จุดเด่นผลประกอบการ

​​​​​​​


​​​​​​​​​​รายการ
(งบการเงินรวม)

ไตรมาสแรก

ปี 2566

2565
​2564
25632562​​2561
งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ล้านบาท) :
สินทรัพย์รวม                   4,238,0844,246,369 4,103,3993,658,798 3,293,889 3,155,091
เงินฝาก​​
                  2,713,3722,748,6852,598,6302,344,998​​ 2,072,049 1,995,001
เงินให้สินเชื่อ                   2,465,031
2,495,0772,421,8132,244,821​​ 2,001,956 1,914,072
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล                   42,441151,333 135,415127,592 130,178 123,922
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย                 7,566
18,334 16,02418,570​​27,490 25,384
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย                   11,699 40,25943,95845,869 57,80356,945
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่นๆ (ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย)  19,79374,75371,04469,997​​ 72,729 68,348
กำไรก่อนสำรองหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้และภาษี                   26,78198,50592,30584,895 87,762 87,135
กำไรสุทธิ10,74135,76938,05329,487 38,727 38,459
อัตราส่วนผลการดำเนินงาน (%) :​
กำไรสุทธิต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (ROA)1.010.860.980.85 1.20 1.27
กำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ROE)           8.437.38 8.447.10 9.9010.61
ผลตอบแทนสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้สุทธิ (NIM) 3.53.33.23.33.3 3.4
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายมิใช่ดอกเบี้ยต่อรายได้รวม (Efficiency Ratio)42.543.2
43​.545.2 45.344.0
คุณภาพสินทรัพย์ (ล้านบาท):
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL gross)    87,64092,536   104,036
101,007 84,038 74,400
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิ (NPL net) n.a.
n.a.
n.a.​​n.a. 55,685 41,431
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ ต่อเงินให้สินเชื่อ (%)3.03.23.83.9 3.7 3.3
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิ ต่อเงินให้สินเชื่อ (%)n.a.n.a.n.a.n.a.2.5 1.9
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (%) 156.7154.3159.1149.2​​ 148.6160.6
เงินกองทุน** (%):
อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น18.918.8
18.818.8 19.6 18.3
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 16.9​16.8​16.5​16.1​​ 16.2 15.9

หมายเหตุ :

* ธนาคารและบริษัทย่อยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ (TFRS 9) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ซึ่งงบการเงินและอัตราส่วนทางการเงินบางรายการไม่สามารถเปรียบเทียบได้กับปีก่อน

** อัตราส่วนเงินกองทุนตามกฎหมายต่อสินทรัพย์เสี่ยงได้คำนวณตามหลักเกณฑ์ Basel III ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป อัตราส่วนเงินกองทุนเป็นแบบกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย หมายถึง กลุ่มธุรกิจทางการเงินตามการกำกับแบบรวมกลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย ธนาคารกสิกรไทย บริษัทของธนาคารกสิกรไทย บริษัทให้บริการสนับสนุนงานต่อธนาคารกสิกรไทย บบส.เพทาย และบริษัทอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

​​