ราคาซื้อขายหุ้นย้อนหลัง

2558
  KBank-Local
( SET Symbol: KBANK /
Reuters Symbol: KBANK.BK /
Bloomberg Symbol: KBANK TB )
KBank-Foreign
( SET Symbol: KBANK-F /
Reuters Symbol: KBANKf.BK /
Bloomberg Symbol: KBANK/F TB )
เดือน ราคาหุ้น (บาท) ปริมาณหุ้นรายเดือน ราคาหุ้น (บาท) ปริมาณหุ้นรายเดือน
สูงสุด ต่ำสุด สูงสุด ต่ำสุด
​​