​​​​​​​​​​การบริหารควา​​มแตกต่างหลากหลาย​

เราเห็นคุณค่าในความแตกต่าง - สร้างความเท่าเทียม - เพื่อเตรียมพร้อมสู่ความสำเร็จ​
ธนาคารกสิกรไทย เล็งเห็นคุณค่าและให้ความสำคัญกับความหลากหลายในองค์กร โดยยอมรับและเข้าใจความแตกต่างของพนักงานทุกกลุ่ม ทั้งในเรื่องเพศ อายุ ระดับการศึกษา เชื้อชาติ และวัฒนธรรมที่อาจมีความแตกต่างกัน โดยเปิดโอกาสอย่างเท่าเทียมกันตลอดกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหา การว่าจ้าง การได้รับอนุญาตเพื่อทำงานในประเทศไทย รวมทั้งเงื่อนไขการทำงานและสวัสดิการต่างๆ ที่เน้นในเรื่องความเสมอภาคในสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของพนักงานทุกกลุ่ม ทุกระดับ ทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับบริหาร โดยไม่ได้ให้ความสำคัญกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือระดับใดระดับหนึ่งเป็นพิเศษ นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นที่จะส่งเสริมให้พนักงานทุกคนได้ใช้จุดแข็งของตนเองอย่างเต็มที่ในการสร้างสมดุลการทำงานร่วมกัน ก่อให้เกิดพลังร่วมทั้งองค์กร นำไปสู่ประสิทธิผลในการทำงานสูงสุด เพื่อสร้างโอกาส ความสำเร็จ นวัตกรรมใหม่ๆ ความผูกพัน และความเติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกันทั้งองค์กรและพนักงาน
การแบ่งประเภทตามเพศของพนักงานในแต่ละระดับ 2561
 ​
คน
ร้อยละ
จำนวนพนักงาน
20,646 100
ชาย
6,452
31.25
หญิง
14,19468.75
กลุ่มผู้บริหาร 950 100
ชาย52255.00
หญิง
42845.00
แยกตามระดับ 20,646 100
1.  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการ/ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส/ รองกรรมการผู้จัดการ
20

ชาย
1995.00
หญิง
1
5.00
2. กลุ่มผู้บริหารระดับสูง - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 43 
ชาย26
60.47
หญิง1739.53
3. กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง - ผู้บริหารฝ่ายและผู้บริหารงาน 887 
ชาย47753.78
หญิง41046.22
4. กลุ่มพนักงานระดับปฏิบัติการ หรือระดับเจ้าหน้าที่ - พนักงานในตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่อาวุโส
19,696 
ชาย5,93030.11
หญิง13,76669.89
ค่าตอบแทนของกลุ่มผู้บริหารในหน่วยงานที่สร้างรายได้* 503 100
ชาย28456.46
หญิง
21943.54
สรุป

อัตราส่วนของผู้บริหารหญิงระดับกลางที่ก้าวหน้าสู่ผู้บริหารระดับสูง
86
คลิกเพื่อเลื่อน
 
หมายเหตุ
* หน่วยงานที่สร้างรายได้ 5 สายงาน ได้แก่ 
  • สายงานธุรกิจลูกค้าบรรษัท
  • สายงานผลิตภัณฑ์บรรษัทและผู้ประกอบการ
  • สายงานธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ
  • สายงานธุรกิจลูกค้าบุคคลและเครือข่ายบริการ
  • World Business Group"​​

ประเภท