​การรายงานการละเมิดจรรยาบรรณของพนักงาน

ธนาคารจะปฏิบัติอย่างจริงจังต่อพนักงานที่ละเมิดจรรยาบรรณ หรือยินยอมให้มีการละเมิด​จรรยาบรรณ และอาจส่งผลให้เกิดการลงโทษทางวินัย ซึ่งอาจมีโทษถึงขั้นให้พ้นจากการเป็นพนักงาน ดังนั้น ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่ธนาคารกำหนดอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ผู้บังคับบัญชาหรือพนักงานต้องรายงานให้ฝ่ายกำกับ การปฏิบัติงานหรือผู้บังคับบัญชาทราบทันทีเมื่อเกิดการละเมิดหรือสงสัยว่าอาจจะเกิดการละเมิดจรรยาบรรณฉบับนี้ และให้ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงานรายงานการละเมิดจรรยาบรรณดังกล่าวต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2564 มีการละเมิดจรรยาบรรณที่สำคัญรวม 23 เรื่อง ประกอบด้วย การประพฤติมิชอบ 22 เรื่อง และการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 1 เรื่อง ซึ่งธนาคารมีการกำหนดแนวทางจัดการแต่ละเรื่องเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งมีการยกระดับระบบการบริหารและจัดการความเสี่ยง การทบทวนกระบวนการควบคุมภายใน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การยกระดับการพิสูจน์ตัวตนลูกค้าสำหรับธุรกรรมสำคัญ การตรวจติดตามธุรกรรมต้องสงสัยผ่านระบบซึ่งมีการพัฒนาให้ครอบคลุมความเสี่ยงรูปแบบใหม่อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น นอกจากนี้ ธนาคารได้พิจารณาและดำเนินการลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามเกณฑ์ของธนาคาร โดยดำเนินการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร หักค่าจ้างพนักงาน และลงโทษด้วยการเลิกจ้าง ตามแต่กรณี นอกจากนี้ ไม่ปรากฏว่ามีข้อร้องเรียนเรื่องพฤติกรรมต่อต้านการแข่งขันทางการค้าแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ธนาคารยังให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้กำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลถือเป็นการฝ่าฝืนคำสั่ง และ / หรือ ระเบียบของธนาคาร ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการลงโทษทางวินัยตามที่ธนาคารกำหนด ตั้งแต่การภาคทัณฑ์ การหักค่าจ้าง การลดตำแหน่งและ / หรือการลดเงินเดือน จนถึงการพ้นจากการเป็นพนักงาน ตามสมควรแต่กรณี โดยในปี 2564 ธนาคารไม่มีข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดข้อมูลความเป็นส่วนตัวของลูกค้าอย่างมีนัยสำคัญ