​​​​ข้อมูลภาษีเงินได้ข​องธนาคาร


(หน่วย : ล้านบาท)

  2560 2561 ค่าเฉลี่ย
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้48,67454,603
ภาษีเงินได้9,02810,395
อัตราภาษีที่แท้จริง18.5%19.0%18.8%
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ 11,63911,261
Cash Tax Rate23.9%20.6%22.2%
คลิกเพื่อเลื่อน
 

ธนาคารมีอัตราภาษีที่แท้จริงในปี 2560 และ 2561 เท่ากับ 18.5% และ 19.0% ตามลำดับ เปรียบเทียบกับอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฎหมาย ร้อยละ 20 ผลต่างส่วนใหญ่เกิดจาก

  1. เงินปันผลรับที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
  2. มาตรการทางภาษีระยะสั้นเพื่อสนับสนุนหรือส่งเสริมนโยบายของภาครัฐ โดยการให้สิทธิในการหักรายจ่ายได้เพิ่มจากจํานวนที่จ่ายจริง ในการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
​​

ประเภท