การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

​​​​​​​​​​คำบอกกล่าวเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์​
​หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564​
ดาวน์โหลด
ลงทะเบียนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ลงทะเบียนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password)ช่องทาง
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (e-Request)
ลงทะเบียน
วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการซักถามในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการซักถามในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะดาวน์โหลด