​​ความครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูลของธนาคาร

          ข้อมูลการประกอบธุรกิจของธนาคารต้องได้รับการจัดทำจากรายงานที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ องค์กรของรัฐ และหน่วยงานอื่น ๆ

          ดังนั้น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคารต้องมีความถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง และเนื้อหาสาระครบถ้วนสมบูรณ์ โดยไม่มีข้อจำกัดใด ๆ ทั้งสิ้น ความถูกต้องของข้อมูล หมายความถึงความถูกต้องทั้งในส่วนของเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรและความถูกต้องตามจรรยาบรรณ

          ธนาคารไม่อนุญาตการทำธุรกรรมทางการเงินที่ปกปิดซ่อนเร้น โดยใช้วิธีการใช้นามแฝง หรือกระทำรายการผ่านบัญชีของบุคคลที่สาม

          ​พนักงานมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลด้วยความซื่อสัตย์ ตรงตามวัตถุประสงค์และตามความเป็นจริง อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานที่เข้าข่ายเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือผิดจรรยาบรรณโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ การกระทำดังกล่าวนั้น ไม่สามารถนำมาเป็นข้ออ้างในการทำให้ข้อมูลของธนาคารผิดพลาดหรือบิดเบือนไป​​