​นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ธนาคารกสิกรไทย​​

ธ​นาคารกสิกรไทยดำเนินธุรกิจโดยนำแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม มาเป็นหลักในการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม และตระหนักถึงความสำคัญต่อความปลอดภัยของชีวิตและสุขอนามัยของพนักงาน ผู้รับจ้าง ลูกค้าและผู้มาติดต่อ จึงเห็นสมควรให้มีการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจของธนาคาร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ธนาคารจึงกำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้


ขอบเขต

นโยบายฉบับนี้ครอบคลุมการดำเนินการใน บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บริษัทของธนาคารกสิกรไทย และกลุ่มบริษัทให้บริการสนับสนุนงานต่อธนาคารกสิกรไทย ทุกกิจกรรมที่จัดทำครอบคลุมสถานที่ที่อยู่ภายใต้การจัดการของธนาคารกสิกรไทย ทั้งอาคารหลัก อาคารย่อย และสาขาทั่วประเทศและบุคคลทั้งหมดที่มีความเกี่ยวข้องในการทำงานภายใต้ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บริษัทของธนาคารกสิกรไทย และกลุ่มบริษัทให้บริการสนับสนุนงานต่อธนาคารกสิกรไทย อาทิเช่น กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว บริษัทภายนอกที่ถูกว่าจ้าง ผู้มาติดต่อที่ใช้พื้นที่ในความรับผิดชอบ เป็นต้น


แนวปฏิบัติ

 • การบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
  กำหนดโครงสร้างการบริหารและ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรในองค์กร ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดในกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และมาตรฐานสากล จัดทำแผนการดำเนินการ และกำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตลอดจนมีกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด รวมถึงสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อผลดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ที่จะป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการทำงาน รวมทั้งไม่ให้เกิดอุบัติภัยร้ายแรง
 • การป้องกันและระงับอัคคีภัย การซ้อมอพยพหนีไฟ
  จัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยประกอบด้วยการตรวจตรา การรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย การซ้อมดับเพลิง การซ้อมอพยพหนีไฟและการบรรเทาทุกข์ พร้อมทั้งดูแลจัดการสถานที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตามมาตรฐาน 5 ส. ไม่ให้มีวัสดุกีดขวางเส้นทางหนีไฟ ทางออก หรือลักษณะ การทำงาน ที่มีโอกาสเป็นต้นเหตุของการเกิดเพลิงไหม้
 • การสื่อความและให้ความรู้แก่บุคลากรภายในองค์กร
  ให้การสนับสนุนทรัพยากร เพื่อฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้แก่พนักงานทุกระดับชั้นอย่างเพียงพอ รวมทั้งผู้รับจ้างเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานและกฎหมาย โดยมีการปรึกษาหารือ และจัดให้มีส่วนร่วมของพนักงานและ / หรือตัวแทนพนักงานในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงจัดให้มีกิจกรรมสื่อความ เพื่อสร้างจิตสำนึก และการมีส่วนร่วมของพนักงานอย่างต่อเนื่อง
 • การประเมินความเสี่ยง ด้านความปลอดภัยจากการทำงานภายในองค์กร
  การออกแบบกระบวนการทำงาน การออกแบบและปรับปรุงอาคารสถานที่ งานระบบต่างๆ ภายในองค์กร จะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และมีการประเมินความเหมาะสมและปรับปรุงให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ รวมถึงมีการตรวจสอบว่าได้มีการปฏิบัติตามกระบวนการที่วางไว้จริง
 • การตรวจสถานที่ทำงาน และการตรวจสุขภาพ
  จัดให้มีการตรวจประเมินความปลอดภัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน และปรับปรุงแก้ไขให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน มีการตรวจสุขภาพให้กับบุคลากรอยู่เป็นประจำ และหากมีการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน หรือสภาพแวดล้อมในการทำงาน ต้องมีการวิเคราะห์หาสาเหตุความเจ็บป่วยนั้น พร้อมทั้งแก้ปัญหาให้เป็นรูปธรรม เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความเจ็บป่วยซ้ำในสาเหตุเดิมและต้องมีรายงานให้กับทางราชการรับทราบ หากเป็นการเจ็บป่วยที่เข้าข่ายตามกฎหมายกำหนด

อนุมัติโดยคณะกรรมการธนาคาร
วันที่ 26 พฤษภาคม 2565


ประเภท