โครงการ e-Donation

รายละเอียดเงื่อนไข


 • ธนาคารจะสมทบเงินบริจาค 8 บาท ต่อรายการ ในรายการที่มียอดเงินบริจาคตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไปเท่านั้น และสมทบเพิ่มให้เฉพาะ 30,000 รายการแรกหรือ รวมมูลค่า 240,000 บาทตลอดแคมเปญ
 • ร่วมรายการเฉพาะรายการที่บริจาคเงินผ่าน QR e-Donation ที่ร่วมโครงการกับธนาคารกสิกรไทย โดยผู้บริจาคสามารถบริจาคจาก Mobile Banking ของธนาคารใดก็ได้
 • ร่วมรายการเฉพาะยอดบริจาคผ่าน QR e-Donation ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม – 15 ตุลาคม 2562
 • ธนาคารจะทำการสมทบเงินบริจาคให้กับทางวัดที่ได้รับโปรโมชั่น และได้ตรวจสอบแล้วว่าเข้าเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด หลังจบแคมเปญไม่เกิน 60 วัน โดยโอนเงินบริจาคสมทบเข้าบัญชีที่วัดใช้สมัคร e-Donation กับธนาคารกสิกรไทย
 • รายละเอียด และเงื่อนไขเพิ่มเติมเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด หากมีข้อพิพาทใดใด คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ร่วมรายการสมทบเงินเพิ่ม 8 บาท เฉพาะวัดที่ธนาคารกสิกรไทยระบุรายชื่อไว้ในเว็บไซต์เท่านั้น รายชื่อวัดที่เข้าร่วมดังนี้

  รายชื่อหน่วยรับบริจาค e-Donation
  - วัดพระธาตุช่อแฮ จังหวัดแพร่ (ปีขาล)
  - วัดพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน (ปีเถาะ)
  - วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ (ปีมะโรง)
  - วัดเจ็ดยอด จังหวัดเชียงใหม่ (ปีมะเส็ง)
  - วัดพระบรมธาตุ จังหวัดตาก (ปีมะเมีย)
  - วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ (ปีมะแม)
  - วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม (ปีวอก)
  - วัดพระธาตุดอยตุง จังหวัดเชียงราย (ปีกุน)
  - วัดมิ่งเมือง จังหวัดน่าน
  - วัดพญาภู จังหวัดน่าน
  - วัดภูมินทร์ จังหวัดน่าน
  - วัดดอนมูล จังหวัดน่าน
  - วัดกู่ม่าน จังหวัดเชียงใหม่
  - วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ในพระองค์ จังหวัดนครสวรรค์
  - วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ (สงฆ์อาพาธ)
  - วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ในพระองค์ฯ โรงทานราชนครินทร์
  - วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ (น้ำดื่ม)
  - วัดศรีมงคลใต้ จังหวัดมุกดาหาร
  - วัดป่านานาชาติ จังหวัดอุบลราชธานี
  - วัดพระพุทธบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี
  - วัดหัวลำโพง จังหวัดกรุงเทพฯ
  - วัดสุวรรณราม จังหวัดกรุงเทพฯ
  - วัดไพยชยนต์พลเสพย์ จังหวัดสมุทรปราการ
  - วัดยานนาวา จังหวัดกรุงเทพฯ
  - วัดทิพยวารีวิหาร จังหวัดกรุงเทพฯ
  - วัดปทุมคงคา จังหวัดกรุงเทพฯ
  - วัดดุสิตารามวรวิหาร จังหวัดกรุงเทพฯ
  - วัดโปรดเกตุเชษฐาราม จังหวัดสมุทรปราการ
  - วัดดุสิดารามวรวิหาร จังหวัดกรุงเทพฯ
  - วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) จังหวัดกรุงเทพฯ
  - วัดพระบาทน้ำพุ (โดยจิตอาสา) จังหวัดลพบุรี
  - วัดโพธิ์แมนคุณาราม จังหวัดกรุงเทพฯ
  - วัดมหาธาตุ จังหวัดนครพนม
  - วัดเชิงเลน จังหวัดนนทบุรี
  - วัดจีนประชาสโมสร จังหวัดฉะเชิงเทรา
  - วัดอรุณราชวราราม จังหวัดกรุงเทพฯ
  - วัดสังข์กระจาย จังหวัดกรุงเทพฯ
  - วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร จังหวัดกรุงเทพฯ
  - วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม จังหวัดลำปาง
  - วัดกู้ จังหวัดนนทบุรี
  - วัดชิโนรสารามวีวิหาร จังหวัดกรุงเทพฯ
  - วัดราชคฤห์วรวิหาร จังหวัดกรุงเทพฯ
  - มูลนิธิดวงประทีป จังหวัดกรุงเทพฯ
  - มูลนิธิสายธาร จังหวัดกรุงเทพฯ
  - มหาวิทยาลัยศรีปทุม จังหวัดชลบุรี
  - มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก) จังหวัดกรุงเทพฯ
  - มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ จังหวัดกรุงเทพฯ
  - มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ (ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนนครชัยศรี) จังหวัดนครปฐม
  - มูลนิธิทาง สู่ฝัน ปั้นคนเก่ง จังหวัดกรุงเทพฯ
  - มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดกรุงเทพ
  - คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพฯ
  - มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จังหวัดกรุงเทพฯ
  - มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
  - มูลนิธิกำลังใจ (เพื่อการศึกษา)
  - มูลนิธิกำลังใจ (เพื่อการแพทย์)
  - มูลนิธิกำลังใจ (เพื่อศาสนาและสาธารณะประโยชน์)
  - ทุนการศึกษานิสิตคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - สนับสนุนกิจกรรมนิสิตคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - ปรับปรุงอาคารคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - วัดเกตการาม (วัดประจำปีเกิดปีจอ) จังหวัดเชียงใหม่
  - วัดแคนอก จังหวัดนนทบุรี
  - วัดสุทัศเทพวราราม จังหวัดกรุงเทพฯ
  - ศิริราชมูลนิธิ จังหวัดกรุงเทพฯ
  - โรงพยาบาลราชวิถี จังหวัดกรุงเทพฯ
  - โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

  หน่วยบริจาคอื่น ๆ
  (หมายเหตุ ยังไม่เข้าร่วมโครงการ e-Donation ผู้บริจาคต้องขอใบอนุโมทนาบัตร หรือหลักฐานการบริจาคที่หน่วนรับบริจาคโดยตรง)

  - วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์ จังหวัดนนทบุรี
  - วัดพระธาตุดอยกองมู จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  - วัดพระธาตุชัยมงคล จังหวัดเชียงราย
  - วัดป่าคอวัง จังหวัดน่าน
  - วัดนาวงค์ จังหวัดน่าน
  - วัดนิโครธาราม จังหวัดน่าน
  - วัดหินซ้อนใต้ จังหวัดสระบุรี
  - วัดมะปริง จังหวัดพังงา
  - วัดเมืองยะลาพระอารามหลวง จังหวัดยะลา
  - วัดแค จังหวัดสุพรรณบุรี
  - วัดโพธิ์หอมสุทธาราม จังหวัดสิงห์บุรี
  - วัดสวนป่า จังหวัดสระแก้ว
  - วัดป่านาขาม จังหวัดหนองคาย
  - วัดวิมลนิวาส จังหวัดร้อยเอ็ด
  - วัดป่าธรรมคีรี (เรือนพิพิธภัณฑ์จันดีอนุสรณ์) จังหวัดนครราชสีมา
  - วัดป่าธรรมคีรี จังหวัดนครราชสีมา
  - วัดป่าโนนสมบูรณ์ จังหวัดนครราชสีมา
  - วัดป่าเทพอินทรประดิษฐ์ จังหวัดชัยภูมิ
  - วัดทุ่งต้อม จังหวัดเชียงราย
  - วัดเจริญราษฎร์บำรุง จังหวัดนครปฐม
  - วัดบ้านเหล่า จังหวัดเชียงใหม่
  - คริสตจักรกรุงไทย จังหวัดกรุงเทพ
  - สภากาชาดไทย จังหวัดกรุงเทพ
  - มูลนิธิกสิกรไทย จังหวัดกรุงเทพ
  - มูลนิธิโรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพ
  - มูลนิธิ เวิร์ลแชร์ จังหวัดกรุงเทพ
  - มูลนิธิทาง สู่ฝัน ปั้นคนเก่ง จังหวัดกรุงเทพ
  - มูลนิธิสายธารสุขใจ จังหวัดนนทบุรี
  - มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดร้อยเอ็ด
  - มูลนิธิเพื่อนช้าง จังหวัดลำปาง
  - มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ
  - มูลนิธิรักษ์ไทย
  - มูลนิธิ พล.ต.อ. เภา สารสิน
  - คริสตจักรลิฟวิ่งสตรีมส์ จังหวัดกรุงเทพ
  - มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี จังหวัดกรุงเทพ
  - มัสยิดดารุลมุฮาญีรีน จังหวัดยะลา
  - วัดระฆังโฆสิตาราม จังหวัดกรุงเทพ
  - มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต๊กเซี่ยงตึ้ง จังหวัดกรุงเทพ

ข้อดีของการบริจาค e-Donation

บริจาคง่าย ไม่ต้องขอใบอนุโมทนา

บริจาคผ่าน QR Code ได้ทุกที่ ทุกเวลา

บริจาคเท่าไร ก็ลดหย่อนภาษีได้

เลือกบริจาคผ่าน Mobile Banking
ได้ทุกธนาคาร ไม่ต้องใช้เงินสด

สามารถตรวจสอบข้อมูลการบริจาคได้
ผ่าน https://edonation.rd.go.th/donate

วิธีการบริจาค ผ่าน QR e-Donation

1. กดปุ่ม scan

2. Scan QR e-Donation
หรือ เลือกรูปภาพ QR
ที่บันทึกไว้ในอัลบั้มรูป

3. ใส่รหัสผ่าน

4. กรอกจำนวนเงิน
และเลือกยินยอมให้นำส่งข้อมูล
ไปที่สรรพากร

ดูรายละเอียด

5. ตรวจสอบข้อมูล
หน่วยรับบริจาค/เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีผู้บริจาค
และยืนยันรายการ

