​​​การรายงานการละเมิดจรรยาบรรณของพนักงาน

ธ​นาคารจะปฏิบัติอย่างจริงจังต่อพนักงานที่ละเมิดจรรยาบรรณ หรือยินยอมให้มีการละเมิดจรรยาบรรณ และอาจส่งผลให้เกิดการลงโทษทางวินัย ซึ่งอาจมีโทษถึงขั้นให้พ้นจากการเป็นพนักงาน ดังนั้น พนักงานต้องรายงานให้ผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานหรือผู้บังคับบัญชาทันที เมื่อเกิดการละเมิดหรือสงสัยว่าอาจจะเกิดการละเมิดจรรยาบรรณฉบับนี้

ผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานมีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของพนักงานฉบับนี้ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งจัดเก็บบันทึกข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการกระทำที่ละเมิดหรืออาจละเมิดจรรยาบรรณของพนักงาน ผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานมีหน้าที่เก็บรักษาทะเบียนบันทึกของการกระทำที่ฝ่าฝืนจรรยาบรรณ

ในปี 2562 มีการละเมิดจรรยาบรรณที่สำคัญรวม 41 เรื่อง โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร ซึ่งได้ดำเนินการปรับปรุงในหลายๆ ด้านแล้วเสร็จทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว โดยธนาคารมีการยกระดับระบบการบริหารและจัดการความเสี่ยง รวมทั้งทบทวนกระบวนการควบคุมภายใน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ด้านการควบคุมแบบป้องกัน (Preventive Controls) มีการยกระดับการพิสูจน์ตัวตนลูกค้า (Customer Authentication) สำหรับธุรกรรมสำคัญ ส่วนด้านการตรวจติดตาม (Monitoring & Detection) ได้จัดให้มีระบบ Fraud Management Intelligence System สำหรับตรวจติดตามธุรกรรมต้องสงสัย และกำหนดให้มีการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ครอบคลุมความเสี่ยงรูปแบบใหม่เพิ่มเติม นอกจากนี้ ธนาคารกำหนดให้มีการดำเนินการกับพนักงานที่ไม่ปฏิบัติตาม จรรยาบรรณตามมาตรการที่ธนาคารกำหนด