นโยบายการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศธนาคารกสิกรไทย

​​​​ธนาคารกสิกรไทย ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของธนาคารเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเท่าเทียมกัน สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อกำหนดทางการ จึงกำหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศธนาคารกสิกรไทยเพื่อเป็นแนวปฏิบัติของกรรมการและพนักงาน

 

ผู้มีอำนาจในการเปิดเผยข้อมูล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดที่รับผิดชอบในสายงานการเงินและควบคุม หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ Chief Investor Relations Officer สามารถพิจารณาและตัดสินใจเกี่ยวกับเนื้อหาของข้อมูลที่สำคัญ เพื่อการพิจารณาเปิดเผย โดยจะชี้แจงข้อมูลด้วยตนเองหรืออาจมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงก็ได้

ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ Chief Investor Relations Officer มีอำนาจในการแถลงข่าว เผยแพร่ข้อมูลที่มีนัยสำคัญของธนาคาร ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านสื่อสารองค์การเป็นผู้ดำเนินการ โดยประสานงานกับเจ้าของข้อมูลโดยตรงในการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญของธนาคารผ่านสื่อมวลชน

 

การเผยแพร่ข้อมูล

ข้อมูลของธนาคารต้องมีความถูกต้อง โปร่งใส เท่าเทียม ให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ตรงไปตรงมา และสามารถแจกแจงข้อมูลต่างๆ ได้ชัดเจน เข้าใจง่าย และทันเวลา

การรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานทางการ จะต้องเปิดเผยข้อมูลภายในกำหนดเวลาและความถี่ตามที่กฎหมายหรือหน่วยงานทางการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลธนาคารกำหนด ตามแต่ประเภทของข้อมูล

หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านสื่อสารองค์การเป็นผู้ให้คำแนะนำและแนวทางในการสื่อสารกับสาธารณชน เมื่อมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนในเรื่องใด ๆ ที่มีนัยสำคัญ ให้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของธนาคารด้วย

ข้อมูลสำคัญของธนาคารที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของธนาคาร หรืออาจกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนหรือการประเมินธนาคาร หรือกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น จะเปิดเผยได้ต่อเมื่อข้อมูลนั้นเผยแพร่อย่างเป็นทางการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

 

ข้อละเว้น และการแก้ไขข้อผิดพลาดในการเปิดเผยข้อมูล

ห้ามเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจ หรือข้อมูลที่หากเปิดเผยแล้วอาจทำให้เสียประโยชน์ และความสามารถในการแข่งขัน หรือข้อมูลที่ยังไม่มีผลสรุปหรืออยู่ระหว่างการเจรจาซึ่งมีความไม่แน่นอน และต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีลักษณะเป็นการคาดคะเนเกินจริง หรือในเชิงส่งเสริมที่เกินความจำเป็นโดยไม่มีเหตุผลสนับสนุน โดยควรละเว้นการใช้ถ้อยคำ หรือรูปแบบที่ไม่เหมาะสม หรือที่อาจทำให้เข้าใจผิดต่อราคาหลักทรัพย์ของธนาคาร

ในกรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลไม่ถูกต้อง ผิดพลาด คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง หรือมีการตีความ หรือแปลความหมายไม่ถูกต้องอย่างมีนัยสำคัญ ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดที่รับผิดชอบในสายงานการเงินและควบคุม หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ Chief Investor Relations Officer มีอำนาจชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องโดยทันที

 

การให้ข้อมูลแก่บุคคลเฉพาะกลุ่ม

ให้หน่วยงานด้านสื่อสารองค์การ หรือ Chief Investor Relations Officer หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลของธนาคารแก่สื่อมวลชน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น

เมื่อประชุม แถลงข่าว หรือให้ข้อมูลอื่นใดแก่สื่อมวลชน ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้ข้อมูลดังกล่าวจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ได้เปิดเผยหรือมติที่ประชุมบนเว็บไซต์ของธนาคารด้วย

 

การดำเนินการกรณีข้อมูลรั่วไหล หรือข่าวลือ

เมื่อมีเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญ ข่าวคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับธนาคาร หรือมีการอ้างอิงข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือข้อมูลสำคัญรั่วไหลไปสู่บุคคลอื่น หรือถูกเปิดเผยก่อนเวลาอันควร และอาจก่อให้เกิดข่าวลือที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ และ / หรือการดำเนินงานของธนาคาร ไม่ว่าทางบวกหรือทางลบ ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ Chief Investor Relations Officer ผู้บริหารหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านสื่อสารองค์การ และ / หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รับผิดชอบในการชี้แจงข้อมูลสำคัญและข้อเท็จจริงที่ควรต้องแจ้ง ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและช่องทางการเปิดเผยต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องโดยทันที

 

การห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ และงดให้ข้อมูล

เพื่อประโยชน์แห่งการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้กรรมการและพนักงานที่ถือเป็นบุคคลที่ล่วงรู้ หรือมีโอกาสล่วงรู้ข้อมูลภายในของธนาคารซึ่งเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ ถือปฏิบัติดังนี้

  1. งดการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ที่ออกโดยธนาคารและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงหุ้นสามัญของธนาคาร ก่อนการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินต่อสาธารณชน โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการและพนักงาน
  2. งดการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลประกอบการของธนาคาร ในระหว่างช่วงเวลา 7 วัน ก่อนวันที่ธนาคารจะเผยแพร่ผลประกอบการรายไตรมาสต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง ไม่มีการนัดพบปะให้ข้อมูล จัดประชุมกลุ่ม หรือตอบข้อซักถามใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลประกอบการ ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และสื่อมวลชน และให้ถือปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ธนาคารกำหนดด้วย

ประเภท