ข้อมูลอัตราภาษีที่แท้จริงของธนาคาร

(หน่วย: ล้านบาท)


25632564ค่าเฉลี่ย
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้41,34751,973
ภาษีเงินได้7,6569,729
อัตราภาษีที่แท้จริง18.5%18.7%18.6%
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้10,53712,736
Cash Tax Rate25.5%24.5%24.9%
คลิกและเลื่อนเพื่อดูข้อมูล
 

ธ​นาคารมีอัตราภาษีที่แท้จริงในปี 2563 และ 2564 เท่ากับ 18.5% และ 18.7% ตามลำดับ เปรียบเทียบกับอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฎหมาย ร้อยละ 20 ผลต่างส่วนใหญ่เกิดจาก

  1. เงินปันผลรับที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
  2. มาตรการทางภาษีระยะสั้นเพื่อสนับสนุนหรือส่งเสริมนโยบายของภาครัฐ โดยการให้สิทธิในการหักรายจ่ายได้เพิ่มจากจํานวนที่จ่ายจริง ในการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

ประเภท