นโยบายเครดิต ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล และ
แนวปฏิบัติในการพิจารณาสินเชื่อสำหรับอุตสาหกรรมเฉพาะ


สถาบันการเงินเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของต้นทางในการสนับสนุนหรือป้องกันการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการที่อาจส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสังคม และมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ (Low-carbon Economy) เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกและลดผลกระทบเชิงลบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของธนาคาร และยังเป็นโอกาสในการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินที่ช่วยสร้างรายได้และความน่าเชื่อถือให้แก่ธนาคาร

ธนาคารตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการผล
กระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคมจากการสนับสนุนทางการเงินผ่านการให้สินเชื่อและการลงทุน จึงได้กำหนดนโยบายเครดิต ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) โดยนำปัจจัยดังกล่าวตามหลักปฏิบัติสากลมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาสินเชื่อประเภทต่างๆ ทั้ง Corporate/Project Finance รวมถึงการลงทุนในตราสารหนี้ต่างๆ กำหนดประเภทของสินเชื่อที่ธนาคารจะไม่สนับสนุน (Exclusion List) และกำหนดแนวปฏิบัติในการพิจารณาสินเชื่อสำหรับอุตสาหกรรมเฉพาะ (Sector-Specific Guidelines) รวมทั้งมีมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมแก่กลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อให้มั่นใจว่าสินเชื่อที่ธนาคารสนับสนุนจะได้รับการจัดการด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเสริมสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนในระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดผล
กระทบต่อภาพลักษณ์และการดำเนินงานของธนาคาร


ประเภทเครดิตที่มีความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ที่ธนาคารไม่ให้การสนับสนุน (Exclusion List)

ธนาคารกำหนดให้มีการพิจารณาตั้งแต่ลักษณะของผู้ขอเครดิต ประเภทธุรกิจที่ลูกค้าดำเนินการอยู่ โดยธนาคารไม่ให้การสนับสนุนการ
ขอเครดิตของประเภทธุรกิจต่างๆ (Exclusion List) ดังนี้

