โครงการ e-Donation

รายละเอียดเงื่อนไข


 • ธนาคารจะสมทบเงินบริจาค 8 บาท ต่อรายการ ในรายการที่มียอดเงินบริจาคตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไปเท่านั้น และสมทบเพิ่มให้เฉพาะ 30,000 รายการแรกหรือ รวมมูลค่า 240,000 บาทตลอดแคมเปญ
 • ร่วมรายการเฉพาะรายการที่บริจาคเงินผ่าน QR e-Donation ที่ร่วมโครงการกับธนาคารกสิกรไทย โดยผู้บริจาคสามารถบริจาคจาก Mobile Banking ของธนาคารใดก็ได้
 • ร่วมรายการเฉพาะยอดบริจาคผ่าน QR e-Donation ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม – 15 ตุลาคม 2562
 • ธนาคารจะทำการสมทบเงินบริจาคให้กับทางวัดที่ได้รับโปรโมชั่น และได้ตรวจสอบแล้วว่าเข้าเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด หลังจบแคมเปญไม่เกิน 60 วัน โดยโอนเงินบริจาคสมทบเข้าบัญชีที่วัดใช้สมัคร e-Donation กับธนาคารกสิกรไทย
 • รายละเอียด และเงื่อนไขเพิ่มเติมเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด หากมีข้อพิพาทใดใด คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ร่วมรายการสมทบเงินเพิ่ม 8 บาท เฉพาะวัดที่ธนาคารกสิกรไทยระบุรายชื่อไว้ในเว็บไซต์เท่านั้น รายชื่อวัดที่เข้าร่วมดังนี้

  รายชื่อหน่วยรับบริจาค e-Donation
  - วัดพระธาตุช่อแฮ จังหวัดแพร่ (ปีขาล)
  - วัดพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน (ปีเถาะ)
  - วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ (ปีมะโรง)
  - วัดเจ็ดยอด จังหวัดเชียงใหม่ (ปีมะเส็ง)
  - วัดพระบรมธาตุ จังหวัดตาก (ปีมะเมีย)
  - วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ (ปีมะแม)
  - วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม (ปีวอก)
  - วัดพระธาตุดอยตุง จังหวัดเชียงราย (ปีกุน)
  - วัดมิ่งเมือง จังหวัดน่าน
  - วัดพญาภู จังหวัดน่าน
  - วัดภูมินทร์ จังหวัดน่าน
  - วัดดอนมูล จังหวัดน่าน
  - วัดกู่ม่าน จังหวัดเชียงใหม่
  - วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ในพระองค์ จังหวัดนครสวรรค์
  - วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ (สงฆ์อาพาธ)
  - วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ในพระองค์ฯ โรงทานราชนครินทร์
  - วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ (น้ำดื่ม)
  - วัดศรีมงคลใต้ จังหวัดมุกดาหาร
  - วัดป่านานาชาติ จังหวัดอุบลราชธานี
  - วัดพระพุทธบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี
  - วัดหัวลำโพง จังหวัดกรุงเทพฯ
  - วัดสุวรรณราม จังหวัดกรุงเทพฯ
  - วัดไพยชยนต์พลเสพย์ จังหวัดสมุทรปราการ
  - วัดยานนาวา จังหวัดกรุงเทพฯ
  - วัดทิพยวารีวิหาร จังหวัดกรุงเทพฯ
  - วัดปทุมคงคา จังหวัดกรุงเทพฯ
  - วัดดุสิตารามวรวิหาร จังหวัดกรุงเทพฯ
  - วัดโปรดเกตุเชษฐาราม จังหวัดสมุทรปราการ
  - วัดดุสิดารามวรวิหาร จังหวัดกรุงเทพฯ
  - วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) จังหวัดกรุงเทพฯ
  - วัดพระบาทน้ำพุ (โดยจิตอาสา) จังหวัดลพบุรี
  - วัดโพธิ์แมนคุณาราม จังหวัดกรุงเทพฯ
  - วัดมหาธาตุ จังหวัดนครพนม
  - วัดเชิงเลน จังหวัดนนทบุรี
  - วัดจีนประชาสโมสร จังหวัดฉะเชิงเทรา
  - วัดอรุณราชวราราม จังหวัดกรุงเทพฯ
  - วัดสังข์กระจาย จังหวัดกรุงเทพฯ
  - วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร จังหวัดกรุงเทพฯ
  - วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม จังหวัดลำปาง
  - วัดกู้ จังหวัดนนทบุรี
  - วัดชิโนรสารามวีวิหาร จังหวัดกรุงเทพฯ
  - วัดราชคฤห์วรวิหาร จังหวัดกรุงเทพฯ
  - มูลนิธิดวงประทีป จังหวัดกรุงเทพฯ
  - มูลนิธิสายธาร จังหวัดกรุงเทพฯ
  - มหาวิทยาลัยศรีปทุม จังหวัดชลบุรี
  - มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก) จังหวัดกรุงเทพฯ
  - มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ จังหวัดกรุงเทพฯ
  - มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ (ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนนครชัยศรี) จังหวัดนครปฐม
  - มูลนิธิทาง สู่ฝัน ปั้นคนเก่ง จังหวัดกรุงเทพฯ
  - มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดกรุงเทพ
  - คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพฯ
  - มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จังหวัดกรุงเทพฯ
  - มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
  - มูลนิธิกำลังใจ (เพื่อการศึกษา)
  - มูลนิธิกำลังใจ (เพื่อการแพทย์)
  - มูลนิธิกำลังใจ (เพื่อศาสนาและสาธารณะประโยชน์)
  - ทุนการศึกษานิสิตคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - สนับสนุนกิจกรรมนิสิตคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - ปรับปรุงอาคารคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - วัดเกตการาม (วัดประจำปีเกิดปีจอ) จังหวัดเชียงใหม่
  - วัดแคนอก จังหวัดนนทบุรี
  - วัดสุทัศเทพวราราม จังหวัดกรุงเทพฯ
  - ศิริราชมูลนิธิ จังหวัดกรุงเทพฯ
  - โรงพยาบาลราชวิถี จังหวัดกรุงเทพฯ
  - โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

  หน่วยบริจาคอื่น ๆ
  (หมายเหตุ ยังไม่เข้าร่วมโครงการ e-Donation ผู้บริจาคต้องขอใบอนุโมทนาบัตร หรือหลักฐานการบริจาคที่หน่วยรับบริจาคโดยตรง)

  - วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์ จังหวัดนนทบุรี
  - วัดพระธาตุดอยกองมู จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  - วัดพระธาตุชัยมงคล จังหวัดเชียงราย
  - วัดป่าคอวัง จังหวัดน่าน
  - วัดนาวงค์ จังหวัดน่าน
  - วัดนิโครธาราม จังหวัดน่าน
  - วัดหินซ้อนใต้ จังหวัดสระบุรี
  - วัดมะปริง จังหวัดพังงา
  - วัดเมืองยะลาพระอารามหลวง จังหวัดยะลา
  - วัดแค จังหวัดสุพรรณบุรี
  - วัดโพธิ์หอมสุทธาราม จังหวัดสิงห์บุรี
  - วัดสวนป่า จังหวัดสระแก้ว
  - วัดป่านาขาม จังหวัดหนองคาย
  - วัดวิมลนิวาส จังหวัดร้อยเอ็ด
  - วัดป่าธรรมคีรี (เรือนพิพิธภัณฑ์จันดีอนุสรณ์) จังหวัดนครราชสีมา
  - วัดป่าธรรมคีรี จังหวัดนครราชสีมา
  - วัดป่าโนนสมบูรณ์ จังหวัดนครราชสีมา
  - วัดป่าเทพอินทรประดิษฐ์ จังหวัดชัยภูมิ
  - วัดทุ่งต้อม จังหวัดเชียงราย
  - วัดเจริญราษฎร์บำรุง จังหวัดนครปฐม
  - วัดบ้านเหล่า จังหวัดเชียงใหม่
  - คริสตจักรกรุงไทย จังหวัดกรุงเทพ
  - สภากาชาดไทย จังหวัดกรุงเทพ
  - มูลนิธิกสิกรไทย จังหวัดกรุงเทพ
  - มูลนิธิโรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพ
  - มูลนิธิ เวิร์ลแชร์ จังหวัดกรุงเทพ
  - มูลนิธิทาง สู่ฝัน ปั้นคนเก่ง จังหวัดกรุงเทพ
  - มูลนิธิสายธารสุขใจ จังหวัดนนทบุรี
  - มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดร้อยเอ็ด
  - มูลนิธิเพื่อนช้าง จังหวัดลำปาง
  - มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ
  - มูลนิธิรักษ์ไทย
  - มูลนิธิ พล.ต.อ. เภา สารสิน
  - คริสตจักรลิฟวิ่งสตรีมส์ จังหวัดกรุงเทพ
  - มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี จังหวัดกรุงเทพ
  - มัสยิดดารุลมุฮาญีรีน จังหวัดยะลา
  - วัดระฆังโฆสิตาราม จังหวัดกรุงเทพ
  - มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต๊กเซี่ยงตึ้ง จังหวัดกรุงเทพ

ข้อดีของการบริจาค e-Donation

บริจาคง่าย ไม่ต้องขอใบอนุโมทนา

บริจาคผ่าน QR Code ได้ทุกที่ ทุกเวลา

บริจาคเท่าไร ก็ลดหย่อนภาษีได้

เลือกบริจาคผ่าน Mobile Banking
ได้ทุกธนาคาร ไม่ต้องใช้เงินสด

สามารถตรวจสอบข้อมูลการบริจาคได้
ผ่าน https://edonation.rd.go.th/donate

วิธีการบริจาค ผ่าน QR e-Donation

1. กดปุ่ม scan

2. Scan QR e-Donation
หรือ เลือกรูปภาพ QR
ที่บันทึกไว้ในอัลบั้มรูป

3. ใส่รหัสผ่าน

4. กรอกจำนวนเงิน
และเลือกยินยอมให้นำส่งข้อมูล
ไปที่สรรพากร

ดูรายละเอียด

5. ตรวจสอบข้อมูล
หน่วยรับบริจาค/เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีผู้บริจาค
และยืนยันรายการ

6. รับ e-Slip

7. Share e-Slip หรือ
Save e-Slip เก็บไว้

ตรวจสอบข้อมูลการบริจาคได้ที่ https://edonation.rd.go.th/donate
สำหรับลูกค้าที่ไม่มี K PLUS สามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store หรือ Google Play

หมายเหตุ: ธนาคารจะดำเนินการส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร ทุกรายการบริจาคผ่านช่องทาง Mobile Banking ของทุกธนาคารที่รองรับการบริจาค e-Donation ในกรณีที่ผู้บริจาคเลือกติ๊กในช่อง Checkbox เพื่อยินยอมการส่งข้อมูลการบริจาคไปยังกรมสรรพากร ก่อนยืนยันการทำรายการเท่านั้น

รายชื่อหน่วยรับบริจาค e-Donation

เลือกจังหวัด

กดที่รายชื่อเพื่อดู QR e-Donation

วัดมัชฌิมภูมิ - เพื่อค่าน้ำ / ค่าไฟ


กดที่รายชื่อเพื่อดู QR e-Donation

คริสตจักรร่มพระคุณเมืองเลย


กดที่รายชื่อเพื่อดู QR e-Donation

วัดหนองอ่างทอง


กดที่รายชื่อเพื่อดู QR e-Donation

วัดเจติยาคีรีวิหาร บริจาคทั่วไป


กดที่รายชื่อเพื่อดู QR e-Donation

วัดปากคลองมะขามเฒ่า


วัดโฆสิตาราม


กดที่รายชื่อเพื่อดู QR e-Donation

วัดม่วงหอม


วัดม่วงหอม


กดที่รายชื่อเพื่อดู QR e-Donation

วัดพุทธวนาราม


กดที่รายชื่อเพื่อดู QR e-Donation

วัดส่องตาแล - สร้างโบสถ์


กดที่รายชื่อเพื่อดู QR e-Donation

วัดมะปริง


กดที่รายชื่อเพื่อดู QR e-Donation

โรงเรียนนานาชาติ นอริช กรุงเทพ


กดที่รายชื่อเพื่อดู QR e-Donation

วัดภูเขาลาด เพื่อบำรุงรักษาอุโบสถ, ศาลาวัด


วัดภูเขาลาด เพื่อบำรุงรักษาห้องน้ำวัด


วัดบึง - รับบริจาคบำรุงรักษา


วัดบึง - รับบริจาคค่าน้ำค่าไฟวัด


วัดทุ่งหนองแหวน / รับบริจาคบำรุงรักษา


วัดทุ่งหนองแหวน / รับบริจาคค่าน้ำค่าไฟวัด


วัดทุ่งหนองแหวน / รับบริจาคซื้อที่ดิน


วัดทุ่งหนองแหวน / รับบริจาคสร้างอุโบสถ


วัดพระนารายณ์มหาราช / รับบริจาคบำรุงรักษา


วัดพระนารายณ์มหาราช / รับบริจาคค่าไฟวัด


วัดพระนารายณ์มหาราช / รับบริจาคสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระนารายณ์


