จุดเด่นผลประกอบการ

​​​​​
​​​​​​​​​​รายการ
(งบการเงินรวม)
25632562​​2561 2560
​2​559
2558
งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ล้านบาท) :
สินทรัพย์รวม 3,658,798 3,293,889 3,155,091 2,900,841
2,843,278​ 2,555,305
เงินฝาก​​
2,344,998 2,072,049 1,995,001 1,878,672
1,794,835 1,705,379
เงินให้สินเชื่อ 2,244,821 2,001,956 1,914,072 1,802,783 1,697,581 1,609,887
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 127,592 130,178 123,922 119,337 115,873 114,354
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 18,57027,490 25,38425,176 26,195
29,341
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 45,869 57,80356,945 62,695
63,725
62,503
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่นๆ (ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย)   69,997 72,729 68,34866,372 63,854
66,656
กำไรก่อนสำรองหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้และภาษี 84,895 87,762 87,135 90,484 89,548
80,859
กำไรสุทธิ29,487 38,727 38,459 34,338 40,174
39,474
อัตราส่วนผลการดำเนินงาน (%) :
กำไรสุทธิต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (ROA)0.85 1.20 1.271.20 1.49
1.60
กำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ROE)                   7.10 9.9010.61 10.24 13.23
14.54
ผลตอบแทนสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้สุทธิ (NIM) 3.33.3 3.43.4 3.5
3.7
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายมิใช่ดอกเบี้ยต่อรายได้รวม (Efficiency Ratio)45.2 45.344.042.3 41.6
45.2
คุณภาพสินทรัพย์ (ล้านบาท):
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL gross)    101,007 84,038 74,40069,674 65,087 49,490
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิ (NPL net) n.a. 55,685 41,43138,570 33,553
24,586
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ ต่อเงินให้สินเชื่อ (%) 3.9 3.7 3.3 3.3 3.3
2.7
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิ ต่อเงินให้สินเชื่อ (%)n.a.2.5 1.91.9 1.7
1.4
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (%) 149.2 148.6160.6148.5 130.9
130.0
เงินกองทุน** (%):
อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น18.8 19.6 18.318.0 18.8
18.0
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 16.1 16.2 15.915.7 15.2
14.5

หมายเหตุ :

* ธนาคารและบริษัทย่อยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ (TFRS 9) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ซึ่งงบการเงินและอัตราส่วนทางการเงินบางรายการไม่สามารถเปรียบเทียบได้กับปีก่อน

** อัตราส่วนเงินกองทุนตามกฎหมายต่อสินทรัพย์เสี่ยงได้คำนวณตามหลักเกณฑ์ Basel III ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป อัตราส่วนเงินกองทุนเป็นแบบกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย หมายถึง กลุ่มธุรกิจทางการเงินตามการกำกับแบบรวมกลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย ธนาคารกสิกรไทย บริษัทของธนาคารกสิกรไทย บริษัทให้บริการสนับสนุนงานต่อธนาคารกสิกรไทย บบส.เพทาย และบริษัทอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

​​