​​​นโยบายการงดรับของขวัญ

​          เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่เข้มแข็งในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ และสอดคล้องกับจรรยาบรรณของพนักงาน นโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ และให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลที่ดี ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร กำหนดนโยบายการงดรับของขวัญ (No Gift Policy) ด้วยหลักการดังต่อไปนี้

  1. พนักงานพึงงดรับของขวัญจากนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกที่ทำธุรกิจกับธนาคารอันเนื่องม​าจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากธนาคาร เพื่อไม่ก่อให้เกิดการโน้มน้าวหรือจูงใจอย่างไม่เป็นธรรมต่อการประกอบธุรกิจ และไม่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  2. หากมีกรณีรับไว้เนื่องจากความจำเป็นที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ หรือเพื่อรักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อกันทางธุรกิจ หรือไม่ว่าเหตุผลอื่นใดก็ตาม ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณของพนักงาน​

ประเภท