วัดป่าธรรมคีรี


วัดหนองไทร บริจาคทั่วไป


วัดโคกสง่า - บริจาคทั่วไป


โรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยา


วัดต่างตา


กดที่รายชื่อเพื่อดู QR e-Donation

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา


วัดดอยติ เพื่อ บูรณะวัดดอยติ


วัดโบสถ์ เพื่อก่อสร้างศาสนสถานในเครือ วัดโบสถ์


วัดหนองเรือ


วัดหนองเจดีย์ / พัฒนา วัดหนองเจดีย์


วัดโพธิธรรมาราม


วัดป่ารัชดาราม


วัดมหาวัน / เพื่อค่าน้ำ ค่าไฟ


วัดมหาวัน / ค่าทำบุญ


วัดมหาวัน / ค่าบูรณะวิหาร


วัดมณฑลวงศาราม


วัดหนองปลาขอ


วัดกอม่วง / บริจาคให้วัดกอม่วง


วัดสันหลวง บริจาคทำบุญ


วัดสันหลวง ค่าน้ำ - ค่าไฟ


วัดสันหลวง ชำระหนี้สงฆ์


วัดสันหลวง สร้างถาวรวัตถุ


วัดน้ำบ่อเหลือง - ค่าน้ำ ค่าไฟ


วัดน้ำบ่อเหลือง - ค่าการศึกษา


วัดน้ำบ่อเหลือง - บำรุงวัด


วัดป่าไม้แดง


กดที่รายชื่อเพื่อดู QR e-Donation

โรงพยาบาลบ้านนา

กดที่รายชื่อเพื่อดู QR e-Donation

โรงเรียนอุ่นรักขอนแก่น


กดที่รายชื่อเพื่อดู QR e-Donation

มหาวิทยาลัยนเรศวร


กดที่รายชื่อเพื่อดู QR e-Donation

วัดปัญญานันทาราม


วัดนาปาพง


กดที่รายชื่อเพื่อดู QR e-Donation

วัดหัวลำโพง


วัดสุวรรณราม


วัดยานนาวา


วัดทิพยวารีวิหาร


วัดปทุมคงคา


วัดดุสิตารามวรวิหาร


วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่)


วัดโพธิ์แมนคุณาราม


วัดอรุณราชวราราม


วัดสังข์กระจาย


วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร


วัดชิโนรสารามวีวิหาร


วัดราชคฤห์วรวิหาร


วัดพระสิงห์ (ปีมะโรง)


วัดเจ็ดยอด (ปีมะเส็ง)


วัดสุทัศเทพวราราม


ศิริราชมูลนิธิ


โรงพยาบาลราชวิถี


มูลนิธิดวงประทีป


มูลนิธิสายธาร


มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก)


มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ


มูลนิธิทาง สู่ฝัน ปั้นคนเก่ง


มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา


มูลนิธิรักษ์ไทย


มูลนิธิ พล.ต.อ. เภา สารสิน


คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


คริสตจักรลิฟวิ่งสตรีมส์


มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี


วัดระฆังโฆสิตาราม


มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต๊กเซี่ยงตึ้ง


มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก


มูลนิธิกำลังใจ (เพื่อการศึกษา)


มูลนิธิกำลังใจ (เพื่อการแพทย์)


มูลนิธิกำลังใจ (เพื่อศาสนาและสาธารณะประโยชน์)


ทุนการศึกษานิสิตคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


สนับสนุนกิจกรรมนิสิตคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ปรับปรุงอาคารคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


มูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย


มูลนิธิสันติสุข


ฬ.จุฬา สะพานบุญ เพื่อผู้ป่วยสามัญ ร.พ.จุฬาฯ


ฬ.จุฬา สะพานบุญ เพื่อบริจาคพระภิกษุสามเณรอาพาธ


ฬ.จุฬา สะพานบุญ เพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์


ฬ.จุฬา สะพานบุญ เพื่อการวิจัยทางการแพทย์


วัดพุน้อย


วัดโบสถ์


มูลนิธิบ้านนกขมิ้น


วัดท่าไม้


วัดมหาพฤฒาราม


คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ( e-Donation)


วัดชัยพฤกษมาลา ราชวรวิหาร


วัดไตรมิตรวิทยาราม


วัดตำหนัก


วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาฯ


วัดภาวนาภิรตาราม


วัดมหาบุศย์


วัดภาษี


วัดใหม่ช่องลม


วัดภาณุรังษี


(วัดยาง) ทำบุญถวายหลวงพ่อโต


วัดสุทธิวราราม


วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก


วัดปรินายกวรวิหาร


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล (MUKA Bike Run For Fund)


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล (โครงการวิ่งการกุศล Mu Charity)


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล (กองทุนสุขภาพนักศึกษา ม.มหิดล)


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล (กองทุนพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี)


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล (กองทุนพัฒนาวิทยาเขตนครสวรรค์)


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล (ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์นครสวรรค์)


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล (ทุนการศึกษา)


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล (ทุนสมาคมศิษย์เก่ามหิดล)


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล (ทุนสมาคมศิษย์เก่า ICT มหิดล)


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล (ทุนผู้สูงอายุ)


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล (ทุนทั่วไป)


วัดทองธรรมชาติวรวิหาร


มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์


วัดโสมนัสวิหาร


วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์


มหาวิทยาลัยศรีปทุม


วัดจากแดง


มูลนิธิ บ้านบางแค ในพระอุปถัมภ์ฯ


โรงพยาบาลชลบุรี


วัดวชิรธรรมสาธิต


มูลนิธิชัยพัฒนา


วัดเศวตฉัตรวรวิหาร


มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาในพระราชูปถัมภ์


วัดสังฆทาน (ออมบุญ)


มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์


วัดชินวรารามวรวิหาร


วัดเจ้าอาม


สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน


วัดประยุรวงศาวาส


มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน


มูลนิธิราชสกุลอาภากรฯ


โรงเรียนมีชัยพัฒนา


วัดบพิตรพิมุข


มูลนิธิพาณิชย์สงเคราะห์


ยุวพุทธิสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


วัดบางพลีใหญ่ใน


คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เพื่อกองทุนภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง)


วัดบุปผาราม


มูลนิธิสายเด็ก 1387


วัดบางเตยกลาง


วัดบ้านพร้าวนอก


วัดพระยาสุเรนทร์


วัดโมกข์


วัดนายโรง


คริสตจักร บางนา แบ๊บติสต์

วัดบางน้ำชน


วัดราชวรินทร์


มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมฯ


มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


วัดกลางดาวคนอง


มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม

วัดราษฎร์บูรณะ


มูลนิธิออทิสติกไทย


วัดสวนพลู


มูลนิธิกสิกรไทย


วัดวงเทพ


มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม


สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี


วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร


วัดประดู่ฉิมพลี


ม.หอการค้าไทย เพื่อทุนการศึกษา


ม.หอการค้าไทย เพื่อการศึกษา


โครงการรถตรวจสุขภาพและวิเคราะห์แบบด่วนพิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


วัดบุคคโล


กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา


วัดราชบุรณราชวรวิหาร


มูลนิธิเสถียรธรรมสถาน


โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี วิ่งการกุศล วิสุทธิกษัตรี


โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี อาหารกลางวัน วิสุทธิกษัตรี


โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ทุนการศึกษา วิสุทธิกษัตรี


โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี อุปกรณ์การศึกษา วิสุทธิกษัตรี


โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ตำราเรียน วิสุทธิกษัตรี


โรงเรียนนานาชาติเคไอเอส


สหทัยมูลนิธิ


วัดประดู่ในทรงธรรม


วัดจันทร์นอก


วัดสารอด


วัดสุทธาราม


วัดแจงร้อน


วัดสน


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล (โครงการเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา กรมสมเด็จพระเทพฯ)


วัดบัวขวัญ (พระอารามหลวง)


วัดอินทรวิหาร


มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมในพระอุปถัมภ์ฯ


โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ (ค่ายารักษาทั่วไป)


กองทุนมหิดลรวมไทยต้านภัย COVID-19


ฬ.จุฬาสะพานบุญ e-Donation เงินบริจาคโรคโควิด-19


โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สู้ภัยโควิด


วัดนางในธัมมิการาม


วัดนางในธัมมิการาม (เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์)


มูลนิธิกัลยาณวิสุทธิ์


วัดรวกสุทธาราม


วัดบางน้ำผึ้งใน


วัดปทุมวนาราม


วัดจวนดำรงค์ราชพลขันธ์


วัดศรีโสดา (บริจาคทั่วไป)


มูลนิธิชลลดา


มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ


วัดศรีบุญเรือง


วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร (เพื่อบุำรุงพระอาราม)


วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร (เพื่อค่าน้ำค่าไฟ)


วัดดอนเมือง


มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ (เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลของมูลนิธิฯ)


มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ (เพื่อสนับสนุนโครงการอาสาร่วมใจ Fight Covid)


สภากาชาดไทย / เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย


สภากาชาดไทย / เพื่อช่วยเหลือสถานการณ์ไวรัสโควิด-19


สภากาชาดไทย / ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ ถวายพระราชกุศลฯ


สภากาชาดไทย / โครงการจัดซื้อเครื่องมือสำหรับผลิตถุงโลหิต


สภากาชาดไทย / หน่วยจักษุศัลยกรรม ในสมเด็จพระเทพรัตนฯ


สภากาชาดไทย / แก้ไขความพิการบนใบหน้า กระโหลก ศูนย์สมเด็จพระเทพฯ


สภากาชาดไทย / เพื่อวันปิยมหาราช ต่อชีวิต ด้วยการให้อะไหล่ชีวิต


สภากาชาดไทย / พระราชปณิธานบรรเทาทุกข์ผู้ยากไร้ พื้นที่ห่างไกล


สภากาชาดไทย / จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โรคโควิด-19 รพ.จุฬาฯ


วัดอัมพวัน


วัดวีระโชติธรรมาราม


คริสตจักรพันธกรทั้งห้า


มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ


โรงเรียนอัมพวันศึกษา


วัดแสนสุข


คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬา (ทุนบัญชีจุฬาฯ พึ่งพากัน)


มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน


มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา


มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม


มูลนิธิดวงใจใหม่


สภากาชาดไทย / 63 บาท สู้ Covid-19 ปี 63


วัดแดงธรรมชาติ


มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


วัดโพธิทอง


วัดดอยโพธิญาณ


วัดราชโกษา


วัดบางน้ำผึ้งนอก


มูลนิธิชัยพฤกษ์


มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์


คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร(สนันสนุนการศึกษาและพัฒนาคณะฯ)


มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดฯ


โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ


วัดเฉลิมกาญจนาภิเษก


วัดบางเดื่อ


มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ


มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมฯ


วัดสวนแก้ว


วัดสุขใจ


มูลนิธิพูนพลัง


มูลนิธิคนตาบอดไทย


คริสตจักรพระกิตติคุณไทย-จีน


วัดมเหยงคณ์


วัดประเสริฐสุทธาวาส


วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม


ฬ.จุฬาสะพานบุญ E-Donation โครงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเออร์ติกโดยไม่ต้องผ่าตัด


มูลนิธิรักษ์ธรรม


คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


มูลนิธิสร้างเสริมไทย


มูลนิธิบ้านนกขมิ้น (กองทุนบรรเทาทุกข์จากภัยพิบัติ)


สถาบันประสาทวิทยา


มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ


ฬ.จุฬาสะพานบุญ E-Donation เพื่อสมทบทุนการก่อสร้างอาคาร Extended OPD


มูลนิธิคุณแม่น้อย จงสถิตย์วัฒนา


มูลนิธิหอมเสมอ พริ้งพวงแก้ว


โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ


มูลนิธิสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ-ทุนจุฬาสงเคราะห์และทุนอาหารกลางวัน


มูลนิธิสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ-เพื่อการสาธารณกุศล


คริสตจักรสะพานเหลืองคลองตัน


มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า


วัดบางบำหรุ


วัดสิริกมลาวาส


มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ


สภากาชาดไทย / เพื่อภัยพิบัติในประเทศ


มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย


มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล


วัดมงคลวราราม


มูลนิธิอานันทมหิดล


มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี


วัดไผ่ตัน


มูลนิธิคอลฟิลด์เพื่อคนตาบอดฯ


วัดบุรณศิริมาตยาราม


คริสตจักรพระพร


วัดชัยภูมิการาม


วัดราษฎร์นิยมธรรม


มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณะภัย


มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์


มูลนิธิ รักษ์ไทย (2)


ฬ. จุฬาสะพานบุญ E-DONATION โครงการให้ยืมเครื่องมือแพทย์นำไปใช้ต่อที่บ้าน


วัดเทพพล เพื่อทุนเด็กประถม


วัดเทพพล เพื่อคนชรา และเด็กกำพร้า


วัดเทพพล เพื่อทำบุญทุกอย่าง


วัดศาลาแดง


คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(โครงการทันตกรรมผู้ยากไร้)


คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(โครงการทันตกรรมบ้านปากเกร็ด)


คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(โครงการทันตกรรมพระราชทาน)


คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(สนับสนุนทุนการศึกษา)


วัดเลา


มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก


วัดปากน้ำฝั่งเหนือ


วัดบัวผัน


มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ โครงการหนังสือสัจธรรม


วัดอุดมรังสี


วัดอินทาราม


วัดจำปา เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์วัด


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์ป้องกันเชื้อ COVID-19


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดูแลสุขภาพผู้พิการ มูลนิธิช่วยคนตาบอด


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษาวิจัย


มูลนิธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา กองทุนผู้ป่วยขาดแคลนทุนทรัพย์


มูลนิธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา กองทุนผู้ป่วย AIS (โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง)


มูลนิธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา โครงการปรับปรุงอาคารจุลินทร์ ล่ำซำ


มูลนิธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา กองทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์


มูลนิธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ (Covid 19)


