​​การรายงานการละเมิดจรรยาบรรณของพนักงาน

ธ​นาคารจะปฏิบัติอย่างจริงจังต่อพนักงานที่ละเมิดจรรยาบรรณ หรือยินยอมให้มีการละเมิดจรรยาบรรณ และอาจส่งผลให้เกิดการลงโทษทางวินัย ซึ่งอาจมีโทษถึงขั้นให้พ้นจากการเป็นพนักงาน ดังนั้น พนักงานต้องรายงานให้ผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานหรือผู้บังคับบัญชาทันที เมื่อเกิดการละเมิดหรือสงสัยว่าอาจจะเกิดการละเมิดจรรยาบรรณฉบับนี้

ผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานมีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของพนักงานฉบับนี้ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งจัดเก็บบันทึกข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการกระทำที่ละเมิดหรืออาจละเมิดจรรยาบรรณของพนักงาน ผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานมีหน้าที่เก็บรักษาทะเบียนบันทึกของการกระทำที่ฝ่าฝืนจรรยาบรรณ

          ​ในปี 2561 มีการละเมิดจรรยาบรรณที่สำคัญรวม 31 เรื่อง โดยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร ซึ่งได้ดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว โดยธนาคารได้ปรับปรุงระบบการบริหารและจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมให้มีประสิทธิผลมากขึ้น รวมทั้งทบทวนระบบการควบคุมภายในและการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เช่น ด้านการควบคุมแบบป้องกัน (Preventive Controls) มีการยกระดับการพิสูจน์ตัวตนลูกค้า (Authentication) ในธุรกรรมสำคัญ ส่วนด้านการตรวจติดตามธุรกรรมสำคัญ (Monitoring & Detection) ได้จัดให้มีระบบ Fraud Management Intelligence System นอกจากนี้ ได้ดำเนินการกับพนักงานที่ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณตามมาตรการที่ธนาคารกำหนด​