โครงสร้างผู้ถือหุ้น

​​​​​​​​​​​​​​​​รายชื่อผู้ถือหุ้น บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 10 รายแรก

ธนาคารกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 108 ในวันที่ 12 มีนาคม 2563​

ลำดับผู้ถือหุ้นจำนวนหุ้นสามัญที่ถือสัดส่วน (ร้อยละ)
1บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
474,651,753​
19.833
2
STATE STREET EUROPE LIMITED
203,479,438​ 8.502
3SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
137,074,670 5.728
4BNY MELLON NOMINEES LIMITED77,437,524 3.236
5
สำนักงานประกันสังคม
68,725,400​2.872
6THE BANK OF NEW YORK MELLON
55,245,665                  2.308
7
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
54,903,702                  2.294
8SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED
       37,080,301 1.549
9
GIC PRIVATE LIMITED ​
32,694,600                1.366
10NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC
31,108,542​ 1.300
 ผู้ถือหุ้นอื่น
1,220,858,59851.012
 ยอดรวมทุนชำระแล้ว 2,393,260,193 100.000
 ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 1,221,041,351 51.020
 ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 1,172,218,842 48.980
​​