โครงสร้างผู้ถือหุ้น

​​​​​​​​​​​​​​​​​รายชื่อผู้ถือหุ้น บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 10 รายแรก

ธนาคารกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 21 เมษายน 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564​​

ลำดับผู้ถือหุ้นจำนวนหุ้นสามัญที่ถือสัดส่วน (ร้อยละ)
1บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
501,747,356​
 21.177​
2
STATE STREET EUROPE LIMITED
224,846,199​ 9.490
3SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
125,995,518 5.318
4สำนักงานประกันสังคม
94,291,000 3.980
5
THE BANK OF NEW YORK MELLON 
76,034,217​3.209
6STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
46,457,591                  1.961
7
EAST FOURTEEN LIMITED-JOHN HANCOCK FUNDS
29,027,055                  1.225
8BNY MELLON NOMINEES LIMITED
       27,891,060 1.177
9
SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC ​
27,695,949                1.169
10GIC PRIVATE LIMITED
27,082,037​ 1.143
 ผู้ถือหุ้นอื่น
1,188,259,61150.152
 ยอดรวมทุนชำระแล้ว 2,369,327,593 100.000
 ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 1,331,666,818 56.204
 ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว
1,037,660,775​ 43.796
​​