โครงสร้างผู้ถือหุ้น

​​​​​​​​​​​​รายชื่อผู้ถือหุ้น บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 10 รายแรก

ธนาคารกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 107  ในวันที่ 14  มีนาคม 2562 


ลำดับผู้ถือหุ้นจำนวนหุ้นสามัญที่ถือสัดส่วน (ร้อยละ)
1บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
551,799,783
23.056
2
STATE STREET EUROPE LIMITED
205,873,264 8.602
3SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
146,089,653 6.104
4STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY  88,489,208 3.697
5สำนักงานประกันสังคม
61,607,800                   2.574
6BNY MELLON NOMINEES LIMITED
49,425,957                   2.065
7THE BANK OF NEW YORK MELLON 44,985,928                  1.880
8GIC PRIVATE LIMITED
       39,596,100 1.654
9SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED
36,462,454​                 1.524
10THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED
25,682,000 1.073
 ผู้ถือหุ้นอื่น
1,143,248,046 47.77​0​
 ยอดรวมทุนชำระแล้ว 2,393,260,193 100.000
 ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 1,221,041,351 51.020
 ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 1,172,218,842 48.980
​​