรฯ


โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์


มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา


วัดโคนอน


วัดกระโจม


วัดหลวง


โรงเรียนมีชัยพัฒนา


วัดบพิตรพิมุข


มูลนิธิเด็ก


มูลนิธิพาณิชย์สงเคราะห์


ยุวพุทธิสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


วัดบางพลีใหญ่ใน

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(เพื่อกองทุนภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง)


โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ(ค่ายารักษาทั่วไป)


วัดบุปผาราม


มูลนิธิสายเด็ก 1387


วัดป่าไผ่


วัดใหม่ช่องลม


วัดภาณุรังษี


(วัดยาง) ทำบุญถวายหลวงพ่อโต


วัดบางเตยกลาง


วัดบ้านพร้าวนอก

วัดพระยาสุเรนทร์


มหาวิทยาลัยนเรศวร


วัดโมกข์


วัดปัญญานันทาราม


วัดนายโรง


คริสตจักร บางนา แบ๊บติสต์


วัดแจงร้อน


วัดหนองเสือ


วัดสน


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล (โครงการเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา กรมสมเด็จพระเทพฯ)


วัดบัวขวัญ (พระอารามหลวง)


วัดหัวข่วง


วัดอินทรวิหาร


มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมในพระอุปถัมภ์ฯ


ฬ.จุฬาสะพานบุญ e-Donation เงินบริจาคโรคโควิด-19


โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สู้ภัยโควิด


วัดนางในธัมมิการาม


วัดนางในธัมมิการาม - (เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์)


มูลนิธิกัลยาณวิสุทธิ์


วัดรวกสุทธาราม


วัดบางน้ำผึ้งใน


วัดปทุมวนาราม


วัดจวนดำรงค์ราชพลขันธ์


วัดศรีโสดา(บริจาคทั่วไป)


มูลนิธิชลลดา


มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ


วัดศรีบุญเรือง


วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร (เพื่อบุำรุงพระอาราม)


วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร (เพื่อค่าน้ำค่าไฟ)


วัดดอนเมือง


มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ (เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลของมูลนิธิฯ)


มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ (เพื่อสนับสนุนโครงการอาสาร่วมใจ Fight Covid)


สภากาชาดไทย/เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย


สภากาชาดไทย/เพื่อช่วยเหลือสถานการณ์ไวรัสโควิด-19


สภากาชาดไทย/ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ ถวายพระราชกุศลฯ


สภากาชาดไทย/โครงการจัดซื้อเครื่องมือสำหรับผลิตถุงโลหิต


สภากาชาดไทย/หน่วยจักษุศัลยกรรม ในสมเด็จพระเทพรัตนฯ


สภากาชาดไทย/แก้ไขความพิการบนใบหน้า กระโหลก ศูนย์สมเด็จพระเทพฯ


สภากาชาดไทย/เพื่อวันปิยมหาราช ต่อชีวิต ด้วยการให้อะไหล่ชีวิต


สภากาชาดไทย/พระราชปณิธานบรรเทาทุกข์ผู้ยากไร้ พื้นที่ห่างไกล


สภากาชาดไทย/จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โรคโควิด-19 รพ.จุฬาฯ


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลองค์พระ (บำรุงรักษา)


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลองค์พระ (ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า)


โรงพยาบาลอุทัย


วัดอัมพวัน


วัดวีระโชติธรรมาราม


คริสตจักรพันธกรทั้งห้า


มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ


โรงเรียนอัมพวันศึกษา


วัดแสนสุข


คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬา (ทุนบัญชีจุฬาฯ พึ่งพากัน)


มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน


มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา


มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม


มูลนิธิดวงใจใหม่


สภากาชาดไทย/63 บาท สู้ Covid-19 ปี 63


วัดแดงธรรมชาติ


มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


วัดโพธิทอง


วัดดอยโพธิญาณ


วัดราชโกษา


วัดบางน้ำผึ้งนอก


มูลนิธิชัยพฤกษ์


มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์


คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร(สนันสนุนการศึกษาและพัฒนาคณะฯ)


มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดฯ


โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ


วัดเฉลิมกาญจนาภิเษก


วัดบางเดื่อ


มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ


มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมฯ


วัดสวนแก้ว


วัดสุขใจ


มูลนิธิพูนพลัง


มูลนิธิคนตาบอดไทย


คริสตจักรพระกิตติคุณไทย-จีน


วัดมเหยงคณ์


วัดป่าไขแสงธรรมาราม


โรงพยาบาลบ้านนา


วัดประเสริฐสุทธาวาส


วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม


ฬ.จุฬาสะพานบุญ E-Donation โครงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเออร์ติกโดยไม่ต้องผ่าตัด


มูลนิธิรักษ์ธรรม


วัดน้ำวน


คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


มูลนิธิสร้างเสริมไทย


มูลนิธิบ้านนกขมิ้น(กองทุนบรรเทาทุกข์จากภัยพิบัติ)


วัดจรูญราษฏร์


สถาบันประสาทวิทยา


มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ


โรงเรียนกีฬา อบจ.แพร่ (พปอ.)


ฬ.จุฬาสะพานบุญ E-Donation เพื่อสมทบทุนการก่อสร้างอาคาร Extended OPD


โรงพยาบาลลาดยาว


มูลนิธิคุณแม่น้อย จงสถิตย์วัฒนา


มูลนิธิหอมเสมอ พริ้งพวงแก้ว


วัดร้องหลอด


โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ


วัดโล่สุทธาวาส


มูลนิธิสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ - ทุนจุฬาสงเคราะห์และทุนอาหารกลางวัน


มูลนิธิสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ - เพื่อการสาธารณกุศล


วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ


วัดป่าคลอง 11


วัดเนินตูม-ร่วมทำบุญสร้างโบสถ์


คริสตจักรสะพานเหลืองคลองตัน


มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า


วัดบางบำหรุ


วัดสิริกมลาวาส


มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ


สภากาชาดไทย/เพื่อภัยพิบัติในประเทศ


มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย


มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล


วัดมงคลวราราม


มูลนิธิอานันทมหิดล


วัดสิริมงคล (บริจาคทั่วไป)


มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี


วัดไผ่ตัน


มูลนิธิคอลฟิลด์เพื่อคนตาบอดฯ


วัดบุรณศิริมาตยาราม


คริสตจักรพระพร


คริสตจักร ป่าลันลูเธอร์แรน


วัดเขาบางทราย

กดที่รายชื่อเพื่อดู QR e-Donation

มัสยิดดารุลมุฮาญีรีน


กดที่รายชื่อเพื่อดู QR e-Donation

วัดหลวง


รายชื่อหน่วยรับบริจาคอื่น ๆ

(หมายเหตุ ยังไม่เข้าร่วมโครงการ e-Donation ผู้บริจาคต้องขอใบอนุโมทนาบัตร หรือหลักฐานการบริจาคที่หน่วนรับบริจาคโดยตรง)


 • วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์ จังหวัดนนทบุรี
 • วัดพระธาตุดอยกองมู จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • วัดพระธาตุชัยมงคล จังหวัดเชียงราย
 • วัดป่าคอวัง จังหวัดน่าน
 • วัดนาวงค์ จังหวัดน่าน
 • วัดนิโครธาราม จังหวัดน่าน
 • วัดหินซ้อนใต้ จังหวัดสระบุรี
 • วัดมะปริง จังหวัดพังงา
 • วัดเมืองยะลาพระอารามหลวง จังหวัดยะลา
 • วัดแค จังหวัดสุพรรณบุรี
 • วัดโพธิ์หอมสุทธาราม จังหวัดสิงห์บุรี
 • วัดสวนป่า จังหวัดสระแก้ว
 • วัดป่านาขาม จังหวัดหนองคาย
 • วัดวิมลนิวาส จังหวัดร้อยเอ็ด
 • วัดป่าธรรมคีรี (เรือนพิพิธภัณฑ์จันดีอนุสรณ์) จังหวัดนครราชสีมา
 • วัดป่าธรรมคีรี จังหวัดนครราชสีมา
 • วัดป่าโนนสมบูรณ์ จังหวัดนครราชสีมา
 • วัดป่าเทพอินทรประดิษฐ์ จังหวัดชัยภูมิ
 • วัดทุ่งต้อม จังหวัดเชียงราย
 • วัดเจริญราษฎร์บำรุง จังหวัดนครปฐม
 • วัดบ้านเหล่า จังหวัดเชียงใหม่
 • คริสตจักรกรุงไทย จังหวัดกรุงเทพ
 • สภากาชาดไทย จังหวัดกรุงเทพ
 • มูลนิธิกสิกรไทย จังหวัดกรุงเทพ
 • มูลนิธิโรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพ
 • มูลนิธิ เวิร์ลแชร์ จังหวัดกรุงเทพ
 • มูลนิธิทาง สู่ฝัน ปั้นคนเก่ง จังหวัดกรุงเทพ
 • มูลนิธิสายธารสุขใจ จังหวัดนนทบุรี
 • มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • มูลนิธิเพื่อนช้าง จังหวัดลำปาง
 • มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ

วัดหัวลำโพง


วัดสุวรรณราม


วัดยานนาวา


วัดทิพยวารีวิหาร


วัดปทุมคงคา


วัดดุสิตารามวรวิหาร


วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่)


วัดโพธิ์แมนคุณาราม


วัดอรุณราชวราราม


วัดสังข์กระจาย


วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร


วัดชิโนรสารามวีวิหาร


วัดราชคฤห์วรวิหาร


มูลนิธิดวงประทีป


มูลนิธิสายธาร


มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก)


มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ


มูลนิธิทาง สู่ฝัน ปั้นคนเก่ง


คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ (ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนนครชัยศรี)


วัดไพยชยนต์พลเสพย์


วัดโปรดเกตุเชษฐาราม


วัดจีนประชาสโมสร


วัดเชิงเลน


วัดกู้


วัดพระพุทธบาทน้ำพุ


วัดพระบาทน้ำพุ (โดยจิตอาสา)


มหาวิทยาลัยศรีปทุม


วัดพระธาตุจอมทอง (ปีชวด)


วัดพระสิงห์ (ปีมะโรง)


วัดเจ็ดยอด (ปีมะเส็ง)


วัดเกตการาม (ปีจอ)


วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร (ปีมะแม)


วัดกู่ม่าน


วัดพระธาตุดอยตุง (ปีกุน)


วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม


วัดพระธาตุแช่แห้ง (ปีเถาะ)


วัดมิ่งเมือง


วัดพญาภู


วัดภูมินทร์


วัดดอนมูล


วัดพระธาตุช่อแฮ (ปีขาล)


วัดพระบรมธาตุ (ปีมะเมีย)


วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ในพระองค์


วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ (สงฆ์อาพาธ)


วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ในพระองค์ฯ โรงทานราชนครินทร์


วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ (น้ำดื่ม)


วัดมหาธาตุ


วัดศรีมงคลใต้


วัดป่านานาชาติ


วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร (ปีวอก)


มูลนิธิรักษ์ไทย


มูลนิธิ พล.ต.อ. เภา สารสิน


คริสตจักรลิฟวิ่งสตรีมส์


มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี


มัสยิดดารุลมุฮาญีรีน


วัดระฆังโฆสิตาราม


มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต๊กเซี่ยงตึ้ง


มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก


มูลนิธิกำลังใจ (เพื่อการศึกษา)


มูลนิธิกำลังใจ (เพื่อการแพทย์)


มูลนิธิกำลังใจ (เพื่อศาสนาและสาธารณะประโยชน์)


ทุนการศึกษานิสิตคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


สนับสนุนกิจกรรมนิสิตคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ปรับปรุงอาคารคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


วัดเกตการาม (วัดประจำปีเกิดปีจอ)


วัดแคนอก


โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ


วัดสุทัศเทพวราราม


ศิริราชมูลนิธิ


โรงพยาบาลราชวิถี


มูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย


มูลนิธิสันติสุข


ฬ.จุฬา สะพานบุญ เพื่อผู้ป่วยสามัญ ร.พ.จุฬาฯ


ฬ.จุฬา สะพานบุญ เพื่อบริจาคพระภิกษุสามเณรอาพาธ


ฬ.จุฬา สะพานบุญ เพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์


ฬ.จุฬา สะพานบุญ เพื่อการวิจัยทางการแพทย์


วัดสุทธิวราราม


วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก


วัดปรินายกวรวิหาร


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล(MUKA Bike Run For Fund)


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล(โครงการวิ่งการกุศล Mu Charity)