คริสตจักรใจผูกพัน


คริสตจักรใจสมาน เพชรเกษม 11


ฬ. จุฬาสะพานบุญ E-DONATION โครงการ การระงับปวดขั้นสูงเพื่อผู้ด้อยโอกาส


วัดทุ่งครุ


วัดไผ่เลี้ยง


มูลนิธิพุทธรักษา


วัดหนังราชวรวิหาร เพื่อช่วยเหลือจัดศพผู้ยากไร้


วัดหนังราชวรวิหาร เพื่อบูรณะพระอาราม


สภากาชาด กองทุนกาชาด เพื่อจัดหาวัคซีนและยาโควิค-19 สำหรับประชาชน


วัดบ้านทุ่ง


มูลนิธิไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อการกุศล


วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ


มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย


มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรฯ


คริสตจักร นิวมา กรุงเทพมหานคร  / เพื่อเงินถวายทรัพย์ TITHE & OFFERING


คริสตจักร นิวมา กรุงเทพมหานคร / เพื่อพันธกิจ MISSION & VISION


คริสตจักร นิวมา กรุงเทพมหานคร  / เพื่อสถานที่ BUILDING OFFERING


วัดบางกระสอบ


วัดทุ่งลานนา เพื่อบูรณะพัฒนา


คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล


วัดทองนพคุณ / บูรณะอุโบสถ


วัดทองนพคุณ / เทศน์มหาชาติ


วัดทองนพคุณ / บวชสามเณรภาคฤดูร้อน


วัดทองนพคุณ / ค่าน้ำค่าไฟ


วัดทองนพคุณ / กฐินพระราชทาน


วัดทองนพคุณ / ทำบุญขึ้นปีใหม่


วัดทองนพคุณ / ภัตตาหารพระสงฆ์สามเณรอาพาธ


วัดทองนพคุณ / เพื่อพิพิธภัณฑ์


วัดนางนอง / บูรณะพระวิหาร วัดนางนอง


วัดฉิมทายกาวาส-บำรุงวัด


วัดฉิมทายกาวาส-ค่าน้ำ-ค่าไฟ


วัดฉิมทายกาวาส-กฐิน-ผ้าป่าประจำปี


วัดฉิมทายกาวาส-บำรุงสงฆ์อาพาธ


วัดฉิมทายกาวาส-ทุนการศึกษาพระภิกษุ-สามเณร


โรงพยาบาลตากสิน


คริสตจักรพระคุณ คณะแบ๊บติสต์


โรงพยาบาลสิรินธร


โรงพยาบาลราชพิพัฒน์


โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์


วัดบรมสถล


โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน


โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินุธโร อุทิศ


โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร


โรงพยาบาลบางนา กรุงเทพมหานคร


โรงพยาบาลคลองสามวา


วัดจากแดง


วัดจากแดง เพื่อกองทุนโพธิ์สิกขา


มูลนิธิโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์


อนุสรณ์สถานหลวงพ่อทวด วัดบางพึ่ง


มูลนิธิงานสวัสดิการสังคมเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ


วัดโพธิ์แมนคุณาราม / งานเสริมดวงชะตาราศี


วัดโพธิ์แมนคุณาราม / งานกินเจ


วัดโพธิ์แมนคุณาราม / งานโพวโต่ว (ตั้งบรรพบุรุษ)


วัดโพธิ์แมนคุณาราม / งานกฐินสามัคคี


วัดโพธิ์แมนคุณาราม / งานบ่วงฮุ๊ก ขมากรรม


วัดโพธิ์แมนคุณาราม / งานซื่อกง (โพธิ์แจ้งมหาเถระ)


วัดโพธิ์แมนคุณาราม / ถวายพุทธบูชา เลี้ยงพระ


วัดศาลพันท้ายนรสิงห์


วัดถั่วทอง


วัดบ้านพร้าวใน


วัดโคกขาม


มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี / ร่วมบูชาพระสุนทรีวาณีเพื่อบูรณะศาลาวัดสุทัศน์


มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี / โครงการบริจาคช่วยเหลือโครงการต่างๆ


วัดไก่เตี้ย


วัดศรีบูรณาวาส


CALVARY BAPTIST CHURCH เพื่อเงินเดือน ค่าสาธารณูปโภค และกิจกรรมทางศาสนา


วัดไผ่สามตำลึง


วัดบางปะกอก


วัดสุทัศน์ ทุนสมเด็จพระสังฆราช (แพ)


โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย


ฬ.จุฬาสะพานบุญ โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยอนุภาคโปรตอน


มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์รัชกาลที่ 7


วัดบางบำหรุ / เพื่อค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / ทุนค่าเล่าเรียนนิสิตภาควิศวกรรมสิ่งแวดล้อม


โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม


โรงพยาบาลกลาง


โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี


วัดวิมลภาวนาราม เพื่อสมทบซื้อที่ดิน


คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพ


มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เพื่อให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ยากจน


มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เพื่อให้ทุนรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยอนาถา


มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เพื่อให้ทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ยากไร้


วัดสิงห์


วัดบางจาก


วัดกำแพง E-DONATION


มูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า / สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า


วัดป่าชัยรังสี


มูลนิธิพุทธรักษา


วัดบางเลนเจริญ


วัดป่าเกด


วัดนิยมยาตรา


โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ / กองทุน 30 พฤษภาฯ วันสถาปนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์


วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง


คริสตจักรคริสเตียนกรุงเทพ


วัดพญาปราบปัจจามิตร


คริสตจักรพระสิริ คณะแบ๊บติสต์


กองทุนผู้สูงอายุ วัดไผ่ล้อม


วัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหาร


โรงเรียนสหบำรุงวิทยา


คริสตจักรนาซารีนกรุงเทพ


กองทุนสวดเผาฟรี วัดไผ่ล้อม


วัดอินทาราม / วัตถุมงคล


วัดอินทาราม / ทำบุญ ดอกไม้ ธูป เทียน ทอง


วัดอินทาราม / ทำบุญซื้อที่ดิน


วัดอินทาราม / ทำบุญลอดใต้โบสถ์


วัดอินทาราม / ชำระหนี้สงฆ์


วัดอินทาราม / บูรณะโบสถ์


วัดอินทาราม / แลกเงิน


วัดอินทาราม / ไถ่ชีวิตโค - กระบือ


วัดจากแดง ติปิฏกสิขาลัย


กองทุนบวชฟรี วัดไผ่ล้อม


วัดจุฬามณี


วัดไทร


วัดสามัคคีธรรม


โรงเรียนคริสต์ศาสนศาสตร์ คณะแบ๊บติสต์ / เพื่อสนับสนุนพันธกิจของโรงเรียน


คริสตจักร นิมิตชีวิตใหม่รามสอง


มูลนิธิโรคมะเร็ง โรงพยาบาลศิริราช เพื่อการศึกษา - วิจัยโรคมะเร็งใน รพ.ศิริราช


มูลนิธิโรคมะเร็ง โรงพยาบาลศิริราช ค่ายา - ค่ารักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งยากไร้ใน รพ.ศิริราช


มูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่


มูลนิธิก้าวไปคู่ไทย


มูลนิธิภิรัชบุรี


สภากาชาดไทย เงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยสภากาชาดไทย


โรงเรียนคริสต์ศาสนศาสตร์ คณะแบ๊บติสต์ / เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อจอ LED SCREEN


วัดป่างิ้ว


มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เพื่อศาลเจ้าไต้ฮงกง(สาทร)


เพื่อเยาวชนไทย สดใสแข็งแรง เพื่อการศึกษา / เรียนรู้ของเยาวชน


วัดศรีษะทอง - ทำบุญ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ


วัดศรีษะทอง - ทำบุญ น้ำมนต์


วัดศรีษะทอง - ทำบุญ ธูปดำ ดอกไม้ดำ ทอง


วัดศรีษะทอง - ทำบุญหีบศพ


วัดศรีษะทอง - ของดำถวาย


โรงเรียนคริสต์ศาสนศาสตร์ คณะแบ๊บติสต์ / เพื่อก่อสร้างอาคารใหม่


วัดบางกะพ้อม


มูลนิธิ ยู.ซี.เอฟ


สถาบันมะเร็งแห่งชาติ


คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ สนับสนุนการออกหน่วยทันตกรรมและรักษาฟันผู้ป่วยเด็ก


โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค


กองทุนเพื่อสาธารณสงเคราะห์ วัดไผ่ล้อม


มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก


วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม


วัดบางพูน


มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช


บจก. โอพีพีวาย - เพื่อการเรียนการสอนสำหรับผู้สูงอายุ


วัดบางหลวงหัวป่า เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์


มูลนิธิสถาบันแม่ชีไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์


วัดบางหลวงหัวป่า เพื่อสร้างสมเด็จโต พรหมรังสี


โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 2 มอบทุนการศึกษา


โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 2 ผ้าป่าเพื่อการศึกษา


โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 2 พัฒนาโรงเรียน


โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 2 เพื่อกิจกรรมของโรงเรียน


วัดป่าวิศรุตรัตนาราม


วัดระฆังโฆสิตาราม


วัดบางกะพ้อม


วัดป้อมวิเชียรโชติการาม


ส.โอเรียนเทียริ่งแห่งประเทศไทย เพื่อบริหารจัดการทั่วไป


ส.โอเรียนเทียริ่งแห่งประเทศไทย เพื่อการเก็บตัวและฝึกซ้อม


ส.โอเรียนเทียริ่งแห่งประเทศไทย เพื่อจัดหาอุปกรณ์กีฬา


วัดนาโคก


วัดบางกร่าง - ผ้าป่า


วัดบางกร่าง - เทศน์มหาชาติ


วัดบางกร่าง - กองทุนสาธารณะสงเคราะห์


วัดบางกร่าง (กองทุนแข่งขันสวดมนต์สรภัญญะ)


มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ


มูลนิธิพิพัฒน์ ปรีดาวิภาต - เพื่อสร้างพระมอบให้วัด


วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร


กดที่รายชื่อเพื่อดู QR e-Donation

วัดไพยชยนต์พลเสพย์


วัดโปรดเกตุเชษฐาราม


วัดภาวนาราม


วัดไตรมิตรวราราม


วัดใหม่บางปลากด


โรงเรียนราชประชาสมาสัยฯ เพื่อการศึกษา


โรงเรียนราชประชาสมาสัยฯ เพื่อทุนการศึกษา


โรงเรียนราชประชาสมาสัยฯ เพื่อผ้าป่าการศึกษา


โรงเรียนราชประชาสมาสัยฯ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา


โรงเรียนราชประชาสมาสัยฯ เพื่อพัฒนาโรงเรียน


วัดคลองสวน


วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม


วัดบางหัวเสือ


วัดบางหญ้าแพรก


วัดคลองมอญ


วัดปานประสิทธาราม


วัดท้องคุ้ง


วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์


โรงเรียนยินดีวิทย์ / เพื่อการรับบริจาค


โรงเรียนสุดใจวิทยา - เพื่อการรับบริจาค


วัดชาวเหนือ


วัดสิริวัฒนาราม


วัดจีนปอเอง


คริสตจักรร่มเกล้า สิชล


คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เพราะรอยยิ้ม ไม่ควรต้องรอ


โรงเรียนศรีดรุณ - เพิ่อการรับบริจาค


คริสตจักรเกรซซิตี้ กรุงเทพฯ - เพื่อค่าสาธารณูปโภค


วัดป่ารัตนมณี เพื่อสร้างอุโบสถ


วัดจีนปอเอง เพื่อสร้างอุโบสถ


วัดดงหมากแหน่ง - ค่าใช้จ่ายทุกประเภท


วัดป่าแดด


กดที่รายชื่อเพื่อดู QR e-Donation

วัดเชิงเลน


วัดแคนอก


วัดชลประทานรังสฤษดิ์


วัดพุทธปัญญา


วัดคลองเจ้า


วัดกู้


มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา


โรงพยาบาลชลประทานมูลนิธิ


มูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์


วัดท่าอิฐ


วัดโพธิ์เผือก


วัดโพธิ์ทองบน


วัดสพานสูง


วัดเกาะพญาเจ่ง


วัดโพธิ์บ้านอ้อย


วัดพุทธปัญญา เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์


วัดราษฎร์ประคองธรรม-บูรณะวัด


วัดราษฎร์ประคองธรรม-ค่าน้ำ-ค่าไฟ


วัดราษฎร์ประคองธรรม-สร้างเมรุเผาศพ


วัดราษฎร์ประคองธรรม-สู้ภัยโควิด-19


วัดราษฎร์ประคองธรรม-โครงการบ้านหลังสุดท้ายช่วยเหลือผู้ยากไร้-ไร้ญาติ


วัดฝาง


วัดบางม่วง


วัดเสาธงหิน


มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท


โรงเรียนซานลอเรนโซอุปถัมภ์ / เพื่อการศึกษา


โรงเรียนซานลอเรนโซอุปถัมภ์ / เพื่ออุปกรณ์การเรียน-การสอน


โรงเรียนซานลอเรนโซอุปถัมภ์ / เพื่อพัฒนาบุคลกร


โรงเรียนซานลอเรนโซอุปถัมภ์ / เพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียน-การสอน


โรงเรียนซานลอเรนโซอุปถัมภ์ / เพื่อบำรุงอาคาร


วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ / วัดบรมราชากาญจนาภิเษก 1


วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ / วัดบรมราชากาญจนาภิเษก 2


วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ / วัดบรมราชากาญจนาภิเษก 3


วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ / วัดบรมราชากาญจนาภิเษก 4


วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ / วัดบรมราชากาญจนาภิเษก 5


วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ / วัดบรมราชากาญจนาภิเษก 6


วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ / วัดบรมราชากาญจนาภิเษก 7


วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ / วัดบรมราชากาญจนาภิเษก 8


วัดวชิรธรรมาราม


บจก. คิดเปลี่ยนเรียนรู้วิสาหกิจเพื่อสังคม


โรงเรียนท่าอิฐศึกษา


วัดปราสาท - บูรณะอุโบสถ


วัดปราสาท - สร้างศาลาการเปรียญ


วัดปราสาท - ค่าน้ำ - ค่าไฟ


วัดปรมัยยิกาวาส


มูลนิธิคนพิการไทย


วัดสนามนอก - เพื่อค่าน้ำ


วัดสนามนอก - เพื่อค่าไฟ


วัดสนามนอก - บำรุงศาลา


วัดสนามนอก - เสนาสนะ


กดที่รายชื่อเพื่อดู QR e-Donation

วัดพระสิงห์ (ปีมะโรง)


