หลักการกำกับดูแลกิจการ

​​บทนำ

คณะกรรมการบริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ("คณะกรรมการธนาคาร") เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่ากระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะยกระดับผลการดำเนินงานของธนาคารอย่างยั่งยืน และเป็นหัวใจสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายที่สำคัญสูงสุดของธนาคาร อันได้แก่การเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น แนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของธนาคารได้จัดให้มีโครงสร้างที่เอื้อต่อการทำให้เป้าหมายข้างต้นบรรลุผล ขณะเดียวกันจะช่วยทำให้มั่นใจได้ว่าธุรกิจและกิจกรรมใด ๆ ของธนาคารสามารถแข่งขันได้ดี ภายใต้การดำเนินการอย่างมีจรรยาบรรณและเป็นไปตามกฎหมาย

ในฐานะที่ธนาคารเป็นสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศไทย คณะกรรมการธนาคารยึดมั่นในการปฏิบัติตามคุณลักษณะหลักของกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันประกอบด้วย

  • ก) ความซื่อสัตย์
  • ข) ความโปร่งใส
  • ค) ความเป็นอิสระ
  • ง) ความรับผิดรับชอบ
  • จ) ความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่
  • ฉ) ความเป็นธรรม
  • ช) ความรับผิดชอบต่อสังคม

หลักการกำกับดูแลกิจการของธนาคารนี้ สะท้อนถึงคุณค่า แนวปฏิบัติ และทิศทางที่ใช้ปฏิบัติภายในของธนาคาร ตามที่ได้กำหนดและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการกลั่นกรองสินเชื่อและการลงทุน
คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน
คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
จรรยาบรรณของพนักงาน
ข้อมูลภายใน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
สัมพันธภาพกับผู้ถือหุ้น