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล(กองทุนสุขภาพนักศึกษา ม.มหิดล)


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล(กองทุนพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี)


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล(กองทุนพัฒนาวิทยาเขตนครสวรรค์)


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล(ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์นครสวรรค์)


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล(ทุนการศึกษา)


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล(ทุนสมาคมศิษย์เก่ามหิดล)


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล(ทุนสมาคมศิษย์เก่า ICT มหิดล)


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล(ทุนผู้สูงอายุ)


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล(ทุนทั่วไป)


วัดทองธรรมชาติวรวิหาร


มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์


วัดโสมนัสวิหาร


วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์


มหาวิทยาลัยศรีปทุม


วัดจากแดง


มูลนิธิ บ้านบางแค ในพระอุปถัมภ์ฯ


โรงพยาบาลชลบุรี


วัดวชิรธรรมสาธิต


มูลนิธิชัยพัฒนา


วัดเศวตฉัตรวรวิหาร


มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาในพระราชูปถัมภ์


วัดสังฆทาน (ออมบุญ)


มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์


วัดชินวรารามวรวิหาร


วัดเจ้าอาม


สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน


วัดประยุรวงศาวาส


มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน


วัดลาวทอง


มูลนิธิราชสกุลอาภากรฯ


โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์


มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา


วัดโคนอน


วัดกระโจม


วัดหลวง


โรงเรียนมีชัยพัฒนา


วัดบพิตรพิมุข


มูลนิธิเด็ก


มูลนิธิพาณิชย์สงเคราะห์


ยุวพุทธิสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


วัดบางพลีใหญ่ใน


คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(เพื่อกองทุนภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง)


โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ(ค่ายารักษาทั่วไป)


วัดบุปผาราม


มูลนิธิสายเด็ก 1387


วัดพุน้อย


วัดชลประทานรังสฤษดิ์


โรงเรียนอุ่นรักขอนแก่น


วัดโบสถ์


วัดอกเต่า


วัดกู่สีขันฑ์


มูลนิธิบ้านนกขมิ้น


วัดท่าไม้


วัดมหาพฤฒาราม


โรงเรียนนานาชาติรักบี้


คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ( e-Donation)


มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ


วัดชัยพฤกษมาลา ราชวรวิหาร


วัดไตรมิตรวิทยาราม


วัดตำหนัก


วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาฯ


วัดภาวนาภิรตาราม


โรงพยาบาลชลประทานมูลนิธิ


วัดมหาบุศย์


วัดภาษี


วัดป่าไผ่


วัดใหม่ช่องลม


วัดภาณุรังษี


(วัดยาง) ทำบุญถวายหลวงพ่อโต


วัดบางเตยกลาง


วัดบ้านพร้าวนอก


วัดพระยาสุเรนทร์


มหาวิทยาลัยนเรศวร


วัดโมกข์


วัดปัญญานันทาราม


วัดนายโรง


คริสตจักร บางนา แบ๊บติสต์


วัดแจงร้อน


วัดหนองเสือ


วัดสน


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล (โครงการเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา กรมสมเด็จพระเทพฯ)


วัดบัวขวัญ (พระอารามหลวง)


วัดหัวข่วง


วัดอินทรวิหาร


มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมในพระอุปถัมภ์ฯ


โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ(ค่ายารักษาทั่วไป)


กองทุนมหิดลรวมไทยต้านภัย COVID-19


ฬ.จุฬาสะพานบุญ e-Donation เงินบริจาคโรคโควิด-19


โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สู้ภัยโควิด


วัดนางในธัมมิการาม


วัดนางในธัมมิการาม - (เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์)


มูลนิธิกัลยาณวิสุทธิ์


วัดรวกสุทธาราม


วัดบางน้ำผึ้งใน


วัดปทุมวนาราม


วัดจวนดำรงค์ราชพลขันธ์


วัดศรีโสดา(บริจาคทั่วไป)


มูลนิธิชลลดา


มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ


วัดศรีบุญเรือง


วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร (เพื่อบุำรุงพระอาราม)


วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร (เพื่อค่าน้ำค่าไฟ)


วัดดอนเมือง


มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ (เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลของมูลนิธิฯ)


มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ (เพื่อสนับสนุนโครงการอาสาร่วมใจ Fight Covid)


สภากาชาดไทย/เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย


สภากาชาดไทย/เพื่อช่วยเหลือสถานการณ์ไวรัสโควิด-19


สภากาชาดไทย/ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ ถวายพระราชกุศลฯ


สภากาชาดไทย/โครงการจัดซื้อเครื่องมือสำหรับผลิตถุงโลหิต


สภากาชาดไทย/หน่วยจักษุศัลยกรรม ในสมเด็จพระเทพรัตนฯ


สภากาชาดไทย/แก้ไขความพิการบนใบหน้า กระโหลก ศูนย์สมเด็จพระเทพฯ


สภากาชาดไทย/เพื่อวันปิยมหาราช ต่อชีวิต ด้วยการให้อะไหล่ชีวิต


สภากาชาดไทย/พระราชปณิธานบรรเทาทุกข์ผู้ยากไร้ พื้นที่ห่างไกล


สภากาชาดไทย/จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โรคโควิด-19 รพ.จุฬาฯ


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลองค์พระ (บำรุงรักษา)


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลองค์พระ (ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า)


โรงพยาบาลอุทัย


วัดอัมพวัน


วัดวีระโชติธรรมาราม


คริสตจักรพันธกรทั้งห้า


มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ


โรงเรียนอัมพวันศึกษา


วัดแสนสุข


คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬา (ทุนบัญชีจุฬาฯ พึ่งพากัน)


มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน


มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา


มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม


มูลนิธิดวงใจใหม่


สภากาชาดไทย/63 บาท สู้ Covid-19 ปี 63


วัดแดงธรรมชาติ


มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


วัดโพธิทอง


วัดดอยโพธิญาณ


วัดราชโกษา


วัดบางน้ำผึ้งนอก


มูลนิธิชัยพฤกษ์


มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์


คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร(สนันสนุนการศึกษาและพัฒนาคณะฯ)


มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดฯ


โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ


วัดเฉลิมกาญจนาภิเษก


วัดบางเดื่อ


มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ


มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมฯ


วัดสวนแก้ว


วัดสุขใจ


มูลนิธิพูนพลัง


มูลนิธิคนตาบอดไทย


คริสตจักรพระกิตติคุณไทย-จีน


วัดมเหยงคณ์


วัดป่าไขแสงธรรมาราม


โรงพยาบาลบ้านนา


วัดประเสริฐสุทธาวาส


วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม


ฬ.จุฬาสะพานบุญ E-Donation โครงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเออร์ติกโดยไม่ต้องผ่าตัด


มูลนิธิรักษ์ธรรม


วัดน้ำวน


คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


มูลนิธิสร้างเสริมไทย


มูลนิธิบ้านนกขมิ้น(กองทุนบรรเทาทุกข์จากภัยพิบัติ)


วัดจรูญราษฏร์


สถาบันประสาทวิทยา


มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ


โรงเรียนกีฬา อบจ.แพร่ (พปอ.)


ฬ.จุฬาสะพานบุญ E-Donation เพื่อสมทบทุนการก่อสร้างอาคาร Extended OPD


โรงพยาบาลลาดยาว


มูลนิธิคุณแม่น้อย จงสถิตย์วัฒนา


มูลนิธิหอมเสมอ พริ้งพวงแก้ว


วัดร้องหลอด


โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ


วัดโล่สุทธาวาส


มูลนิธิสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ - ทุนจุฬาสงเคราะห์และทุนอาหารกลางวัน


มูลนิธิสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ - เพื่อการสาธารณกุศล


วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ


วัดป่าคลอง 11


วัดเนินตูม-ร่วมทำบุญสร้างโบสถ์


คริสตจักรสะพานเหลืองคลองตัน


มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า


วัดบางบำหรุ


วัดสิริกมลาวาส


มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ


สภากาชาดไทย/เพื่อภัยพิบัติในประเทศ


มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย


มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล


วัดมงคลวราราม


มูลนิธิอานันทมหิดล


วัดสิริมงคล (บริจาคทั่วไป)


มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี


วัดไผ่ตัน


มูลนิธิคอลฟิลด์เพื่อคนตาบอดฯ


วัดบุรณศิริมาตยาราม


คริสตจักรพระพร


คริสตจักร ป่าลันลูเธอร์แรน


วัดเขาบางทราย


คำถามที่พบบ่อย

E-Donation คืออะไร ?

e-Donation คือระบบที่กรมสรรพากรพัฒนาขึ้น เพื่อใช้รองรับข้อมูลการรับบริจาคของสถานศึกษา ศาสนสถาน โรงพยาบาล องค์กรสาธารณสุขอื่นๆ โดยเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริจาคให้สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้โดยไม่ต้องนำหลักฐานการบริจาคมาแสดงต่อกรมสรรพากร ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริจาคได้รับเงินคืนภาษีได้อย่างรวดเร็วขึ้น

ผู้บริจาคที่ชำระ “ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Donation” ต่างธนาคาร จะมีค่าธรรมเนียมหรือไม่ ?

ไม่มีค่าธรรมเนียมบริจาค เมื่อใช้ K PLUS หรือ ใช้ Mobile Banking จ่ายผ่านทุกธนาคารที่รองรับ QR e-Donation หรือ e-Wallet ในประเทศไทย

ธนาคารจะสมทบเงินบริจาค 8 บาท ต่อรายการ ให้กับทางวัดเมื่อไร ?

ธนาคารจะทำการสมทบเงินบริจาคให้กับทางวัดที่ได้รับโปรโมชั่น และได้ตรวจสอบเข้าเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด หลังจบแคมเปญไม่เกิน 60 วัน โดยโอนเงินบริจาคสมทบเข้าบัญชีที่วัดใช้สมัคร e-Donation กับธนาคาร

ยอดบริจาคที่ได้รับเงินสบทบจากธนาคารเพิ่ม มีเงื่อนไขอย่างไร ?

เป็นยอดบริจาคตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป โดยธนาคารจะสบทบเพิ่มให้ 8 บาท ต่อรายการ เฉพาะ 30,000 รายการแรกหรือ รวมมูลค่า 240,000 บาทตลอดแตมเปญ ทั้งนี้รายการที่บริจาคเงินต้องบริจาคผ่าน QR e-Donation ของธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น โดยผู้บริจาคสามารถบริจาคจาก ผ่าน Mobile Banking ของธนาคารใดก็ได้ ที่รองรับการทำธุรกรรม e-Donation ของธนาคารใดก็ได้ และร่วมรายการเฉพาะวัดที่ธนาคารกสิกรไทยระบุชื่อเข้าร่วมในเว็บไซต์เท่านั้น

กรณีผู้บริจาคไปบริจาคให้กับหน่วยรับบริจาคที่ไม่อยู่โครงการ e-Donation และได้รับใบอนุโมทนาบัตรในรูปแบบกระดาษ จะยังสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ ?

สำหรับการบริจาคในปี พ.ศ. 2562 ผู้บริจาคสามารถนำหลักฐานการบริจาคในรูปแบบกระดาษที่ออกโดยหน่วยรับบริจาค นำมาใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ตามปกติ

ประเภทการรับชำระ ค่าเช่าวัตถุมงคล สามารถเข้าร่วม โครงการ e-Donation เพื่อขอลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ ?

ถือว่าผิดวัตถุประสงค์ เนื่องจาก โครงการ e-Donation รองรับเจตนาของการบริจาคเงิน ถวายปัจจัยเพื่อบำรุงวัด มิใช้เจตนาของการซื้อขาย

สายด่วนตอบข้อสงสัย และกรณีหน่วยรับบริจาคมีปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับบริการฯ สามารถติดต่อที่ใด ?

K-Biz Contact Center : 02 8888822 กด 1 (เลือกภาษาไทย) กด 3 (ร้านค้ารับบัตร) กด 0

วงเงินอนุมัติ อัตราดอกเบี้ยปกติ อัตราดอกเบี้ย
(สำหรับผู้มีบัญชีเงินเดือนกสิกรไทย)
240,001 บาท ขึ้นไป 20% 18%
80,001 - 240,000 บาท 24% 22%
ไม่เกิน 80,000 บาท 27% 26%

หมายเหตุ: อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามโปรโมชั่นขณะนั้น โปรดศึกษารายละเอียดก่อนการสมัคร​


บริการทุกระดับประทับใจ