 • ผู้ขอเครดิตที่มีข้อมูลว่าเกี่ยวข้องหรือคาดว่าจะเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน อาทิ ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย ความผิดเกี่ยวกับการพนัน ความผิด
  เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม โดยการใช้ ยึดถือหรือครอบครอง หรือกระบวนการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบ ความผิดเกี่ยวกับอาวุธ หรืออาจนำไปใช้ในการรบ หรือการสงคราม รวมถึงความผิดเกี่ยวเนื่องกับการค้ามนุษย์
 • เครดิตที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิด หรือเสี่ยงต่อการละเมิดกฎหมาย โดยครอบคลุมกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศและข้อตกลงระหว่างประเทศที่รัฐบาลได้ทำไว้ อาทิ
  • การค้าสัตว์ป่าและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่าคุ้มครองภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora: CITES)
  • การส่งออกและนำเข้ากากของเสียที่ขัดต่ออนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและการกำจัด (Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal: Basel Convention) หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  • การผลิต การใช้หรือการค้าที่เกี่ยวข้องกับเวชภัณฑ์ สารเคมี ยาฆ่าแมลง สารที่ทำลายชั้นบรรยากาศ และสารอันตรายอื่นๆ ที่อยู่ใน
   ข้อตกลงระหว่างประเทศหรือกฎหมายของประเทศที่อยู่ระหว่างการยกเลิกการใช้หรือที่ได้ยกเลิกไปแล้ว อาทิ การนำเข้าและการส่งออกสารเคมีเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงตาม
   อนุสัญญา
   รอตเตอร์ดัมว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าสำหรับสารเคมีอันตรายและสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์บางชนิดในการค้าระหว่างประเทศ (Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade) หรือสารเคมีที่ผลมลพิษตามอนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน (Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants: POPs)
  • การผลิตหรือการซื้อขายสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม สามารถทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากประเทศผู้นำเข้าสินค้าและปฏิบัติตาม
   ข้อกำหนดของพิธี
   สารคาร์ตาเฮนา
  • การผลิตที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมในสาขาวัสดุพันธุกรรมและวิศวพันธุกรรม (Genetic Materials & Genetic Engineering) ที่ไม่ผ่าน
   ข้อกำหนดอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพขององค์การสหประชาชาติ (UN Convention on Biological Diversity) และแนวปฏิบัติบอนน์ (Bonn Guidelines) หรือพิธีสารนาโกยา (Nagoya Protocol)
 • เครดิตที่ที่เกี่ยวข้องกับการทำลายหรือบุกรุกระบบนิเวศที่สำคัญ อาทิ ป่าชายเลน พื้นที่อนุรักษ์ทางธรรมชาติ
  • พื้นที่อุทยาน พื้นที่อนุรักษ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ ตามประกาศหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
  • พื้นที่แหล่งมรดกโลกขององค์การยูเนสโก (UNESCO World Heritage Sites)
  • พื้นที่อนุรักษ์ตามอนุสัญญาแรมซาร์ว่าด้วยพื้นที่ชุ่มนํ้าที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (Ramsar Convention on Wetlands)
  • พื้นที่คุ้มครองของ International Union for Conservation of Nature: IUCN (IUCN Protected Area Category) และพื้นที่ที่มีคุณค่าสูงต่อการอนุรักษ์ (High Conservation Value Area: HCV)
  • พื้นที่ชุ่มน้ำ ป่าพรุ หรือพื้นที่อื่นๆ ที่กักเก็บคาร์บอนในระดับสูง (High-Carbon Stock)
 • เครดิตที่เกี่ยวข้องกับการทำลายหรือบุกรุกพื้นที่อนุรักษ์ทางวัฒนธรรม อาทิ โบราณสถาน พื้นที่มรดกทางวัฒนธรรม
 • เครดิตที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน มีการใช้แรงงานจากการค้ามนุษย์ แรงงานที่ถูกบังคับ แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย แรงงานเด็ก หรือสภาพการทำงานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
 • เครดิตเพื่อการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่ขัดแย้งกับศีลธรรมและบรรทัดฐานทางสังคม อาทิ สถานบริการอาบ อบ นวด โรงแรมม่านรูด การค้าประเวณี การผลิตสื่ออนาจาร การพนัน สื่อที่เกี่ยวข้องกับการเหยียดผิว
 • ธุรกิจที่มีเหตุอันเชื่อว่าได้รับอนุมัติงาน อาทิ การจัดซื้อจัดจ้าง การได้รับสัมปทานหรือใบอนุญาต โดยมีการใช้อำนาจตำแหน่งทางราชการหรือการเมืองเพื่อเอื้อต่อธุรกิจ หรือการเรียกรับเงินสินบน ค่านายหน้า หรือการตอบแทนในรูปแบบต่างๆ
 • หนังสือค้ำประกันยื่นซองประกวดราคา ที่เอื้ออำนวยให้ลูกค้านำไปประมูลงานของภาครัฐ ซึ่งผู้ประมูลงานตกลงสมยอมกันเพื่อให้ผู้ประมูลรายหนึ่งรายใดเป็นผู้ชนะ
 • เครดิตที่เกี่ยวข้องกับการเก็งกำไร
 • เครดิตที่เกี่ยวข้องกับการค้าอาวุธและยุทโธปกรณ์ ที่มีการนำเข้าหรือส่งออกไปยังประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชนอาหรับลิเบีย
 • เครดิตที่ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหรือค้าอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง อาทิ
  • ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล (Anti-personal land mines)
  • ระเบิดลูกปราย (Cluster Munition)
  • อาวุธนิวเคลียร์
  • อาวุธชีวภาพและเคมี
  • อาวุธอัตโนมัติรุนแรง (Lethal Autonomous Weapons Systems: LAWS)
 • เครดิตสำหรับโครงการที่ต้องมีการดำเนินการโครงการในต่างประเทศที่อาจก่อให้ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมในวงกว้าง ที่ไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้าน
  สิ่งแวดล้อมของประเทศที่โครงการไปดำเนินการ (Host Country) รวมถึงหน่วยงานระดับประเทศที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม โดยมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล อาทิ Equator Principle, IFC Performance Standards & Environmental, Health, and Safety Guidelines (EHS Guidelines), ADB Safe Guard Policy, JBIC’s Guidelines for Confirmation of Environmental and Social Considerations, EBRD Performance Requirements - Environmental and Social Sustainability (European Standard)
 • เครดิตสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนํ้าจากเขื่อนที่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างมีนัยสำคัญที่ไม่มีมาตรการจัดการและแผนปฏิบัติงานตามแนวทาง Equator Principles และไม่มีสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศหรือสถาบันการเงินต่างประเทศที่รับในหลักการ Equator Principles เข้าร่วมสนับสนุนโครงการ
 • การยุติการสนับสนุนทางการเงินให้แก่โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินที่จะเกิดขึ้นใหม่ เว้นแต่จะมีกลยุทธ์ในการเพิ่ม หรือเปลี่ยนรูปแบบพลังงานเป็นแหล่งพลังงานคาร์บอนตํ่าอื่นๆ
 • เครดิตใดๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงในทางลบต่อธนาคาร

