​​​​​​​​​​​​​​​​กิจกรรมและการมีส่วนร่วมทางการเมือง

นโยบายพื้นฐานของธนาคารกำหนดไว้ว่า ธนาคารจะไม่นำเงินทุนหรือทรัพยากรของธนาคารไปใช้สนับสนุนทางการเมืองให้แก่ผู้ลงสมัครแข่งขันเป็นนักการเมือง หรือพรรคการเมืองใดในโลก

  • ยกเว้นในกรณีที่การให้ความสนับสนุนนั้นได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสนับสนุนประชาธิปไตยโดยรวม
  • นโยบายของธนาคารไม่อนุญาตให้พนักงานนำสิ่งอำนวยความสะดวก หรือทรัพยากรของธนาคารไปใช้ในการรณรงค์หาเสียงทางการเมือง หรือการระดมเงินทุนทางการเมือง หรือเพื่อจุดประสงค์ของพรรคการเมืองใดโดยเฉพาะ
  • ธนาคารห้ามผู้บังคับบัญชา พนักงานในทุกระดับชั้น สั่งการ หรือโน้มน้าว ด้วยวิธีการใด ๆ ที่ทำให้พนักงานและผู้ใต้บังคับบัญชา เข้าร่วมในกิจกรรมทางการเมืองทุกประเภท
การตัดสินใจของพนักงานที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยการอุทิศเวลาส่วนตัวนอกเวลาทำงาน ทรัพย์สินเงินทองและทรัพย์สมบัติส่วนตัวอื่น ๆ เพื่อการรณรงค์ทางการเมืองหรือการดำเนินกิจกรรมทางการเมือง ให้ถือว่าการดำเนินการทั้งหมดเป็นการตัดสินใจโดยส่วนตัวของพนักงานผู้นั้นเอง

การประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคีเครือ​ข่ายต่างๆ

ธนาคารมีแนวทางในการสร้างความร่วมมือกับองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน อาทิ ภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม สภาหอการค้า องค์กรไม่แสวงผลกำไร สถาบันการศึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจของธนาคารจะบรรลุเป้าหมายและสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยธนาคารไม่สนับสนุนการดำเนินการขององค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่มีส่วนร่วมกับ​
กิจกรรมล็อบบี้ยีสต์ (Lobbyist) ในทุกกรณี นอกจากนี้ ธนาคารให้การสนับสนุนและร่วมเข้าเป็นสมาชิกสมาคมและสภาหอการค้าต่างๆ เป็นจำนวนเงิน ดังนี้​​

(หน่วย: ล้านบาท)
กิจกรรมการสนับสนุน (ล้านบาท)
2560256125622563
ล๊อบบี้หรือเพื่อผลประโยชน์ขององค์กร0000
กิจกรรมทางการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับชาติ0000
สมาคมการค้าหรือกลุ่มยกเว้นภาษี19.7219.0321.2821.50
การสนับสนุนอื่นๆ (รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการลงคะแนนเสียง
หรือการลงประชามติ)
0000
รวม 19.7219.0321.2821.50
คลิกเพื่อเลื่อน

ธนาคารส่งมอบบริการตามปณิธาน “บริการทุกระดับประทับใจ” ด้วยการเพิ่มอำนาจให้ทุกชีวิตและธุรกิจของลูกค้า (To Empower Every Customer’s Life and Business) เพื่อตอบโจทย์ทุกด้านของชีวิตซึ่งสอดคล้องกับความต้องการ ความคาดหวัง และพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการนำเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาจุดแข็งเพื่อคงความเป็นผู้นำด้านดิจิทัลแบงกิ้ง ผ่านความร่วมมือกับองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อผนึกกำลังในการผลักดัน พัฒนา และยกระดับธุรกิจการเงินของประเทศให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยเหตุผลหลักในการสนับสนุน 2 ประการ คือ


  1. เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ของธนาคารด้านดิจิทัลแบงกิ้ง การเสริมสร้างเทคโนโลยีทางการเงิน และความยืดหยุ่นทางไซเบอร์​ (คิดเป็น 15.66 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 72.8 ของงบประมาณสนับสนุนในปี 2563)​
  2. เพื่อขยายฐานลูกค้าผ่านสมาคมการค้าต่างๆ​ (คิดเป็น 5.85 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 27.2 ของงบประมาณสนับสนุนในปี 2563)​
ธนาคารให้การสนับสนุนสมาคมและสภาหอการค้าต่างๆ ในรูปแบบค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกรายปี ด้วยความเชื่อมั่นว่าความร่วมมือกันขององค์กรทั้งภาคธุรกิจและภาครัฐจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศได้อย่างยั่งยืน องค์กรที่ธนาคารให้การสนับสนุน 3 อันดับแรก (2560-2563)​ มีดังนี้

ปี
ลำดับ
ชื่อองค์กร
การสนับสนุน (ล้านบาท)​
ร้อยละของงบประมาณสนับสนุน
2560
​​​
1
สมาคมธนาคารไทย (TBA)
11.0456
2
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)2.2311
3
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)1.508
2561​
1
สมาคมธนาคารไทย (TBA)13.8273
2
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)2.1511
3
International Swaps and Derivatives Association, Inc. (ISDA)0.955
25621สมาคมธนาคารไทย (TBA)8.4740
2Thailand Blockchain Community Initiative (BCI)4.7722
3สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)2.4712
25631สมาคมธนาคารไทย (TBA)15.9271
2International Swaps and Derivatives Association, Inc. (ISDA) 2.0610
3สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)1.266
คลิกเพื่อเลื่อน

​​

ประเภท