การประชุมผู้ถือหุ้น

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​คำบอกกล่าวเรียกประชุม
หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะดาวน์โหลด
<-- Insert data in list MeetingsReports -->

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดาวน์โหลด
<-- Insert data in list MeetingsReports -->
​​

ธนาคารคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ธนาคารจึงจัดให้มีระบบรับคำถามเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 105 ประจำปี 2560 โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายังธนาคารได้ ดังนี้

 1. ผู้ถือหุ้นส่งคำถามพร้อมกับให้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียด ดังนี้
  - ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail (ถ้ามี) ที่ติดต่อได้ของผู้ถือหุ้น
  - คำถามในวาระที่ประสงค์จะสอบถามและข้อมูลประกอบ (ถ้ามี)
 2. ช่องทางที่ธนาคารเปิดรับคำถาม
  - ทางเว็บไซต์ของธนาคาร ​ คลิกที่นี่ เพื่อส่งคำถาม
  - ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
  ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์
  สำนักเลขานุการบริษัท สายงานเลขาธิการองค์การ
  บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ชั้น 33
  เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ
  กรุงเทพฯ 10140
  - ทางโทรสาร : 02-4702690
 3. ช่วงเวลาที่เปิดรับคำถาม
  ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 105 ประจำปี 2560 ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2560
 4. การตอบคำถามกรณีที่ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
  กรรมการอิสระของธนาคารเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองคำถามที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นก่อนเสนอคณะกรรมการธนาคาร และธนาคารจะพิจารณาตอบคำถามโดยตอบล่วงหน้าก่อนวันประชุมหรือในวันประชุม และแจ้งในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบ

ส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุม

​ ​​ ​​
​ ​ ​ ​​

​​​​