​​นโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ​

ธนาคารมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยตระหนักว่าการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยจรรโลงชื่อเสียงและเกื้อหนุนกิจการของธนาคาร จึงได้กำหนดนโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบเพื่อใช้เป็นแนวทางให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับต้องถือปฏิบัติ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

 ​

ขอบเขตและแนวทางปฏิบัติ

ธนาคารให้ความสำคัญในการป้องกันมิให้เกิดการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่นในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

 1. สินบนและสิ่งจูงใจ
  ห้ามให้หรือรับสินบน สิ่งจูงใจและค่าอำนวยความสะดวกในรูปแบบใดๆ ทั้งสิ้นที่อาจนำไปสู่การหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ และห้ามมอบหมายให้ผู้อื่นให้หรือรับสินบน สิ่งจูงใจและค่าอำนวยความสะดวกแทนตนเอง
 2. ของขวัญและผลประโยชน์
  ห้ามให้หรือรับของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจให้เกิดการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรืออาจทำให้เกิดการยินยอมผ่อนปรนในข้อตกลงทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสม และให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณของพนักงาน
 3. การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุน
  การบริจาคเพื่อการกุศลและการใ​ห้เงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม
 4. กิจกรรมและการมีส่วนร่วมทางการเมือง
  ธนาคารจะไม่นำเงินทุนหรือทรัพยากรของธนาคารไปใช้สนับสนุนทางการเมืองให้แก่ผู้ลงสมัครแข่งขันเป็นนักการเมือง หรือพรรคการเมืองใดเพื่อการรณรงค์ทางการเมืองหรือการดำเนินกิจกรรมทางการเมือง ยกเว้นการให้ความสนับสนุนนั้นได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสนับสนุนประชาธิปไตยโดยรวม โดยต้องได้รับอนุมัติจากธนาคารก่อนการดำเนินการ

 

การบริหารความเสี่ยง

ธนาคารจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถป้องกันหรือควบคุมความเสี่ยงดังกล่าวได้ โดยกำหนดให้มีการระบุ การประเมิน การควบคุมและติดตาม และการรายงานความเสี่ยงเกี่ยวกับการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบตามนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ธนาคารกำหนด

 

การควบคุมภายใน

ธนาคารจัดให้มีการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของธนาคารและวัฒนธรรมการควบคุมที่ดี โดยมีการประเมินความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ กำหนดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิผลและแบ่งแยกหน้าที่การทำงานที่เหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีระบบสารสนเทศที่เพียงพอน่าเชื่อถือ และติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ

 

การบริหารทรัพยากรบุคคล การสื่อสาร และการฝึกอบรม

ธนาคารให้ความสำคัญในการคัดเลือกและการจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิผล และป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีการสื่อสาร ให้ความรู้ และฝึกอบรมเกี่ยวกับนโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอเพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจและปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

ประเภท