นโยบายเครดิต ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล และ
แนวปฏิบัติในการพิจารณาสินเชื่อสำหรับอุตสาหกรรมเฉพาะ


สถาบันการเงินเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของต้นทางในการสนับสนุนหรือป้องกันการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการที่อาจส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสังคม และมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ (Low-carbon Economy) เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกและลดผลกระทบเชิงลบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของธนาคาร และยังเป็นโอกาสในการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินที่ช่วยสร้างรายได้และความน่าเชื่อถือให้แก่ธนาคาร

ธนาคารตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการผล
กระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคมจากการสนับสนุนทางการเงินผ่านการให้สินเชื่อและการลงทุน จึงได้กำหนดนโยบายเครดิต ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) โดยนำปัจจัยดังกล่าวตามหลักปฏิบัติสากลมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาสินเชื่อประเภทต่างๆ ทั้ง Corporate/Project Finance รวมถึงการลงทุนในตราสารหนี้ต่างๆ กำหนดประเภทของสินเชื่อที่ธนาคารจะไม่สนับสนุน (Exclusion List) และกำหนดแนวปฏิบัติในการพิจารณาสินเชื่อสำหรับอุตสาหกรรมเฉพาะ (Sector-Specific Guidelines) รวมทั้งมีมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมแก่กลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อให้มั่นใจว่าสินเชื่อที่ธนาคารสนับสนุนจะได้รับการจัดการด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเสริมสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนในระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดผล
กระทบต่อภาพลักษณ์และการดำเนินงานของธนาคาร


ประเภทเครดิตที่มีความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ที่ธนาคารไม่ให้การสนับสนุน (Exclusion List)

ธนาคารกำหนดให้มีการพิจารณาตั้งแต่ลักษณะของผู้ขอเครดิต ประเภทธุรกิจที่ลูกค้าดำเนินการอยู่ โดยธนาคารไม่ให้การสนับสนุนการ
ขอเครดิตของประเภทธุรกิจต่างๆ (Exclusion List) ดังนี้

