ข้อมูลธนาคารโดยย่อ

​​​​​​​​​​​​​​​​ชื่อบริษัท

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

สำนักงานใหญ่

เลขที่ ​400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท ​กรุงเทพมหานคร 10400

ประเภทธุรกิจ

ธุรกิจการธนาคารพาณิชย์

​ 

วันที่ก่อตั้ง

8 มิถุนายน 2488

เข้าจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี 2519

ข้อมูล ณ มีนาคม 2564 (งบการเงินรวม)

สินทรัพย์รวม
3.767 ล้านล้านบาท

อันดับ 4 ด้วยสัดส่วนการตลาด** ร้อยละ 15.8

เงินให้สินเชื่อ*
2.302 ล้านล้านบาท

อันดับ 3 ด้วยสัดส่วนการตลาด** ร้อยละ 16.8

เงินฝาก
2.401 ล้านล้านบาท

อันดับ 3 ด้วยสัดส่วนการตลาด** ร้อยละ 16.5

อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น (CAR)     18.44 % ***
กำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ROE) 
                                                                                          9.57 %
กำไรสุทธิต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (ROA)​    
                              1.14 %
จำนวนสาขา                               859 

จำนวน E-Machine (ATM/RCM)

จำนวนผู้ใช้งาน K PLUS

                                                10,864

15.0 ล้าน

 
จำนวนพนักงาน               19,511 

ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้น ณ มีนาคม 2564

ชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

KBANK, KBANK-F

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน​​ 3.02 หมื่นล้านบาท
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว 2.37 หมื่นล้านบาท

จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว

2.4 พันล้านหุ้น

มูลค่าหุ้นตามราคาตลาด
(Market Capitalization)
                                              3.44 แสนล้านบาท
อันดับ 2 ของหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทย

ดาวน์โหลด Presentation - ข้อมูลธนาคารโดยย่อ​

หมายเหตุ :

* เงินให้สินเชื่อ ได้แก่ เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้หักรายได้รอตัดบัญชี

** อันดับสัดส่วนการตลาดของ สินทรัพย์รวม เงินให้สินเชื่อและเงินฝาก มาจากงบย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินรายเดือน (ธ.พ. 1.1) ของ 14 ธนาคารพาณิชย์ไทย

*** อัตราส่วนเงินกองทุนตามกฎหมายต่อสินทรัพย์เสี่ยงได้คำนวณตามหลักเกณฑ์ Basel III ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป อัตราส่วนเงินกองทุนเป็นแบบกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย หมายถึง กลุ่มธุรกิจทางการเงินตามการกำกับแบบรวมกลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย ธนาคารกสิกรไทย บริษัทของธนาคารกสิกรไทย บริษัทให้บริการสนับสนุนงานต่อธนาคารกสิกรไทย บบส.เพทาย และบริษัทอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

​​