​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​การบริหารควา​​มแตกต่างหลากหลาย​

เราเห็นคุณค่าในความแตกต่าง - สร้างความเท่าเทียม - เพื่อเตรียมพร้อมสู่ความสำเร็จ
ธนาคารกสิกรไทย เล็งเห็นคุณค่าและให้ความสำ​คัญกับความหลากหลายในองค์กร โดยยอมรับและเข้าใจความแตกต่างของพนักงานทุกกลุ่ม ทั้งในเรื่องเพศ อายุ ระดับการศึกษา เชื้อชาติ และวัฒนธรรมที่อาจมีความแตกต่างกัน โดยเปิดโอกาสอย่างเท่าเทียมกันตลอดกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหา การว่าจ้าง การได้รับอนุญาตเพื่อทำงานในประเทศไทย รวมทั้งเงื่อนไขการทำงานและสวัสดิการต่างๆ ที่เน้นในเรื่องความเสมอภาคในสิทธิ์ขั้นพื้นฐาน ของพนักงานทุกกลุ่ม ทุกระดับ ทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับบริหาร โดยธนาคารจะไม่ยอมรับการล่วงละเมิดหรือการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบ (Zero Tolerance) นอกจากนี้ ธนาคารยังจัดให้มีกลไกรับเรื่องร้องเรียนภายในของธนาคารผ่านช่องทางสายด่วนพนักงานและอีเมล เพื่อนำเรื่องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงและพิสูจน์ข้อกล่าวหาเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง หากพบว่ามีการกระทำความผิดจริง จะมีการพูดคุยเพื่อให้พนักงานปรับปรุงความประพฤติ และดำเนินการลงโทษทางวินัยตามระเบียบของธนาคารต่อไป โดยในปี 2563 ธนาคารไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการล่วงละเมิดหรือการเลือกปฏิบัติ​​​
การแบ่งประเภทตามเพศของพนักงานในแต่ละระดับ 2563

คน
ร้อยละ
จำนวนพนักงาน
19,819​ 100
ชาย
5,999​
30.27
หญิง
13,820
69.73
กลุ่มผู้บริหาร 8,272
ชาย3,317
40.10
หญิง
4,955
59.90
แยกตามระดับ

กลุ่มผู้บริหารระดับสูง 81

ชาย
5669.14
หญิง
25
30.86
กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง 943
ชาย484
51.33
หญิง45948.67
กลุ่มผู้บริหารระดับต้น 7,248
ชาย2,77738.31
หญิง4,47161.69
กลุ่มพนักงานระดับปฏิบัติการ 11,547
ชาย2,68223.23
หญิง8,86576.77
ค่าตอบแทนของกลุ่มผู้บริหารในหน่วยงานที่สร้างรายได้ *
ชาย28753.54
หญิง
24946.46
​ตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับ STEM**​

ชาย39444.57
หญิง
49055.43
แยกตามสัญชาติ
ชาวไทย19,790
99.854
ชาวญี่ปุ่น14
0.071
ชาวจีน6
0.03
ชาวพม่า2
0.01
ชาวอินโดนิเซีย1
0.005
ชาวอินเดีย1
0.005
ชาวเกาหลี1
0.005
ชาวมาเลเซีย1
0.005
ชาวสิงคโปร์1
0.005
ชาวไต้หวัน1
0.005
ชาวเวียดนาม1
0.005
แยกตามอายุ
- < 304,74723.95
- 30 - 5011,67758.92
- > 503,39517.13
ผู้ทุพพลภาพ 2 0.01
คลิกเพื่อเลื่อน

หมายเหตุ:

* หน่วยงานที่สร้างรายได้ 6 สายงาน ได้แก่

  • สายงานธุรกิจลูกค้าบรรษัท
  • สายงานเครือข่ายช่องทางธุรกิจ
  • สายงาน Integrated Channels and Business Solutions
  • สายงาน Transaction and Wealth Banking
  • สายงานผลิตผลิตภัณฑ์เครดิต
  • World Business Group

**ตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับ STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematic) จะนับรวมตำแหน่งที่มีงาน (Job functions) ที่เกี่ยวข้องกับงานดังต่อไปนี้

