​​การใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์

         พนักงานสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ที่ออกโดยลูกค้าธนาคาร หรือบริษัทจดทะเบียนอื่น และลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงหุ้นสามัญ (Stock Futures) ได้ โดยต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของผู้ออกหลักทรัพย์เหล่านั้นในการซื้อขาย และต้องไม่มีผลให้เกิดข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ และให้ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของพนักงาน พนักงานที่รับทราบข้อมูลภายในอันมีสาระสำคัญหรือมีผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์ ซึ่งข้อมูลนั้นยังไม่ได้เปิดเผยในตลาดหลักทรัพย์ ห้ามใช้ข้อมูลภายในเพื่อซื้อหรือขายหลักทรัพย์ก่อนเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อให้การซื้อขายหลักทรัพย์โปร่งใสและเป็นธรรม เนื่องจากข้อมูลภายในถือเป็นปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนใช้ในการตัดสินใจลงทุน อาทิเช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อหรือขายกิจการ การนำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด หรือข้อมูลทางการเงินอื่นๆ การเปิดเผยข้อมูลภายในของธนาคารไม่สามารถกระทำได้ หากไม่มีเหตุผลเพียงพอในทางกฎหมายและไม่ได้รับการยินยอมจากผู้มีอำนาจของธนาคาร และพนักงานที่รู้หรือมีโอกาสได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในของธนาคาร จะทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ที่ออกโดยธนาคารหรือลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงหุ้นสามัญของธนาคาร ได้เฉพาะในช่วงระยะเวลาที่กำหนด และพนักงานนั้นต้องรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อธนาคาร โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของพนักงาน พนักงานจะไม่ได้รับอนุญาตให้กู้ยืมเงินจากธนาคารเพื่อใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือการเก็งกำไร​