จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ธนาคารกสิกรไทย

​ธนาคารกสิกรไทย ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การปฏิบัติงานของนักลงทุนสัมพันธ์ของธนาคารเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส  สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อกำหนดของทางการและระเบียบปฏิบัติของธนาคาร  ธนาคารได้กำหนดจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับงานนักลงทุนสัมพันธ์ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. ปฏิบัติตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศธนาคารกสิกรไทยอย่างเคร่งครัด

2. เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนอย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา

3. ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น

4. เปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มสามารถเข้าถึง และสอบถามข้อมูลได้

5. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตในวิชาชีพ บนพื้นฐานของหลักการของความเท่าเทียมกัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติบนอามิสสินจ้างใดๆ ที่เป็นเหตุจูงใจส่วนบุคคลและเอื้อประโยชน์ส่วนตนมากกว่าผลประโยชน์ของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้อง

6. ปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับ กฎหมาย กฎ ประกาศ ระเบียบ และ/ หรือ แนวปฏิบัติของหน่วยงานที่กำกับดูแล อาทิ ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  รวมถึงข้อกำหนดของธนาคาร  

7. งดเว้นการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลประกอบการของธนาคารให้แก่บุคคลภายนอก ตลอดจนงดเว้นการรับนัดพบให้ข้อมูลแบบตัวต่อตัวหรือจัดประชุมแบบเป็นกลุ่ม หรือตอบข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับผลประกอบการของธนาคารในช่วงเวลาสำรอง 7 วันก่อนที่ธนาคารจะรายงานผลประกอบการรายไตรมาสต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8. งดเว้นการให้ความเห็นเกี่ยวกับราคาหลักทรัพย์ของธนาคารไม่ว่าด้วยประการใดๆ

9. งดเว้นการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ที่ออกโดยธนาคารและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงหุ้นสามัญของธนาคาร ก่อนการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินต่อสาธารณชน โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของพนักงาน