โครงสร้างผู้ถือหุ้น

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​รายชื่อผู้ถือหุ้น บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 10 รายแรก

ธนาคารกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 8 กันยายน 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 กันยายน 2565

ลำดับผู้ถือหุ้นจำนวนหุ้นสามัญที่ถือสัดส่วน (ร้อยละ)
1บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
458,609,855
 19.356
2
STATE STREET EUROPE LIMITED
245,377,976
10.356
3SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
110,197,711
4.651
4THE BANK OF NEW YORK MELLON
79,486,411
3.355
5
สำนักงานประกันสังคม 
55,893,800
2.359
6SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED 
47,966,546
                 2.024
7
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
39,037,335
                 1.648
8BNY MELLON NOMINEES LIMITED
        35,711,553
1.507
9
SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC
24,922,524
                 1.052
10
BBHISL NOMINEES LIMITED
23,295,612 0.983
 ผู้ถือหุ้นอื่น
1,248,828,270
52.708
 ยอดรวมทุนชำระแล้ว 2,369,327,593 100.000
 ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 1,346,727,051 56.840
 ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว
1,022,600,54243.160
​​
​​