6. รับ e-Slip

7. Share e-Slip หรือ
Save e-Slip เก็บไว้

ตรวจสอบข้อมูลการบริจาคได้ที่ https://edonation.rd.go.th/donate
สำหรับลูกค้าที่ไม่มี K PLUS สามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store หรือ Google Play

หมายเหตุ: ธนาคารจะดำเนินการส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร ทุกรายการบริจาคผ่านช่องทาง Mobile Banking ของทุกธนาคารที่รองรับการบริจาค e-Donation ในกรณีที่ผู้บริจาคเลือกติ๊กในช่อง Checkbox เพื่อยินยอมการส่งข้อมูลการบริจาคไปยังกรมสรรพากร ก่อนยืนยันการทำรายการเท่านั้น

รายชื่อหน่วยรับบริจาค e-Donation

เลือกจังหวัด

กดที่รายชื่อเพื่อดู QR e-Donation

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย


กดที่รายชื่อเพื่อดู QR e-Donation

สถาบันวิทยาสิริเมธี


กดที่รายชื่อเพื่อดู QR e-Donation

วัดจำปา เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์วัด


กดที่รายชื่อเพื่อดู QR e-Donation

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา


กดที่รายชื่อเพื่อดู QR e-Donation

วัดเนินตูม-ร่วมทำบุญสร้างโบสถ์

กดที่รายชื่อเพื่อดู QR e-Donation

โรงพยาบาลบ้านนา

กดที่รายชื่อเพื่อดู QR e-Donation

โรงเรียนอุ่นรักขอนแก่น


กดที่รายชื่อเพื่อดู QR e-Donation

วัดอกเต่า


กดที่รายชื่อเพื่อดู QR e-Donation

มหาวิทยาลัยนเรศวร


กดที่รายชื่อเพื่อดู QR e-Donation

วัดปัญญานันทาราม


กดที่รายชื่อเพื่อดู QR e-Donation

โรงพยาบาลอุทัย


กดที่รายชื่อเพื่อดู QR e-Donation

วัดหัวลำโพง


วัดสุวรรณราม


วัดยานนาวา


วัดทิพยวารีวิหาร


วัดปทุมคงคา


วัดดุสิตารามวรวิหาร


วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่)


วัดโพธิ์แมนคุณาราม


วัดอรุณราชวราราม


วัดสังข์กระจาย


วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร


วัดชิโนรสารามวีวิหาร


วัดราชคฤห์วรวิหาร


วัดพระสิงห์ (ปีมะโรง)


วัดเจ็ดยอด (ปีมะเส็ง)


วัดสุทัศเทพวราราม


ศิริราชมูลนิธิ


โรงพยาบาลราชวิถี


มูลนิธิดวงประทีป


มูลนิธิสายธาร


มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก)


มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ


มูลนิธิทาง สู่ฝัน ปั้นคนเก่ง


มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา


มูลนิธิรักษ์ไทย


มูลนิธิ พล.ต.อ. เภา สารสิน


คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


คริสตจักรลิฟวิ่งสตรีมส์


มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี


วัดระฆังโฆสิตาราม


มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต๊กเซี่ยงตึ้ง


มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก


มูลนิธิกำลังใจ (เพื่อการศึกษา)


มูลนิธิกำลังใจ (เพื่อการแพทย์)


มูลนิธิกำลังใจ (เพื่อศาสนาและสาธารณะประโยชน์)


ทุนการศึกษานิสิตคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


สนับสนุนกิจกรรมนิสิตคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ปรับปรุงอาคารคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


มูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย


มูลนิธิสันติสุข


ฬ.จุฬา สะพานบุญ เพื่อผู้ป่วยสามัญ ร.พ.จุฬาฯ


ฬ.จุฬา สะพานบุญ เพื่อบริจาคพระภิกษุสามเณรอาพาธ


ฬ.จุฬา สะพานบุญ เพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์


ฬ.จุฬา สะพานบุญ เพื่อการวิจัยทางการแพทย์


วัดพุน้อย


วัดโบสถ์


มูลนิธิบ้านนกขมิ้น


วัดท่าไม้


วัดมหาพฤฒาราม


คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ( e-Donation)


วัดชัยพฤกษมาลา ราชวรวิหาร


วัดไตรมิตรวิทยาราม


วัดตำหนัก


วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาฯ


วัดภาวนาภิรตาราม


วัดมหาบุศย์


วัดภาษี


วัดใหม่ช่องลม


วัดภาณุรังษี


(วัดยาง) ทำบุญถวายหลวงพ่อโต


วัดสุทธิวราราม


วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก


วัดปรินายกวรวิหาร


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล(MUKA Bike Run For Fund)


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล(โครงการวิ่งการกุศล Mu Charity)


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล(กองทุนสุขภาพนักศึกษา ม.มหิดล)


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล(กองทุนพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี)


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล(กองทุนพัฒนาวิทยาเขตนครสวรรค์)


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล(ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์นครสวรรค์)


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล(ทุนการศึกษา)


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล(ทุนสมาคมศิษย์เก่ามหิดล)


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล(ทุนสมาคมศิษย์เก่า ICT มหิดล)


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล(ทุนผู้สูงอายุ)


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล(ทุนทั่วไป)


วัดทองธรรมชาติวรวิหาร


มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์


วัดโสมนัสวิหาร


วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์


มหาวิทยาลัยศรีปทุม


วัดจากแดง


มูลนิธิ บ้านบางแค ในพระอุปถัมภ์ฯ


โรงพยาบาลชลบุรี


วัดวชิรธรรมสาธิต


มูลนิธิชัยพัฒนา


วัดเศวตฉัตรวรวิหาร


มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาในพระราชูปถัมภ์


วัดสังฆทาน (ออมบุญ)


มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์


วัดชินวรารามวรวิหาร


วัดเจ้าอาม


สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน


วัดประยุรวงศาวาส


มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน


มูลนิธิราชสกุลอาภากรฯ


โรงเรียนมีชัยพัฒนา


วัดบพิตรพิมุข


มูลนิธิพาณิชย์สงเคราะห์


ยุวพุทธิสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


วัดบางพลีใหญ่ใน


คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(เพื่อกองทุนภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง)


วัดบุปผาราม


มูลนิธิสายเด็ก 1387


วัดบางเตยกลาง


วัดบ้านพร้าวนอก


วัดพระยาสุเรนทร์


วัดโมกข์


วัดนายโรง


คริสตจักร บางนา แบ๊บติสต์

วัดบางน้ำชน


วัดราชวรินทร์


มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมฯ


มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


วัดกลางดาวคนอง


มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม

วัดราษฎร์บูรณะ


มูลนิธิออทิสติกไทย


วัดสวนพลู


มูลนิธิกสิกรไทย


วัดวงเทพ


มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม


สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี


วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร


วัดประดู่ฉิมพลี


ม.หอการค้าไทย เพื่อทุนการศึกษา


ม.หอการค้าไทย เพื่อการศึกษา


โครงการรถตรวจสุขภาพและวิเคราะห์แบบด่วนพิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


วัดบุคคโล


กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา


วัดราชบุรณราชวรวิหาร


มูลนิธิเสถียรธรรมสถาน


โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี วิ่งการกุศล วิสุทธิกษัตรี


โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี อาหารกลางวัน วิสุทธิกษัตรี


โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ทุนการศึกษา วิสุทธิกษัตรี


โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี อุปกรณ์การศึกษา วิสุทธิกษัตรี


โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ตำราเรียน วิสุทธิกษัตรี


โรงเรียนนานาชาติเคไอเอส


สหทัยมูลนิธิ


วัดประดู่ในทรงธรรม


วัดจันทร์นอก


วัดสารอด


วัดสุทธาราม


วัดแจงร้อน


วัดสน


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล (โครงการเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา กรมสมเด็จพระเทพฯ)


วัดบัวขวัญ (พระอารามหลวง)


วัดอินทรวิหาร


มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมในพระอุปถัมภ์ฯ


โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ(ค่ายารักษาทั่วไป)


กองทุนมหิดลรวมไทยต้านภัย COVID-19


ฬ.จุฬาสะพานบุญ e-Donation เงินบริจาคโรคโควิด-19


โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สู้ภัยโควิด


วัดนางในธัมมิการาม


วัดนางในธัมมิการาม - (เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์)


มูลนิธิกัลยาณวิสุทธิ์


วัดรวกสุทธาราม


วัดบางน้ำผึ้งใน


วัดปทุมวนาราม


วัดจวนดำรงค์ราชพลขันธ์


วัดศรีโสดา(บริจาคทั่วไป)


มูลนิธิชลลดา


มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ


วัดศรีบุญเรือง


วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร (เพื่อบุำรุงพระอาราม)


วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร (เพื่อค่าน้ำค่าไฟ)


วัดดอนเมือง


มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ (เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลของมูลนิธิฯ)


มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ (เพื่อสนับสนุนโครงการอาสาร่วมใจ Fight Covid)


สภากาชาดไทย/เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย


สภากาชาดไทย/เพื่อช่วยเหลือสถานการณ์ไวรัสโควิด-19


สภากาชาดไทย/ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ ถวายพระราชกุศลฯ


สภากาชาดไทย/โครงการจัดซื้อเครื่องมือสำหรับผลิตถุงโลหิต


สภากาชาดไทย/หน่วยจักษุศัลยกรรม ในสมเด็จพระเทพรัตนฯ


สภากาชาดไทย/แก้ไขความพิการบนใบหน้า กระโหลก ศูนย์สมเด็จพระเทพฯ


สภากาชาดไทย/เพื่อวันปิยมหาราช ต่อชีวิต ด้วยการให้อะไหล่ชีวิต


สภากาชาดไทย/พระราชปณิธานบรรเทาทุกข์ผู้ยากไร้ พื้นที่ห่างไกล


สภากาชาดไทย/จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โรคโควิด-19 รพ.จุฬาฯ


วัดอัมพวัน


วัดวีระโชติธรรมาราม


คริสตจักรพันธกรทั้งห้า


มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ


โรงเรียนอัมพวันศึกษา


วัดแสนสุข


คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬา (ทุนบัญชีจุฬาฯ พึ่งพากัน)


มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน


มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา


มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม


มูลนิธิดวงใจใหม่

สภากาชาดไทย/63 บาท สู้ Covid-19 ปี 63


วัดแดงธรรมชาติ


มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


วัดโพธิทอง


วัดดอยโพธิญาณ


วัดราชโกษา


วัดบางน้ำผึ้งนอก


มูลนิธิชัยพฤกษ์


มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์


คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร(สนันสนุนการศึกษาและพัฒนาคณะฯ)


มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดฯ


โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ


วัดเฉลิมกาญจนาภิเษก


วัดบางเดื่อ


มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ


มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมฯ


วัดสวนแก้ว


วัดสุขใจ


มูลนิธิพูนพลัง


มูลนิธิคนตาบอดไทย


คริสตจักรพระกิตติคุณไทย-จีน


วัดมเหยงคณ์


วัดประเสริฐสุทธาวาส


วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม


ฬ.จุฬาสะพานบุญ E-Donation โครงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเออร์ติกโดยไม่ต้องผ่าตัด


มูลนิธิรักษ์ธรรม


คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


มูลนิธิสร้างเสริมไทย


มูลนิธิบ้านนกขมิ้น(กองทุนบรรเทาทุกข์จากภัยพิบัติ)


สถาบันประสาทวิทยา


มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ


ฬ.จุฬาสะพานบุญ E-Donation เพื่อสมทบทุนการก่อสร้างอาคาร Extended OPD


มูลนิธิคุณแม่น้อย จงสถิตย์วัฒนา

มูลนิธิหอมเสมอ พริ้งพวงแก้ว


โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ


มูลนิธิสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ - ทุนจุฬาสงเคราะห์และทุนอาหารกลางวัน


มูลนิธิสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ - เพื่อการสาธารณกุศล


คริสตจักรสะพานเหลืองคลองตัน


มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า


วัดบางบำหรุ


วัดสิริกมลาวาส


มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ


สภากาชาดไทย/เพื่อภัยพิบัติในประเทศ


มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย


มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล


วัดมงคลวราราม


มูลนิธิอานันทมหิดล


มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี


วัดไผ่ตัน


มูลนิธิคอลฟิลด์เพื่อคนตาบอดฯ


วัดบุรณศิริมาตยาราม


คริสตจักรพระพร


วัดชัยภูมิการาม


วัดราษฎร์นิยมธรรม


มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณะภัย


มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์


มูลนิธิ รักษ์ไทย(2)


ฬ. จุฬาสะพานบุญ E-DONATION โครงการให้ยืมเครื่องมือแพทย์นำไปใช้ต่อที่บ้าน


วัดเทพพล เพื่อทุนเด็กประถม


วัดเทพพล เพื่อคนชรา และเด็กกำพร้า


วัดเทพพล เพื่อทำบุญทุกอย่าง


วัดศาลาแดง


คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(โครงการทันตกรรมผู้ยากไร้)


คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(โครงการทันตกรรมบ้านปากเกร็ด)


คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(โครงการทันตกรรมพระราชทาน)


คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(สนับสนุนทุนการศึกษา)


วัดเลา


มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก


วัดปากน้ำฝั่งเหนือ


วัดบัวผัน


มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ โครงการหนังสือสัจธรรม


วัดอุดมรังสี


วัดอินทาราม


วัดจำปา เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์วัด


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์ป้องกันเชื้อ COVID-19


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดูแลสุขภาพผู้พิการ มูลนิธิช่วยคนตาบอด


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษาวิจัย


มูลนิธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา กองทุนผู้ป่วยขาดแคลนทุนทรัพย์


มูลนิธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา กองทุนผู้ป่วยAIS(โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง)


มูลนิธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา โครงการปรับปรุงอาคารจุลินทร์ ล่ำซำ


มูลนิธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา กองทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์


มูลนิธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์(Covid 19)


คริสตจักรใจผูกพัน


คริสตจักรใจสมาน เพชรเกษม 11


ฬ. จุฬาสะพานบุญ E-DONATION โครงการ การระงับปวดขั้นสูงเพื่อผู้ด้อยโอกาส


วัดทุ่งครุ


วัดไผ่เลี้ยง


มูลนิธิพุทธรักษา


วัดหนังราชวรวิหาร เพื่อช่วยเหลือจัดศพผู้ยากไร้


วัดหนังราชวรวิหาร เพื่อบูรณะพระอาราม


สภากาชาด กองทุนกาชาด เพื่อจัดหาวัคซีนและยาโควิค-19 สำหรับประชาชน


วัดบ้านทุ่ง


มูลนิธิไถ่ชีวิตโค - กระบือ เพื่อการกุศล


วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ


มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย


มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรฯ


คริสตจักร นิวมา กรุงเทพมหานคร  / เพื่อเงินถวายทรัพย์ TITHE & OFFERING


คริสตจักร นิวมา กรุงเทพมหานคร/เพื่อพันธกิจ MISSION & VISION


คริสตจักร นิวมา กรุงเทพมหานคร  / เพื่อสถานที่ BUILDING OFFERING


วัดบางกระสอบ


วัดทุ่งลานนา เพื่อบูรณะพัฒนา


คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล


วัดทองนพคุณ / บูรณะอุโบสถ


วัดทองนพคุณ / เทศน์มหาชาติ


วัดทองนพคุณ / บวชสามเณรภาคฤดูร้อน


วัดทองนพคุณ / ค่าน้ำค่าไฟ


วัดทองนพคุณ / กฐินพระราชทาน


วัดทองนพคุณ / ทำบุญขึ้นปีใหม่


วัดทองนพคุณ / ภัตตาหารพระสงฆ์สามเณรอาพาธ


วัดทองนพคุณ / เพื่อพิพิธภัณฑ์


วัดนางนอง/บูรณะพระวิหาร วัดนางนอง


กดที่รายชื่อเพื่อดู QR e-Donation

วัดเชิงเลน


วัดแคนอก


วัดชลประทานรังสฤษดิ์


วัดพุทธปัญญา


วัดคลองเจ้า


วัดกู้


มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา


โรงพยาบาลชลประทานมูลนิธิ


มูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์


วัดท่าอิฐ


วัดโพธิ์เผือก


วัดโพธิ์ทองบน


วัดสพานสูง


วัดเกาะพญาเจ่ง


วัดโพธิ์บ้านอ้อย


วัดพุทธปัญญา เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์


วัดราษฎร์ประคองธรรม-บูรณะวัด


วัดราษฎร์ประคองธรรม-ค่าน้ำ-ค่าไฟ


วัดราษฎร์ประคองธรรม-สร้างเมรุเผาศพ


วัดราษฎร์ประคองธรรม-สู้ภัยโควิด-19


วัดราษฎร์ประคองธรรม-โครงการบ้านหลังสุดท้ายช่วยเหลือผู้ยากไร้-ไร้ญาติ


วัดฝาง


วัดบางม่วง


กดที่รายชื่อเพื่อดู QR e-Donation

วัดพระบาทน้ำพุ (โดยจิตอาสา)


กดที่รายชื่อเพื่อดู QR e-Donation

วัดพระสิงห์ (ปีมะโรง)


วัดเจ็ดยอด (ปีมะเส็ง)


วัดเกตการาม (วัดประจำปีเกิดปีจอ)


วัดสิริมงคล (บริจาคทั่วไป)


วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี (สนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา)


วัดป่าแพ่ง


วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร (ปีมะแม)


วัดกู่ม่าน


วัดร้องหลอด

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี (สนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา)


วัดป่าแพ่ง


คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ ถวายสินลด


คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ ถวายพิเศษ


คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ โครงการต่างๆ ของคริสตจักร


คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ โครงการสร้างครอบครัวเข็มแข็ง (BSF)


วัดป่าธรรมธาราภิรมย์


กดที่รายชื่อเพื่อดู QR e-Donation

วัดพระบรมธาตุ (ปีมะเมีย)


กดที่รายชื่อเพื่อดู QR e-Donation

วัดศรีมงคลใต้


กดที่รายชื่อเพื่อดู QR e-Donation

วัดป่านานาชาติ


กดที่รายชื่อเพื่อดู QR e-Donation

วัดพระธาตุช่อแฮ (ปีขาล)


วัดพระธาตุแช่แห้ง (ปีเถาะ)


วัดพระสิงห์ (ปีมะโรง)


วัดเจ็ดยอด (ปีมะเส็ง)


วัดพระบรมธาตุ (ปีมะเมีย)


วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร (ปีมะแม)


วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร (ปีวอก)


วัดพระธาตุดอยตุง (ปีกุน)


วัดมิ่งเมือง


วัดพญาภู


วัดภูมินทร์


วัดดอนมูล


วัดกู่ม่าน


วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ


วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ (สงฆ์อาพาธ)


วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ในพระองค์ฯ โรงทานราชนครินทร์


วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ (น้ำดื่ม)


วัดศรีมงคลใต้


วัดป่านานาชาติ


วัดพระพุทธบาทน้ำพุ


วัดหัวลำโพง


วัดสุวรรณราม


วัดไพยชยนต์พลเสพย์


วัดยานนาวา


วัดทิพยวารีวิหาร


วัดปทุมคงคา


วัดดุสิตารามวรวิหาร


วัดโปรดเกตุเชษฐาราม


วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่)


วัดพระบาทน้ำพุ (โดยจิตอาสา)


วัดโพธิ์แมนคุณาราม


วัดมหาธาตุ


วัดเชิงเลน


วัดจีนประชาสโมสร


วัดอรุณราชวราราม


วัดสังข์กระจาย


วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร


วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม


วัดกู้


วัดชิโนรสารามวีวิหาร


วัดราชคฤห์วรวิหาร


มูลนิธิดวงประทีป


มูลนิธิสายธาร


มหาวิทยาลัยศรีปทุม


มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก)


มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ


มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ (ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนนครชัยศรี)


มูลนิธิทาง สู่ฝัน ปั้นคนเก่ง


มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา


คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


มูลนิธิรักษ์ไทย


มูลนิธิ พล.ต.อ. เภา สารสิน


คริสตจักรลิฟวิ่งสตรีมส์


มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี


มัสยิดดารุลมุฮาญีรีน


วัดระฆังโฆสิตาราม


มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต๊กเซี่ยงตึ้ง


มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก


มูลนิธิกำลังใจ (เพื่อการศึกษา)


