​​​ของขวัญแล​ะผลประโยชน์

          เพื่อดำรงรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงของธนาคารในฐานะที่เป็นธนาคารชั้นนำ ซึ่งประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้องตามกฎหมาย ธนาคารกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการรับของขวัญ การสังสรรค์รับรอง และการรับเงินรางวัล โดยห้ามรับหรือขอเรี่ยไรของขวัญ เช่น การสนับสนุนทางการเงิน (Sponsorship) การเลี้ยงรับรอง การเดินทาง การต้อนรับ การให้บริการ หรือเงินรางวัลอื่นใดจากบุคคลที่ทำธุรกิจกับธนาคาร เนื่องจากการกระทำดังกล่าว อาจทำให้เกิดการยินยอมผ่อนปรนในข้อตกลงทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสมระหว่างพนักงานกับลูกค้า โดยข้อตกลงดังกล่าวกระทำในนามธนาคาร

          ของขวัญที่อาจรับได้ไม่ควรเป็นเงินสด หรือเทียบเท่าเงินสด และต้องมีมูลค่าไม่มากนัก อาทิ ปากกา สมุดบันทึก เป็นต้น ส่วนของขวัญชิ้นใดที่มีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท (สามพันบาท) ให้พนักงานรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ สำหรับของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท (สามพันบาท) ต้องขออนุมัติผู้บังคับบัญชาก่อนที่จะตัดสินใจและรายงานให้ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงานทราบ

          ในกรณีที่บุคคลภายนอกเสนอให้ของขวัญหรือผลประโยชน์แก่เรา และของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นอยู่ในข่ายที่ต้อง ได้รับการอนุมัติก่อน แต่เราอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่อาจปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวได้ในขณะนั้น อาทิ ในการประชุมหารือกับลูกค้า เป็นต้น พนักงานอาจรับของขวัญหรือผลประโยชน์ไว้ก่อน และต้องแจ้งต่อฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน หรือผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีอำนาจอื่นๆ โดยเร็วที่สุด ของขวัญดังกล่าวจะไม่ถือว่าเป็นสมบัติของผู้นั้น และให้บริจาคของขวัญดังกล่าวให้แก่ชุมชน หน่วยงาน องค์กรสาธารณะกุศล หรือตามวิธีการที่เหมาะสม เราจะต้องสามารถแสดงเหตุผล อันสมควรในการรับของขวัญ หรือผลประโยชน์นั้นๆ ส่วนกรณีการรับผลประโยชน์อื่นๆ เช่น การสังสรรค์รับรอง เราจะต้องยืนยันได้ว่าการรับรองนั้นมิได้มีลักษณะเป็นการใช้จ่ายเงินมากเกินสมควรหรือกระทำบ่อยครั้ง จนทำให้เกิดข้อผูกมัดกับ ผู้ที่จัดการสังสรรค์รับรองนั้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน หรือผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีอำนาจอื่น เป็นผู้เก็บบันทึกเกี่ยวกับการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ ดังกล่าว​

          ธนาคารไม่ได้มีข้อห้ามในการจัดทำของขวัญที่มีตราสัญลักษณ์ธนาคาร ตราบใดที่การให้ของขวัญแก่บุคคลนั้นมีเหตุผลอันควร และสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของธนาคาร

          ห้ามการรับหรือการให้ของขวัญและผลประโยชน์อื่นใดเพื่อจูงใจให้ผู้รับยินยอมตกลงดำเนินการใด ๆ ที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งในการปฏิบัติหน้าที่ต่อลูกค้า

          ​พึงงดเว้นการให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา หรือรับของขวัญจากผู้ใต้บังคับบัญชา เว้นแต่เป็นการให้ตามจารีตประเพณี และมีมูลค่าไม่สูงเกินสมควร​