การบริหารความแตกต่างหลากหลาย

เราเห็นคุณค่าในความแตกต่าง - สร้างความเท่าเทียม - เพื่อเตรียมพร้อมสู่ความสำเร็จ
ธนาคารกสิกรไทย เล็งเห็นคุณค่าและให้ความสำคัญกับความหลากหลายในองค์กร โดยยอมรับและเข้าใจความแตกต่างของพนักงานทุกกลุ่ม ทั้งในเรื่องเพศ อายุ ระดับการศึกษา เชื้อชาติและวัฒนธรรมที่อาจมีความแตกต่างกัน โดยเปิดโอกาสอย่างเท่าเทียมกันตลอดกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหา การว่าจ้าง การได้รับอนุญาตเพื่อทำงานในประเทศไทย รวมทั้งเงื่อนไขการทำงานและสวัสดิการต่างๆ ที่เน้นในเรื่องความเสมอภาคในสิทธิ์ขั้นพื้นฐาน ของพนักงานทุกกลุ่ม ทุกระดับ ทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับบริหาร โดยธนาคารจะไม่ยอมรับการล่วงละเมิดหรือการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบ (Zero Tolerance) และเพื่อให้พนักงานเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ธนาคารได้จัดให้มีการฝึกอบรมเรื่องการเลือกปฏิบัติและการล่วงละเมิดในระหว่างที่มีการทบทวนเรื่องจรรยาบรรณประจําปี

นอกจากนี้ ธนาคารยังจัดให้มีกลไกรับเรื่องร้องเรียนภายในของธนาคารผ่านช่องทางสายด่วนพนักงานและอีเมล เพื่อนำเรื่องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงและพิสูจน์ข้อกล่าวหาเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง หากพบว่ามีการกระทำความผิดจริง จะมีการพูดคุยเพื่อให้พนักงานปรับปรุงความประพฤติและดำเนินการลงโทษทางวินัยตามระเบียบของธนาคารต่อไป ตั้งแต่การภาคทัณฑ์ การตัดค่าจ้าง การลดตําแหน่งและ / หรือการลดเงินเดือน จนถึงการพ้นจากการเป็นพนักงาน ตามสมควรแต่กรณี โดยในปี 2564 ธนาคารไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการล่วงละเมิดหรือการเลือกปฏิบัติที่มีนัยสําคัญ*

*นัยสําคัญจะพิจารณาจาก

 1. ดําเนินการทางวินัยแล้วพบว่า มีการกระทําผิดจริง และพิจารณาโทษถึงเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย
 2. มีการดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดและศาลพิพากษาว่า มีความผิดจริง และถูกพิจารโทษตามคําสั่งของศาล
การแบ่งประเภทตามเพศของพนักงานในแต่ละระดับ
25632564
คน
ร้อยละคน
ร้อยละ
จำนวนพนักงาน
19,819 100 19,029 100
ชาย
5,999
30.27
5,703
29.97
หญิง
13,820
69.73
13,326
70.03
กลุ่มผู้บริหาร 8,272
8,304
ชาย3,317
40.10
3,256
39.21
หญิง
4,955
59.90
5,048
60.79
แยกตามระดับกลุ่มผู้บริหารระดับสูง 81

79

ชาย
5669.145569.62
หญิง
25
30.8624
30.38
กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง 943
968
ชาย484
51.33488
50.41
หญิง45948.6748049.59
กลุ่มผู้บริหารระดับต้น 7,248 7,257
ชาย2,77738.312,71337.38
หญิง4,47161.69
4,54462.62
กลุ่มพนักงานระดับปฏิบัติการ 11,547 10,725
ชาย2,68223.232,44722.82
หญิง8,86576.778,27877.18
ค่าตอบแทนของกลุ่มผู้บริหารในหน่วยงานที่สร้างรายได้ *
ชาย28753.5428951.98
หญิง
24946.4626748.02
ตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับ STEM**ชาย39444.5737847.61
หญิง
49055.4341652.39
แยกตามสัญชาติ
ชาวไทย19,790
99.854
19,001
99.853
ชาวญี่ปุ่น14
0.071
13
0.068
ชาวจีน6
0.03
6
0.032
ชาวพม่า2
0.01
2
0.011
ชาวอินโดนิเซีย1
0.005
1
0.005
ชาวอินเดีย1
0.005
1
0.005
ชาวเกาหลี1
0.005
1
0.005
ชาวมาเลเซีย1
0.005
0
0.00
ชาวสิงคโปร์1
0.005
2
0.011
ชาวไต้หวัน1
0.005
1
0.005
ชาวเวียดนาม1
0.005
1
0.005
แยกตามอายุ
- < 304,74723.953,22016.92
- 30 - 5011,67758.9212,44165.38
- > 503,39517.133,36817.70
ผู้ทุพพลภาพ 2 0.01 2 0.01
คลิกเพื่อเลื่อน

หมายเหตุ:

* หน่วยงานที่สร้างรายได้ 6 สายงาน ได้แก่

 • สายงานธุรกิจลูกค้าบรรษัท
 • สายงานเครือข่ายช่องทางธุรกิจ
 • สายงาน Integrated Channels and Business Solutions
 • สายงาน Transaction and Wealth Banking
 • สายงานผลิตผลิตภัณฑ์เครดิต
 • World Business Group

**ตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับ STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematic) จะนับรวมตำแหน่งที่มีงาน (Job functions) ที่เกี่ยวข้องกับงานดังต่อไปนี้

 • Process / service management
 • Data Sciences
 • Management Information System
 • System / Platform Management

เป้าหมายสัดส่วนของพนักงานหญิง
25642565
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
เป้าหมาย
สัดส่วนพนักงานหญิงทั้งหมด50%70.03%50%
สัดส่วนพนักงานหญิงในกลุ่มผู้บริหาร (ระดับสูง ระดับกลาง และระดับต้น)50%60.79%50%
สัดส่วนพนักงานหญิงในกลุ่มผู้บริหารระดับสูง30%30.38%32%
สัดส่วนพนักงานหญิงในกลุ่มผู้บริหารระดับต้น50%62.62%50%
สัดส่วนพนักงานหญิงในกลุ่มผู้บริหารในหน่วยงานที่สร้างรายได้ 50%48.02%50%
สัดส่วนพนักงานหญิงในกลุ่มตําแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับ STEM50%52.39%50%
คลิกเพื่อเลื่อน
อัตราส่วนเงินเดือนและค่าตอบแทนพื้นฐาน
อัตราส่วนเงินเดือนและค่าตอบแทนพื้นฐาน ระหว่างพนักงานชายและพนักงานหญิง 2563 2564
กลุ่มผู้บริหารระดับสูง (Base salary) 1 : 0.861 : 0.86
กลุ่มผู้บริหารระดับสูง (Base salary + Other cash incentives) 1 : 0.861 : 0.86
กลุ่มผู้บริหาร (Base salary)1 : 0.801 : 0.79
กลุ่มผู้บริหาร (Base salary + Other cash incentives)1 : 0.811 : 0.80
กลุ่มพนักงานระดับปฏิบัติการณ์ (Base salary) 1 : 0.731 : 0.74
คลิกเพื่อเลื่อน
ข้อมูลด้านการฝึกอบรม
25642565
จำนวนชั่วโมงการอบรม* ชั่วโมง ชั่วโมง
จำนวนการอบรมทั้งหมด 945,995.5791,075
จำนวนการอบรมเฉลี่ย28.6424.91
แยกตามเพศ ชั่วโมง/FTE** ชั่วโมง/FTE*
ชาย40.219.53
หญิง43.927.92
แยกตามอายุ ชั่วโมง/FTE** ชั่วโมง/FTE*
- < 30N/A23.89
- 30 - 50 N/A25.62
- > 50N/A23.28
แยกตามระดับ ชั่วโมง/FTE** ชั่วโมง/FTE*
พนักงานระดับบริหาร (ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป)42.626.75
พนักงานระดับปฏิบัติการณ์หรือระดับเจ้าหน้าที่ (ไม่เกินระดับผู้อำนวยการฝ่าย)42.825.82
ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกอบรมพนักงาน* บาท บาท
ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกอบรมพนักงานทั้งหมด176,325,176.487,901,378
ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกอบรมพนักงานเฉลี่ย5,337.72,767.94
แยกตามเพศ บาท/FTE** บาท/FTE*
ชาย5,6133,388.76
หญิง4,3512,420.08
แยกตามอายุ บาท/FTE** บาท/FTE*
- < 303,242789.95
- 30 - 505,1902,914.48
- > 505,2424,426.78
แยกตามระดับ บาท/FTE** บาท/FTE*
พนักงานระดับบริหาร (ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป)31,23310,253.92
พนักงานระดับปฏิบัติการณ์หรือระดับเจ้าหน้าที่ (ไม่เกินระดับผู้อำนวยการฝ่าย)4,2142,500.85
แยกตามสัญชาติ บาท/FTE** บาท/FTE*
ชาวไทย4,7332,790.05
ชาวต่างชาติ3,5941,259.76

* จำนวนพนักงานประกอบด้วย พนักงานกสิกรไทย บริษัทของธนาคารกสิกรไทย และกลุ่มบริษัทให้บริการสนับสนุนงานต่อธนาคารกสิกรไทย

** จำนวนพนักงานประกอบด้วย พนักงานกสิกรไทยเท่านั้น

คลิกเพื่อเลื่อน
ระดับความผูกพันต่อองค์กร
2561256225632564
ระดับความผูกพันต่อองค์กร* ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
ระดับความผูกพันต่อองค์กร68757577
ความครอบคลุมของข้อมูล100100100100
ร้อยละของพนักงานทั้งหมด100100100100
แยกตามเพศ
ชาย69757575
หญิง67757579
แยกตามอายุ
- < 30N/AN/AN/A73
- 30 - 50 N/AN/AN/A77
- > 50N/AN/AN/A86
แยกตามระดับ
ผู้บริหารระดับสูง75676776
กลุ่มผู้บริหารระดับกลางN/A777775
กลุ่มผู้บริหารระดับต้นN/A767679
กลุ่มพนักงานระดับปฏิบัติการณ์N/A757577
แยกตามสัญชาติ
ชาวไทยN/AN/AN/A78
ชาวต่างชาติN/AN/AN/A62

*การประเมินระดับความผูกพันต่อองค์กร Engagement Score: ธนาคารมีการประเมินผลทุกๆ 2 ปี

คลิกเพื่อเลื่อน

ประเภท