  • Data management
  • Business Intelligence
  • System management and IT
  • Process/service management
อัตราส่วนเงินเดือนและค่าตอบแทนพื้นฐาน ปี 2563
อัตราส่วนเงินเดือนและค่าตอบแทนพื้นฐาน ระหว่างพนักงานชายและพนักงานหญิง สัดส่วน
กลุ่มผู้บริหารระดับสูง (Base salary) 1 : 0.86
กลุ่มผู้บริหารระดับสูง (Base salary + Other cash incentives) 1 : 0.86
กลุ่มผู้บริหาร (Base salary)1 : 0.80
กลุ่มผู้บริหาร (Base salary + Other cash incentives)1 : 0.81
กลุ่มพนักงานระดับปฏิบัติการณ์ (Base salary) 1 : 0.73
คลิกเพื่อเลื่อน
การจ้างงานใหม่
256025612562​2563
คนร้อยละคนร้อยละคนร้อยละคน​ร้อยละ
จำนวนและอัตราการจ้างงานใหม่2,34611.261,7718.581,4577.14395​1.99
แยกตามอายุ
- < 301,97184.021,31574.251,07173.5122757.47
- 30 - 5037315.9045525.6938226.2216742.28
- > 5020.0910.0640.2710.25
แยกตามเพศ
ชาย49821.2347126.6041228.2815037.97
หญิง1,84878.771,30073.401,04571.7224562.03
แยกตามระดับ
กลุ่มผู้บริหารระดับสูง00.0030.1730.2110.25
กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง220.94271.52231.58194.81
กลุ่มผู้บริหารระดับต้น1426.0519911.2418012.3510426.33
กลุ่มพนักงานระดับปฏิบัติการ2,18293.011,54287.071,25185.8627168.61
แยกตามสัญชาติ
ชาวไทย2,33899.661,75398.981,45699.9338096.20
ชาวต่างชาติ80.34181.0210.07153.80
จำนวนพนักงานภายในที่เติมเต็ม เพื่อทดแทนตำแหน่งงานที่ว่างในองค์กร8381.9216289.008781.319984.62
แยกตามอายุ
< 3000.0000.0000.0000.00
30 - 506173.4912375.936777.017373.74
> 502226.513924.072022.992626.26
แยกตามเพศ
ชาย4655.42​
7646.913742.534848.48
หญิง3744.588653.095057.475151.52
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อการจ้างงาน9,065.4010,990.7920,079.1061,155.36
คลิกเพื่อเลื่อน
การลาออก
256025612562​2563
คนร้อยละคนร้อยละคนร้อยละคนร้อยละ
จำนวนและอัตราการลาออก (นับรวม การลาออก เกษียณ เกษียณก่อนกำหนด ถึงแก่กรรม สิ้นสุดสัญญาจ้าง และเลิกจ้างทุกกรณี)2,43611.691,9099.251,6297.989554.82
แยกตามเพศ
ชาย73029.9757830.2857735.4240542.41
หญิง1,70670.031,33169.721,05264.5855057.59
แยกตามระดับ
กลุ่มผู้บริหารระดับสูง80.3330.1640.2550.52
กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง441.81512.67503.07525.45
กลุ่มผู้บริหารระดับต้น50020.5343522.7938123.3927128.38
กลุ่มพนักงานระดับปฏิบัติการ1,88477.341,42074.381,19473.3062765.65
แยกตามสัญชาติ
ชาวไทย2,42699.591,89999.481,62399.6394198.53
ชาวต่างชาติ100.41100.5260.37141.47
จำนวนและอัตราการลาออก (นับรวม การลาออก เกษียณ และเกษียณก่อนกำหนด)2,26410.861,8068.751,4987.348804.44
แยกตามเพศ
ชาย68830.3954830.3452334.9137242.27
หญิง1,57669.611,25869.6697565.0950857.73
แยกตามระดับ
กลุ่มผู้บริหารระดับสูง80.3530.1740.2740.45
กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง411.81492.71473.14515.80
กลุ่มผู้บริหารระดับต้น47020.7641222.8134923.3025428.86
กลุ่มพนักงานระดับปฏิบัติการ1,74577.081,34274.311,09873.3057164.89
แยกตามสัญชาติ
ชาวไทย2,25799.691,79799.501,49399.6787999.89
ชาวต่างชาติ70.3190.5050.3310.11
คลิกเพื่อเลื่อน
ข้อมูลด้านการฝึกอบรม ปี 2563
จำนวนชั่วโมงการอบรม* ชั่วโมง
จำนวนการอบรมทั้งหมด 945,995.5
จำนวนการอบรมเฉลี่ย28.64
แยกตามเพศ* * ชั่วโมง/FTE
ชาย40.2
หญิง43.9
แยกตามระดับ * *ชั่วโมง/FTE
พนักงานระดับบริหาร (ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป)42.6
พนักงานระดับปฏิบัติการณ์หรือระดับเจ้าหน้าที่ (ไม่เกินระดับผู้อำนวยการฝ่าย)42.8
ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกอบรมพนักงาน*บาท
ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกอบรมพนักงานทั้งหมด176,325,176.4
ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกอบรมพนักงานเฉลี่ย5,337.7
แยกตามเพศ* *บาท/FTE
ชาย5,613
หญิง4,351
แยกตามอายุ * *บาท/FTE
- < 303,242
- 30 - 505,190
- > 505,242
แยกตามอายุ * * บาท/FTE
พนักงานระดับบริหาร (ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป)31,233
พนักงานระดับปฏิบัติการณ์หรือระดับเจ้าหน้าที่ (ไม่เกินระดับผู้อำนวยการฝ่าย)4,214
แยกตามสัญชาติ* *บาท/FTE
ชาวไทย4,733
ชาวต่างชาติ3,594

* จำนวนพนักงานประกอบด้วย พนักงานกสิกรไทย บริษัทของธนาคารกสิกรไทย และกลุ่มบริษัทให้บริการสนับสนุนงานต่อธนาคารกสิกรไทย

** จำนวนพนักงานประกอบด้วย พนักงานกสิกรไทยเท่านั้น

คลิกเพื่อเลื่อน

ประเภท