มูลนิธิกำลังใจ (เพื่อการแพทย์)


มูลนิธิกำลังใจ (เพื่อศาสนาและสาธารณะประโยชน์)


ทุนการศึกษานิสิตคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


สนับสนุนกิจกรรมนิสิตคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


วัดพุน้อย


วัดชลประทานรังสฤษดิ์


โรงเรียนอุ่นรักขอนแก่น


วัดโบสถ์


วัดอกเต่า


วัดกู่สีขันฑ์


มูลนิธิบ้านนกขมิ้น


วัดท่าไม้


วัดมหาพฤฒาราม


โรงเรียนนานาชาติรักบี้


คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ( e-Donation)


มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ


วัดชัยพฤกษมาลา ราชวรวิหาร


วัดไตรมิตรวิทยาราม


วัดตำหนัก


วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาฯ


วัดภาวนาภิรตาราม


โรงพยาบาลชลประทานมูลนิธิ


วัดมหาบุศย์


วัดภาษี


โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ(ค่ายารักษาทั่วไป)


กองทุนมหิดลรวมไทยต้านภัย COVID-19


ปรับปรุงอาคารคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


วัดเกตการาม (วัดประจำปีเกิดปีจอ)


วัดแคนอก


โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ


วัดสุทัศเทพวราราม


ศิริราชมูลนิธิ


โรงพยาบาลราชวิถี


มูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย


มูลนิธิสันติสุข


ฬ.จุฬา สะพานบุญ เพื่อผู้ป่วยสามัญ ร.พ.จุฬาฯ


ฬ.จุฬา สะพานบุญ เพื่อบริจาคพระภิกษุสามเณรอาพาธ


ฬ.จุฬา สะพานบุญ เพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์


ฬ.จุฬา สะพานบุญ เพื่อการวิจัยทางการแพทย์


วัดสุทธิวราราม


วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก


วัดปรินายกวรวิหาร


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล(MUKA Bike Run For Fund)


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล(โครงการวิ่งการกุศล Mu Charity)


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล(กองทุนสุขภาพนักศึกษา ม.มหิดล)


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล(กองทุนพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี)


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล(กองทุนพัฒนาวิทยาเขตนครสวรรค์)


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล(ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์นครสวรรค์)


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล(ทุนการศึกษา)


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล(ทุนสมาคมศิษย์เก่ามหิดล)


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล(ทุนสมาคมศิษย์เก่า ICT มหิดล)


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล(ทุนผู้สูงอายุ)


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล(ทุนทั่วไป)


วัดทองธรรมชาติวรวิหาร


มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์


วัดโสมนัสวิหาร


วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์


มหาวิทยาลัยศรีปทุม


วัดจากแดง


มูลนิธิ บ้านบางแค ในพระอุปถัมภ์ฯ


โรงพยาบาลชลบุรี


วัดวชิรธรรมสาธิต


มูลนิธิชัยพัฒนา


วัดเศวตฉัตรวรวิหาร


มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาในพระราชูปถัมภ์


วัดสังฆทาน (ออมบุญ)


มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์


วัดชินวรารามวรวิหาร


วัดเจ้าอาม


สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน


วัดประยุรวงศาวาส


มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน


วัดลาวทอง


มูลนิธิราชสกุลอาภากรฯ


โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์


มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา


วัดโคนอน


วัดกระโจม


วัดหลวง


โรงเรียนมีชัยพัฒนา


วัดบพิตรพิมุข


มูลนิธิเด็ก


มูลนิธิพาณิชย์สงเคราะห์


ยุวพุทธิสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


วัดบางพลีใหญ่ใน


คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(เพื่อกองทุนภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง)


โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ(ค่ายารักษาทั่วไป)


วัดบุปผาราม


มูลนิธิสายเด็ก 1387


วัดป่าไผ่


วัดใหม่ช่องลม


วัดภาณุรังษี


(วัดยาง) ทำบุญถวายหลวงพ่อโต


วัดบางเตยกลาง


วัดบ้านพร้าวนอก

วัดพระยาสุเรนทร์


มหาวิทยาลัยนเรศวร


วัดโมกข์


วัดปัญญานันทาราม


วัดนายโรง


คริสตจักร บางนา แบ๊บติสต์


วัดบางน้ำชน


วัดราชวรินทร์


วัดหัวตลุกวนาราม


มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมฯ


วัดน้ำลัด


วัดขุนอินทประมูล


มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


วัดพุทธบูชา-เพื่อซ่อมแซมเจดีย์


วัดพุทธบูชา-เพื่อกองทุนสงฆ์อาพาธ


วัดพุทธบูชา-เพื่อชำระหนี้สงฆ์


วัดพุทธบูชา-เพื่อซ่อมแซมเมรุเผาศพ


วัดบพิตรพิมุข


วัดภาวนาราม


โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา


วัดไตรมิตรวราราม


วัดโพธิ์เผือก


คริสตจักร สานสัมพันธ์พระราม 2


คริสตจักรสวนหลวง-เพื่อใช้ในศาสนกิจของคริสตจักร


วัดใหม่บางปลากด


คริสตจักร ทรงสถิต


วัดศีรษะทอง


โครงการรถตรวจสุขภาพและวิเคราะห์แบบด่วนพิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


วัดสุวรรณคีรีวิหาร


วัดบุคคโล


กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา


วัดอุปนันทาราม


วัดราชบุรณราชวรวิหาร


วัดแจงร้อน


วัดหนองเสือ


วัดสน


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล (โครงการเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา กรมสมเด็จพระเทพฯ)


วัดบัวขวัญ (พระอารามหลวง)


วัดหัวข่วง


วัดอินทรวิหาร


มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมในพระอุปถัมภ์ฯ


มูลนิธิ รักษ์ไทย(2)


สหทัยมูลนิธิ


วัดประดู่ในทรงธรรม


วัดจันทร์นอก


วัดหทัยนเรศวร์


มูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์


วัดสารอด


วัดสุทธาราม


มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณะภัย


มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์


วัดวิมลภาวนาราม


โรงเรียนปัญญาวุฒิกร


โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา


วัดท่าอิฐ


มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา


คริสตจักรห้วยเอียน สงเคราะห์ผู้ยากไร้


คริสตจักรห้วยเอียน สนับสนุนทุนการศึกษาเด็ก


คริสตจักรห้วยเอียน ปรับปรุงอาคาร สถานที่


วัดสวนสันติธรรม บำรุงวัดสวนสันติธรรม


วัดสวนสันติธรรม สร้างอุโบสถ


วัดพุทธบูชา-เพื่อค่าไฟฟ้า-น้ำประปา


วัดพุทธบูชา-เพื่่อบำรุงวัด


วัดพุทธบูชา-เพื่อบำรุงการศึกษาพระ-เณร


วัดพุทธบูชา-เพื่อสร้างศาลาเพิ่มบารมี


วัดพุทธบูชา-เพื่อซ่อมแซมโบสถ์


ฬ.จุฬาสะพานบุญ e-Donation เงินบริจาคโรคโควิด-19


โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สู้ภัยโควิด


วัดนางในธัมมิการาม


วัดนางในธัมมิการาม - (เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์)


มูลนิธิกัลยาณวิสุทธิ์


วัดรวกสุทธาราม


วัดบางน้ำผึ้งใน


วัดปทุมวนาราม


วัดจวนดำรงค์ราชพลขันธ์


วัดศรีโสดา(บริจาคทั่วไป)


มูลนิธิชลลดา


มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ


วัดศรีบุญเรือง


วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร (เพื่อบุำรุงพระอาราม)


วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร (เพื่อค่าน้ำค่าไฟ)


วัดดอนเมือง


มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ (เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลของมูลนิธิฯ)


มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ (เพื่อสนับสนุนโครงการอาสาร่วมใจ Fight Covid)


สภากาชาดไทย/เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย


สภากาชาดไทย/เพื่อช่วยเหลือสถานการณ์ไวรัสโควิด-19


สภากาชาดไทย/ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ ถวายพระราชกุศลฯ


สภากาชาดไทย/โครงการจัดซื้อเครื่องมือสำหรับผลิตถุงโลหิต


สภากาชาดไทย/หน่วยจักษุศัลยกรรม ในสมเด็จพระเทพรัตนฯ


สภากาชาดไทย/แก้ไขความพิการบนใบหน้า กระโหลก ศูนย์สมเด็จพระเทพฯ


สภากาชาดไทย/เพื่อวันปิยมหาราช ต่อชีวิต ด้วยการให้อะไหล่ชีวิต


สภากาชาดไทย/พระราชปณิธานบรรเทาทุกข์ผู้ยากไร้ พื้นที่ห่างไกล


สภากาชาดไทย/จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โรคโควิด-19 รพ.จุฬาฯ


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลองค์พระ (บำรุงรักษา)


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลองค์พระ (ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า)


โรงพยาบาลอุทัย


วัดอัมพวัน


วัดวีระโชติธรรมาราม


คริสตจักรพันธกรทั้งห้า


มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ


โรงเรียนอัมพวันศึกษา


วัดแสนสุข


คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬา (ทุนบัญชีจุฬาฯ พึ่งพากัน)


มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน


มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา


มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม


มูลนิธิดวงใจใหม่


สภากาชาดไทย/63 บาท สู้ Covid-19 ปี 63


วัดแดงธรรมชาติ


มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


วัดโพธิทอง


วัดดอยโพธิญาณ


วัดราชโกษา


วัดบางน้ำผึ้งนอก


มูลนิธิชัยพฤกษ์


มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์


คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร(สนันสนุนการศึกษาและพัฒนาคณะฯ)


มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดฯ


โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ


วัดเฉลิมกาญจนาภิเษก


วัดบางเดื่อ


มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ


มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมฯ


วัดสวนแก้ว


วัดสุขใจ


มูลนิธิพูนพลัง


มูลนิธิคนตาบอดไทย


คริสตจักรพระกิตติคุณไทย-จีน


วัดมเหยงคณ์


วัดป่าไขแสงธรรมาราม


โรงพยาบาลบ้านนา


วัดประเสริฐสุทธาวาส


วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม


ฬ.จุฬาสะพานบุญ E-Donation โครงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเออร์ติกโดยไม่ต้องผ่าตัด


มูลนิธิรักษ์ธรรม


วัดน้ำวน


คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


มูลนิธิสร้างเสริมไทย


มูลนิธิบ้านนกขมิ้น(กองทุนบรรเทาทุกข์จากภัยพิบัติ)


วัดจรูญราษฏร์


สถาบันประสาทวิทยา


มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ


โรงเรียนกีฬา อบจ.แพร่ (พปอ.)