 • ผู้ขอเครดิตที่มีข้อมูลว่าเกี่ยวข้องหรือคาดว่าจะเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน อาทิ ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย ความผิดเกี่ยวกับการพนัน ความผิด
  เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม โดยการใช้ ยึดถือหรือครอบครอง หรือกระบวนการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบ ความผิดเกี่ยวกับอาวุธ หรืออาจนำไปใช้ในการรบ หรือการสงคราม รวมถึงความผิดเกี่ยวเนื่องกับการค้ามนุษย์
 • เครดิตที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิด หรือเสี่ยงต่อการละเมิดกฎหมาย โดยครอบคลุมกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศและข้อตกลงระหว่างประเทศที่รัฐบาลได้ทำไว้ อาทิ
  • การค้าสัตว์ป่าและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่าคุ้มครองภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora: CITES)
  • การส่งออกและนำเข้ากากของเสียที่ขัดต่ออนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและการกำจัด (Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal: Basel Convention) หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  • การผลิต การใช้หรือการค้าที่เกี่ยวข้องกับเวชภัณฑ์ สารเคมี ยาฆ่าแมลง สารที่ทำลายชั้นบรรยากาศ และสารอันตรายอื่นๆ ที่อยู่ใน
   ข้อตกลงระหว่างประเทศหรือกฎหมายของประเทศที่อยู่ระหว่างการยกเลิกการใช้หรือที่ได้ยกเลิกไปแล้ว อาทิ การนำเข้าและการส่งออกสารเคมีเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงตาม
   อนุสัญญา
   รอตเตอร์ดัมว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าสำหรับสารเคมีอันตรายและสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์บางชนิดในการค้าระหว่างประเทศ (Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade) หรือสารเคมีที่ผลมลพิษตามอนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน (Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants: POPs)
 • เครดิตที่ที่เกี่ยวข้องกับการทำลายหรือบุกรุกระบบนิเวศที่สำคัญ อาทิ ป่าชายเลน พื้นที่อนุรักษ์ทางธรรมชาติ
  • พื้นที่อุทยาน พื้นที่อนุรักษ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ ตามประกาศหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
  • พื้นที่แหล่งมรดกโลกขององค์การยูเนสโก (UNESCO World Heritage Sites)
  • พื้นที่อนุรักษ์ตามอนุสัญญาแรมซาร์ว่าด้วยพื้นที่ชุ่มนํ้าที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (Ramsar Convention on Wetlands)
  • พื้นที่คุ้มครองของ International Union for Conservation of Nature: IUCN (IUCN Protected Area Category) และพื้นที่ที่มีคุณค่าสูงต่อการอนุรักษ์ (High Conservation Value Area: HCV)
 • เครดิตที่เกี่ยวข้องกับการทำลายหรือบุกรุกพื้นที่อนุรักษ์ทางวัฒนธรรม อาทิ โบราณสถาน พื้นที่มรดกทางวัฒนธรรม
 • เครดิตที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน มีการใช้แรงงานจากการค้ามนุษย์ แรงงานที่ถูกบังคับ แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย แรงงานเด็ก หรือสภาพการทำงานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
 • เครดิตเพื่อการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่ขัดแย้งกับศีลธรรมและบรรทัดฐานทางสังคม อาทิ สถานบริการอาบ อบ นวด โรงแรมม่านรูด การค้าประเวณี การผลิตสื่ออนาจาร การพนัน สื่อที่เกี่ยวข้องกับการเหยียดผิว
 • ธุรกิจที่มีเหตุอันเชื่อว่าได้รับอนุมัติงาน อาทิ การจัดซื้อจัดจ้าง การได้รับสัมปทานหรือใบอนุญาต โดยมีการใช้อำนาจตำแหน่งทางราชการหรือการเมืองเพื่อเอื้อต่อธุรกิจ หรือการเรียกรับเงินสินบน ค่านายหน้า หรือการตอบแทนในรูปแบบต่างๆ
 • หนังสือค้ำประกันยื่นซองประกวดราคา ที่เอื้ออำนวยให้ลูกค้านำไปประมูลงานของภาครัฐ ซึ่งผู้ประมูลงานตกลงสมยอมกันเพื่อให้ผู้ประมูลรายหนึ่งรายใดเป็นผู้ชนะ
 • เครดิตที่เกี่ยวข้องกับการเก็งกำไร
 • เครดิตที่เกี่ยวข้องกับการค้าอาวุธและยุทโธปกรณ์ ที่มีการนำเข้าหรือส่งออกไปยังประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชนอาหรับลิเบีย
 • เครดิตที่ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหรือค้าอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง อาทิ
  • ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล (Anti-personal land mines)
  • ระเบิดลูกปราย (Cluster Munition)
  • อาวุธนิวเคลียร์
  • อาวุธชีวภาพและเคมี
 • เครดิตสำหรับโครงการที่ต้องมีการดำเนินการโครงการในต่างประเทศที่อาจก่อให้ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมในวงกว้าง ที่ไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้าน
  สิ่งแวดล้อมของประเทศที่โครงการไปดำเนินการ (Host Country) รวมถึงหน่วยงานระดับประเทศที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม โดยมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล อาทิ Equator Principle, IFC Performance Standards & Environmental, Health, and Safety Guidelines (EHS Guidelines), ADB Safe Guard Policy, JBIC’s Guidelines for Confirmation of Environmental and Social Considerations, EBRD Performance Requirements - Environmental and Social Sustainability (European Standard)
 • เครดิตสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนํ้าจากเขื่อนที่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างมีนัยสำคัญที่ไม่มีมาตรการจัดการและแผนปฏิบัติงานตามแนวทาง Equator Principles และไม่มีสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศหรือสถาบันการเงินต่างประเทศที่รับในหลักการ Equator Principles เข้าร่วมสนับสนุนโครงการ
 • การยุติการสนับสนุนทางการเงินให้แก่โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินที่จะเกิดขึ้นใหม่
 • เครดิตใดๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงในทางลบต่อธนาคาร

