โครงสร้างผู้ถือหุ้น

​​​​​​​​​​​​​​​​รายชื่อผู้ถือหุ้น บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 10 รายแรก

ธนาคารกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 10 เมษายน 2563​ และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2563​

ลำดับผู้ถือหุ้นจำนวนหุ้นสามัญที่ถือสัดส่วน (ร้อยละ)
1บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
443,939,592​
18.550
2
STATE STREET EUROPE LIMITED
203,656,972​ 8.510
3SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
142,055,420 5.936
4สำนักงานประกันสังคม
85,905,100 3.589
5
BNY MELLON NOMINEES LIMITED
78,949,299​3.299
6THE BANK OF NEW YORK MELLON
55,954,035                  2.338
7
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
51,034,453                  2.132
8SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED
       39,954,882 1.669
9
NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC ​
32,586,142                1.362
10GIC PRIVATE LIMITED
31,350,600​ 1.310
 ผู้ถือหุ้นอื่น
1,227,873,69851.305
 ยอดรวมทุนชำระแล้ว 2,393,260,193 100.000
 ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 1,221,041,351 51.020
 ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 1,172,218,842 48.980
​​