ฬ.จุฬาสะพานบุญ E-Donation เพื่อสมทบทุนการก่อสร้างอาคาร Extended OPD


โรงพยาบาลลาดยาว


มูลนิธิคุณแม่น้อย จงสถิตย์วัฒนา


มูลนิธิหอมเสมอ พริ้งพวงแก้ว


วัดร้องหลอด


โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ


วัดโล่สุทธาวาส


มูลนิธิสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ - ทุนจุฬาสงเคราะห์และทุนอาหารกลางวัน


มูลนิธิสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ - เพื่อการสาธารณกุศล


วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ


วัดป่าคลอง 11


วัดเนินตูม-ร่วมทำบุญสร้างโบสถ์


คริสตจักรสะพานเหลืองคลองตัน


มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า


วัดบางบำหรุ


วัดสิริกมลาวาส


มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ


สภากาชาดไทย/เพื่อภัยพิบัติในประเทศ


มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย


มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล


วัดมงคลวราราม


มูลนิธิอานันทมหิดล


วัดสิริมงคล (บริจาคทั่วไป)


มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี


วัดไผ่ตัน


มูลนิธิคอลฟิลด์เพื่อคนตาบอดฯ


วัดบุรณศิริมาตยาราม


คริสตจักรพระพร


คริสตจักร ป่าลันลูเธอร์แรน


วัดเขาบางทราย


วัดศรีศักดิ์พัฒนา


วัดเขื่อนห้วยเทียนวนาราม


วัดพุทธปัญญา


วัดน้อย


โรงเรียนประชาคมนานาชาติ อุดรธานี


วัดชัยภูมิการาม


วัดราษฎร์นิยมธรรม


มูลนิธิเสถียรธรรมสถาน


วัดมงคลรัตนาราม เพื่อสร้างอุโบสถ


วัดมงคลรัตนาราม เพื่องานสาธารณะสงเคราะห์


โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี วิ่งการกุศล วิสุทธิกษัตรี


โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี อาหารกลางวัน วิสุทธิกษัตรี


โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ทุนการศึกษา วิสุทธิกษัตรี


โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี อุปกรณ์การศึกษา วิสุทธิกษัตรี


โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ตำราเรียน วิสุทธิกษัตรี


โรงเรียนนานาชาติเคไอเอส


วัดจำปา เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์วัด


โรงเรียนราชประชาสมาสัยฯ เพื่อการศึกษา


โรงเรียนราชประชาสมาสัยฯ เพื่อทุนการศึกษา


โรงเรียนราชประชาสมาสัยฯ เพื่อผ้าป่าการศึกษา


โรงเรียนราชประชาสมาสัยฯ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา


โรงเรียนราชประชาสมาสัยฯ เพื่อพัฒนาโรงเรียน


วัดจำปา เพื่อหล่อพระบรมรูป ร.3


วัดหัวกระบือ


วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี (สนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา)


วัดป่าแพ่ง


ฬ. จุฬาสะพานบุญ E-DONATION โครงการให้ยืมเครื่องมือแพทย์นำไปใช้ต่อที่บ้าน


วัดเทพพล เพื่อทุนเด็กประถม


วัดเทพพล เพื่อคนชรา และเด็กกำพร้า


วัดเทพพล เพื่อทำบุญทุกอย่าง


สถาบันวิทยาสิริเมธี


วัดศาลาแดง


วัดคลองสวน


คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(โครงการทันตกรรมผู้ยากไร้)


คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(โครงการทันตกรรมบ้านปากเกร็ด)


คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(โครงการทันตกรรมพระราชทาน)


คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(สนับสนุนทุนการศึกษา)


วัดเลา


มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก


วัดปากน้ำฝั่งเหนือ


วัดบัวผัน


มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ โครงการหนังสือสัจธรรม


วัดอุดมรังสี


วัดอินทาราม


วัดกลางดาวคนอง


วัดธรรมธุราราม


วัดอัมพุวราราม


มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม


มูลนิธิราชสุดา


วัดราษฎร์บูรณะ


มูลนิธิออทิสติกไทย


มูลนิธิช่วยนักเรียนในฉะเชิงเทรา


วัดสวนพลู


มูลนิธิกสิกรไทย


วัดวงเทพ


มูลนิธิป่าน่านฯ เพื่อรับบริจาคเงินในประเทศ


มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม


วัดวารีบรรพต


สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี


วัดคลองเจ้า


วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร


วัดประดู่ฉิมพลี


ม.หอการค้าไทย เพื่อทุนการศึกษา


ม.หอการค้าไทย เพื่อการศึกษา


วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์ป้องกันเชื้อ COVID-19


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดูแลสุขภาพผู้พิการ มูลนิธิช่วยคนตาบอด


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษาวิจัย


มูลนิธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา กองทุนผู้ป่วยขาดแคลนทุนทรัพย์


มูลนิธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา กองทุนผู้ป่วยAIS(โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง)


มูลนิธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา โครงการปรับปรุงอาคารจุลินทร์ ล่ำซำ


มูลนิธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา กองทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์


มูลนิธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์(Covid 19)


คริสตจักรใจผูกพัน


คริสตจักรใจสมาน เพชรเกษม 11


ฬ. จุฬาสะพานบุญ E-DONATION โครงการ การระงับปวดขั้นสูงเพื่อผู้ด้อยโอกาส


วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม


วัดไผ่ล้อม


วัดโพธิ์ทองบน


วัดสพานสูง


วัดเทพสรธรรมาราม


วัดเกาะพญาเจ่ง


วัดโพธิ์บ้านอ้อย


วัดบางหัวเสือ


วัดทุ่งครุ


วัดไผ่เลี้ยง


มูลนิธิพุทธรักษา


วัดหนังราชวรวิหาร เพื่อช่วยเหลือจัดศพผู้ยากไร้


วัดหนังราชวรวิหาร เพื่อบูรณะพระอาราม


สภากาชาด กองทุนกาชาด เพื่อจัดหาวัคซีนและยาโควิค-19 สำหรับประชาชน


โรงเรียนสาธิต ปทุม


วัดสองพี่น้อง


วัดพุทธปัญญา เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์


คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ ถวายสินลด


คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ ถวายพิเศษ


คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ โครงการต่างๆ ของคริสตจักร


คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ โครงการสร้างครอบครัวเข็มแข็ง (BSF)


วัดเกาะเกรียง


วัดบางหญ้าแพรก


วัดหงษ์ทอง บูรณปฏิสังขรณ์วัด


วัดบ้านทุ่ง


วัดราษฎร์ประคองธรรม-บูรณะวัด


วัดราษฎร์ประคองธรรม-ค่าน้ำ-ค่าไฟ


วัดราษฎร์ประคองธรรม-สร้างเมรุเผาศพ


วัดราษฎร์ประคองธรรม-สู้ภัยโควิด-19


วัดราษฎร์ประคองธรรม-โครงการบ้านหลังสุดท้ายช่วยเหลือผู้ยากไร้-ไร้ญาติ


โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย


วัดอุดมธัญญา-บำรุงศาสนสถาน


วัดโพธิสมภรณ์


มูลนิธิไถ่ชีวิตโค - กระบือ เพื่อการกุศล


วัดฝาง


วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ


วัดคลองมอญ


มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย


มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรฯ


วัดบางม่วง


คริสตจักร นิวมา กรุงเทพมหานคร  / เพื่อเงินถวายทรัพย์ TITHE & OFFERING


คริสตจักร นิวมา กรุงเทพมหานคร/เพื่อพันธกิจ MISSION & VISION


คริสตจักร นิวมา กรุงเทพมหานคร  / เพื่อสถานที่ BUILDING OFFERING


วัดบางกระสอบ


วัดป่าธรรมธาราภิรมย์


วัดทุ่งลานนา เพื่อบูรณะพัฒนา


คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล


วัดทองนพคุณ / บูรณะอุโบสถ


วัดทองนพคุณ / เทศน์มหาชาติ


วัดทองนพคุณ / บวชสามเณรภาคฤดูร้อน


วัดทองนพคุณ / ค่าน้ำค่าไฟ


วัดทองนพคุณ / กฐินพระราชทาน


วัดทองนพคุณ / ทำบุญขึ้นปีใหม่


วัดทองนพคุณ / ภัตตาหารพระสงฆ์สามเณรอาพาธ


วัดทองนพคุณ / เพื่อพิพิธภัณฑ์


วัดนางนอง/บูรณะพระวิหาร วัดนางนอง


กดที่รายชื่อเพื่อดู QR e-Donation

มัสยิดดารุลมุฮาญีรีน


กดที่รายชื่อเพื่อดู QR e-Donation

วัดหลวง


รายชื่อหน่วยรับบริจาคอื่น ๆ

(หมายเหตุ ยังไม่เข้าร่วมโครงการ e-Donation ผู้บริจาคต้องขอใบอนุโมทนาบัตร หรือหลักฐานการบริจาคที่หน่วนรับบริจาคโดยตรง)


 • วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์ จังหวัดนนทบุรี
 • วัดพระธาตุดอยกองมู จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • วัดพระธาตุชัยมงคล จังหวัดเชียงราย
 • วัดป่าคอวัง จังหวัดน่าน
 • วัดนาวงค์ จังหวัดน่าน
 • วัดนิโครธาราม จังหวัดน่าน
 • วัดหินซ้อนใต้ จังหวัดสระบุรี
 • วัดมะปริง จังหวัดพังงา
 • วัดเมืองยะลาพระอารามหลวง จังหวัดยะลา
 • วัดแค จังหวัดสุพรรณบุรี
 • วัดโพธิ์หอมสุทธาราม จังหวัดสิงห์บุรี
 • วัดสวนป่า จังหวัดสระแก้ว
 • วัดป่านาขาม จังหวัดหนองคาย
 • วัดวิมลนิวาส จังหวัดร้อยเอ็ด
 • วัดป่าธรรมคีรี (เรือนพิพิธภัณฑ์จันดีอนุสรณ์) จังหวัดนครราชสีมา
 • วัดป่าธรรมคีรี จังหวัดนครราชสีมา
 • วัดป่าโนนสมบูรณ์ จังหวัดนครราชสีมา
 • วัดป่าเทพอินทรประดิษฐ์ จังหวัดชัยภูมิ
 • วัดทุ่งต้อม จังหวัดเชียงราย
 • วัดเจริญราษฎร์บำรุง จังหวัดนครปฐม
 • วัดบ้านเหล่า จังหวัดเชียงใหม่
 • คริสตจักรกรุงไทย จังหวัดกรุงเทพ
 • สภากาชาดไทย จังหวัดกรุงเทพ
 • มูลนิธิกสิกรไทย จังหวัดกรุงเทพ
 • มูลนิธิโรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพ
 • มูลนิธิ เวิร์ลแชร์ จังหวัดกรุงเทพ
 • มูลนิธิทาง สู่ฝัน ปั้นคนเก่ง จังหวัดกรุงเทพ
 • มูลนิธิสายธารสุขใจ จังหวัดนนทบุรี
 • มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • มูลนิธิเพื่อนช้าง จังหวัดลำปาง
 • มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ

วัดหัวลำโพง


วัดสุวรรณราม


วัดยานนาวา


วัดทิพยวารีวิหาร


วัดปทุมคงคา


วัดดุสิตารามวรวิหาร


วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่)


วัดโพธิ์แมนคุณาราม


วัดอรุณราชวราราม


วัดสังข์กระจาย


วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร


วัดชิโนรสารามวีวิหาร


วัดราชคฤห์วรวิหาร


มูลนิธิดวงประทีป


มูลนิธิสายธาร


มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก)


มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ


มูลนิธิทาง สู่ฝัน ปั้นคนเก่ง


คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ (ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนนครชัยศรี)


วัดไพยชยนต์พลเสพย์


วัดโปรดเกตุเชษฐาราม


วัดจีนประชาสโมสร


วัดเชิงเลน


วัดกู้


วัดพระพุทธบาทน้ำพุ


วัดพระบาทน้ำพุ (โดยจิตอาสา)


มหาวิทยาลัยศรีปทุม


วัดพระธาตุจอมทอง (ปีชวด)


วัดพระสิงห์ (ปีมะโรง)


วัดเจ็ดยอด (ปีมะเส็ง)


วัดเกตการาม (ปีจอ)


วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร (ปีมะแม)


วัดกู่ม่าน


วัดพระธาตุดอยตุง (ปีกุน)


วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม


วัดพระธาตุแช่แห้ง (ปีเถาะ)


วัดมิ่งเมือง


วัดพญาภู


วัดภูมินทร์


วัดดอนมูล


วัดพระธาตุช่อแฮ (ปีขาล)


วัดพระบรมธาตุ (ปีมะเมีย)


วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ในพระองค์


วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ (สงฆ์อาพาธ)


วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ในพระองค์ฯ โรงทานราชนครินทร์


วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ (น้ำดื่ม)


วัดมหาธาตุ


วัดศรีมงคลใต้


วัดป่านานาชาติ


วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร (ปีวอก)


มูลนิธิรักษ์ไทย


มูลนิธิ พล.ต.อ. เภา สารสิน


คริสตจักรลิฟวิ่งสตรีมส์


มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี


มัสยิดดารุลมุฮาญีรีน


วัดระฆังโฆสิตาราม


มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต๊กเซี่ยงตึ้ง


มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก


มูลนิธิกำลังใจ (เพื่อการศึกษา)


มูลนิธิกำลังใจ (เพื่อการแพทย์)


มูลนิธิกำลังใจ (เพื่อศาสนาและสาธารณะประโยชน์)


ทุนการศึกษานิสิตคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


สนับสนุนกิจกรรมนิสิตคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ปรับปรุงอาคารคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


วัดเกตการาม (วัดประจำปีเกิดปีจอ)


วัดแคนอก


โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ


วัดสุทัศเทพวราราม


ศิริราชมูลนิธิ


โรงพยาบาลราชวิถี


มูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย


มูลนิธิสันติสุข


ฬ.จุฬา สะพานบุญ เพื่อผู้ป่วยสามัญ ร.พ.จุฬาฯ


ฬ.จุฬา สะพานบุญ เพื่อบริจาคพระภิกษุสามเณรอาพาธ


ฬ.จุฬา สะพานบุญ เพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์


ฬ.จุฬา สะพานบุญ เพื่อการวิจัยทางการแพทย์


วัดสุทธิวราราม


วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก


วัดปรินายกวรวิหาร


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล(MUKA Bike Run For Fund)


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล(โครงการวิ่งการกุศล Mu Charity)


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล(กองทุนสุขภาพนักศึกษา ม.มหิดล)


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล(กองทุนพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี)


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล(กองทุนพัฒนาวิทยาเขตนครสวรรค์)


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล(ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์นครสวรรค์)


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล(ทุนการศึกษา)


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล(ทุนสมาคมศิษย์เก่ามหิดล)


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล(ทุนสมาคมศิษย์เก่า ICT มหิดล)


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล(ทุนผู้สูงอายุ)


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล(ทุนทั่วไป)


วัดทองธรรมชาติวรวิหาร


มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์


วัดโสมนัสวิหาร


วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์


มหาวิทยาลัยศรีปทุม


วัดจากแดง


มูลนิธิ บ้านบางแค ในพระอุปถัมภ์ฯ


โรงพยาบาลชลบุรี


วัดวชิรธรรมสาธิต


มูลนิธิชัยพัฒนา


วัดเศวตฉัตรวรวิหาร


มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาในพระราชูปถัมภ์


วัดสังฆทาน (ออมบุญ)


มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์


วัดชินวรารามวรวิหาร


วัดเจ้าอาม


สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน


วัดประยุรวงศาวาส


มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน


วัดลาวทอง


มูลนิธิราชสกุลอาภากรฯ


โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์


มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา


วัดโคนอน


วัดกระโจม


วัดหลวง


โรงเรียนมีชัยพัฒนา


วัดบพิตรพิมุข


มูลนิธิเด็ก


มูลนิธิพาณิชย์สงเคราะห์


ยุวพุทธิสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


วัดบางพลีใหญ่ใน


คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(เพื่อกองทุนภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง)


โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ(ค่ายารักษาทั่วไป)


วัดบุปผาราม


มูลนิธิสายเด็ก 1387


วัดพุน้อย


วัดชลประทานรังสฤษดิ์


โรงเรียนอุ่นรักขอนแก่น


วัดโบสถ์


วัดอกเต่า


วัดกู่สีขันฑ์


มูลนิธิบ้านนกขมิ้น


วัดท่าไม้


วัดมหาพฤฒาราม


โรงเรียนนานาชาติรักบี้


คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ( e-Donation)


มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ


วัดชัยพฤกษมาลา ราชวรวิหาร


วัดไตรมิตรวิทยาราม


วัดตำหนัก


วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาฯ


วัดภาวนาภิรตาราม


โรงพยาบาลชลประทานมูลนิธิ


วัดมหาบุศย์


วัดภาษี


วัดป่าไผ่


วัดใหม่ช่องลม


วัดภาณุรังษี


(วัดยาง) ทำบุญถวายหลวงพ่อโต


วัดบางเตยกลาง


วัดบ้านพร้าวนอก


วัดพระยาสุเรนทร์


มหาวิทยาลัยนเรศวร


วัดโมกข์


วัดปัญญานันทาราม


วัดนายโรง


คริสตจักร บางนา แบ๊บติสต์


วัดแจงร้อน


วัดหนองเสือ


วัดสน


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล (โครงการเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา กรมสมเด็จพระเทพฯ)


วัดบัวขวัญ (พระอารามหลวง)


วัดหัวข่วง


วัดอินทรวิหาร


มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมในพระอุปถัมภ์ฯ


โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ(ค่ายารักษาทั่วไป)


กองทุนมหิดลรวมไทยต้านภัย COVID-19


ฬ.จุฬาสะพานบุญ e-Donation เงินบริจาคโรคโควิด-19


โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สู้ภัยโควิด


วัดนางในธัมมิการาม


วัดนางในธัมมิการาม - (เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์)


มูลนิธิกัลยาณวิสุทธิ์


วัดรวกสุทธาราม


วัดบางน้ำผึ้งใน


วัดปทุมวนาราม


วัดจวนดำรงค์ราชพลขันธ์


วัดศรีโสดา(บริจาคทั่วไป)


มูลนิธิชลลดา


มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ


วัดศรีบุญเรือง


วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร (เพื่อบุำรุงพระอาราม)


วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร (เพื่อค่าน้ำค่าไฟ)


วัดดอนเมือง


มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ (เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลของมูลนิธิฯ)


มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ (เพื่อสนับสนุนโครงการอาสาร่วมใจ Fight Covid)


สภากาชาดไทย/เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย


สภากาชาดไทย/เพื่อช่วยเหลือสถานการณ์ไวรัสโควิด-19


สภากาชาดไทย/ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ ถวายพระราชกุศลฯ


สภากาชาดไทย/โครงการจัดซื้อเครื่องมือสำหรับผลิตถุงโลหิต


สภากาชาดไทย/หน่วยจักษุศัลยกรรม ในสมเด็จพระเทพรัตนฯ


สภากาชาดไทย/แก้ไขความพิการบนใบหน้า กระโหลก ศูนย์สมเด็จพระเทพฯ


สภากาชาดไทย/เพื่อวันปิยมหาราช ต่อชีวิต ด้วยการให้อะไหล่ชีวิต


สภากาชาดไทย/พระราชปณิธานบรรเทาทุกข์ผู้ยากไร้ พื้นที่ห่างไกล


สภากาชาดไทย/จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โรคโควิด-19 รพ.จุฬาฯ


