​​​​ของขวัญแล​ะผลประโยชน์

          เพื่อดำรงรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงของธนาคารในฐานะที่เป็นธนาคารชั้นนำ ซึ่งประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และถูกต้องตามกฎหมาย ธนาคารกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการรับของขวัญ การสังสรรค์รับรอง และการรับเงินรางวัล โดยห้ามรับ หรือขอเรี่ยไรของขวัญ หรือผลประโยชน์จากนิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกที่ทำธุรกิจกับธนาคาร หรือที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากธนาคาร เนื่องจากการกระทำดังกล่าว อาจทำให้เกิดการยินยอมผ่อนปรนในข้อตกลงทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสม หรือก่อให้เกิดการโน้มน้าว และจูงใจอย่างไม่เป็นธรรมต่อการประกอบธุรกิจ หรือเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

          กรณีที่ได้รับของขวัญจากนิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกที่ทำธุรกิจกับธนาคาร หรือที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากธนาคาร หากไม่อาจปฏิเสธได้ หรือเพื่อรักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อกันทางธุรกิจ หรือไม่ว่าเหตุผลอื่นใดก็ตาม ของขวัญที่อาจรับได้ ได้แก่ ของชำร่วยของหน่วยงานที่ทำแจกเป็นการทั่วไปในช่วงเทศกาล อาทิ ปากกา สมุดบันทึก และต้องมีมูลค่าไม่มากนัก ส่วนของขวัญใดที่มีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท (สามพันบาท) ให้พนักงานรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ

          สำหรับของขวัญที่มีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท (สามพันบาท) ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็วที่สุด และให้นำของขวัญไปบริจาคแก่ชุมชน หน่วยงาน องค์กรสาธารณกุศล หรือนำเงินในมูลค่าที่เทียบเท่ากับของขวัญไปบริจาคในนามผู้ที่ให้ของขวัญ และนำใบเสร็จส่งให้บุคคลนั้น และรายงานให้ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงานทราบทันทีที่ดำเนินการเสร็จสิ้น ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด รวมทั้งห้ามรับผลประโยชน์อื่นๆ อาทิ การสังสรรค์รับรอง การสนับสนุนทางการเงิน (Sponsorship) หรือเงินรางวัลอื่นใด สำหรับการ รับบริการเกี่ยวกับที่พัก การเดินทาง ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน หรือผู้บังคับบัญชา เป็นผู้เก็บบันทึกเกี่ยวกับการรับของขวัญ หรือผลประโยชน์ใด ๆ ดังกล่าว​

          ธนาคารไม่ได้มีข้อห้ามในการจัดทำของขวัญที่มีตราสัญลักษณ์ธนาคาร ตราบใดที่การให้ของขวัญแก่บุคคลนั้นมีเหตุผลอันควร และสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของธนาคาร

          ห้ามการรับ หรือการให้ของขวัญ และผลประโยชน์อื่นใดเพื่อจูงใจให้ผู้รับยินยอมตกลงดำเนินการใด ๆ ที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งในการปฏิบัติหน้าที่ต่อลูกค้า

          ​พึงงดเว้นการให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา หรือรับของขวัญจากผู้ใต้บังคับบัญชา เว้นแต่เป็นการให้ตามจารีตประเพณี และมีมูลค่าไม่สูงเกินสมควร​