วัดเจ็ดยอด (ปีมะเส็ง)


วัดเกตการาม (วัดประจำปีเกิดปีจอ)


วัดสิริมงคล (บริจาคทั่วไป)


วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี (สนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา)


วัดป่าแพ่ง


วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร (ปีมะแม)


วัดกู่ม่าน


วัดร้องหลอด

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี (สนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา)


วัดป่าแพ่ง


คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ ถวายสินลด


คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ ถวายพิเศษ


คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ โครงการต่างๆ ของคริสตจักร


คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ โครงการสร้างครอบครัวเข็มแข็ง (BSF)


วัดป่าธรรมธาราภิรมย์


วัดสวนดอก พระอารามหลวง-บูรณะพระเจดีย์


วัดจำปาราว สร้างอุโบสถ


วัดจำปาราว สร้างวิหาร


วัดจำปาราว สร้างศาลาเอนกประสงค์


วัดจำปาราว บริจาคค่าน้ำค่าไฟ-บำรุงเสนาสนะ


วัดดอนชัย / เพื่อร่วมทำบุญกิจกรรมต่างๆของวัด


วัดห้วยทราย


วัดดับภัย


วัดหนองเต่าคำ - กองทุนเพื่อการศึกษาพระภิกษุสงฆ์


วัดหนองเต่าคำ - กองทุนบูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุต่างๆ


วัดหนองเต่าคำ - กองทุนทำนุบำรุง ค่าน้ำ-ค่าไฟ


วัดหนองเต่าคำ - กองทุนเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาสังคมสงเคราะห์


วัดล่ามช้าง บำรุงรักษา


วัดแสนหลวง


วัดเชียงยืน / บริจาคเพื่อการกุศล


วัดฉิมพลีวุฒาราม


วัดแม่อีด


วัดหมื่นตูม รับเงินบริจาค


วัดทุงยู บริจาคเพื่อการกุศล


วัดหม้อคำตวง / บริจาคเพื่อการกุศล


วัดหม้อคำตวง / บริจาคเพื่อค่าน้ำ ค่าไฟ


วัดหม้อคำตวง / บูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน


วัดพันอ้น - ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า


วัดพันอ้น - บำรุงเสนาสนะวัตถุของวัด


วัดพันอ้น - ค่าภัตตาหารพระภิกษุ สามเณร


วัดทรายมูลเมือง


วัดมะขามหลวง


วัดมะขามหลวง


วัดมะขามหลวง


วัดท่าศาลา


วัดสันติธรรม


วัดปัญญาวุธาราม - บุญค่าน้ำ / ค่าไฟฟ้า


วัดปัญญาวุธาราม - ทุนการศึกษาพระภิกษุ สามเณร


วัดปัญญาวุธาราม - บุญบวชพระ สามเณร


วัดปัญญาวุธาราม - บุญภัตตาหาร พระภิกษุ สามเณร


วัดปัญญาวุธาราม - บุญกฐินผ้าป่า


วัดปัญญาวุธาราม - บุญพัฒนาวัดป่า


วัดปัญญาวุธาราม - บุญวิปัสสนาธรรม


วัดปัญญาวุธาราม - ไถ่ชีวิตสัตว์ช่วยเหลือสุนัขและแมว


วัดเจดีย์ปล่อง ค่าน้ำ - ค่าไฟ


วัดเจดีย์ปล่อง ชำระหนี้สงฆ์


วัดเจดีย์ปล่อง กฐินสามัคคีประจำปี


วัดห้วยทราย


วัดแม่ริม - เพื่อค่าสาธารณูปโภค


คริสตจักร เหนือเกล้าเชียงใหม่ เพื่อบริหารงานคริสตจักร


คริสตจักร เหนือเกล้าเชียงใหม่ - เพื่อการก่อสร้างคริสตจักร


กดที่รายชื่อเพื่อดู QR e-Donation

วัดพระบรมธาตุ (ปีมะเมีย)


กดที่รายชื่อเพื่อดู QR e-Donation

วัดศรีมงคลใต้


กดที่รายชื่อเพื่อดู QR e-Donation

วัดป่านานาชาติ


วัดกุญชรดิตถาราม


กดที่รายชื่อเพื่อดู QR e-Donation

วัดพระธาตุช่อแฮ (ปีขาล)


วัดพระธาตุแช่แห้ง (ปีเถาะ)


วัดพระสิงห์ (ปีมะโรง)


วัดเจ็ดยอด (ปีมะเส็ง)


วัดพระบรมธาตุ (ปีมะเมีย)


วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร (ปีมะแม)


วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร (ปีวอก)


วัดพระธาตุดอยตุง (ปีกุน)


วัดมิ่งเมือง


วัดพญาภู


วัดภูมินทร์


วัดดอนมูล


วัดกู่ม่าน


วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ


วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ (สงฆ์อาพาธ)


วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ในพระองค์ฯ โรงทานราชนครินทร์


วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ (น้ำดื่ม)


วัดศรีมงคลใต้


วัดป่านานาชาติ


วัดพระพุทธบาทน้ำพุ


วัดหัวลำโพง


วัดสุวรรณราม


วัดไพยชยนต์พลเสพย์


วัดยานนาวา


วัดทิพยวารีวิหาร


วัดปทุมคงคา


วัดดุสิตารามวรวิหาร


วัดโปรดเกตุเชษฐาราม


วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่)


วัดพระบาทน้ำพุ (โดยจิตอาสา)


วัดโพธิ์แมนคุณาราม


วัดมหาธาตุ


วัดเชิงเลน


วัดจีนประชาสโมสร


วัดอรุณราชวราราม


วัดสังข์กระจาย


วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร


วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม


วัดกู้


วัดชิโนรสารามวีวิหาร


วัดราชคฤห์วรวิหาร


มูลนิธิดวงประทีป


มูลนิธิสายธาร


มหาวิทยาลัยศรีปทุม


มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก)


มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ


มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ (ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนนครชัยศรี)


มูลนิธิทาง สู่ฝัน ปั้นคนเก่ง


มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา


คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


มูลนิธิรักษ์ไทย


มูลนิธิ พล.ต.อ. เภา สารสิน


คริสตจักรลิฟวิ่งสตรีมส์


มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี


มัสยิดดารุลมุฮาญีรีน


วัดระฆังโฆสิตาราม


มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต๊กเซี่ยงตึ้ง


มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก


มูลนิธิกำลังใจ (เพื่อการศึกษา)


มูลนิธิกำลังใจ (เพื่อการแพทย์)


มูลนิธิกำลังใจ (เพื่อศาสนาและสาธารณะประโยชน์)


ทุนการศึกษานิสิตคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


สนับสนุนกิจกรรมนิสิตคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


วัดพุน้อย


วัดชลประทานรังสฤษดิ์


โรงเรียนอุ่นรักขอนแก่น


วัดโบสถ์


วัดอกเต่า


วัดกู่สีขันฑ์


มูลนิธิบ้านนกขมิ้น


วัดท่าไม้


วัดมหาพฤฒาราม


โรงเรียนนานาชาติรักบี้


คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ( e-Donation)


มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ


วัดชัยพฤกษมาลา ราชวรวิหาร


วัดไตรมิตรวิทยาราม


วัดตำหนัก


วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาฯ


วัดภาวนาภิรตาราม


โรงพยาบาลชลประทานมูลนิธิ


วัดมหาบุศย์


วัดภาษี


โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ (ค่ายารักษาทั่วไป)


กองทุนมหิดลรวมไทยต้านภัย COVID-19


ปรับปรุงอาคารคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


วัดเกตการาม (วัดประจำปีเกิดปีจอ)


วัดแคนอก


โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ


วัดสุทัศเทพวราราม


ศิริราชมูลนิธิ


โรงพยาบาลราชวิถี


มูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย


มูลนิธิสันติสุข


ฬ.จุฬา สะพานบุญ เพื่อผู้ป่วยสามัญ ร.พ.จุฬาฯ


ฬ.จุฬา สะพานบุญ เพื่อบริจาคพระภิกษุสามเณรอาพาธ


ฬ.จุฬา สะพานบุญ เพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์


ฬ.จุฬา สะพานบุญ เพื่อการวิจัยทางการแพทย์


วัดสุทธิวราราม


วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก


วัดปรินายกวรวิหาร


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล (MUKA Bike Run For Fund)


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล (โครงการวิ่งการกุศล Mu Charity)


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล (กองทุนสุขภาพนักศึกษา ม.มหิดล)


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล (กองทุนพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี)


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล (กองทุนพัฒนาวิทยาเขตนครสวรรค์)


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล (ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์นครสวรรค์)


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล (ทุนการศึกษา)


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล (ทุนสมาคมศิษย์เก่ามหิดล)


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล (ทุนสมาคมศิษย์เก่า ICT มหิดล)


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล (ทุนผู้สูงอายุ)


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล (ทุนทั่วไป)


วัดทองธรรมชาติวรวิหาร


มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์


วัดโสมนัสวิหาร


วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์


มหาวิทยาลัยศรีปทุม


วัดจากแดง


มูลนิธิ บ้านบางแค ในพระอุปถัมภ์ฯ


โรงพยาบาลชลบุรี


วัดวชิรธรรมสาธิต


มูลนิธิชัยพัฒนา


วัดเศวตฉัตรวรวิหาร


มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาในพระราชูปถัมภ์


วัดสังฆทาน (ออมบุญ)


มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์


วัดชินวรารามวรวิหาร


วัดเจ้าอาม


สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน


วัดประยุรวงศาวาส


มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน


วัดลาวทอง


มูลนิธิราชสกุลอาภากรฯ


โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์


มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา


วัดโคนอน


วัดกระโจม


วัดหลวง


โรงเรียนมีชัยพัฒนา


วัดบพิตรพิมุข


มูลนิธิเด็ก


มูลนิธิพาณิชย์สงเคราะห์


ยุวพุทธิสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


วัดบางพลีใหญ่ใน


คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เพื่อกองทุนภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง)


โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ (ค่ายารักษาทั่วไป)


วัดบุปผาราม


มูลนิธิสายเด็ก 1387


วัดป่าไผ่


วัดใหม่ช่องลม


วัดภาณุรังษี


(วัดยาง) ทำบุญถวายหลวงพ่อโต


วัดบางเตยกลาง


วัดบ้านพร้าวนอก

วัดพระยาสุเรนทร์


มหาวิทยาลัยนเรศวร


วัดโมกข์


วัดปัญญานันทาราม


วัดนายโรง


คริสตจักร บางนา แบ๊บติสต์


วัดบางน้ำชน


วัดราชวรินทร์


วัดหัวตลุกวนาราม


มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมฯ


วัดน้ำลัด


วัดขุนอินทประมูล


มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


วัดพุทธบูชา-เพื่อซ่อมแซมเจดีย์


วัดพุทธบูชา-เพื่อกองทุนสงฆ์อาพาธ


วัดพุทธบูชา-เพื่อชำระหนี้สงฆ์


วัดพุทธบูชา-เพื่อซ่อมแซมเมรุเผาศพ


วัดบพิตรพิมุข


วัดภาวนาราม


โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา


วัดไตรมิตรวราราม


วัดโพธิ์เผือก


คริสตจักร สานสัมพันธ์พระราม 2


คริสตจักรสวนหลวง-เพื่อใช้ในศาสนกิจของคริสตจักร


วัดใหม่บางปลากด


คริสตจักร ทรงสถิต


วัดศีรษะทอง


โครงการรถตรวจสุขภาพและวิเคราะห์แบบด่วนพิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


วัดสุวรรณคีรีวิหาร


วัดบุคคโล


กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา


วัดอุปนันทาราม


วัดราชบุรณราชวรวิหาร


วัดแจงร้อน


วัดหนองเสือ


วัดสน


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล (โครงการเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา กรมสมเด็จพระเทพฯ)


วัดบัวขวัญ (พระอารามหลวง)


วัดหัวข่วง


วัดอินทรวิหาร


มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมในพระอุปถัมภ์ฯ


มูลนิธิ รักษ์ไทย (2)


สหทัยมูลนิธิ


วัดประดู่ในทรงธรรม


วัดจันทร์นอก


วัดหทัยนเรศวร์


มูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์


วัดสารอด


วัดสุทธาราม


มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณะภัย


มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์


วัดวิมลภาวนาราม


โรงเรียนปัญญาวุฒิกร


โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา


วัดท่าอิฐ


มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา


คริสตจักรห้วยเอียน สงเคราะห์ผู้ยากไร้


คริสตจักรห้วยเอียน สนับสนุนทุนการศึกษาเด็ก


คริสตจักรห้วยเอียน ปรับปรุงอาคาร สถานที่


วัดสวนสันติธรรม บำรุงวัดสวนสันติธรรม


วัดสวนสันติธรรม สร้างอุโบสถ


วัดพุทธบูชา-เพื่อค่าไฟฟ้า-น้ำประปา


วัดพุทธบูชา-เพื่่อบำรุงวัด


วัดพุทธบูชา-เพื่อบำรุงการศึกษาพระ-เณร


วัดพุทธบูชา-เพื่อสร้างศาลาเพิ่มบารมี


วัดพุทธบูชา-เพื่อซ่อมแซมโบสถ์


ฬ.จุฬาสะพานบุญ e-Donation เงินบริจาคโรคโควิด-19


โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สู้ภัยโควิด


วัดนางในธัมมิการาม


วัดนางในธัมมิการาม (เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์)


