จุดเด่นผลประกอบการ

​​​​​​​

​​​​​​​​​​รายการ
(งบการเงินรวม)

2565

​2564
25632562​​2561 2560
งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ล้านบาท) :
สินทรัพย์รวม                   4,246,369 4,103,3993,658,798 3,293,889 3,155,091 2,900,841
เงินฝาก​​
                  2,748,6852,598,6302,344,998​​ 2,072,049 1,995,001 1,878,672
เงินให้สินเชื่อ                   2,495,077
2,421,8132,244,821​​ 2,001,956 1,914,072 1,802,783
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล                   151,333 135,415127,592 130,178 123,922 119,337
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย                 18,334
 16,02418,570​​27,490 25,38425,176
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย                   40,25943,95845,869 57,80356,945 62,695
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่นๆ (ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย)  74,75371,04469,997​​ 72,729 68,34866,372
กำไรก่อนสำรองหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้และภาษี                   98,50592,30584,895 87,762 87,135 90,484
กำไรสุทธิ35,76938,05329,487 38,727 38,459 34,338
อัตราส่วนผลการดำเนินงาน (%) :​
กำไรสุทธิต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (ROA)0.860.980.85 1.20 1.271.20
กำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ROE)           7.38 8.447.10 9.9010.61 10.24
ผลตอบแทนสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้สุทธิ (NIM) 3.33.23.33.3 3.43.4
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายมิใช่ดอกเบี้ยต่อรายได้รวม (Efficiency Ratio)43.243​.545.2 45.344.042.3
คุณภาพสินทรัพย์ (ล้านบาท):
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL gross)    92,536   104,036
101,007 84,038 74,40069,674
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิ (NPL net) n.a.
n.a.​​n.a. 55,685 41,43138,570
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ ต่อเงินให้สินเชื่อ (%)3.23.83.9 3.7 3.3 3.3
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิ ต่อเงินให้สินเชื่อ (%)n.a.n.a.n.a.2.5 1.91.9
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (%) 154.3159.1149.2​​ 148.6160.6148.5
เงินกองทุน** (%):
อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น18.818.818.8 19.6 18.318.0
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 16.8​16.5​16.1​​ 16.2 15.915.7

หมายเหตุ :

* ธนาคารและบริษัทย่อยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ (TFRS 9) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ซึ่งงบการเงินและอัตราส่วนทางการเงินบางรายการไม่สามารถเปรียบเทียบได้กับปีก่อน

** อัตราส่วนเงินกองทุนตามกฎหมายต่อสินทรัพย์เสี่ยงได้คำนวณตามหลักเกณฑ์ Basel III ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป อัตราส่วนเงินกองทุนเป็นแบบกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย หมายถึง กลุ่มธุรกิจทางการเงินตามการกำกับแบบรวมกลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย ธนาคารกสิกรไทย บริษัทของธนาคารกสิกรไทย บริษัทให้บริการสนับสนุนงานต่อธนาคารกสิกรไทย บบส.เพทาย และบริษัทอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

​​