แนวปฏิบัติในการพิจารณาสินเชื่อสำหรับอุตสาหกรรมเฉพาะ (Sector - Specific Guidelines)

ธนาคารได้ดำเนินการพัฒนาแนวทางการพิจารณาสินเชื่อสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเฉพาะตามนัยสำคัญของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยกำหนดให้มีการพิจารณาปัจจัยด้าน ESG ในการพิจารณาเครดิตสำหรับแต่ละอุตสาหกรรมเพิ่มเติมจากปัจจัยด้านอื่นๆ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงทั้งในระดับเครดิตพอร์ตโฟลิโอและระดับธุรกรรมของธนาคารเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่จะมุ่งสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ โดยเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม นอกจากนี้ ธนาคารจะเน้นให้การสนับสนุนธุรกิจที่คำนึงถึงสิทธิแรงงานตามแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices: GLP) และมีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล


อุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า

ธนาคารสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน โดยกรณีที่ธนาคารมีการสนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้าในต่างประเทศที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในวงกว้าง ผู้ดำเนินโครงการจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของประเทศนั้นๆ (Host Country) รวมถึงปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรฐานสากลด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ได้รับการยอมรับ นอกจากนี้ ธนาคารจะพิจารณาให้การสนับสนุนทางการเงินแก่โครงการที่มีสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ หรือสถาบันการเงินที่เข้าร่วมรับหลักการหรือมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ธนาคารไม่สนับสนุนสินเชื่อใหม่ให้กับโรงไฟฟ้า ดังนี้

 • โรงไฟฟ้านิวเคลียร์
 • โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำจากเขื่อนที่ไม่ได้มีมาตรการจัดการและแผนปฏิบัติงานตามแนวทาง Equator Principles และไม่มีสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศหรือสถาบันการเงินต่างประเทศเข้าร่วมสนับสนุนโครงการ
 • โรงไฟฟ้าถ่านหินที่จะเกิดขึ้นใหม่ ทั้งนี้ ธนาคารจะทยอยลดเงินกู้ในโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินที่มีอยู่แล้วให้เป็นศูนย์ภายในปี 2573

ธนาคารเน้นสนับสนุนสินเชื่อให้กับโรงไฟฟ้า ดังนี้

 • โรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน อาทิ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม
 • โรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงอื่นๆ อาทิ ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ ขยะ ที่มีการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตามความเหมาะสมของประเภทกิจการ
  มีการเปิดเผยและมีแผนการลดก๊าซเรือนกระจก มีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  มีมาตรการติดตามและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมพื้นที่โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าและชุมชนบริเวณรอบโรงไฟฟ้า

อุตสาหกรรมเหมืองแร่

ธนาคารสนับสนุนผู้ประกอบการเหมืองแร่ที่ผ่านหลักเกณฑ์มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียวของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการทำเหมืองแร่ที่จำกัดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรแร่อย่างยั่งยืน ไม่มีการบังคับใช้แรงงานเด็กโดยที่บุคคลนั้นไม่ได้เสนอตนโดยสมัครใจ มีการดำเนินการเพื่อลดผลกระทบจากเสียงและความสั่นสะเทือน ลดผลกระทบคุณภาพของน้ำ และลดผลกระทบคุณภาพของอากาศที่ป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย โดยต้องมีระบบการขนส่ง การเก็บกวาดฝุ่นละอองบริเวณเส้นทางลำเลียง รวมทั้งระบบจัดเก็บที่ดี

