​นโยบายอนุรักษ์สิ่​​​​งแวดล้อมและพลังงาน​

ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะกลุ่มธุรกิจทางการเงินชั้นนำของประเทศที่มีความตระหนักในบทบาทความเป็นพลเมืองดีของสังคมและมีความรับผิดชอบต่อการใช้ทรัพยากรและพลังงาน เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานลง และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่ช่วยสนับสนุนธุรกิจหรือโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานให้เป็นหนึ่งในหน้าที่การปฏิบัติงาน ดังนั้น เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างยั่งยืน ธนาคารจึงประกาศนโยบายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานขึ้น เพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานมีส่วนร่วม โดยธนาคารกสิกรไทย มีการดำเนินงาน ดังนี้​
  1. ประยุกต์ใช้ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของหน่วยงานเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. กำหนดเป้าหมายและแผนงานที่มุ่งไปสู่การลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน ลดการก่อให้เกิดของเสีย และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นระบบ
  3. กำหนดนโยบายเครดิตด้านสิ่งแวดล้อมโดยให้การพิจารณาความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณาเครดิต และกำหนดแนวทางการพิจารณาเฉพาะสำหรับบางอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมสูง (Specific Sector) เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการที่ธนาคารให้การสนับสนุนจะมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
  4. สนับสนุนโครงการสินเชื่อพลังงานทดแทนและสินเชื่อเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการให้ดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้แก่สังคมและชุมชนอย่างยั่งยืนตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
  5. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานโดยให้ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับ และพนักงานทุกคนที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานต่อคณะทำงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
  6. ให้การสนับสนุนที่จำเป็น รวมถึงทรัพยากรด้านบุคลากร งบประมาณ เวลา การฝึกอบรม และการมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
  7. ทบทวนระบบการบริหารจัดการ เป้าหมาย แผนงาน และประสิทธิผลการดำเนินงานด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานเป็นประจำทุกปีให้เหมาะสมกับลักษณะการดำเนินงานขององค์กรและสนับสนุนการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
  8. สื่อความเพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานให้แก่พนักงานทุกคน

ประเภท