การเคารพกฎหมายบ้าน​เมืองและรักษากฎระเบียบของธนาคาร​

          การดำเนินงานของธนาคารต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดกฎหมายบ้านเมือง และดำรงไว้ซึ่งสัมพันธภาพที่ดีกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการ การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ถือเป็นหัวใจหลักในการประกอบกิจการธนาคาร

ธนาคารกำหนดมาตรฐานสูงสุดในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

  • พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบของธนาคาร และจารีตประเพณีอันดีงาม

  • การฝ่าฝืนกฎหมายบ้านเมือง ระเบียบข้อบังคับ หรือกฎเกณฑ์ของธนาคาร โดยอ้างว่าเป็นการกระทำเพื่อเพิ่มผลกำไรให้แก่ธนาคาร มิใช่เหตุผลที่จะพึงรับฟัง

  • ธนาคารไม่จำเป็นต้องยอมรับหรือปฏิบัติตามกิจกรรมที่คู่แข่งของธนาคารหรือธนาคารอื่นถือปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจเสมอไป ธนาคารจะไม่กระทำการใด ๆ ที่มิชอบด้วยกฎหมายบ้านเมือง โดยใช้ข้ออ้างว่ากฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของทางการดูเสมือนว่ามิได้มีผลใช้บังคับแล้ว หรือคู่แข่งของธนาคารก็มิได้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับดังกล่าว

  • ธนาคารสนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน ด้วยการไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงาน เพื่อนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติงาน

          ​ธนาคารประสงค์ที่จะเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีกับองค์กรที่กำกับดูแลกิจการธนาคาร เพื่อก่อให้เกิดความมั่นใจและความเชื่อถือซึ่งกันและกัน โดยอาศัยการติดต่อประสานงานอย่างเปิดเผยและพร้อมให้ความร่วมมือ เพื่อให้ได้รับทราบเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของธนาคารอย่างโปร่งใส รวมถึงการให้ความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ​​​