มูลนิธิกัลยาณวิสุทธิ์


วัดรวกสุทธาราม


วัดบางน้ำผึ้งใน


วัดปทุมวนาราม


วัดจวนดำรงค์ราชพลขันธ์


วัดศรีโสดา (บริจาคทั่วไป)


มูลนิธิชลลดา


มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ


วัดศรีบุญเรือง


วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร (เพื่อบุำรุงพระอาราม)


วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร (เพื่อค่าน้ำค่าไฟ)


วัดดอนเมือง


มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ (เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลของมูลนิธิฯ)


มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ (เพื่อสนับสนุนโครงการอาสาร่วมใจ Fight Covid)


สภากาชาดไทย / เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย


สภากาชาดไทย / เพื่อช่วยเหลือสถานการณ์ไวรัสโควิด-19


สภากาชาดไทย / ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ ถวายพระราชกุศลฯ


สภากาชาดไทย / โครงการจัดซื้อเครื่องมือสำหรับผลิตถุงโลหิต


สภากาชาดไทย / หน่วยจักษุศัลยกรรม ในสมเด็จพระเทพรัตนฯ


สภากาชาดไทย / แก้ไขความพิการบนใบหน้า กระโหลก ศูนย์สมเด็จพระเทพฯ


สภากาชาดไทย / เพื่อวันปิยมหาราช ต่อชีวิต ด้วยการให้อะไหล่ชีวิต


สภากาชาดไทย / พระราชปณิธานบรรเทาทุกข์ผู้ยากไร้ พื้นที่ห่างไกล


สภากาชาดไทย / จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โรคโควิด-19 รพ.จุฬาฯ


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลองค์พระ (บำรุงรักษา)


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลองค์พระ (ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า)


โรงพยาบาลอุทัย


วัดอัมพวัน


วัดวีระโชติธรรมาราม


คริสตจักรพันธกรทั้งห้า


มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ


โรงเรียนอัมพวันศึกษา


วัดแสนสุข


คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬา (ทุนบัญชีจุฬาฯ พึ่งพากัน)


มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน


มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา


มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม


มูลนิธิดวงใจใหม่


สภากาชาดไทย / 63 บาท สู้ Covid-19 ปี 63


วัดแดงธรรมชาติ


มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


วัดโพธิทอง


วัดดอยโพธิญาณ


วัดราชโกษา


วัดบางน้ำผึ้งนอก


มูลนิธิชัยพฤกษ์


มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์


คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (สนันสนุนการศึกษาและพัฒนาคณะฯ)


มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดฯ


โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ


วัดเฉลิมกาญจนาภิเษก


วัดบางเดื่อ


มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ


มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมฯ


วัดสวนแก้ว


วัดสุขใจ


มูลนิธิพูนพลัง


มูลนิธิคนตาบอดไทย


คริสตจักรพระกิตติคุณไทย-จีน


วัดมเหยงคณ์


วัดป่าไขแสงธรรมาราม


โรงพยาบาลบ้านนา


วัดประเสริฐสุทธาวาส


วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม


ฬ.จุฬาสะพานบุญ E-Donation โครงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเออร์ติกโดยไม่ต้องผ่าตัด


มูลนิธิรักษ์ธรรม


วัดน้ำวน


คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


มูลนิธิสร้างเสริมไทย


มูลนิธิบ้านนกขมิ้น (กองทุนบรรเทาทุกข์จากภัยพิบัติ)


วัดจรูญราษฏร์


สถาบันประสาทวิทยา


มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ


โรงเรียนกีฬา อบจ.แพร่ (พปอ.)


ฬ.จุฬาสะพานบุญ E-Donation เพื่อสมทบทุนการก่อสร้างอาคาร Extended OPD


โรงพยาบาลลาดยาว


มูลนิธิคุณแม่น้อย จงสถิตย์วัฒนา


มูลนิธิหอมเสมอ พริ้งพวงแก้ว


วัดร้องหลอด


โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ


วัดโล่สุทธาวาส


มูลนิธิสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ-ทุนจุฬาสงเคราะห์และทุนอาหารกลางวัน


มูลนิธิสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ-เพื่อการสาธารณกุศล


วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ


วัดป่าคลอง 11


วัดเนินตูม-ร่วมทำบุญสร้างโบสถ์


คริสตจักรสะพานเหลืองคลองตัน


มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า


วัดบางบำหรุ


วัดสิริกมลาวาส


มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ


สภากาชาดไทย / เพื่อภัยพิบัติในประเทศ


มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย


มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล


วัดมงคลวราราม


มูลนิธิอานันทมหิดล


วัดสิริมงคล (บริจาคทั่วไป)


มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี


วัดไผ่ตัน


มูลนิธิคอลฟิลด์เพื่อคนตาบอดฯ


วัดบุรณศิริมาตยาราม


คริสตจักรพระพร


คริสตจักร ป่าลันลูเธอร์แรน


วัดเขาบางทราย


วัดศรีศักดิ์พัฒนา


วัดเขื่อนห้วยเทียนวนาราม


วัดพุทธปัญญา


วัดน้อย


โรงเรียนประชาคมนานาชาติ อุดรธานี


วัดชัยภูมิการาม


วัดราษฎร์นิยมธรรม


มูลนิธิเสถียรธรรมสถาน


วัดมงคลรัตนาราม เพื่อสร้างอุโบสถ


วัดมงคลรัตนาราม เพื่องานสาธารณะสงเคราะห์


โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี วิ่งการกุศล วิสุทธิกษัตรี


โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี อาหารกลางวัน วิสุทธิกษัตรี


โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ทุนการศึกษา วิสุทธิกษัตรี


โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี อุปกรณ์การศึกษา วิสุทธิกษัตรี


โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ตำราเรียน วิสุทธิกษัตรี


โรงเรียนนานาชาติเคไอเอส


วัดจำปา เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์วัด


โรงเรียนราชประชาสมาสัยฯ เพื่อการศึกษา


โรงเรียนราชประชาสมาสัยฯ เพื่อทุนการศึกษา


โรงเรียนราชประชาสมาสัยฯ เพื่อผ้าป่าการศึกษา


โรงเรียนราชประชาสมาสัยฯ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา


โรงเรียนราชประชาสมาสัยฯ เพื่อพัฒนาโรงเรียน


วัดจำปา เพื่อหล่อพระบรมรูป ร.3


วัดหัวกระบือ


วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี (สนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา)


วัดป่าแพ่ง


ฬ. จุฬาสะพานบุญ E-DONATION โครงการให้ยืมเครื่องมือแพทย์นำไปใช้ต่อที่บ้าน


วัดเทพพล เพื่อทุนเด็กประถม


วัดเทพพล เพื่อคนชรา และเด็กกำพร้า


วัดเทพพล เพื่อทำบุญทุกอย่าง


สถาบันวิทยาสิริเมธี


วัดศาลาแดง


วัดคลองสวน


คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(โครงการทันตกรรมผู้ยากไร้)


คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(โครงการทันตกรรมบ้านปากเกร็ด)


คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(โครงการทันตกรรมพระราชทาน)


คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(สนับสนุนทุนการศึกษา)


วัดเลา


มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก


วัดปากน้ำฝั่งเหนือ


วัดบัวผัน


มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ โครงการหนังสือสัจธรรม


วัดอุดมรังสี


วัดอินทาราม


วัดกลางดาวคนอง


วัดธรรมธุราราม


วัดอัมพุวราราม


มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม


มูลนิธิราชสุดา


วัดราษฎร์บูรณะ


มูลนิธิออทิสติกไทย


มูลนิธิช่วยนักเรียนในฉะเชิงเทรา


วัดสวนพลู


มูลนิธิกสิกรไทย


วัดวงเทพ


มูลนิธิป่าน่านฯ เพื่อรับบริจาคเงินในประเทศ


มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม


วัดวารีบรรพต


สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี


วัดคลองเจ้า


วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร


วัดประดู่ฉิมพลี


ม.หอการค้าไทย เพื่อทุนการศึกษา


ม.หอการค้าไทย เพื่อการศึกษา


วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์ป้องกันเชื้อ COVID-19


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดูแลสุขภาพผู้พิการ มูลนิธิช่วยคนตาบอด


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษาวิจัย


มูลนิธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา กองทุนผู้ป่วยขาดแคลนทุนทรัพย์


มูลนิธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา กองทุนผู้ป่วย AIS (โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง)


มูลนิธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา โครงการปรับปรุงอาคารจุลินทร์ ล่ำซำ


มูลนิธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา กองทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์


มูลนิธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ (Covid 19)


คริสตจักรใจผูกพัน


คริสตจักรใจสมาน เพชรเกษม 11


ฬ. จุฬาสะพานบุญ E-DONATION โครงการ การระงับปวดขั้นสูงเพื่อผู้ด้อยโอกาส


วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม


วัดไผ่ล้อม


วัดโพธิ์ทองบน


วัดสพานสูง


วัดเทพสรธรรมาราม


วัดเกาะพญาเจ่ง


วัดโพธิ์บ้านอ้อย


วัดบางหัวเสือ


วัดทุ่งครุ


วัดไผ่เลี้ยง


มูลนิธิพุทธรักษา


วัดหนังราชวรวิหาร เพื่อช่วยเหลือจัดศพผู้ยากไร้


วัดหนังราชวรวิหาร เพื่อบูรณะพระอาราม


สภากาชาด กองทุนกาชาด เพื่อจัดหาวัคซีนและยาโควิค-19 สำหรับประชาชน


โรงเรียนสาธิต ปทุม


วัดสองพี่น้อง


วัดพุทธปัญญา เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์


คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ ถวายสินลด


คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ ถวายพิเศษ


คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ โครงการต่างๆ ของคริสตจักร


คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ โครงการสร้างครอบครัวเข็มแข็ง (BSF)


วัดเกาะเกรียง


วัดบางหญ้าแพรก


วัดหงษ์ทอง บูรณปฏิสังขรณ์วัด


วัดบ้านทุ่ง


วัดราษฎร์ประคองธรรม-บูรณะวัด


วัดราษฎร์ประคองธรรม-ค่าน้ำ-ค่าไฟ


วัดราษฎร์ประคองธรรม-สร้างเมรุเผาศพ


วัดราษฎร์ประคองธรรม-สู้ภัยโควิด-19


วัดราษฎร์ประคองธรรม-โครงการบ้านหลังสุดท้ายช่วยเหลือผู้ยากไร้-ไร้ญาติ


โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย


วัดอุดมธัญญา-บำรุงศาสนสถาน


วัดโพธิสมภรณ์


มูลนิธิไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อการกุศล


วัดฝาง


วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ


วัดคลองมอญ


มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย


มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรฯ


วัดบางม่วง


คริสตจักร นิวมา กรุงเทพมหานคร  / เพื่อเงินถวายทรัพย์ TITHE & OFFERING


คริสตจักร นิวมา กรุงเทพมหานคร / เพื่อพันธกิจ MISSION & VISION


คริสตจักร นิวมา กรุงเทพมหานคร  / เพื่อสถานที่ BUILDING OFFERING


วัดบางกระสอบ


วัดป่าธรรมธาราภิรมย์


วัดทุ่งลานนา เพื่อบูรณะพัฒนา


คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล


วัดทองนพคุณ / บูรณะอุโบสถ


วัดทองนพคุณ / เทศน์มหาชาติ


วัดทองนพคุณ / บวชสามเณรภาคฤดูร้อน


วัดทองนพคุณ / ค่าน้ำค่าไฟ


วัดทองนพคุณ / กฐินพระราชทาน


วัดทองนพคุณ / ทำบุญขึ้นปีใหม่


วัดทองนพคุณ / ภัตตาหารพระสงฆ์สามเณรอาพาธ


วัดทองนพคุณ / เพื่อพิพิธภัณฑ์


วัดนางนอง / บูรณะพระวิหาร วัดนางนอง


วัดกลางบางพระ


วัดฉิมทายกาวาส-บำรุงวัด


วัดฉิมทายกาวาส-ค่าน้ำ-ค่าไฟ


วัดฉิมทายกาวาส-กฐิน-ผ้าป่าประจำปี


วัดฉิมทายกาวาส-บำรุงสงฆ์อาพาธ


วัดฉิมทายกาวาส-ทุนการศึกษาพระภิกษุ-สามเณร


โรงพยาบาลตากสิน


คริสตจักรพระคุณ คณะแบ๊บติสต์


โรงพยาบาลสิรินธร


วัดสวนดอก พระอารามหลวง-บูรณะพระเจดีย์


โรงพยาบาลราชพิพัฒน์


โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์


วัดบรมสถล


โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน


โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินุธโร อุทิศ


โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร


โรงพยาบาลบางนา กรุงเทพมหานคร


โรงพยาบาลคลองสามวา


วัดจากแดง


วัดจำปาราว สร้างอุโบสถ


วัดจำปาราว สร้างวิหาร


วัดจำปาราว สร้างศาลาเอนกประสงค์


วัดจำปาราว บริจาคค่าน้ำค่าไฟ-บำรุงเสนาสนะ


วัดจากแดง เพื่อกองทุนโพธิ์สิกขา


วัดห้วยปลากั้ง


มูลนิธิโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์


วัดดอยติ เพื่อ บูรณะวัดดอยติ


อนุสรณ์สถานหลวงพ่อทวด วัดบางพึ่ง


วัดดอนชัย / เพื่อร่วมทำบุญกิจกรรมต่างๆของวัด


วัดภูเขาลาด เพื่อบำรุงรักษาอุโบสถ, ศาลาวัด


วัดภูเขาลาด เพื่อบำรุงรักษาห้องน้ำวัด


มูลนิธิงานสวัสดิการสังคมเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ


วัดโบสถ์ เพื่อก่อสร้างศาสนสถานในเครือ วัดโบสถ์


วัดห้วยทราย


คริสตจักร นิวไลฟ์เชียงราย / การบำรุงรักษาศาสนสถาน


วัดโพธิ์แมนคุณาราม / งานเสริมดวงชะตาราศี


วัดโพธิ์แมนคุณาราม / งานกินเจ


วัดโพธิ์แมนคุณาราม / งานโพวโต่ว (ตั้งบรรพบุรุษ)


