หุ้นทุน/ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

​ทุนจดทะเบียนบาท
หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 10 บาท30,246,820,970
รวมทุนจดทะเบียน30,246,820,970

ข้อมูลล่าสุด ณ เดือน กันยายน 2563

 

ทุนที่ออกและชำระแล้วบาท
หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 10 บาท23,693,275,930
รวมทุนที่ออกและชำระแล้ว23,693,275,930

ข้อมูลล่าสุด ณ เดือน กันยายน 2563