​​​​​​​​​​​​​หน้าที่ ความรับผิดชอบ และสายการรายงาน

คณะกรรมการธนาคารส่งเสริมให้จัดทำจรรยาบรรณของพนักงาน (Code of Conduct) สำหรับกรรมการและพนักงานยึดถือปฏิบัติ โดยถือเป็นภาระหน้าที่ร่วมกันในการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบต่อธนาคารและผู้มีส่วนได้เสียด้วยความซื่อสัตย์สุจริตภายใต้กรอบกฎหมายและกฎระเบียบของธนาคารบนพื้นฐานของการมีจรรยาบรรณเยี่ยงมืออาชีพ ตลอดจนธำรงไว้ซึ่งแนวทางการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส สุจริต และเป็นธรรม เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ระดับมาตรฐานสากล นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารได้อนุมัตินโยบายการงดรับของขวัญและนโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ ซึ่งครอบคลุมเรื่องสินบนและสิ่งจูงใจ ของขวัญและผลประโยชน์ การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุน กิจกรรมและการมีส่วนร่วมทางการเมือง และจัดให้มีการทบทวนนโยบายเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการพิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณของพนักงาน และนโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ รวมถึงการสื่อสารแก่บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ส่วนธรรมาภิบาลองค์การ สำนักเลขานุการบริษัท ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการทบทวนจรรยาบรรณของพนักงานให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี จัดปฐมนิเทศกรรมการและผู้บริหารใหม่ในหัวข้อหลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณของพนักงานและนโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ สำหรับการปฐมนิเทศพนักงานใหม่จัดให้มีการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงจัดให้มีการลงนามรับทราบจรรยาบรรณของพนักงานเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2564 ธนาคารได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการลงนามรับทราบการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของพนักงานโดยผ่านระบบ e-Learning และทำแบบทดสอบก่อนการรับทราบ สื่อความเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณของพนักงานผ่านช่องทางเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ตลอดปี เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับทราบและส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติ จัดอบรมและเรียนรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณของพนักงานและนโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบผ่านระบบ e-Learning เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจแก่ผู้บริหารและพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบอย่างถูกต้องและเหมาะสม และประเมินผลความรู้ความเข้าใจหลังการเรียนรู้ รวมถึงดำเนินกิจกรรมและสื่อความแนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณแก่พนักงานทุกคนอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง และรายงานผลต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ นอกจากนี้ ธนาคารยังจัดให้มีฝ่ายกำกับการปฏิบัติงานทำหน้าที่ติดตามดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของพนักงานเพื่อประเมินประสิทธิผลของการปฏิบัติตามความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ และในปี 2564 ฝ่ายตรวจสอบได้จัดให้มีการประเมินความเข้าใจต่อจรรยาบรรณให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ให้บริการสนับสนุนงานของธนาคารกสิกรไทย (P Companies) เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหารและพนักงานมีความเข้าใจต่อจรรยาบรรณและหลักการที่ธนาคารมุ่งหวัง

ธนาคารจะปฏิบัติอย่างจริงจังต่อพนักงานที่ละเมิดจรรยาบรรณ หรือยินยอมให้มีการละเมิดจรรยาบรรณ และอาจส่งผลให้เกิดการลงโทษทางวินัย โดยฝ่ายพนักงานสัมพันธ์ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการดำเนินการด้านวินัยและการสอบสวนทางวินัยของพนักงาน ซึ่งการละเมิดหรือยินยอมให้มีการละเมิดจรรยาบรรณอาจมีโทษตั้งแต่การภาคทัณฑ์ การหักค่าจ้าง การลดตำแหน่งและ / หรือการลดเงินเดือน จนถึงการพ้นจากการเป็นพนักงาน ตามสมควรแต่กรณี ดังนั้น ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่ธนาคารกำหนดอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ผู้บังคับบัญชาหรือพนักงานต้องรายงานให้ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงานหรือผู้บังคับบัญชาทราบทันทีเมื่อเกิดการละเมิดหรือสงสัยว่าอาจจะเกิดการละเมิดจรรยาบรรณฉบับนี้ และให้ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงานรายงานการละเมิดจรรยาบรรณดังกล่าวต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

นอกจากนี้ ธนาคารยังได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้คู่ค้ารับทราบจรรยาบรรณของธนาคารก่อนเข้าร่วมการประกวดราคา และสื่อความนโยบายการงดรับของขวัญในทุกเทศกาลไปยังลูกค้าและคู่ค้า รวมถึงจัดให้มีช่องทางรับแจ้งข้อมูล ข้อร้องเรียน หรือเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและการกระทำที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง รวมถึงการกระทำที่ผิดกฎหมาย กฎระเบียบของหน่วยงานทางการ จรรยาบรรณ นโยบายหรือระเบียบการปฏิบัติงานของธนาคาร

​​