วัดโพธิ์แมนคุณาราม / งานกฐินสามัคคี


วัดโพธิ์แมนคุณาราม / งานบ่วงฮุ๊ก ขมากรรม


วัดโพธิ์แมนคุณาราม / งานซื่อกง (โพธิ์แจ้งมหาเถระ)


วัดโพธิ์แมนคุณาราม / ถวายพุทธบูชา เลี้ยงพระ


วัดหนองเรือ


วัดศาลพันท้ายนรสิงห์


วัดกระโพธิ์ช่างหม้อ


วัดดับภัย


วัดถั่วทอง


วัดบ้านพร้าวใน


วัดโคกขาม


วัดหนองเต่าคำ - กองทุนเพื่อการศึกษาพระภิกษุสงฆ์


วัดหนองเต่าคำ - กองทุนบูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุต่างๆ


วัดหนองเต่าคำ - กองทุนทำนุบำรุง ค่าน้ำ-ค่าไฟ


วัดหนองเต่าคำ - กองทุนเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาสังคมสงเคราะห์


วัดล่ามช้าง บำรุงรักษา


วัดไตรสามัคคี


วัดบึง - รับบริจาคบำรุงรักษา


วัดบึง - รับบริจาคค่าน้ำค่าไฟวัด


วัดคงคาราม


มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี / ร่วมบูชาพระสุนทรีวาณีเพื่อบูรณะศาลาวัดสุทัศน์


มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี / โครงการบริจาคช่วยเหลือโครงการต่างๆ


วัดแสนหลวง


วัดทุ่งหนองแหวน / รับบริจาคบำรุงรักษา


วัดทุ่งหนองแหวน / รับบริจาคค่าน้ำค่าไฟวัด


วัดทุ่งหนองแหวน / รับบริจาคซื้อที่ดิน


วัดทุ่งหนองแหวน / รับบริจาคสร้างอุโบสถ


วัดเชียงยืน / บริจาคเพื่อการกุศล


วัดไก่เตี้ย


วัดฉิมพลีวุฒาราม


วัดศรีบูรณาวาส


CALVARY BAPTIST CHURCH เพื่อเงินเดือน ค่าสาธารณูปโภค และกิจกรรมทางศาสนา


วัดหนองงูเหลือม


วัดไผ่สามตำลึง


วัดบางปะกอก


วัดประโชติการาม / รับเงินบริจาคทั่วไป


วัดสุทัศน์ ทุนสมเด็จพระสังฆราช (แพ)


โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย


โรงเรียนกิตติพิทยา / เพื่อใช้ในการรับบริจาคทางการศึกษา


โรงเรียนกิตติพิทยา / เพื่อใช้ในกิจการโรงเรียน


โรงเรียนกิตติพิทยา / เพื่อใช้ในการทำกิจกรรทางผ้าป่า กฐิน


ฬ.จุฬาสะพานบุญ โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยอนุภาคโปรตอน


มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์รัชกาลที่ 7


วัดเสาธงหิน


โรงเรียนนานาชาติ นอริช กรุงเทพ


มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท


วัดบางบำหรุ / เพื่อค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า


วัดเขาถ้ำประทุน / ค่าน้ำ-ค่าไฟ


วัดเขาถ้ำประทุน / ค่าสร้างโบสถ์


วัดเขาถ้ำประทุน / ค่าบำรุงรักษาศาสนสถาน


โรงเรียนซานลอเรนโซอุปถัมภ์ / เพื่อการศึกษา


โรงเรียนซานลอเรนโซอุปถัมภ์ / เพื่ออุปกรณ์การเรียน-การสอน


โรงเรียนซานลอเรนโซอุปถัมภ์ / เพื่อพัฒนาบุคลกร


โรงเรียนซานลอเรนโซอุปถัมภ์ / เพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียน-การสอน


โรงเรียนซานลอเรนโซอุปถัมภ์ / เพื่อบำรุงอาคาร


วัดป่าคอวัง


วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ / วัดบรมราชากาญจนาภิเษก 1


วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ / วัดบรมราชากาญจนาภิเษก 2


วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ / วัดบรมราชากาญจนาภิเษก 3


วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ / วัดบรมราชากาญจนาภิเษก 4


วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ / วัดบรมราชากาญจนาภิเษก 5


วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ / วัดบรมราชากาญจนาภิเษก 6


วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ / วัดบรมราชากาญจนาภิเษก 7


วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ / วัดบรมราชากาญจนาภิเษก 8


วัดนาปาพง


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / ทุนค่าเล่าเรียนนิสิตภาควิศวกรรมสิ่งแวดล้อม


วัดแม่อีด


โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม


วัดกระชงคาราม / เพื่อซื้อที่ดิน


วัดกระชงคาราม / เพื่อพระราหู


โรงพยาบาลกลาง


โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี


วัดวิมลภาวนาราม เพื่อสมทบซื้อที่ดิน


คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพ


มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เพื่อให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ยากจน


มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เพื่อให้ทุนรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยอนาถา


มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เพื่อให้ทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ยากไร้


วัดสิงห์


วัดบางจาก


วัดหมื่นตูม รับเงินบริจาค


วัดพระนารายณ์มหาราช / รับบริจาคบำรุงรักษา


วัดพระนารายณ์มหาราช / รับบริจาคค่าไฟวัด


วัดพระนารายณ์มหาราช / รับบริจาคสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระนารายณ์


วัดปานประสิทธาราม


วัดห้วยปลากั้ง เพื่อสร้างโรงพยาบาลวัดห้วยปลากั้ง


วัดทุงยู บริจาคเพื่อการกุศล


วัดหนองเจดีย์ / พัฒนา วัดหนองเจดีย์


วัดกำแพง E-DONATION


วัด ตรอกสะเดา / ค่าน้ำ-ค่าไฟ


วัด ตรอกสะเดา / ชำระหนี้สงฆ์


วัด ตรอกสะเดา / บูรณะปฏิสังขรณ์


วัดโพธิธรรมาราม


มูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า / สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า


วัดท้องคุ้ง


วัดป่าชัยรังสี


วัดป่ารัชดาราม


วัดมหาวัน / เพื่อค่าน้ำ ค่าไฟ


วัดมหาวัน / ค่าทำบุญ


วัดมหาวัน / ค่าบูรณะวิหาร


มูลนิธิพุทธรักษา


วัดหม้อคำตวง / บริจาคเพื่อการกุศล


วัดหม้อคำตวง / บริจาคเพื่อค่าน้ำ ค่าไฟ


วัดหม้อคำตวง / บูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน


วัดวชิรธรรมาราม


วัดบางเลนเจริญ


วัดสะแก


วัดมณฑลวงศาราม


วัดป่าเกด


วัดนิยมยาตรา


โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ / กองทุน 30 พฤษภาฯ วันสถาปนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์


วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง


วัดสิริสีลสุภาราม


วัดประทุมวราราม (หนองบัว)


วัดมะปริง


วัดลาดยาว


วัดฝั่งหมิ่น


วัดหนองปลาขอ


วัดกอม่วง / บริจาคให้วัดกอม่วง


คริสตจักรคริสเตียนกรุงเทพ


วัดพญาปราบปัจจามิตร


วัดพันอ้น - ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า


วัดพันอ้น - บำรุงเสนาสนะวัตถุของวัด


วัดพันอ้น - ค่าภัตตาหารพระภิกษุ สามเณร


คริสตจักรพระสิริ คณะแบ๊บติสต์


โรงเรียนบ้านสักพัฒนา เพื่อการศึกษาของนักเรียน


กองทุนผู้สูงอายุ วัดไผ่ล้อม


วัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหาร


วัดโพธิ์


วัดสุชน - ทำบุญ วัดสุชน


วัดสุชน - ทำบุญร่วมสร้างท้าวเวสสุวรรณ


วัดสุชน - จุดเทียนแดง บูชาท้าวเวสสุวรรณ


วัดสุชน - ทำบุญเจ้าภาพปั้นท้าวเวสสุวรรณ


วัดสุชน - ทำบุญก่อสร้างโบสถ์


โรงเรียนสหบำรุงวิทยา


คริสตจักรนาซารีนกรุงเทพ


กองทุนสวดเผาฟรี วัดไผ่ล้อม


วัดอินทาราม / วัตถุมงคล


วัดอินทาราม / ทำบุญ ดอกไม้ ธูป เทียน ทอง


วัดอินทาราม / ทำบุญซื้อที่ดิน


วัดอินทาราม / ทำบุญลอดใต้โบสถ์


วัดอินทาราม / ชำระหนี้สงฆ์


วัดอินทาราม / บูรณะโบสถ์


วัดอินทาราม / แลกเงิน


วัดอินทาราม / ไถ่ชีวิตโค - กระบือ


วัดจากแดง ติปิฏกสิขาลัย


กองทุนบวชฟรี วัดไผ่ล้อม


วัดจุฬามณี


วัดสันหลวง บริจาคทำบุญ


วัดสันหลวง ค่าน้ำ - ค่าไฟ


วัดสันหลวง ชำระหนี้สงฆ์


วัดสันหลวง สร้างถาวรวัตถุ


วัดไทร


วัดสามัคคีธรรม


โรงเรียนคริสต์ศาสนศาสตร์ คณะแบ๊บติสต์ / เพื่อสนับสนุนพันธกิจของโรงเรียน


โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ กองทุนเพื่อการศึกษา


วัดทรายมูลเมือง


คริสตจักร นิมิตชีวิตใหม่รามสอง


วัดพุทธวนาราม


บจก. คิดเปลี่ยนเรียนรู้วิสาหกิจเพื่อสังคม


มูลนิธิโรคมะเร็ง โรงพยาบาลศิริราช เพื่อการศึกษา - วิจัยโรคมะเร็งใน รพ.ศิริราช


มูลนิธิโรคมะเร็ง โรงพยาบาลศิริราช ค่ายา - ค่ารักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งยากไร้ใน รพ.ศิริราช


มูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่


วัดปราสาทบูรพาราม - รับบริจาค


มูลนิธิก้าวไปคู่ไทย


มูลนิธิภิรัชบุรี


วัดเมตตาธรรมอนาลโย


คริสตจักร พระนิเวศภูเก็ต


วัดราษฎร์สโมสร


วัดมะขามหลวง


วัดมะขามหลวง


วัดมะขามหลวง


สภากาชาดไทย เงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยสภากาชาดไทย


โรงเรียนคริสต์ศาสนศาสตร์ คณะแบ๊บติสต์ / เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อจอ LED SCREEN


วัดส่องตาแล - สร้างโบสถ์


วัดป่างิ้ว


มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เพื่อศาลเจ้าไต้ฮงกง(สาทร)


วัดสิงห์


วัดท่าศาลา


วัดแหลมทอง


วัดเทพโลกอุดร - เพื่อค่าสาธารณูปโภค


วัดจันทาราม - ทำบุญ ดอกไม้ ธูป เทียน ทอง


วัดจันทาราม - ถวายซื้อที่ดิน


วัดจันทาราม - ชำระหนี้สงฆ์


วัดจันทาราม - บูรณะโบสถ์


วัดจันทาราม - บูรณะเมรุ


วัดจันทาราม - ทำบุญโรงศพ


วัดจันทาราม - บำรุงวัด


เพื่อเยาวชนไทย สดใสแข็งแรง เพื่อการศึกษา / เรียนรู้ของเยาวชน


วัดน้ำบ่อเหลือง - ค่าน้ำ ค่าไฟ


วัดน้ำบ่อเหลือง - ค่าการศึกษา


วัดน้ำบ่อเหลือง - บำรุงวัด


วัดศรีษะทอง - ทำบุญ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ


วัดศรีษะทอง - ทำบุญ น้ำมนต์


วัดศรีษะทอง - ทำบุญ ธูปดำ ดอกไม้ดำ ทอง


วัดศรีษะทอง - ทำบุญหีบศพ


วัดศรีษะทอง - ของดำถวาย


วัดอุดมมงคล


วัดคำเรือง - เพื่อค่าสาธารณูปโภค


โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ บริจาคเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์


โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ บริจาคทั่วไป


โรงเรียนคริสต์ศาสนศาสตร์ คณะแบ๊บติสต์ / เพื่อก่อสร้างอาคารใหม่


วัดป่าธรรมคีรี


วัดเมืองยะลาพระอารามหลวง


วัดบางกะพ้อม


วัดป่าเลไลยก์


วัดจอมมณี - เพื่อรับบริจาค


วัดสันติธรรม


มูลนิธิ ยู.ซี.เอฟ


วัดเทพกัญญาราม - เพื่อค่าน้ำ / ค่าไฟ


วัดเทพกัญญาราม - เพื่อสาธารณูปโภค


วัดเทพกัญญาราม - เพื่อบูรณะวัด


วัดเขาสุกิม - รับบริจาคทั่วไป


สถาบันมะเร็งแห่งชาติ


คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ สนับสนุนการออกหน่วยทันตกรรมและรักษาฟันผู้ป่วยเด็ก