แนวปฏิบัติในการพิจารณาสินเชื่อสำหรับอุตสาหกรรมเฉพาะ (Sector - Specific Guidelines)

ธนาคารได้ดำเนินการพัฒนาแนวทางการพิจารณาสินเชื่อสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเฉพาะตามนัยสำคัญของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยกำหนดให้มีการพิจารณาปัจจัยด้าน ESG ในการพิจารณาเครดิตสำหรับแต่ละอุตสาหกรรมเพิ่มเติมจากปัจจัยด้านอื่นๆ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงทั้งในระดับเครดิตพอร์ตโฟลิโอและระดับธุรกรรมของธนาคารเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่จะมุ่งสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ โดยเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม


อุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า

ธนาคารสนับสนุนผู้ประกอบการ ดังนี้

 • โรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน อาทิ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม
 • โรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงอื่นๆ อาทิ ชีวมวล ขยะ ที่มีการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามความเหมาะสมของประเภทกิจการ
  มีการเปิดเผยและมีแผนการลดก๊าซเรือนกระจก มีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  มีมาตรการติดตามและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมพื้นที่โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าและชุมชนบริเวณรอบโรงไฟฟ้า

ธนาคารไม่สนับสนุน

 • ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
 • ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำจากเขื่อนที่ไม่ได้มีมาตรการจัดการและแผนปฏิบัติงานตามแนวทาง Equator Principles และไม่มีสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศหรือสถาบันการเงินต่างประเทศเข้าร่วมสนับสนุนโครงการ
 • ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าถ่านหินที่จะเกิดขึ้นใหม่ เว้นแต่จะมีกลยุทธ์ในการเพิ่ม หรือเปลี่ยนรูปแบบพลังงานเป็นแหล่งพลังงานคาร์บอนต่ำอื่นๆ

ทั้งนี้ ธนาคารจะทยอยลดเงินกู้ในโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินที่มีอยู่แล้วให้เป็นศูนย์ภายในปี 2573 (ค.ศ. 2030)


อุตสาหกรรมเหมืองแร่

ธนาคารสนับสนุนผู้ประกอบการเหมืองแร่ที่ผ่านหลักเกณฑ์มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียวของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการทำเหมืองแร่ที่จำกัดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรแร่อย่างยั่งยืน ไม่มีการบังคับใช้แรงงานเด็กโดยที่บุคคลนั้นไม่ได้เสนอตนโดยสมัครใจ มีการดำเนินการเพื่อลดผลกระทบจากเสียงและความสั่นสะเทือน ลดผลกระทบคุณภาพของน้ำ และลดผลกระทบคุณภาพของอากาศที่ป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย โดยต้องมีระบบการขนส่ง การเก็บกวาดฝุ่นละอองบริเวณเส้นทางลำเลียง รวมทั้งระบบจัดเก็บที่ดี

ธนาคารไม่สนับสนุนผู้ประกอบการเหมืองแร่ที่มีลักษณะดังนี้

 • ทำเหมืองแร่ใยหิน (Asbestos) รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหรือการค้าแร่ใยหินที่ไม่ได้ฝังตัวอยู่ในวัสดุอื่น (Unbounded Asbestos Fibers)
 • ทำเหมืองที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อทรัพยากรน้ำ ทั้งทางแหล่งน้ำและทางทะเล
 • ทำเหมืองที่มีการระเบิดเปิดหน้าภูเขา (Mountaintop Removal Mining)
 • ทำโครงการเหมืองถ่านหินใหม่และ Coal Infrastructure รวมถึงการขยายเหมืองถ่านหินเดิม
 • Corporate finance เว้นแต่ลูกค้ามีกลยุทธ์หรือเป้าหมายที่เชื่อถือได้ในการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานคาร์บอนต่ำ

ทั้งนี้ ธนาคารจะทยอยลดพอร์ตโฟลิโอให้หมดภายในปี พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030)


อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ

ธนาคารไม่สนับสนุนโครงการสำรวจขุดเจาะและผลิตจากแหล่งพลังงานนอกรูปแบบ (Unconventional Resources) เช่น ทรายน้ำมัน (Tar sands) ก๊าซธรรมชาติและน้ำมันจากหินดินดาน (Shale oil & gas) และแหล่งพลังงานในอาร์คติก (Arctic oil & gas)


อุตสาหกรรมการเกษตร

ธุรกิจการเกษตร

ธนาคารไม่สนับสนุน ดังนี้

 • ผู้ประกอบการที่มีการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่า หรือมีการเผาพื้นที่หลังการเก็บเกี่ยว โดยต้องมีการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ที่ดินประกอบการพิจารณาเครดิต
 • ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับการล่าสัตว์ ดักสัตว์ การเก็บหาของป่า เผาถ่านในป่า ผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดูก เขา และงา รวมทั้งสัตว์และพืชตามอนุสัญญา
  ไซเตส (อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าใกล้สูญพันธุ์ (CITES)

ธุรกิจการเลี้ยงสัตว์

การเลี้ยงสัตว์ (ไม่รวมสัตว์น้ำ)

ธนาคารสนับสนุนผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ (ไม่รวมสัตว์น้ำ) ดังนี้

 • มีที่ตั้งฟาร์มอยู่ห่างไกลจากชุมชน และมีระบบการจัดการของเสียที่ดี โดยเน้นสนับสนุนฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่มีระบบการผลิตแก๊สชีวภาพ (Biogas) เพื่อบำบัดน้ำเสียและลดปัญหาด้านกลิ่น
 • ได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ หรือมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (Good Agricultural Practice: GAP) ตามที่
  กรมปศุสัตว์หรือหน่วยงานอื่นที่ทางกรมปศุสัตว์ให้การรับรอง

การเลี้ยงสัตว์น้ำ

ธนาคารสนับสนุนผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีการบริหารจัดการ ดังนี้

 • มีการบริหารจัดการฟาร์มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน
 • มีระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้ำตามมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Good Aquaculture Practice: GAP) ที่ดี ตามแนวทางจัดการ
  สิ่งแวดล้อมเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน (Code of Conduct : CoC) จากกรมประมง และเป็นไปตามมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน Aquaculture Stewardship Council (ASC)*
  (*Aquaculture Stewardship Council (ASC) คือ มาตรฐานการรับรองอาหารทะเลจากการเพาะเลี้ยงอย่างยั่งยืน โดยสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงที่มาของอาหารทะเลได้ทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นทางจนถึงมือผู้บริโภค)

ธุรกิจปาล์มน้ำมัน

 • ธนาคารสนับสนุนให้ผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน รวมถึง supply chain ที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงสกัด โรงกลั่น และผู้ค้าปฏิบัติตามมาตรฐานการผลิตปาล์มอย่างยั่งยืน (Roundtable for Sustainable Palm Oil : RSPO)* กรณียังไม่ผ่านมาตรฐาน ควรมีแผนดำเนินการเพื่อให้ได้รับการรับรอง RSPO ในอนาคต
  (*Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO) ครอบคลุมตั้งแต่การปลูก พื้นที่ปลูกต้องไม่เป็นการทำลายป่า ทำลายสิ่งแวดล้อม กระบวนการผลิต แปรรูปต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ใช้แรงงานผิดกฎหมาย และมีความรับผิดชอบต่อลูกจ้างและชุมชน)
 • ธนาคารไม่สนับสนุนการปลูกปาล์มที่มีการตัดไม้ทำลายป่า

ธุรกิจประมง

 • ธนาคารสนับสนุนผู้ประกอบการที่มีการทำประมงอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานการประมงสากลของสำนักงานคณะกรรมการรับรองมาตรฐานสินค้าประมง (Marine Stewardship Council: MSC) และต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน
 • ธนาคารไม่สนับสนุนผู้ประกอบการประมงทางทะเลที่ไม่มีการดำเนินการตามกฎหมาย ไม่มีการรายงานและการควบคุม (Unregulated Fishing: IUU Fishing) หรือมีการใช้เครื่องมือจับสัตว์น้ำที่ผิดกฎหมาย การจับสัตว์สงวน หรือสัตว์ที่ขึ้นบัญชีตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora: CITES)

ธุรกิจป่าไม้และธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่นำผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ไปใช้ เช่น การทำเยื่อกระดาษ printing ผลิตภัณฑ์กระดาษ

