โครงสร้างผู้ถือหุ้น

​​​​​​​​​​​รายชื่อผู้ถือหุ้น บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 10 รายแรก

ธนาคารกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 13 กันยายน 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล​​ให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 กันยายน 2561 


ลำดับผู้ถือหุ้นจำนวนหุ้นสามัญที่ถือสัดส่วน (ร้อยละ)
1บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
635,995,833
26.574
2
STATE STREET EUROPE LIMITED
296,626,555 12.394
3SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
125,868,493 5.259
4STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY  90,217,596 3.770
5สำนักงานประกันสังคม
54,608,300                   2.282
6BNY MELLON NOMINEES LIMITED
48,687,644                   2.034
7THE BANK OF NEW YORK MELLON 43,261,928                  1.808
8GIC PRIVATE LIMITED
       39,465,000 1.649
9SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED
33,830,021                 1.414
10HSBC BANK PLC-PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY OBA ESI
20,392,400 0.852
 ผู้ถือหุ้นอื่น 1,004,306,423 41.964​
 ยอดรวมทุนชำระแล้ว 2,393,260,193 100.000
 ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 1,221,041,351 51.020
 ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 1,172,218,842 48.980
​​