มหาวิทยาลัยศิลปากร


วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์


คริสต์เตียนศึกษาสงเคราะห์


โรงเรียนท่าอิฐศึกษา


วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เพื่อค่าน้ำ ค่าไฟ


วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เพื่อร่วมสร้างโบสถ์


วัดพนัญเชิงวรวิหาร


วัดไสยาศน์


วัดม่วงหอม


วัดปราสาท - บูรณะอุโบสถ


วัดปราสาท - สร้างศาลาการเปรียญ


วัดปราสาท - ค่าน้ำ - ค่าไฟ


วัดป่าสุโขอรุโณทัย


วัดปรมัยยิกาวาส


โรงเรียนยินดีวิทย์ / เพื่อการรับบริจาค


โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค


มูลนิธิคนพิการไทย


กองทุนเพื่อสาธารณสงเคราะห์ วัดไผ่ล้อม


วัดป่าไม้แดง


วัดคลองกำลัง


วัดเจติยาคีรีวิหาร บริจาคทั่วไป


วัดบ้านจาน


วัดม่วงหอม


มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก


วัดบ้านกุ่ม


วัดวิมลนิวาส สร้างอุโบสถ


วัดวิมลนิวาส สร้างศาลา 60 ปี วิมลบุญโกศล


วัดวิมลนิวาส ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า


วัดวิมลนิวาส ทุนการศึกษา


วัดวิมลนิวาส พัฒนาสวนป่าวัดวิมลนิวาส


วัดวิมลนิวาส พัฒนาปรับปรุงฌาปนสถาน


วัดละหารไร่ - ค่าน้ำ / ค่าไฟ


วัดละหารไร่ - บูรณะเสนาสนะ


วัดละหารไร่ - กฐินสามัคคี


วัดละหารไร่ - บริจาควัตถุมงคล


วัดละหารไร่ - ทำบุญเททองหล่อพระ


วัดละหารไร่ - ทำบุญบูรณะปิดทองพระใหญ่ - หลวงปู่ทิม


วัดละหารไร่ - ทำบุญสร้างฐานพระใหญ่


วัดละหารไร่ - ทำบุญบูรณะฐานหลวงปู่ทิม


วัดเจดีย์ - สร้างโบสถ์


วัดเจดีย์ - ค่าสาธารณูปโภค


วัดเจดีย์ - ค่าไฟฟ้า


วัดหนองไทร บริจาคทั่วไป


วัดจันทาราม (ท่าซุง)


วัดปัญญาวุธาราม - บุญค่าน้ำ / ค่าไฟฟ้า


วัดปัญญาวุธาราม - ทุนการศึกษาพระภิกษุ สามเณร


วัดปัญญาวุธาราม - บุญบวชพระ สามเณร


วัดปัญญาวุธาราม - บุญภัตตาหาร พระภิกษุ สามเณร


วัดปัญญาวุธาราม - บุญกฐินผ้าป่า


วัดปัญญาวุธาราม - บุญพัฒนาวัดป่า


วัดปัญญาวุธาราม - บุญวิปัสสนาธรรม


วัดปัญญาวุธาราม - ไถ่ชีวิตสัตว์ช่วยเหลือสุนัขและแมว


วัดหนองอ่างทอง


โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา


วัดปากคลองมะขามเฒ่า


วัดโฆสิตาราม


โรงเรียนสุดใจวิทยา - เพื่อการรับบริจาค


วัดชาวเหนือ


วัดสิริวัฒนาราม


วัดจีนปอเอง


คริสตจักรร่มเกล้า สิชล


คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เพราะรอยยิ้ม ไม่ควรต้องรอ


โรงเรียนศรีดรุณ - เพิ่อการรับบริจาค


คริสตจักรเกรซซิตี้ กรุงเทพฯ - เพื่อค่าสาธารณูปโภค


วัดป่ารัตนมณี เพื่อสร้างอุโบสถ


วัดจีนปอเอง เพื่อสร้างอุโบสถ


วัดดงหมากแหน่ง - ค่าใช้จ่ายทุกประเภท


วัดป่าแดด


วัดป่าบ้านคำฮี - เพื่อค่าสาธารณูปโภค


วัดป่าบ้านคำฮี


วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา


บจก.นักเปลี่ยนแปลง กองทุนสนับสนุนนักเปลี่ยนแปลง


บจก.นักเปลี่ยนแปลง การดำเนินงานกิจกรรมสนับสนุน


วัดปรมัยยิกาวาส สมทบทุนเพื่อการศึกษา


วัดเกษมทรัพย์พัฒนาราม - เพื่อสร้างอุโบสถ


วัดเกษมทรัพย์พัฒนาราม - เพื่อชำระค่าน้ำ ค่าไฟ


วัดเกษมทรัพย์พัฒนาราม - เพื่อทำบุญโลงศพ


วัดเกษมทรัพย์พัฒนาราม - เพื่อซื้อที่ดินถวายวัด


วัดเกษมทรัพย์พัฒนาราม - เพื่อกฐินวัดเกษมทรัพย์พัฒนาราม


วัดเกษมทรัพย์พัฒนาราม - เพื่องานบุญผะเหวดวัดเกษมทรัพย์พัฒนาราม


วัดเกษมทรัพย์พัฒนาราม - เพื่อวัดเกษมทรัพย์พัฒนาราม


วัดวิมลนิวาส - เพื่อวัดวิมลนิวาส


วัดวิมลนิวาส - เพื่อกฐินวัดวิมลนิวาส


วัดวิมลนิวาส - เพื่อผ้าป่าวัดวิมลนิวาส


โรงพยาบาลสระบุรี (เงินบริจาค)


มูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่ ร้านร่วมโครงการเพื่อมูลนิธิ


มูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่ ฟินิกซ์เพื่อมูลนิธิ


มูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่ โครงการพิเศษ


วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร


มหาวิทยาลัยมหิดล(โรงพยาบาลศิริราช)


วัดจีนปอเอง


มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว


โรงเรียนวัดอินทรวิหาร


วัดมังกรกมลาวาส


วัดเจ็ดลูกเนิน เพื่อค่าน้ำ / ค่าไฟ


วัดเจ็ดลูกเนิน เพื่อชำระหนี้สงฆ์


วัดเจ็ดลูกเนิน เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์วัด


วัดเจ็ดลูกเนิน เพื่อวัดเจ็ดลูกเนิน


วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร - เพื่อค่าสาธารณูปโภค


โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต


วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม


วัดเจดีย์ปล่อง ค่าน้ำ - ค่าไฟ


วัดเจดีย์ปล่อง ชำระหนี้สงฆ์


วัดเจดีย์ปล่อง กฐินสามัคคีประจำปี


วัดบางพูน


มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช


วัดโสธรวราราม วรวิหาร วัตถุมงคล


วัดโสธรวราราม วรวิหาร ที่ดิน


วัดโสธรวราราม วรวิหาร ละคร


วัดโสธรวราราม วรวิหาร ผ้าเหลือง


วัดโสธรวราราม วรวิหาร โลงศพ


วัดป่าบุญคุ้มเกล้า - ค่าไฟฟ้า - ค่าน้ำ


บจก. โอพีพีวาย - เพื่อการเรียนการสอนสำหรับผู้สูงอายุ


วัดบางหลวงหัวป่า เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์


มูลนิธิสถาบันแม่ชีไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์


วัดบางหลวงหัวป่า เพื่อสร้างสมเด็จโต พรหมรังสี


วัดศรีโพนทอง - เพื่อค่าน้ำ / ค่าไฟ


วัดศรีโพนทอง - เพื่อค่าสาธารณูปโภค


โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 2 มอบทุนการศึกษา


โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 2 ผ้าป่าเพื่อการศึกษา


โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 2 พัฒนาโรงเรียน


โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 2 เพื่อกิจกรรมของโรงเรียน


วัดโคกสง่า - บริจาคทั่วไป


วัดป่าวิศรุตรัตนาราม


วัดลานแหลม


วัดลำพญา


วัดสระมะเกลือ - เพื่อค่าสาธารณูปโภค


วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว


วัดพระแท่นศิลาอาสน์ - ค่าใช้จ่ายทุกประเภท


วัดสระแก้ว - ค่าน้ำ, ค่าไฟ, เพื่อค่าสาธารณูปโภค


วัดใหม่เทพมงคล - เพื่อค่าน้ำ / ค่าไฟ


วัดใหม่เทพมงคล - เพื่อค่าสาธารณูปโภค


วัดพรหมมาสตร์ - สาธารณูปโภค


วัดระฆังโฆสิตาราม


วัดบางกะพ้อม


วัดป้อมวิเชียรโชติการาม


วัดสุวรรณมาตร -เพื่อค่าน้ำ


วัดสุวรรณมาตร - เพื่อค่าไฟ


วัดสุวรรณมาตร - เพื่อค่าบำรุงวัด


วัดสุวรรณมาตร - เพื่อชำระหนี้สงฆ์


วัดธรรมิกาวาส - เพื่อค่าสาธารณูปโภค


คริสตจักรเอกภาพระยอง


คริสตจักรร่มพระคุณเมืองเลย


วัดสนามนอก - เพื่อค่าน้ำ


วัดสนามนอก - เพื่อค่าไฟ


วัดสนามนอก - บำรุงศาลา


วัดสนามนอก - เสนาสนะ


วัดเขาค้อพัฒนาราม


ส.โอเรียนเทียริ่งแห่งประเทศไทย เพื่อบริหารจัดการทั่วไป


ส.โอเรียนเทียริ่งแห่งประเทศไทย เพื่อการเก็บตัวและฝึกซ้อม


ส.โอเรียนเทียริ่งแห่งประเทศไทย เพื่อจัดหาอุปกรณ์กีฬา


วัดเขาจรเข้ - บูรณปฎิสังขรณ์ศาลา


วัดพระธาตุชัยมงคล


วัดทุ่งสมอ


วัดบางสมัคร


วัดอ้อมหล่ม - สร้างอุโบสถ


วัดอ้อมหล่ม - ค่าสาธารณูปโภค


วัดตระพังทอง


วัดนาโคก


วัดบางกร่าง - ผ้าป่า


วัดสว่างอารมณ์ - ค่าน้ำ / ค่าไฟ, เพื่อค่าสาธารณูปโภค


คริสตจักรชีวิตใหม่ดอนกลาง ค่าน้ำ / ค่าไฟ


คริสตจักรชีวิตใหม่ดอนกลาง ค่าบำรุงรักษาคริสตจักร


วัดเขารูปช้าง


วัดธรรมสมาคม


วัดท่ากกแก


วัดเชิงท่า


วัดมัชฌิมภูมิ - เพื่อค่าน้ำ / ค่าไฟ


วัดหนองบัวทอง - ค่าน้ำ / ค่าไฟ


วัดหนองบัวทอง - ค่าสาธารณูปโภค


วัดห้วยทราย


วัดกุดไผท - ค่าน้ำ / ค่าไฟ


วัดกุดไผท - ค่าบำรุงศาสนสถาน


วัดศรีสุทธาวาส - บูรณปฏิสังขรณ์วัด


วัดสระสี่มุม - เพื่อบูชาวัตถุมงคล


วัดสระสี่มุม - เพื่อค่าสาธารณูปโภค


วัดแม่ริม - เพื่อค่าสาธารณูปโภค


คริสตจักร เหนือเกล้าเชียงใหม่ เพื่อบริหารงานคริสตจักร


วัดบางกร่าง - เทศน์มหาชาติ


วัดบางกร่าง - กองทุนสาธารณะสงเคราะห์


คริสตจักร เหนือเกล้าเชียงใหม่ - เพื่อการก่อสร้างคริสตจักร


วัดดงช้างดี


วัดบางกร่าง (กองทุนแข่งขันสวดมนต์สรภัญญะ)


วัดกุญชรดิตถาราม


มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ


วัดเทพกุญชรวราราม - กองทุนหนุนกองทัพธรรม


โรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยา


วัดต่างตา


มูลนิธิพิพัฒน์ ปรีดาวิภาต - เพื่อสร้างพระมอบให้วัด


วัดธาตุน้อย


วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร


วัดหนองน้ำทิพย์ - ค่าน้ำ


วัดหนองน้ำทิพย์ - ค่าไฟ


วัดหนองน้ำทิพย์ - ค่าอาหาร


วัดศรีนวลประชาราม เพื่อสร้างเมรุ


วัดศรีนวลประชาราม เพื่อค่าสาธารณูปโภค


รายชื่อหน่วยรับบริจาคอื่น ๆ

(หมายเหตุ ยังไม่เข้าร่วมโครงการ e-Donation ผู้บริจาคต้องขอใบอนุโมทนาบัตร หรือหลักฐานการบริจาคที่หน่วยรับบริจาคโดยตรง)


 • วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์ จังหวัดนนทบุรี
 • วัดพระธาตุดอยกองมู จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • วัดพระธาตุชัยมงคล จังหวัดเชียงราย
 • วัดป่าคอวัง จังหวัดน่าน
 • วัดนาวงค์ จังหวัดน่าน
 • วัดนิโครธาราม จังหวัดน่าน
 • วัดหินซ้อนใต้ จังหวัดสระบุรี
 • วัดมะปริง จังหวัดพังงา
 • วัดเมืองยะลาพระอารามหลวง จังหวัดยะลา
 • วัดแค จังหวัดสุพรรณบุรี
 • วัดโพธิ์หอมสุทธาราม จังหวัดสิงห์บุรี
 • วัดสวนป่า จังหวัดสระแก้ว
 • วัดป่านาขาม จังหวัดหนองคาย
 • วัดวิมลนิวาส จังหวัดร้อยเอ็ด
 • วัดป่าธรรมคีรี (เรือนพิพิธภัณฑ์จันดีอนุสรณ์) จังหวัดนครราชสีมา
 • วัดป่าธรรมคีรี จังหวัดนครราชสีมา
 • วัดป่าโนนสมบูรณ์ จังหวัดนครราชสีมา
 • วัดป่าเทพอินทรประดิษฐ์ จังหวัดชัยภูมิ
 • วัดทุ่งต้อม จังหวัดเชียงราย
 • วัดเจริญราษฎร์บำรุง จังหวัดนครปฐม
 • วัดบ้านเหล่า จังหวัดเชียงใหม่
 • คริสตจักรกรุงไทย จังหวัดกรุงเทพ
 • สภากาชาดไทย จังหวัดกรุงเทพ
 • มูลนิธิกสิกรไทย จังหวัดกรุงเทพ
 • มูลนิธิโรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพ
 • มูลนิธิ เวิร์ลแชร์ จังหวัดกรุงเทพ
 • มูลนิธิทาง สู่ฝัน ปั้นคนเก่ง จังหวัดกรุงเทพ
 • มูลนิธิสายธารสุขใจ จังหวัดนนทบุรี
 • มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • มูลนิธิเพื่อนช้าง จังหวัดลำปาง
 • มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ

วัดหัวลำโพง


วัดสุวรรณราม


วัดยานนาวา


วัดทิพยวารีวิหาร


วัดปทุมคงคา


วัดดุสิตารามวรวิหาร


วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่)


วัดโพธิ์แมนคุณาราม


วัดอรุณราชวราราม


วัดสังข์กระจาย


วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร


วัดชิโนรสารามวีวิหาร


วัดราชคฤห์วรวิหาร


มูลนิธิดวงประทีป


มูลนิธิสายธาร


มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก)


มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ


มูลนิธิทาง สู่ฝัน ปั้นคนเก่ง


คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ (ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนนครชัยศรี)


วัดไพยชยนต์พลเสพย์


วัดโปรดเกตุเชษฐาราม


วัดจีนประชาสโมสร


วัดเชิงเลน


วัดกู้


วัดพระพุทธบาทน้ำพุ


วัดพระบาทน้ำพุ (โดยจิตอาสา)


มหาวิทยาลัยศรีปทุม


วัดพระธาตุจอมทอง (ปีชวด)


วัดพระสิงห์ (ปีมะโรง)


วัดเจ็ดยอด (ปีมะเส็ง)


วัดเกตการาม (ปีจอ)


วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร (ปีมะแม)


วัดกู่ม่าน


วัดพระธาตุดอยตุง (ปีกุน)


วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม


วัดพระธาตุแช่แห้ง (ปีเถาะ)


วัดมิ่งเมือง


วัดพญาภู


วัดภูมินทร์


วัดดอนมูล


วัดพระธาตุช่อแฮ (ปีขาล)


วัดพระบรมธาตุ (ปีมะเมีย)


วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ในพระองค์


วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ (สงฆ์อาพาธ)


วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ในพระองค์ฯ โรงทานราชนครินทร์


วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ (น้ำดื่ม)


วัดมหาธาตุ


วัดศรีมงคลใต้


วัดป่านานาชาติ


วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร (ปีวอก)


มูลนิธิรักษ์ไทย


มูลนิธิ พล.ต.อ. เภา สารสิน


คริสตจักรลิฟวิ่งสตรีมส์


มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี


มัสยิดดารุลมุฮาญีรีน


วัดระฆังโฆสิตาราม


มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต๊กเซี่ยงตึ้ง


มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก


มูลนิธิกำลังใจ (เพื่อการศึกษา)


มูลนิธิกำลังใจ (เพื่อการแพทย์)


มูลนิธิกำลังใจ (เพื่อศาสนาและสาธารณะประโยชน์)


ทุนการศึกษานิสิตคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


สนับสนุนกิจกรรมนิสิตคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ปรับปรุงอาคารคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


วัดเกตการาม (วัดประจำปีเกิดปีจอ)


วัดแคนอก


โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ


วัดสุทัศเทพวราราม


ศิริราชมูลนิธิ


โรงพยาบาลราชวิถี


มูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย


มูลนิธิสันติสุข


ฬ.จุฬา สะพานบุญ เพื่อผู้ป่วยสามัญ ร.พ.จุฬาฯ


ฬ.จุฬา สะพานบุญ เพื่อบริจาคพระภิกษุสามเณรอาพาธ


ฬ.จุฬา สะพานบุญ เพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์


ฬ.จุฬา สะพานบุญ เพื่อการวิจัยทางการแพทย์


วัดสุทธิวราราม


วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก


วัดปรินายกวรวิหาร


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล (MUKA Bike Run For Fund)


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล (โครงการวิ่งการกุศล Mu Charity)


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล (กองทุนสุขภาพนักศึกษา ม.มหิดล)


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล (กองทุนพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี)


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล (กองทุนพัฒนาวิทยาเขตนครสวรรค์)


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล (ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์นครสวรรค์)


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล (ทุนการศึกษา)


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล (ทุนสมาคมศิษย์เก่ามหิดล)


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล (ทุนสมาคมศิษย์เก่า ICT มหิดล)


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล (ทุนผู้สูงอายุ)


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล (ทุนทั่วไป)


วัดทองธรรมชาติวรวิหาร


มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์


วัดโสมนัสวิหาร


วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์


มหาวิทยาลัยศรีปทุม


วัดจากแดง


มูลนิธิ บ้านบางแค ในพระอุปถัมภ์ฯ


โรงพยาบาลชลบุรี


วัดวชิรธรรมสาธิต


มูลนิธิชัยพัฒนา


วัดเศวตฉัตรวรวิหาร


มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาในพระราชูปถัมภ์


วัดสังฆทาน (ออมบุญ)


มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์


วัดชินวรารามวรวิหาร


วัดเจ้าอาม


สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน


วัดประยุรวงศาวาส


มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน


วัดลาวทอง


มูลนิธิราชสกุลอาภากรฯ


โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์


มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา


วัดโคนอน


วัดกระโจม


วัดหลวง


โรงเรียนมีชัยพัฒนา


วัดบพิตรพิมุข


มูลนิธิเด็ก


มูลนิธิพาณิชย์สงเคราะห์


ยุวพุทธิสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


วัดบางพลีใหญ่ใน


คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เพื่อกองทุนภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง)


โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ (ค่ายารักษาทั่วไป)


วัดบุปผาราม


มูลนิธิสายเด็ก 1387


วัดพุน้อย


วัดชลประทานรังสฤษดิ์


โรงเรียนอุ่นรักขอนแก่น


วัดโบสถ์


วัดอกเต่า


วัดกู่สีขันฑ์


มูลนิธิบ้านนกขมิ้น


วัดท่าไม้


วัดมหาพฤฒาราม


โรงเรียนนานาชาติรักบี้


คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ( e-Donation)


มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ


วัดชัยพฤกษมาลา ราชวรวิหาร


วัดไตรมิตรวิทยาราม


วัดตำหนัก


วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาฯ


วัดภาวนาภิรตาราม


โรงพยาบาลชลประทานมูลนิธิ


วัดมหาบุศย์


วัดภาษี


วัดป่าไผ่


วัดใหม่ช่องลม


วัดภาณุรังษี


(วัดยาง) ทำบุญถวายหลวงพ่อโต


วัดบางเตยกลาง


วัดบ้านพร้าวนอก


วัดพระยาสุเรนทร์


มหาวิทยาลัยนเรศวร


วัดโมกข์


วัดปัญญานันทาราม


วัดนายโรง


คริสตจักร บางนา แบ๊บติสต์


วัดแจงร้อน


วัดหนองเสือ


วัดสน


มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล (โครงการเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา กรมสมเด็จพระเทพฯ)


วัดบัวขวัญ (พระอารามหลวง)


วัดหัวข่วง


วัดอินทรวิหาร


มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมในพระอุปถัมภ์ฯ


โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ (ค่ายารักษาทั่วไป)


กองทุนมหิดลรวมไทยต้านภัย COVID-19


ฬ.จุฬาสะพานบุญ e-Donation เงินบริจาคโรคโควิด-19


โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สู้ภัยโควิด


วัดนางในธัมมิการาม


วัดนางในธัมมิการาม (เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์)


มูลนิธิกัลยาณวิสุทธิ์


วัดรวกสุทธาราม


วัดบางน้ำผึ้งใน


วัดปทุมวนาราม


วัดจวนดำรงค์ราชพลขันธ์


วัดศรีโสดา (บริจาคทั่วไป)


มูลนิธิชลลดา


มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ


วัดศรีบุญเรือง


วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร (เพื่อบุำรุงพระอาราม)


วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร (เพื่อค่าน้ำค่าไฟ)


วัดดอนเมือง


มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ (เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลของมูลนิธิฯ)


มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ (เพื่อสนับสนุนโครงการอาสาร่วมใจ Fight Covid)


สภากาชาดไทย / เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย


สภากาชาดไทย / เพื่อช่วยเหลือสถานการณ์ไวรัสโควิด-19


สภากาชาดไทย / ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ ถวายพระราชกุศลฯ


สภากาชาดไทย / โครงการจัดซื้อเครื่องมือสำหรับผลิตถุงโลหิต


สภากาชาดไทย / หน่วยจักษุศัลยกรรม ในสมเด็จพระเทพรัตนฯ


สภากาชาดไทย / แก้ไขความพิการบนใบหน้า กระโหลก ศูนย์สมเด็จพระเทพฯ


สภากาชาดไทย / เพื่อวันปิยมหาราช ต่อชีวิต ด้วยการให้อะไหล่ชีวิต


สภากาชาดไทย / พระราชปณิธานบรรเทาทุกข์ผู้ยากไร้ พื้นที่ห่างไกล


สภากาชาดไทย / จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โรคโควิด-19 รพ.จุฬาฯ


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลองค์พระ (บำรุงรักษา)


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลองค์พระ (ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า)


โรงพยาบาลอุทัย


วัดอัมพวัน


วัดวีระโชติธรรมาราม


คริสตจักรพันธกรทั้งห้า


มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ


โรงเรียนอัมพวันศึกษา


วัดแสนสุข


คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬา (ทุนบัญชีจุฬาฯ พึ่งพากัน)


มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน


มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา


มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม


มูลนิธิดวงใจใหม่


สภากาชาดไทย / 63 บาท สู้ Covid-19 ปี 63


วัดแดงธรรมชาติ


มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


วัดโพธิทอง


วัดดอยโพธิญาณ


วัดราชโกษา


วัดบางน้ำผึ้งนอก


มูลนิธิชัยพฤกษ์


มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์


คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร(สนันสนุนการศึกษาและพัฒนาคณะฯ)


มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดฯ


โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ


วัดเฉลิมกาญจนาภิเษก


วัดบางเดื่อ


มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ


มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมฯ


วัดสวนแก้ว


วัดสุขใจ


มูลนิธิพูนพลัง


มูลนิธิคนตาบอดไทย


คริสตจักรพระกิตติคุณไทย-จีน


วัดมเหยงคณ์


วัดป่าไขแสงธรรมาราม


โรงพยาบาลบ้านนา


วัดประเสริฐสุทธาวาส


วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม


ฬ.จุฬาสะพานบุญ E-Donation โครงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเออร์ติกโดยไม่ต้องผ่าตัด


มูลนิธิรักษ์ธรรม


วัดน้ำวน


คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


มูลนิธิสร้างเสริมไทย


มูลนิธิบ้านนกขมิ้น (กองทุนบรรเทาทุกข์จากภัยพิบัติ)


วัดจรูญราษฏร์


สถาบันประสาทวิทยา


มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ


โรงเรียนกีฬา อบจ.แพร่ (พปอ.)


ฬ.จุฬาสะพานบุญ E-Donation เพื่อสมทบทุนการก่อสร้างอาคาร Extended OPD


โรงพยาบาลลาดยาว


มูลนิธิคุณแม่น้อย จงสถิตย์วัฒนา


มูลนิธิหอมเสมอ พริ้งพวงแก้ว


วัดร้องหลอด


โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ


วัดโล่สุทธาวาส


มูลนิธิสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ-ทุนจุฬาสงเคราะห์และทุนอาหารกลางวัน


มูลนิธิสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ-เพื่อการสาธารณกุศล


วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ


วัดป่าคลอง 11


วัดเนินตูม-ร่วมทำบุญสร้างโบสถ์


คริสตจักรสะพานเหลืองคลองตัน


มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า


วัดบางบำหรุ


วัดสิริกมลาวาส


มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ


สภากาชาดไทย / เพื่อภัยพิบัติในประเทศ


มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย


มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล


วัดมงคลวราราม


มูลนิธิอานันทมหิดล


วัดสิริมงคล (บริจาคทั่วไป)


มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี


วัดไผ่ตัน


มูลนิธิคอลฟิลด์เพื่อคนตาบอดฯ


วัดบุรณศิริมาตยาราม


คริสตจักรพระพร


คริสตจักร ป่าลันลูเธอร์แรน


วัดเขาบางทราย


วัดศรีศักดิ์พัฒนา


วัดเขื่อนห้วยเทียนวนาราม


วัดพุทธปัญญา


วัดน้อย


โรงเรียนประชาคมนานาชาติ อุดรธานี


วัดชัยภูมิการาม


วัดราษฎร์นิยมธรรม


วัดบางน้ำชน


วัดราชวรินทร์


วัดหัวตลุกวนาราม


มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมฯ


วัดน้ำลัด


วัดขุนอินทประมูล


มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


วัดกลางดาวคนอง


วัดธรรมธุราราม


วัดอัมพุวราราม


มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม


มูลนิธิราชสุดา


วัดราษฎร์บูรณะ


มูลนิธิออทิสติกไทย


มูลนิธิช่วยนักเรียนในฉะเชิงเทรา


วัดสวนพลู


มูลนิธิกสิกรไทย


วัดวงเทพ


มูลนิธิป่าน่านฯ เพื่อรับบริจาคเงินในประเทศ


มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม


วัดวารีบรรพต


สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี


วัดคลองเจ้า


วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร


วัดประดู่ฉิมพลี


ม.หอการค้าไทย เพื่อทุนการศึกษา


ม.หอการค้าไทย เพื่อการศึกษา


วัดศีรษะทอง


โครงการรถตรวจสุขภาพและวิเค