จุดเด่นผลประกอบการ

​​​​​
​​​​​​​​​​รายการ
(งบการเงินรวม)
2562​​25612560
​2​559
25582557
งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ล้านบาท) :
สินทรัพย์รวม3,293,8893,155,091 2,900,841
2,843,278​ 2,555,305 2,389,137
เงินฝาก​​
2,072,0491,995,0011,878,672
1,794,835 1,705,379 1,629,831
เงินให้สินเชื่อ2,001,9561,914,0721,802,783 1,697,581 1,609,887 1,527,080
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล130,178123,922119,337 115,873 114,354 113,578
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย27,49025,38425,176 26,195
29,341 30,446
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย57,80356,94562,695
63,725
62,503 55,523
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่นๆ (ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย)  72,72968,34866,372 63,854
66,656 61,419
กำไรก่อนสำรองหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้และภาษี87,76287,13590,484 89,548
80,859 77,237
กำไรสุทธิ38,72738,45934,338 40,174
39,474 46,153
อัตราส่วนผลการดำเนินงาน (%) :
กำไรสุทธิต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (ROA)1.201.271.20 1.49
1.60 1.97
กำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ROE) 9.9010.6110.24 13.23
14.54 19.38
ผลตอบแทนสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้สุทธิ (NIM) 3.33.43.4 3.5
3.7 3.8
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายมิใช่ดอกเบี้ยต่อรายได้รวม (Efficiency Ratio)45.344.042.3 41.6
45.2 44.30
คุณภาพสินทรัพย์ (ล้านบาท):
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL gross)84,03874,40069,674 65,087 49,490 36,067
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิ (NPL net)55,68541,43138,570 33,553
24,586 15,494
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ124,879119,485103,435 85,212
64,317 50,992
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ ต่อเงินให้สินเชื่อ (%)3.73.33.3 3.3
2.7 2.2
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิ ต่อเงินให้สินเชื่อ (%)2.51.91.9 1.7
1.4 1.0
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (%)148.6160.6148.5 130.9
130.0 141.4
เงินกองทุน** (%):
อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น19.618.318.0 18.8
18.0 17.3
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 116.215.915.7 15.2
14.5 13.5

หมายเหตุ :

* รวมผลกระทบจากการปรับตัวเลขภาษีเงินได้ที่เกิดจากรายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพียงครั้งเดียวในงบกำไรขาดทุนไตรมาส 4 ปี 2554 ตามที่มาตรฐานการบัญชีกำหนด และเนื่องจากเป็นการปรับรายการทางบัญชี จึงไม่มีรายการจ่ายจริงให้แก่กรมสรรพากร และไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ความสามารถในการทำกำไร และเงินกองทุนของธนาคารแต่อย่างใด

** อัตราส่วนเงินกองทุนตามกฎหมายต่อสินทรัพย์เสี่ยงได้คำนวณตามหลักเกณฑ์ Basel III ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป อัตราส่วนเงินกองทุนเป็นแบบกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย หมายถึง กลุ่มธุรกิจทางการเงินตามการกำกับแบบรวมกลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย ธนาคารกสิกรไทย บริษัทของธนาคารกสิกรไทย บริษัทให้บริการสนับสนุนงานต่อธนาคารกสิกรไทย บบส.เพทาย และบริษัทอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

​​