บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เปิดบัญชี ธุรกิจ นิติบุคคล บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เปิดบัญชี ธุรกิจ นิติบุคคล Middle|Right White

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
​​​​​​​​​​​​​​ฝาก ถอน โอน เติม จ่าย
เพื่อธุรกิจ​​ได้อย่างคล่องตัว

InvisibleSectionName
10
 
จุดเด่น
 
Middle|Left
 
HtmlBlock
11
 

จุดเด่น

ทุกที่ ทุกเวลา  

ทุกที่ ทุกเวลา

ฝาก ถอน โอน จ่าย
ได้อย่างคล่องตัว
ผ่านหลากหลายช่องทาง

ดอกเบี้ยเพิ่มทุกวัน  

ดอกเบี้ยเพิ่มทุกวัน

โอนเข้าบัญชีทุกเดือนมิถุนายน
และธันวาคม

ชำระค่าสาธารณูปโภค                     สะดวกยิ่งขึ้น  

ชำระค่าสาธารณูปโภค
สะดวกยิ่งขึ้น

สมัครบริการชำระเงินผ่านการหักบัญชีอัตโนมัติ
ไม่ต้องกลัวลืมจ่าย

 
Top|Right
 
InvisibleSectionName
20
 
รายละเอียดการใช้บริการ
 
Middle|Left
 
HtmlBlock
21
 

รายละเอียดการใช้บริการ

 • คำนวณดอกเบี้ยทุกวันโดยจ่ายดอกเบี้ย
  ณ เดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี

 • ใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อได้

 • ฝาก ถอน โอน ชำระค่าสินค้า และบริการ
  ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ K BIZ

 • เปิดบัญชีไม่มีขั้นต่ำ 
Middle|Right
 
InvisibleSectionName
30
 
การเปิดบัญชี
 
 
 
HtmlBlock
31
 
 
Middle|Center
 
None
40
 
 
 
 

​​

HtmlBlock
42
 
 
 
 
None
5
 
เอกสาร

บุคคลธรรมดา

 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่น ๆ ที่มีรูปถ่าย และออกโดยหน่วยงานราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีที่ไม่ได้ใช้บัตรประจำตัวประชาชน)

บริษัทจำกัด / บริษัท (มหาชน) จำกัด

 • บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีต่างชาติ) ของผู้มีความสัมพันธ์กับนิติบุคคล(แนบสำเนาทะเบียนบ้าน กรณีบัตรไม่แสดงที่อยู่)
 • รายงานการประชุมที่มีมติให้มีการเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารที่ลงนามรับรองโดยผู้ที่มีอำนาจกระทำการแทน พร้อมกำหนด ผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายและเงื่อนไขในการสั่งจ่าย
 • หนังสือรับรอง/หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล (ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน)
 • บอจ.5 บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • บอจ.3 รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (แสดงตรายาง) (ถ้ามี) หรือ บอจ.4 รายการจดทะเบียนแก้ไข(หากเปลี่ยนแปลงตรายาง)(ถ้ามี)
 • หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับบริษัท (แบบบอจ. 2)
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
 • หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
 • ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

 • บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีต่างชาติ) ของผู้มีความสัมพันธ์กับนิติบุคคล(แนบสำเนาทะเบียนบ้าน กรณีบัตรไม่แสดงที่อยู่)
 • รายงานการประชุมที่มีมติให้มีการเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารที่ลงนามรับรองโดยผู้ที่มีอำนาจกระทำการแทน พร้อมกำหนด ผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายและเงื่อนไขในการสั่งจ่าย
 • หนังสือรับรอง/หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล (ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน)
 • หนังสือจัดตั้งห้าง / หนังสือข้อตกลงของผู้เป็นหุ้นส่วน / ข้อบังคับ (ถ้ามี)
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
 • หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

ร้านค้าจดทะเบียน

 • เอกสารแสดงตนของเจ้าของร้านค้า
 • ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนพาณิชย์ ที่ระบุชื่อผู้ขอจดทะเบียน
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
 • ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

 
 
 
InvisibleSectionName
50
 
เอกสารการเปิดบัญชี
 
 
 
HtmlBlock
51
 
 
 
 

​​​

InvisibleSectionName
60
 
คำถามที่พบบ่อย
 
 
 
HtmlBlock
61
 

คำถามที่พ​บบ่อย

ดอกเบี้ยที่ได้รับจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เสียภาษีหรือไม่ ?

ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ จะได้รับยกเว้นภาษีเมื่อจำนวนดอกเบี้ยที่ได้รับไม่เกิน 20,000 บาท / ปี หากเกินจะถูกหักภาษีในอัตรา 15%


 
 
 
None
41
 
 
 
 
None
 
  
 
 
None