ธนาคารไม่สนับสนุนผู้ประกอบการเหมืองแร่ที่มีลักษณะดังนี้

 • การทำเหมืองแร่ใยหิน (Asbestos) รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหรือการค้าแร่ใยหินที่ไม่ได้ฝังตัวอยู่ในวัสดุอื่น (Unbounded Asbestos Fibers)
 • การทำเหมืองที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อทรัพยากรน้ำ ทั้งทางแหล่งน้ำและทางทะเล
 • การทำเหมืองที่มีการระเบิดเปิดหน้าภูเขา (Mountaintop Removal Mining)
 • การทำเหมืองในพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า
 • การทำเหมืองที่มีพื้นที่อยู่ใกล้แหล่งมรดกโลกขององค์การยูเนสโก
 • การทำเหมืองที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อทรัพยากรน้ำ ทั้งทางแหล่งน้ำและทางทะเล
 • การทำเหมืองอยู่ในพื้นที่ขัดแย้ง (ชายแดนติดเพื่อนบ้าน พื้นที่การสู้รบ)
 • การทำโครงการเหมืองถ่านหินชนิดเชื้อเพลิงให้ความร้อนใหม่ (Thermal Coal) และ Coal Infrastructure รวมถึงการขยายเหมืองถ่านหินชนิดเชื้อเพลิงให้ความร้อนเดิม
 • การให้สินเชื่อเชิงพาณิชย์ (Corporate Finance) กับ Coal Infrastructure สำหรับถ่านหินชนิดเชื้อเพลิงให้ความร้อน (Thermal Coal)
 • การให้สินเชื่อเชิงพาณิชย์กับเหมืองถ่านหินชนิดเชื้อเพลิงให้ความร้อน (Thermal Coal) เว้นแต่ลูกค้ามีกลยุทธ์หรือเป้าหมายที่เชื่อถือได้ในการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานคาร์บอนต่ำ

ทั้งนี้ ธนาคารจะทยอยลดพอร์ตโฟลิโอของการให้สินเชื่อเหมืองถ่านหินให้หมดภายในปี 2573


อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ

ธนาคารจะเน้นการสนับสนุนธุรกิจที่มีการตั้งเป้าหมายและเปิดเผยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งมีแนวทางในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซมีส่วนสำคัญในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเข้าสู่ระบบนิเวศ

 • ธนาคารไม่สนับสนุนโครงการสำรวจขุดเจาะและผลิตจากแหล่งพลังงานนอกรูปแบบ (Unconventional Oil & Gas) เช่น ทรายน้ำมัน (Tar Sands) ก๊าซธรรมชาติและน้ำมันจากหินดินดาน (Shale Oil & Gas) แหล่งพลังงานในอาร์คติก (Arctic Oil & Gas) แหล่งพลังงานน้ำลึก Ultra-Deep-Water (UDW) และก๊าซธรรมชาติ เหลวจากแหล่งพลังงานนอกรูปแบบ (Unconventional Extraction Liquefied Natural Gas) รวมทั้งการสร้างท่อเพื่อขนส่งน้ำมันเหล่านี้

ธนาคารเน้นสนับสนุนสินเชื่อให้กับธุรกิจที่มีลักษณะ ดังนี้

 • มีการตั้งเป้าในการลดการเผาก๊าซทิ้งทั้งสินทรัพย์เดิมและใหม่ เพื่อให้มีกรอบระยะเวลาในการลดก๊าซเผาทิ้ง
 • มีแผนติดตามหรือลดการปล่อยก๊าซมีเทนทั้ง Upstream Assets เดิมและโครงการใหม่
 • มีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและขจัดมลพิษที่เกิดจากน้ำมัน มีแผนและมีการทดสอบความพร้อมในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินกรณีน้ำมันหกล้นรั่วไหล (Oil Spill)

อุตสาหกรรมเกษตร เกษตรแปรรูปและอาหารและธุรกิจอื่นๆ ที่ใช้สินค้าเกษตรเป็นวัตถุดิบ

การทำการเกษตร ประมง ป่าไม้ เป็นกิจกรรมที่มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการนำผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปต่อ ซึ่งธนาคารให้ความระมัดระวังในการปล่อยเครดิตที่อาจมีความเสี่ยงและก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) การปล่อยมลพิษ อาทิ มลพิษทางอากาศ ทางกลิ่น ทางน้ำ ตลอดจนการปล่อยของเสียสู่ภายนอกกิจการซึ่งมีผลต่อชุมชน การปล่อยก๊าซเรือนกระจก อาทิ การเลี้ยงสัตว์ มีการปล่อยก๊าซมีเทน การปลูกพืชที่ใช้ปุ๋ยเคมีที่ปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์

