งานนายทะเบียนหุ้นสามัญ

​​ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่องานนายทะเบียนหุ้นสามัญ ได้ที่
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ​หรือ TSD

เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-0099999
 

 

คำสงวนสิทธิ์
​​