​​​ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของกรรมการ

ธนาคารได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส มีคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทนทำหน้าที่ทบทวน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง กลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาว และเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 109 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ได้อนุมัติอัตราค่าตอบแทนกรรมการและเงินบำเหน็จ โดยให้มีผลใช้บังคับไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ซึ่งกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการชุดย่อย สรุปดังนี้

 1. ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับการประชุมคณะกรรมการ

  • ประธานกรรมการ 250,000 บาทต่อเดือน
  • รองประธานกรรมการ 200,000 บาทต่อเดือน
  • กรรมการ 150,000 บาทต่อคนต่อเดือน
 2. ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ

  • ประธาน 100,000 บาทต่อเดือน
  • กรรมการ 70,000 บาทต่อคนต่อเดือน
 3. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย

  1. คณะกรรมการตรวจสอบ

   • ประธาน 90,000 บาทต่อเดือน
   • กรรมการ 60,000 บาทต่อคนต่อเดือน
  2. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

   • ประธาน 50,000 บาทต่อเดือน
   • กรรมการ 36,000 บาทต่อคนต่อเดือน
  3. คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน

   • ประธาน 50,000 บาทต่อเดือน
   • กรรมการ 36,000 บาทต่อคนต่อเดือน
  4. คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง

   • ประธาน 50,000 บาทต่อเดือน
   • กรรมการ 36,000 บาทต่อคนต่อเดือน
 4. ค่าตอบแทนที่ปรึกษากฎหมาย 300,000 บาทต่อเดือน

 5. เงินบำเหน็จคณะกรรมการ ในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล

รายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการ ในรอบปี 2564 ประกอบด้วย

 1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

  คณะกรรมการธนาคารได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน กรรมการกำกับความเสี่ยง ที่ปรึกษากฎหมายของธนาคาร รวมถึงเงินบำเหน็จในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 91,357,913.89 บาท

 2. ค่าตอบแทนอื่น

  ไม่มี


ค่าตอบแทนของผู้บริหาร

คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอค่าตอบแทนของผู้บริหารที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการธนาคาร เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนตามนโยบายของธนาคาร โดยค่าตอบแทนของผู้บริหารรวมถึงค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของธนาคารทั้งในระยะสั้นและระยะยาวที่สะท้อนการเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืน และสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน โดยผ่านตัววัดที่กำหนดในบาลานซ์สกอร์การ์ด (Balanced Scorecard) 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านการพัฒนากระบวนการทำงานและการบริหารความเสี่ยง และด้านการพัฒนาบุคลากร และตัววัดในการเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม เช่น กำไรสุทธิต่อสินทรัพย์ กำไรสุทธิต่อส่วนของเจ้าของ ผลตอบแทนสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้สุทธิ การเติบโตของรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่นๆ ต่อรายได้จากการดำเนินงานสุทธิ การเติบโตของเงินให้สินเชื่อ ความพึงพอใจของลูกค้า การเติบโตของเงินสินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อม การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ความพึงพอใจของพนักงาน ฯลฯ รวมถึงผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับผลการดำเนินงานของบริษัทที่อยู่ในระดับเดียวกันในทุกมิติ เช่น ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นโดยรวม การจัดอันดับในบริการธนาคารดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ต้องการมากที่สุด การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว ฯลฯ เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนภายใต้หลักเกณฑ์ที่โปร่งใส และขอบเขตความรับผิดชอบของตำแหน่งงานซึ่งสะท้อนความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความสามารถในการแข่งขันของธนาคารเมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันการเงินชั้นนำในประเทศไทย

รายละเอียดค่าตอบแทนของผู้บริหาร ในรอบปี 2564 ประกอบด้วย

 1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

  ผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่าขึ้นไป รวมทั้งสิ้น 96 คน (รวมผู้บริหารที่ลาออกระหว่างปี 6 คน) ได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน ค่าครองชีพ เงินบำเหน็จพิเศษ และโบนัส รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,016,006,004 บาท ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสหรือเทียบเท่าขึ้นไป รวมทั้งสิ้น 11 คน (รวมผู้บริหารที่ลาออกระหว่างปี 1 คน) ได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน ค่าครองชีพ เงินบำเหน็จพิเศษ และโบนัส รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 267,925,013 บาท

 2. ค่าตอบแทนอื่น

  ผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่าขึ้นไป รวมทั้งสิ้น 96 คน (รวมผู้บริหารที่ลาออกระหว่างปี 6 คน) ได้รับเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในส่วนของธนาคาร รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 31,374,500 บาท ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสหรือเทียบเท่าขึ้นไป รวมทั้งสิ้น 11 คน (รวมผู้บริหารที่ลาออกระหว่างปี 1 คน) ได้รับเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในส่วนของธนาคาร รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 7,555,339 บาท นอกจากนี้ ผู้บริหารของธนาคารได้รับผลประโยชน์และสวัสดิการอื่นๆ ตามระเบียบของธนาคารเช่นเดียวกับพนักงาน เช่น สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพ สวัสดิการเงินกู้ประเภทต่างๆ ทั้งนี้ สัดส่วนค่าตอบแทนผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสหรือเทียบเท่าขึ้นไปต่อค่าตอบแทนของพนักงานทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 1.21

​​

ประเภท