ธนาคารไม่สนับสนุนสินเชื่อให้กับธุรกิจ ดังนี้

 • ธุรกิจที่เป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ตั้งโครงการอยู่บนพื้นที่อ่อนไหว โดยพิจารณาตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต ไปจนถึงการจำหน่ายสินค้า ดังนี้
  • พื้นที่ที่เป็นแหล่งมรดกโลกขององค์การยูเนสโก (UNESCO World Heritage Sites)
  • พื้นที่ลุ่มน้ำ
  • พื้นที่ป่าอนุรักษ์
  • พื้นที่อุทยาน พื้นที่อนุรักษ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ ตามประกาศของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
  • พื้นที่ชุ่มน้ำตามอนุสัญญาแรมซาร์ว่าด้วยพื้นที่ชุ่มนํ้าที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (Wetlands Registered by Ramsar Convention)
  • พื้นที่ชุ่มน้ำ ป่าพรุ หรือพื้นที่อื่นๆ ที่กักเก็บคาร์บอนในระดับสูง (High-carbon Stock)
  • พื้นที่คุ้มครองของ IUCN (IUCN Protected Area Category)
  • พื้นที่ที่มีคุณค่าสูงต่อการอนุรักษ์ (High Conservation Value Area : HCV)
 • การปลูกพืชที่มีการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่า หรือมีการเผาพื้นที่หลังการเก็บเกี่ยว โดยต้องมีการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ที่ดินประกอบการพิจารณาสินเชื่อ
 • การใช้ประโยชน์บนที่ดินซึ่งได้มาอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
 • การใช้ประโยชน์บนที่ดินที่ยังมีข้อพิพาทหรือความขัดแย้ง ที่ยังไม่ได้มีการแก้ไขข้อพิพาทหรือความขัดแย้ง โดยผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยสมัครใจล่วงหน้า (Free, Prior, and Informed Consent : FPIC) ก่อนเข้าใช้พื้นที่
 • ธุรกิจที่รับซื้อสินค้าเกษตรที่มีการปลูกในพื้นที่บุกรุกป่า หรือการเผาเพื่อการเตรียมพื้นที่ปลูก เช่น การเผาป่าเพื่อปลูกข้าวโพด การเผาอ้อยในการเก็บเกี่ยวผลผลิต เป็นต้น
 • ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการล่าสัตว์ การดักสัตว์ การเก็บหาของป่า การเผาถ่านในป่า ผลิตภัณฑ์จากกระดูก เขาและงา รวมทั้งสัตว์และพืชตามอนุสัญญาไซเตส (อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าใกล้สูญพันธุ์ (CITES)) เนื่องจากเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • ธุรกิจโรงชำแหละที่มีการทารุณสัตว์
 • ธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือชุมชนอย่างมีนัยสำคัญ โดยไม่มีมาตรการป้องกันหรือจัดการผลกระทบอย่างเหมาะสม
 • การใช้แรงงานแบบผิดกฎหมาย

ธนาคารเน้นสนับสนุนสินเชื่อให้กับธุรกิจที่มีลักษณะ ดังนี้

 • มีการจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืน
 • คำนึงถึงสิทธิแรงงานและมีมาตรการด้านแรงงานขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด
 • คำนึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ลดปริมาณการใช้น้ำหรือสามารถนำน้ำมาหมุนเวียนใช้ใหม่ได้ มีมาตรฐานการบำบัดน้ำเสีย การกำจัดของเสีย และกลิ่นอย่างถูกต้องตามกฎหมายกำหนด มีการจัดการของเสียให้สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ ลดการใช้พลังงานหรือใช้พลังงานหมุนเวียน
 • มีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล เช่น มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และระบบด้านความปลอดภัยและชีวอนามัย (ISO 45001) เป็นต้น

