นโยบายด้านภาษีของธนาคาร

ธนาคารมีความเชื่อมั่นว่าการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะทำให้ธนาคารเติบโตได้อย่างมั่นคง และสามารถส่งมอบคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียของธนาคารอย่างยั่งยืน

ธนาคารได้กำหนดนโยบายด้านภาษีให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการ เพื่อสะท้อนถึงคุณค่า และหลักปฏิบัติที่ยึดมั่นในความถูกต้อง และโปร่งใส คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้อนุมัตินโยบายด้านภาษีของธนาคาร โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานความมีประสิทธิผลของนโยบายด้านภาษีและคณะกรรมการกำกับความเสี่ยงทำหน้าที่ทบทวน สอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงโดยรวม และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งธนาคารเชื่อว่าการปฏิบัติตามนโยบายด้านภาษีอย่างเคร่งครัดจะทำให้ธนาคารสามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามที่ตั้งไว้

นโยบายด้านภาษีของธนาคาร อ่านต่อ

ข้อมูลภาษีเงินได้ของธนาคาร อ่านต่อ

ข้อมูลอัตราภาษีที่แท้จริงของธนาคาร อ่านต่อ

ประเภท