โครงสร้างผู้ถือหุ้น

​​​​​​​​​​​​​​​​รายชื่อผู้ถือหุ้น บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 10 รายแรก

ธนาคารกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 12 กันยายน 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 กันยายน 2562 

ลำดับผู้ถือหุ้นจำนวนหุ้นสามัญที่ถือสัดส่วน (ร้อยละ)
1บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
517,148,180​
21.609
2
STATE STREET EUROPE LIMITED
205,664,918​ 8.594
3SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
140,753,059 5.881
4STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY  84,795,058 3.543
5สำนักงานประกันสังคม
69,043,300                   2.885
6BNY MELLON NOMINEES LIMITED
58,437,157                  2.442
7
THE BANK OF NEW YORK MELLON
50,780,228                  2.122
8GIC PRIVATE LIMITED
       44,720,900 1.869
9SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED
38,996,948                1.629
10THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED
30,797,300​ 1.287
 ผู้ถือหุ้นอื่น
1,152,123,14548.140
 ยอดรวมทุนชำระแล้ว 2,393,260,193 100.000
 ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 1,221,041,351 51.020
 ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 1,172,218,842 48.980
​​