สำหรับบางธุรกิจที่มีความเสี่ยงที่อาจเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ธนาคารกำหนดนโยบาย / เงื่อนไขในการปล่อยสินเชื่อแต่ละอุตสาหกรรม ดังนี้

การเลี้ยงสัตว์ (ไม่รวมสัตว์น้ำ) และโรงชำแหละ

ธนาคารไม่สนับสนุนสินเชื่อให้กับธุรกิจที่มีลักษณะ ดังนี้

 • ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือชุมชน เช่น สร้างมลภาวะทางกลิ่น ก๊าซพิษจากน้ำเสีย เป็นต้น โดยที่ตั้งฟาร์มต้องอยู่ห่างไกลชุมชนเพื่อลดผลกระทบด้านมลภาวะต่อชุมชน ผ่านการทำประชาพิจารณ์จากชุมชนว่าสามารถทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ได้ และควรมีระบบการผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas) เพื่อบำบัดน้ำเสียและลดปัญหาด้านกลิ่น

ธนาคารสนับสนุนสินเชื่อให้กับธุรกิจที่มีลักษณะ ดังนี้

 • คำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว์ มีมาตรฐานการเลี้ยง การป้องกันโรค การจัดการแรงงานและของเสีย สุขอนามัยของชุมชน โดยฟาร์มได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ หรือมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (Good Agricultural Practice : GAP) ตามที่กรมปศุสัตว์ หรือหน่วยงานอื่นที่ทางกรมปศุสัตว์ให้การรับรอง
 • มีการจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืน คำนึงถึงสุขภาพสัตว์และสิทธิแรงงานตามแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labor Practice : GLP) ที่เกี่ยวข้อง
 • คำนึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ลดปริมาณการใช้น้ำหรือสามารถนำน้ำมาหมุนเวียนใช้ใหม่ได้ มีการจัดการของเสียให้สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ ลดการใช้พลังงานหรือใช้พลังงานหมุนเวียน
 • โรงชำแหละควรปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสินค้าเกษตรและ อาหารแห่งชาติเรื่อง การปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงฆ่าสัตว์ (มกอช. 9004-2547) และต้องดําเนินการเกี่ยวกับโรงฆ่าสัตว์ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การเลี้ยงสัตว์น้ำ ประมงและการแปรรูปสัตว์น้ำ

ธนาคารไม่สนับสนุนสินเชื่อให้กับธุรกิจ ดังนี้

 • การเพาะเลี้ยงกุ้งในพื้นที่ป่าชายเลน
 • ธุรกิจประมงทางทะเลที่ไม่มีการดำเนินการตามกฎหมาย ไม่มีการรายงานและการควบคุม (Unregulated Fishing: IUU Fishing) หรือมีการใช้เครื่องมือจับสัตว์น้ำที่ผิดกฎหมาย การจับสัตว์สงวน หรือสัตว์ที่ขึ้นบัญชีตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora : CITES)

ธนาคารสนับสนุนสินเชื่อให้กับธุรกิจ ดังนี้

 • ธุรกิจที่มีการบริหารจัดการฟาร์มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน
 • ธุรกิจที่มีระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้ำตามมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตามหลักการปฏิบัติมาตรฐานทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (Good Aquaculture Practice : GAP) ตามแนวทางจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน (Code of Conduct : CoC) จากกรมประมง และเป็นไปตามมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน Aquaculture Stewardship Council (ASC)*
 • ธุรกิจการทำประมงอย่างยั่งยืนและเป็นไปตามมาตรฐานการประมงสากลของสำนักงานคณะกรรมการรับรองมาตรฐานสินค้าประมง : Marine Stewardship Council (MSC)** และต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน
 • ธุรกิจที่ใช้ทรัพยากรที่มาจากการทำประมง การแปรรูปผลผลิต และการกระจายผลผลิต ตลอดห่วงโซ่อุปทานนั้น ทุกกระบวนการควรเป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง มีการจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืน มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ตลอดจนมีการใช้แรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ (Traceable)

