​​ fantastic4 fantastic4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3% LINE POINTS BACK

ระยะเวลาโปรโมชัน : 1 ก.ค. 64 - 30 มิ.ย. 65

การได้รับ LINE POINTS จากการใช้
บัตรเครดิต LINE POINTS Credit Card

วิธีการคำนวณคะแนน LINE POINTS เมื่อมี
การทำธุรกรรมผ่านบัตรเครดิตและรายการใช้
จ่ายผ่านการอนุมัติจากทางธนาคาร

จำนวน LINE POINTS ที่จะได้รับ : ยอดใช้จ่าย
บัตรเครดิต x อัตราการได้ LINE POINTS

(อัตราการได้ LINE POINTS* : 1% LINE POINTS
จากยอดการใช้จ่ายผ่านบัตร)

สำหรับการใช้จ่าย
ผ่านบัตรฯ

วันที่ 1 ก.ค. 64
ถึง 30 มิ.ย. 65
LINE POINTS+2%
รับ LINE POINTS
เพิ่มอีก 2%

จากการใช้จ่าย รวมเป็น 3% LINE POINTS
สำหรับการใช้จ่าย
ผ่านบัตรฯ

วันที่ 1 ก.ค. 65
ถึง 30 มิ.ย. 66
LINE POINTS+1%
รับ LINE POINTS
เพิ่มอีก 1%

จากการใช้จ่าย รวมเป็น 2% LINE POINTS
สำหรับการใช้จ่าย
ผ่านบัตรฯ

วันที่ 1 ก.ค. 66
เป็นต้นไป
LINE POINTS1%
รับ LINE POINTS 1%
จากการใช้จ่าย
เว้นแต่ธนาคาร
จะกำหนดเป็นอย่างอื่น
เงื่อนไขการได้รับ LINE POINTS
 • จำนวน LINE POINTS ที่จะได้รับจะถูกคำนวณเป็นจำนวนเต็ม โดยตัดทศนิยมออก
 • จำนวน LINE POINTS ที่จะได้รับจะถูกคำนวณจากยอดชำระเต็มจำนวน
 • สำหรับกรณีแบ่งชำระ จำนวน LINE POINTS ที่จะได้รับจะถูกคำนวณจากยอดชำระเต็มจำนวนเท่านั้น
 • ไม่จำกัดยอดสูงสุด หรือยอดต่ำสุดในการชำระด้วยบัตรเครดิตที่นำมาคำนวณ LINE POINTS แต่จำกัดสิทธิ์การได้รับ LINE POINTS ตามวงเงินบัตรเครดิตถาวรในแต่ละรอบบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตร
 • ผู้ถือบัตรจะได้ LINE POINTS จากรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เพื่อชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการทั้งในและต่างประเทศ ยกเว้นรายการใช้จ่ายผ่านบัตร ณ ร้านค้าที่จดทะเบียนในกลุ่มประเทศเขต เศรษฐกิจยุโรปหรือ อีอีเอ** การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป
  หมายเหตุ : **กลุ่มประเทศเศรษฐกิจยุโรป หรือ อีอีเอ ได้แก่ ออสเตรีย เบลเยียม บัลแกเรีย โครเอเชีย ไซปรัส เช็กเกีย เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ (รวมถึงเกาะโอลันด์) ฝรั่งเศส (รวมถึง เฟรนช์เกียนา กัวเดอลุป มาร์ตีนิก เรอูว์นียง แซ็ง-บาร์เตเลมี และมายอต) เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอร์แลนด์ อิตาลี ลัตเวีย ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส (รวมถึง อะซอรึช และ มาไดย์ร่า) โรมาเนีย สโลวาเกีย สโลวีเนีย สเปน (รวมถึง หมู่เกาะคะแนรี เซวตา และเมลียา) สวีเดน สหราชอาณาจักร (รวมถึง ยิบรอลตา) ลิกเตนสไตน์ และไอซ์แลนด์ (รวมถึง สฟาลบาร์และยานไมเอน)
 • รายการใช้จ่ายที่ไม่ได้รับคะแนนสะสม LINE POINTS ได้แก่ รายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าจากบัญชีบัตรเครดิต รายการชำระค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า (กฟน./กฟภ.) ค่าน้ำประปา และค่าโทรศัพท์พื้นฐาน (TOT/True/TT&T/CAT) ค่าภาษี, ค่าธรรมเนียมทุกประเภท และรายการชำระเบี้ยประกันควบการลงทุน, ค่าหน่วยลงทุนจากการซื้อขายกองทุนทุกประเภท, รายการซื้อธนบัตรต่างประเทศผ่านบัตรเครดิต ค่าธรรมเนียมการถอนเงินสดล่วงหน้า ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียมรายปี ค่าธรรมเนียมการชำระเงินล่าช้า ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่กรณีสูญหาย ค่าปรับ และดอกเบี้ย
 • การคำนวณ LINE POINTS จะแยกตามการใช้จ่ายของแต่ละบัตร โดยยอดที่ใช้คำนวณจะนับถึงวันสรุปยอดตามรอบของใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต LINE POINTS ที่ได้รับจะถูกคำนวณเป็น จำนวนเต็มโดยตัดทศนิยมออก และผู้ถือบัตรจะสามารถใช้ LINE POINTS เพื่อใช้เป็นส่วนลดแทนเงินสดได้ภายหลังจากวันที่ LINE POINTS ได้ปรากฎใน Rabbit LINE Pay E-wallet ของผู้ถือบัตรแล้วเท่านั้น
  หมายเหตุ : กรณีที่มีการขอคืน เปลี่ยนแปลง ยกเลิกการชำระค่าสินค้าและ/บริการ หรือรับเงินคืนจากการซื้อสินค้า และ/หรือบริการ ไม่ว่ากรณีใดๆ และ/หรือธนาคารตรวจสอบพบว่ารายการดังกล่าว เป็นการใช้จ่ายที่ผิดเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจะดำเนินการให้มีการหัก LINE POINTS ตามจำนวน LINE POINTS ที่ผู้ถือบัตรได้รับไปออกจาก Rabbit LINE Pay E-Wallet ของผู้ถือบัตร
 • ธนาคารมีสิทธิ์ในการเรียกคืน LINE POINTS กรณีตรวจพบว่าผู้ถือบัตรมีการนำบัตรเครดิตของตนเองไปใช้กับร้านค้าของตนเอง หรือกรณีผู้ถือบัตรใช้บัตรเครดิตแทนการชำระหนี้ซึ่งไม่ได้เกิดมาจากการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการจากร้านค้า หรือกรณีไม่มีการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการจริง หรือกรณีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรถูกผู้ทุจริตนำไปใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการ
 • กรณีที่บัตรเครดิตมีสถานะถูกยกเลิกไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ธนาคารมีสิทธิ์ยกเลิก LINE POINTS ที่ได้รับจากการใช้บัตรเครดิตที่คงเหลืออยู่ในบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรออกจากระบบได้
 • ธนาคารสามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดและเงื่อนไขการสะสม LINE POINTS ทั้งหมดหรือแค่บางส่วนได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด กรณี มีข้อขัดแย้ง ข้อขัดข้อง หรือข้อพิพาทในเรื่องรายละเอียดและเงื่อนไขการสะสม LINE POINTS ให้คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

