หุ้นกู้

ปัจจุบัน ธนาคารกสิกรไทยมีการออกหุ้นกู้ระยะยาวซึ่งยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอน ดังรายละเอียด

ชื่อ จำนวนเงิน อายุ (ปี) อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) จ่ายดอกเบี้ยปีละ อันดับเครดิต

​​