*Aquaculture Stewardship Council (ASC) คือ มาตรฐานการรับรองอาหารทะเลจากการเพาะเลี้ยงอย่างยั่งยืน โดยสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงที่มาของอาหารทะเลได้ทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นทางจนถึงมือผู้บริโภค
**Marine Stewardship Council (MSC) คือ มาตรฐานการรับรองอาหารทะเลจากการประมงทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงที่มาของอาหารทะเลได้ทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นทางจนถึงมือผู้บริโภค

ธุรกิจปาล์มน้ำมัน

 • ธนาคารไม่สนับสนุนการปลูกปาล์มที่มีการตัดไม้ทำลายป่า
 • ธนาคารสนับสนุนให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามนโยบาย No Deforestation, No Peat, No Exploitation (NDPE)
 • ธนาคารสนับสนุนให้ผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน รวมถึงห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงสกัด โรงกลั่น และผู้ค้า เป็นต้น ปฏิบัติตามมาตรฐานการผลิตปาล์มอย่างยั่งยืน (Roundtable for Sustainable Palm Oil : RSPO) กรณียังไม่ผ่านมาตรฐาน ควรมีแผนดำเนินการเพื่อให้ได้รับการรับรอง RSPO โดยมีกรอบเวลาที่ชัดเจน

ปาไม้และธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่นำผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ไปใช้ อาทิ การทำเยื่อกระดาษ ผลิตภัณฑ์กระดาษ และสิ่งพิมพ์

 • ธนาคารไม่สนับสนุนการทำป่าไม้ที่เป็นการทำลายป่า
 • ธนาคารสนับสนุนเฉพาะการทำป่าไม้ที่ปลูกเพื่อการพาณิชย์ ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และเป็นไปตามข้อกำหนดขององค์กรด้านป่าไม้ อาทิ Forest Stewardship Council (FSC)