ธนาคารสนับสนุนผู้ประกอบการที่ทำป่าไม้อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดขององค์กรด้านป่าไม้ เช่น

 • Forest Stewardship Council (FSC) หรือ Program for the Endorsement of Forest Certification Scheme (PEFC)
 • มาตรฐานขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ISO 14061 SUSTAINABLE FOREST MANAGEMENT SYSTEM : SPECIFICATION DOCUMENT (SFM)
 • มาตรฐานการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน FM : Forest Management Standard (มอก. 14061)
 • มาตรฐานห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ (Chain of Custody: CoC) มอก. 2861

อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป อาหาร เครื่องดื่ม

ธนาคารสนับสนุนผู้ประกอบการที่มีการจัดการ ดังนี้

 • มีการจัดหาวัตถุดิบโดยคำนึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและเป็นไปตามมาตรฐานที่ยอมรับในอุตสาหกรรม
 • มีมาตรฐานการบำบัดน้ำเสีย การกำจัดของเสีย และกลิ่นอย่างถูกต้องตามกฎหมายกำหนด
 • ปฏิบัติตามมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่องการปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงฆ่าสัตว์ และมีการดําเนินงานเกี่ยวกับโรงฆ่าสัตว์ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • มีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล เช่น มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และระบบด้านความปลอดภัยและชีวอนามัย (ISO 45001) ตลอดจนมีมาตรการด้านแรงงานขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด
 • ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันปาล์มทั้งห่วงโซ่คุณค่า ได้แก่ ผู้ปลูก ผู้ค้า โรงสกัด และโรงกลั่น ที่ปฏิบัติตามมาตรฐานการผลิตปาล์มน้ำมัน
  อย่างยั่งยืน (Roundtable for Sustainable Palm Oil: RSPO)
 • ธุรกิจแปรรูปอาหารทะเลส่งออกที่ผ่านมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืนที่เป็นที่ยอมรับในประเทศผู้นำเข้า เช่น Aquaculture Stewardship Council (ASC)

ธนาคารไม่สนับสนุนผู้ประกอบการที่รับซื้อสินค้าเกษตรที่มีการปลูกในพื้นที่บุกรุกป่า หรือการเผาเพื่อการเตรียมพื้นที่ปลูก


อุตสาหกรรมเคมี ฟอกหนัง ฟอกย้อม
และการผลิตอื่นๆ

ธนาคารสนับสนุนผู้ประกอบการที่มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยควรผ่านมาตรฐานระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 และมีมาตรฐานอุตสาหกรรมด้านความปลอดภัยและชีวอนามัย โดยควรผ่านมาตรฐานระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 ตลอดจนมีมาตรการด้านแรงงานขั้นต่ำตามที่กฎหมายระบุ

ธนาคารไม่สนับสนุน

 • การใช้สารทำความเย็นประเภท CFC (R11 และ R12) (Chlorofluorocarbon)
 • ลูกค้าที่ใช้สาร HCFC (R22) (Hydro Chlorofluorocarbon) เป็นสารทำความเย็น ต้องมีแผนในการลดการใช้

อุตสาหกรรมโรงถลุง / หลอมแร่ โลหะและอโลหะ

ธนาคารสนับสนุนผู้ประกอบการที่มีการจัดการ ดังนี้

 • มีการจัดการสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว โดยมีการจัดการเศษโลหะอย่างยั่งยืน และนำกลับมาผลิตในรูปแบบใหม่ที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
 • มีการจัดการมลพิษทางอากาศจากกระบวนการผลิต อาทิ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) รวมถึงมลพิษอื่นๆ เช่น ความร้อน เสียง การสั่นสะเทือน เป็นต้น
 • มีแผนที่จะดำเนินการหรือได้รับการรับรองตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 มาตรฐานแรงงานว่าด้วยความรับผิดชอบทางสังคม SA 8000

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์

ธนาคารส่งเสริมการก่อสร้าง การปรับปรุงอาคาร ให้ได้มาตรฐานอาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น LEED TREES เป็นต้น

สำหรับโครงการบ้านแนวราบ ธนาคารเน้นสนับสนุนโครงการบ้านประหยัดพลังงานที่มีการออกแบบและแนวทางการใช้วัสดุและระบบโครงสร้างของบ้านตามหลักการของบ้านอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน หรือพัฒนาโครงการบ้านเบอร์ 5 ตามหลักการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน


ประเภท