โครงสร้างผู้ถือหุ้น

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​รายชื่อผู้ถือหุ้น บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 10 รายแรก

ธนาคารกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 19 เมษายน 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565​

ลำดับผู้ถือหุ้นจำนวนหุ้นสามัญที่ถือสัดส่วน (ร้อยละ)
1บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
451,187,319
 19.043
2
STATE STREET EUROPE LIMITED
236,884,448
9.998
3SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
113,550,316
4.793
4THE BANK OF NEW YORK MELLON
83,181,800
3.511
5
สำนักงานประกันสังคม 
60,870,100
2.569
6SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED 
49,576,182
                 2.092
7
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
42,578,030
                 1.797
8BNY MELLON NOMINEES LIMITED
        34,771,941
1.468
9
HSBC BANK PLC-SAUDI CENTRAL BANK SECURITIES ACCOUNT A​ 
26,876,553
                 1.134
10
HSBC BANK PLC-PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY LIMITED
21,508,000 0.908
 ผู้ถือหุ้นอื่น
1,248,342,904
52.688
 ยอดรวมทุนชำระแล้ว 2,369,327,593 100.000
 ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 1,359,587,528 57.383
 ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว
1,009,740,06542.617
​​
​​