​การสื่อสาร​​​กับคณะกรรมการ​

การจัดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสาร เสนอแนะ หรือให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการธนาคาร

 

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียของธนาคาร อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐ หน่วยงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถติดต่อสื่อสาร เสนอแนะ หรือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของธนาคาร ธนาคารจึงจัดให้มีช่องทางสื่อสารกับคณะกรรมการธนาคาร ตามวิธีการที่กำหนด

 

วิธีการติดต่อ

ผู้เสนอแนะสามารถสื่อสารไปยังคณะกรรมการธนาคาร โดยส่งเป็นหนังสือพร้อมระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail (ถ้ามี) และความสัมพันธ์กับธนาคารของผู้เสนอแนะ ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการคณะกรรมการ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ
กรุงเทพฯ 10140

กรรมการอิสระของธนาคารจะเป็นผู้พิจารณาสั่งการและรายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร และในกรณีที่ผู้แจ้งข้อมูลไม่เปิดเผยตนเอง ธนาคารจะพิจารณาประเด็นนั้นหากมีข้อมูลหรือข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์แก่องค์กร

ประเภท