สัมพันธภาพกับคู่ค้า

          ​เราจะปฏิบัติต่อคู่ค้าตามเงื่อนไขการค้า และปฏิบัติตามสัญญา มีการประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี และไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต​​