จุดเด่นผลประกอบการ

​​​​​
​​​​​​​​​​รายการ
(งบการเงินรวม)

ไตรมาสแรก

 ปี 2564

25632562​​2561 2560
​2​559
งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ล้านบาท) :
สินทรัพย์รวม                   3,767,1153,658,798 3,293,889 3,155,091 2,900,841
2,843,278​
เงินฝาก​​
                  2,400,6152,344,998​​ 2,072,049 1,995,001 1,878,672
1,794,835
เงินให้สินเชื่อ                   2,302,3522,244,821​​ 2,001,956 1,914,072 1,802,783 1,697,581
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล                   31,972127,592 130,178 123,922 119,337 115,873
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย                   3,84018,570​​27,490 25,38425,176 26,195
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย                   11,89545,869 57,80356,945 62,695
63,725
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่นๆ (ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย)   16,53169,997​​ 72,729 68,34866,372 63,854
กำไรก่อนสำรองหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้และภาษี                   23,49684,895 87,762 87,135 90,484 89,548
กำไรสุทธิ10,62729,487 38,727 38,459 34,338 40,174
อัตราส่วนผลการดำเนินงาน (%) :
กำไรสุทธิต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (ROA)1.140.85 1.20 1.271.20 1.49
กำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ROE)           9.577.10 9.9010.61 10.24 13.23
ผลตอบแทนสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้สุทธิ (NIM) 3.23.33.3 3.43.4 3.5
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายมิใช่ดอกเบี้ยต่อรายได้รวม (Efficiency Ratio)41.3045.2 45.344.042.3 41.6
คุณภาพสินทรัพย์ (ล้านบาท):
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL gross)    102,316101,007 84,038 74,40069,674 65,087
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิ (NPL net) n.a.n.a. 55,685 41,43138,570 33,553
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ ต่อเงินให้สินเชื่อ (%) 3.93.9 3.7 3.3 3.3 3.3
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิ ต่อเงินให้สินเชื่อ (%)n.a.n.a.2.5 1.91.9 1.7
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (%) 154.0149.2​​ 148.6160.6148.5 130.9
เงินกองทุน** (%):
อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น18.418.8 19.6 18.318.0 18.8
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 15.816.1​​ 16.2 15.915.7 15.2

หมายเหตุ :

* ธนาคารและบริษัทย่อยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ (TFRS 9) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ซึ่งงบการเงินและอัตราส่วนทางการเงินบางรายการไม่สามารถเปรียบเทียบได้กับปีก่อน

** อัตราส่วนเงินกองทุนตามกฎหมายต่อสินทรัพย์เสี่ยงได้คำนวณตามหลักเกณฑ์ Basel III ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป อัตราส่วนเงินกองทุนเป็นแบบกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย หมายถึง กลุ่มธุรกิจทางการเงินตามการกำกับแบบรวมกลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย ธนาคารกสิกรไทย บริษัทของธนาคารกสิกรไทย บริษัทให้บริการสนับสนุนงานต่อธนาคารกสิกรไทย บบส.เพทาย และบริษัทอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

​​