LINE POINTS = 1 บาท

ใช้ LINE POINTS เป็นส่วนลดแทนเงินสดได้
หรือเมื่อใช้ชำระค่าสินค้า หรือบริการด้วย
Rabbit LINE Pay ตามร้านค้าที่กำหนด

LINE POINTS

คือ คะแนนสะสมที่ Rabbit LINE Pay มอบให้กับ
ผู้ถือบัตรเครดิต LINE POINTS Credit Card

ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
โดยนำเข้า Rabbit LINE Pay E-Wallet
ของผู้ถือบัตรที่เปิดใช้บริการ
Rabbit LINE Pay E-Wallet ตามเงื่อนไข
ระยะเวลาที่กำหนด

โดยมีอัตรา
Line Points1 LINE POINT
=

1 บาท

สามารถใช้ LINE POINTS เป็นส่วนลดแทนเงินสดได้ทันที
เมื่อซื้อสติกเกอร์, ธีม, เมโลดี้บน store.line.me หรือเมื่อใช้ชำระค่าสินค้า
และ/หรือบริการด้วย Rabbit LINE Pay E-Wallet
ที่ร้านค้าตามที่ Rabbit LINE Pay กำหนด ซึ่งปัจจุบันมีร้านค้า
ทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ มากกว่า 300,000 ร้านค้าทั่วประเทศ

เงื่อนไขการได้รับ LINE POINTS
 • คะแนนสะสม LINE POINTS จะถูกตัดออกจาก LINE POINTS ของผู้ถือบัตรตามจำนวน LINE POINTS ที่ใช้แลก
 • LINE POINTS ที่ได้รับจากการใช้งานบัตรเครดิต LINE POINTS Credit Card จะมีอายุ 365 (หรือ 366) วันนับจากวันที่ได้รับ LINE POINTS
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ LINE POINTS อื่นๆ เป็นไปตามที่ Rabbit LINE Pay กำหนด

LINE POINTS เข้าไวใน 1 วัน

LINE POINTS เข้าวันถัดไป นับจากวันที่ร้านค้า
เรียกเก็บเงินจากธนาคารฯ

ผู้ถือบัตรจะได้รับ LINE POINTS จากการชำระ
ผ่านบัตรเครดิตภายในกำหนดเวลาดังนี้

KBank Logo

กรณีชำระที่ร้านค้า
ของธนาคารกสิกรไทย

ผู้ถือบัตรจะได้รับ LINE POINTS ในวันถัดไป
นับจากวันที่ร้านค้ากดยืนยันให้มีการเรียกเก็บเงิน
ค่าสินค้า/บริการจากรายการรับชำระ
ด้วยบัตรเครดิตผ่านระบบของธนาคารมายังธนาคาร

Walk in pay

กรณีชำระที่ร้านค้า
ของธนาคารอื่น

ผู้ถือบัตรจะได้รับ LINE POINTS ในวันถัดไป
นับจากวันที่ธนาคารได้รับคำสั่งให้เรียกเก็บเงิน
ผ่านผู้ถือบัตรจาก Card Scheme Provider


บัตรเครดิตกสิกรไทย

สิทธิประโยชน์ที่มีในทุกบัตร


โปรโมชัน

 
 

​​รายละเอียดการสมัคร


  ช่วยเหลือ

  ลูกค้าใหม่

  ลูกค้าปัจจุบัน

  อื่น ๆ


  คำถามที่พบบ่อย

  อัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตกสิกรไทย เป็นเท่าไหร่ ?
  คิดดอกเบี้ยอย่าง