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลองค์พระ (บำรุงรักษา)


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลองค์พระ (ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า)


โรงพยาบาลอุทัย


วัดอัมพวัน


วัดวีระโชติธรรมาราม


คริสตจักรพันธกรทั้งห้า


มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ


โรงเรียนอัมพวันศึกษา


วัดแสนสุข


คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬา (ทุนบัญชีจุฬาฯ พึ่งพากัน)


มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน


มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา


มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม


มูลนิธิดวงใจใหม่


สภากาชาดไทย/63 บาท สู้ Covid-19 ปี 63


วัดแดงธรรมชาติ


มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


วัดโพธิทอง


วัดดอยโพธิญาณ


วัดราชโกษา


วัดบางน้ำผึ้งนอก


มูลนิธิชัยพฤกษ์


มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์


คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร(สนันสนุนการศึกษาและพัฒนาคณะฯ)


มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดฯ


โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ


วัดเฉลิมกาญจนาภิเษก


วัดบางเดื่อ


มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ


มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมฯ


วัดสวนแก้ว


วัดสุขใจ


มูลนิธิพูนพลัง


มูลนิธิคนตาบอดไทย


คริสตจักรพระกิตติคุณไทย-จีน


วัดมเหยงคณ์


วัดป่าไขแสงธรรมาราม


โรงพยาบาลบ้านนา


วัดประเสริฐสุทธาวาส


วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม


ฬ.จุฬาสะพานบุญ E-Donation โครงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเออร์ติกโดยไม่ต้องผ่าตัด


มูลนิธิรักษ์ธรรม


วัดน้ำวน


คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


มูลนิธิสร้างเสริมไทย


มูลนิธิบ้านนกขมิ้น(กองทุนบรรเทาทุกข์จากภัยพิบัติ)


วัดจรูญราษฏร์


สถาบันประสาทวิทยา


มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ


โรงเรียนกีฬา อบจ.แพร่ (พปอ.)


ฬ.จุฬาสะพานบุญ E-Donation เพื่อสมทบทุนการก่อสร้างอาคาร Extended OPD


โรงพยาบาลลาดยาว


มูลนิธิคุณแม่น้อย จงสถิตย์วัฒนา


มูลนิธิหอมเสมอ พริ้งพวงแก้ว


วัดร้องหลอด


โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ


วัดโล่สุทธาวาส


มูลนิธิสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ - ทุนจุฬาสงเคราะห์และทุนอาหารกลางวัน


มูลนิธิสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ - เพื่อการสาธารณกุศล


วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ


วัดป่าคลอง 11


วัดเนินตูม-ร่วมทำบุญสร้างโบสถ์


คริสตจักรสะพานเหลืองคลองตัน


มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า


วัดบางบำหรุ


วัดสิริกมลาวาส


มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ


สภากาชาดไทย/เพื่อภัยพิบัติในประเทศ


มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย


มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล


วัดมงคลวราราม


มูลนิธิอานันทมหิดล


วัดสิริมงคล (บริจาคทั่วไป)


มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี


วัดไผ่ตัน


มูลนิธิคอลฟิลด์เพื่อคนตาบอดฯ


วัดบุรณศิริมาตยาราม


คริสตจักรพระพร


คริสตจักร ป่าลันลูเธอร์แรน


วัดเขาบางทราย


วัดศรีศักดิ์พัฒนา


วัดเขื่อนห้วยเทียนวนาราม


วัดพุทธปัญญา


วัดน้อย


โรงเรียนประชาคมนานาชาติ อุดรธานี


วัดชัยภูมิการาม


วัดราษฎร์นิยมธรรม


วัดบางน้ำชน


วัดราชวรินทร์


วัดหัวตลุกวนาราม


มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมฯ


วัดน้ำลัด


วัดขุนอินทประมูล


มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


วัดกลางดาวคนอง


วัดธรรมธุราราม


วัดอัมพุวราราม


มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม


มูลนิธิราชสุดา


วัดราษฎร์บูรณะ


มูลนิธิออทิสติกไทย


มูลนิธิช่วยนักเรียนในฉะเชิงเทรา


วัดสวนพลู


มูลนิธิกสิกรไทย


วัดวงเทพ


มูลนิธิป่าน่านฯ เพื่อรับบริจาคเงินในประเทศ


มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม


วัดวารีบรรพต


สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี


วัดคลองเจ้า


วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร


วัดประดู่ฉิมพลี


ม.หอการค้าไทย เพื่อทุนการศึกษา


ม.หอการค้าไทย เพื่อการศึกษา


วัดศีรษะทอง


โครงการรถตรวจสุขภาพและวิเคราะห์แบบด่วนพิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


วัดสุวรรณคีรีวิหาร


วัดบุคคโล


กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา


วัดอุปนันทาราม


วัดราชบุรณราชวรวิหาร


มูลนิธิเสถียรธรรมสถาน


วัดมงคลรัตนาราม เพื่อสร้างอุโบสถ


วัดมงคลรัตนาราม เพื่องานสาธารณะสงเคราะห์


โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี วิ่งการกุศล วิสุทธิกษัตรี


โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี อาหารกลางวัน วิสุทธิกษัตรี


โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ทุนการศึกษา วิสุทธิกษัตรี


โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี อุปกรณ์การศึกษา วิสุทธิกษัตรี


โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ตำราเรียน วิสุทธิกษัตรี


โรงเรียนนานาชาติเคไอเอส


สหทัยมูลนิธิ


วัดประดู่ในทรงธรรม


วัดจันทร์นอก


วัดหทัยนเรศวร์


มูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์


วัดสารอด


วัดสุทธาราม


มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณะภัย


มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์


วัดวิมลภาวนาราม


โรงเรียนปัญญาวุฒิกร


โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา


วัดท่าอิฐ


มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา


คริสตจักรห้วยเอียน สงเคราะห์ผู้ยากไร้


คริสตจักรห้วยเอียน สนับสนุนทุนการศึกษาเด็ก


คริสตจักรห้วยเอียน ปรับปรุงอาคาร สถานที่


วัดสวนสันติธรรม บำรุงวัดสวนสันติธรรม


วัดสวนสันติธรรม สร้างอุโบสถ


มูลนิธิ รักษ์ไทย(2)


วัดพุทธบูชา-เพื่อค่าไฟฟ้า-น้ำประปา


วัดพุทธบูชา-เพื่่อบำรุงวัด


วัดพุทธบูชา-เพื่อบำรุงการศึกษาพระ-เณร


วัดพุทธบูชา-เพื่อสร้างศาลาเพิ่มบารมี


วัดพุทธบูชา-เพื่อซ่อมแซมโบสถ์


วัดพุทธบูชา-เพื่อซ่อมแซมเจดีย์


วัดพุทธบูชา-เพื่อกองทุนสงฆ์อาพาธ


วัดพุทธบูชา-เพื่อชำระหนี้สงฆ์


วัดพุทธบูชา-เพื่อซ่อมแซมเมรุเผาศพ


วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี (สนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา)


วัดบพิตรพิมุข


วัดป่าแพ่ง


วัดภาวนาราม


โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา


วัดไตรมิตรวราราม

วัดโพธิ์เผือก

คริสตจักร สานสัมพันธ์พระราม 2

คริสตจักรสวนหลวง-เพื่อใช้ในศาสนกิจของคริสตจักร

วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร

วัดใหม่บางปลากด

คริสตจักร ทรงสถิต

วัดจำปา เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์วัด

โรงเรียนราชประชาสมาสัยฯ เพื่อการศึกษา


โรงเรียนราชประชาสมาสัยฯ เพื่อทุนการศึกษา


โรงเรียนราชประชาสมาสัยฯ เพื่อผ้าป่าการศึกษา


โรงเรียนราชประชาสมาสัยฯ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา


โรงเรียนราชประชาสมาสัยฯ เพื่อพัฒนาโรงเรียน


วัดจำปา เพื่อหล่อพระบรมรูป ร.3


วัดหัวกระบือ


วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี (สนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา)


วัดป่าแพ่ง


ฬ. จุฬาสะพานบุญ E-DONATION โครงการให้ยืมเครื่องมือแพทย์นำไปใช้ต่อที่บ้าน


วัดเทพพล เพื่อทุนเด็กประถม


วัดเทพพล เพื่อคนชรา และเด็กกำพร้า


วัดเทพพล เพื่อทำบุญทุกอย่าง


สถาบันวิทยาสิริเมธี


วัดศาลาแดง


วัดคลองสวน


คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(โครงการทันตกรรมผู้ยากไร้)


คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(โครงการทันตกรรมบ้านปากเกร็ด)


คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(โครงการทันตกรรมพระราชทาน)


คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(สนับสนุนทุนการศึกษา)


วัดเลา


มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก


วัดปากน้ำฝั่งเหนือ


วัดบัวผัน


มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ โครงการหนังสือสัจธรรม


วัดอุดมรังสี


วัดอินทาราม


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์ป้องกันเชื้อ COVID-19


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดูแลสุขภาพผู้พิการ มูลนิธิช่วยคนตาบอด


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษาวิจัย


มูลนิธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา กองทุนผู้ป่วยขาดแคลนทุนทรัพย์


มูลนิธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา กองทุนผู้ป่วยAIS(โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง)


มูลนิธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา โครงการปรับปรุงอาคารจุลินทร์ ล่ำซำ


มูลนิธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา กองทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์


มูลนิธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์(Covid 19)


คริสตจักรใจผูกพัน


คริสตจักรใจสมาน เพชรเกษม 11


ฬ. จุฬาสะพานบุญ E-DONATION โครงการ การระงับปวดขั้นสูงเพื่อผู้ด้อยโอกาส


วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม


วัดไผ่ล้อม


วัดโพธิ์ทองบน


วัดสพานสูง


วัดเทพสรธรรมาราม


วัดเกาะพญาเจ่ง


วัดโพธิ์บ้านอ้อย


วัดบางหัวเสือ


วัดทุ่งครุ


วัดไผ่เลี้ยง


มูลนิธิพุทธรักษา


วัดหนังราชวรวิหาร เพื่อช่วยเหลือจัดศพผู้ยากไร้


วัดหนังราชวรวิหาร เพื่อบูรณะพระอาราม


สภากาชาด กองทุนกาชาด เพื่อจัดหาวัคซีนและยาโควิค-19 สำหรับประชาชน


โรงเรียนสาธิต ปทุม


วัดสองพี่น้อง


วัดพุทธปัญญา เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์


คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ ถวายสินลด


คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ ถวายพิเศษ


คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ โครงการต่างๆ ของคริสตจักร


คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ โครงการสร้างครอบครัวเข็มแข็ง (BSF)


วัดเกาะเกรียง


วัดบางหญ้าแพรก


วัดหงษ์ทอง บูรณปฏิสังขรณ์วัด


วัดบ้านทุ่ง


วัดราษฎร์ประคองธรรม-บูรณะวัด


วัดราษฎร์ประคองธรรม-ค่าน้ำ-ค่าไฟ


วัดราษฎร์ประคองธรรม-สร้างเมรุเผาศพ


วัดราษฎร์ประคองธรรม-สู้ภัยโควิด-19


วัดราษฎร์ประคองธรรม-โครงการบ้านหลังสุดท้ายช่วยเหลือผู้ยากไร้-ไร้ญาติ


โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย


วัดอุดมธัญญา-บำรุงศาสนสถาน


วัดโพธิสมภรณ์


มูลนิธิไถ่ชีวิตโค - กระบือ เพื่อการกุศล


วัดฝาง


วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ


วัดคลองมอญ


มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย


มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรฯ


วัดบางม่วง


คริสตจักร นิวมา กรุงเทพมหานคร  / เพื่อเงินถวายทรัพย์ TITHE & OFFERING


คริสตจักร นิวมา กรุงเทพมหานคร / เพื่อพันธกิจ MISSION & VISION


คริสตจักร นิวมา กรุงเทพมหานคร / เพื่อสถานที่ BUILDING OFFERING


วัดบางกระสอบ


วัดป่าธรรมธาราภิรมย์


วัดทุ่งลานนา เพื่อบูรณะพัฒนา


คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล


วัดทองนพคุณ / บูรณะอุโบสถ


วัดทองนพคุณ / เทศน์มหาชาติ


วัดทองนพคุณ / บวชสามเณรภาคฤดูร้อน


วัดทองนพคุณ / ค่าน้ำค่าไฟ


วัดทองนพคุณ / กฐินพระราชทาน


วัดทองนพคุณ / ทำบุญขึ้นปีใหม่


วัดทองนพคุณ / ภัตตาหารพระสงฆ์สามเณรอาพาธ


วัดทองนพคุณ / เพื่อพิพิธภัณฑ์


วัดนางนอง/บูรณะพระวิหาร วัดนางนอง


คำถามที่พบบ่อย

e-Donation คืออะไร ?

e-Donation คือระบบที่กรมสรรพากรพัฒนาขึ้น เพื่อใช้รองรับข้อมูลการรับบริจาคของสถานศึกษา ศาสนสถาน โรงพยาบาล องค์กรสาธารณสุขอื่นๆ โดยเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริจาคให้สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้โดยไม่ต้องนำหลักฐานการบริจาคมาแสดงต่อกรมสรรพากร ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริจาคได้รับเงินคืนภาษีได้อย่างรวดเร็วขึ้น

ผู้บริจาคที่ชำระ “ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Donation” ต่างธนาคาร จะมีค่าธรรมเนียมหรือไม่ ?

ไม่มีค่าธรรมเนียมบริจาค เมื่อใช้ K PLUS หรือ ใช้ Mobile Banking บริจาคได้ทุกธนาคารที่รองรับ QR e-Donation หรือ e-Wallet ในประเทศไทย

กรณีผู้บริจาคไปบริจาคให้กับหน่วยรับบริจาคที่ไม่อยู่โครงการ e-Donation และได้รับใบอนุโมทนาบัตรในรูปแบบกระดาษ จะยังสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ ?

สำหรับการบริจาคในปี พ.ศ. 2564 ผู้บริจาคสามารถนำหลักฐานการบริจาคในรูปแบบกระดาษที่ออกโดยหน่วยรับบริจาค นำมาใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ตามปกติ

ผู้บริจาคจะได้รับ K Point 50 คะแนนเมื่อบริจาคเป็นจำนวนเท่าไหร่ ?

เมื่อบริจาคด้วยการสแกน QR e-Donation ด้วยแอพ K Plus จำนวน 99 บาทขึ้นไป

ผู้บริจาคจะได้รับคะแนน K Point ภายในกี่วันทำการ?

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (“กสิกรไทย”) จะโอนคะแนนสะสม K Point ในรายการที่มียอดเงินบริจาคตั้งแต่ 99 บาท ต่อรายการขึ้นไป ผ่านบริการ K PLUS ของกสิกรไทย ที่ทำรายการตามเงื่อนไขที่กำหนด ภายใน 15 วันทำการ หลังจากที่กสิกรไทยได้ทำการสรุปรายการทุกสิ้น (“วันทำการ” หมายถึงวันที่ไม่ใช่วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์)

ผู้บริจาคสามารถตรวจสอบคะแนนได้ที่ไหน ?

โดยคลิ๊กปุ่ม “1. K Point 2.ดูรายละเอียดคะแนน 3.ดูประวัติคะแนน”

มีการกำหนดสิทธิ์ต่อผู้บริจาคตลอดระยะเวลาโครงการไหม?

สิทธิ์ผู้บริจาค 1 ท่านจะได้รับคะแนนสูงสุดไม่เกิน 500 คะแนน ตลอดโครงการ

K Point 500 คะแนนที่ได้รับจากการบริจาคโครงการนี้ จะหมดอายุเมื่อใด?

คะแนนสะสม K Point ที่ได้รับจากโครงการนี้มีกำหนดอายุการใช้คะแนน 2 ปี โดยคะแนนจะหมดอายุในเดือน ธันวาคม 2566

โครงการนี้มีการจำกัดสิทธิ์/จำนวนตลอดโครงการไหม?

จำกัดสิทธิ์ให้เฉพาะรายการบริจาค 20,000 รายการแรกเท่านั้น และจำกัด K Point 1,000,000 คะแนน ตลอดระยะเวลาของแคมเปญตามข้อมูลของกสิกรไทยเท่านั้น

ธนาคารจะสมทบเงินบริจาค 9 บาท ต่อรายการ ให้กับทางหน่วยรับบริจาคเมื่อไร ?

กสิกรไทยจะสมทบเงินบริจาคให้กับทางหน่วยรับบริจาคที่ร่วมรายการ ที่กสิกรไทยได้ตรวจสอบแล้วว่าเข้าเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ที่กสิกรไทยกำหนดดังกล่าว โดยกสิกรไทยจะบริจาคเงินสมทบดังกล่าวภายใน 45 วัน ภายหลังพ้นระยะเวลาของแคมเปญ โดยกสิกรไทยจะโอนเงินบริจาคสมทบดังกล่าวเข้าบัญชีที่เปิด e-Donation ของหน่วยรับบริจาคนั้นกับธนาคารกสิกรไทย

ยอดบริจาคที่หน่วยรับบริจาคที่ร่วมรายการจะได้รับเงินสบทบจากธนาคารเพิ่ม มีเงื่อนไขอย่างไร ?

กสิกรไทยจะสมทบเงินบริจาคจำนวน 9 บาท ต่อรายการ เฉพาะรายการที่มียอดเงินบริจาคตั้งแต่ 99 บาท ต่อรายการ ขึ้นไป ผ่านบริการ QR Payment e-Donation ที่เปิดบริการผ่านธนาคารกสิกรไทย ให้กับหน่วยรับบริจาคที่ร่วมรายการ จำกัดสิทธิ์เฉพาะรายการบริจาค 20,000 รายการแรกและนับสิทธิเฉพาะรายการบริจาคตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ยอดบริจาคที่หน่วยรับบริจาคที่ร่วมรายการจะได้รับเงินสบทบจากธนาคารเพิ่ม มีเงื่อนไขอย่างไร ?

กสิกรไทยจะสมทบเงินบริจาคจำนวน 9 บาท ต่อรายการ เฉพาะรายการที่มียอดเงินบริจาคตั้งแต่ 99 บาท ต่อรายการ ขึ้นไป ผ่านบริการ QR Payment e-Donation ที่เปิดบริการผ่านธนาคารกสิกรไทย ให้กับ หน่วยรับบริจาคที่ร่วมรายการ จำกัดสิทธิ์เฉพาะรายการบริจาค 20,000 รายการแรกและนับสิทธิเฉพาะรายการบริจาคตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

“หน่วยรับบริจาคที่ร่วมรายการ” หมายถึง หน่วยรับบริจาคที่สมัครบริการ e-Donation กับกสิกรไทยเป็นครั้งแรกภายในปี พ.ศ. 2564

ประเภทการรับชำระของหน่วยรับบริจาคประเภท ศาสนสถาน ค่าเช่าวัตถุมงคล สามารถเข้าร่วม โครงการ e-Donation เพื่อขอลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ ?

ถือว่าผิดวัตถุประสงค์ เนื่องจาก โครงการ e-Donation รองรับเจตนาของการบริจาคเงิน ถวายปัจจัยเพื่อบำรุงวัด มิใช้เจตนาของการซื้อขาย

สายด่วนตอบข้อสงสัย และกรณีหน่วยรับบริจาคมีปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับบริการฯ สามารถติดต่อที่ใด ?

หน่วยรับบริจาค e-Donation สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ KBIZ Contact Center : 02-888-8822 กด 1 (เลือกภาษาไทย) กด 3 (ร้านค้ารับบัตร) กด 0

ผู้บริจาคที่ใช้แอปพลิเคชั่น K PLUS สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center : 02-888-8888

วงเงินอนุมัติ อัตราดอกเบี้ยปกติ อัตราดอกเบี้ย
(สำหรับผู้มีบัญชีเงินเดือนกสิกรไทย)
240,001 บาท ขึ้นไป 20% 18%
80,001 - 240,000 บาท 24% 22%
ไม่เกิน 80,000 บาท 27% 26%

หมายเหตุ: อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามโปรโมชั่นขณะนั้น โปรดศึกษารายละเอียดก่อนการสมัคร​


บริการทุกระดับประทับใจ