ธนาคารเน้นสนับสนุนธุรกิจที่ผ่านมาตรฐานด้านความยั่งยืน ดังนี้

 • ยางพารา ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยางพาราทั้งห่วงโซ่คุณค่า ได้แก่ ผู้ปลูก ผู้ค้า ผู้ผลิต ที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน การผลิตยางพาราอย่างยั่งยืน (Sustainable Natural Rubber Initiative : SNRI)
 • แปรรูปอาหารทะเล ธุรกิจแปรรูปอาหารทะเลส่งออกที่ผ่านมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน (Aquaculture Stewardship Council : ASC) และ/หรือมาตรฐานการรับรองอาหารทะเลจากการประมงทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน (Marine Stewardship Council : MSC)
 • น้ำมันปาล์ม ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันปาล์มทั้งห่วงโซ่คุณค่า ได้แก่ ผู้ปลูก ผู้ค้า โรงสกัด และโรงกลั่นที่ปฏิบัติตามมาตรฐานการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน (Roundtable for Sustainable Palm Oil : RSPO)
 • น้ำมันถั่วเหลือง ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันถั่วเหลืองทั้งห่วงโซ่คุณค่า ได้แก่ ผู้ปลูก ผู้ค้า โรงสกัด และโรงกลั่นที่ปฏิบัติตามมาตรฐานการผลิตน้ำมันถั่วเหลืองอย่างยั่งยืน (Round Table on Responsible Soy Association : RTRS)
 • น้ำตาล ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ำตาลทั้งห่วงโซ่คุณค่า ได้แก่ ผู้ปลูก ผู้ค้า ผู้ผลิต ที่ปฏิบัติตามมาตรฐานการผลิตน้ำตาลอย่างยั่งยืน (Bonsucro)
 • ข้าว ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับข้าวที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน Sustainable Rice Platform (SRP)
 • ปลาป่นและน้ำมันปลา ธุรกิจปลาป่นและน้ำมันปลาที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน การผลิตปลาป่นและน้ำมันปลาอย่างยั่งยืน International Fishmeal and Fish Oil Organization Responsible Supply (IFFO RS)
 • ไม้ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำไม้ไปใช้ประโยชน์ อาทิ ยางล้อ บรรจุภัณฑ์กระดาษ เฟอร์นิเจอร์ไม้ที่ปฏิบัติตามมาตรฐานป่าไม้หรือผลิตภัณฑ์ไม้อย่างยั่งยืน ได้แก่ Forest Stewardship Council (FSC), Program for the Endorsement of Forest Certification Scheme (PEFC), Sustainable Forest Management System : Specification Document (SFM) (ISO 14061), มาตรฐานการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (Forest Management Standard : FM) (มอก. 14061) , มาตรฐานห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ (Chain of Custody: CoC) (มอก. 2861)
 • พลังงานทดแทน ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทน อาทิ ปาล์ม มันสำปะหลัง ที่ปฏิบัติตามมาตรฐานความยั่งยืนสำหรับพลังงานทดแทน Global Bioenergy Partnership (GBEP)
 • วัสดุชีวภาพ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวัสดุชีวภาพที่ผ่านการรับรองกระบวนการผลิตที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติเพื่อความยั่งยืน Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB)
 • ธุรกิจเกษตร ได้แก่ สินค้าพืช สินค้าปศุสัตว์ และสินค้าประมง ที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน GAP, Global GAP, กรอบการประเมินความยั่งยืน Sustainability Assessment of Food and Agriculture Systems (SAFA)

อุตสาหกรรมเคมี ฟอกหนัง ฟอกย้อม
และการผลิตอื่นๆ

ธนาคารสนับสนุนธุรกิจที่มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยควรผ่านมาตรฐานระบบจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และมีมาตรฐานอุตสาหกรรมด้านความปลอดภัยและชีวอนามัย โดยควรผ่านมาตรฐานระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001) ตลอดจนมีมาตรการด้านแรงงานขั้นต่ำตามที่กฎหมายระบุ

ธนาคารไม่สนับสนุนธุรกิจ ดังนี้

 • ธุรกิจผลิตอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (Mass Destructive Weapons) เนื่องจากส่งผลกระทบทางสังคมและก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม
 • ธุรกิจผลิตเครื่องสำอางที่มีการทดลองกับสัตว์ เนื่องจากเป็นการทรมานสัตว์
 • ธุรกิจที่ใช้สารทำความเย็นประเภท CFC (R11 และ R12) (Chlorofluorocarbon)
 • ธุรกิจที่ใช้สารทำความเย็นประเภท HCFC (R22) (Hydro Chlorofluorocarbon) เว้นแต่มีแผนในการลดการใช้

ธนาคารสนับสนุนธุรกิจที่มีลักษณะ ดังนี้

 • มีการจัดการสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว โดยมีการจัดการเศษโลหะอย่างยั่งยืนและนำกลับมาผลิตในรูปแบบใหม่ที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
 • มีการจัดการมลพิษทางอากาศจากกระบวนการผลิต อาทิ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รวมถึงมลพิษอื่นๆ เช่น ความร้อน เสียง การสั่นสะเทือน เป็นต้น
 • มีแผนที่จะดำเนินการหรือได้รับการรับรองตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001) มาตรฐานแรงงานว่าด้วยความรับผิดชอบทางสังคม (SA 8000)

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์

 • ธนาคารส่งเสริมการก่อสร้าง การปรับปรุงอาคาร ให้ได้มาตรฐานอาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น LEED TREES เป็นต้น
 • สำหรับโครงการบ้านแนวราบ ธนาคารเน้นสนับสนุนโครงการบ้านประหยัดพลังงานที่มีการออกแบบและ แนวทางการใช้วัสดุและระบบโครงสร้างของบ้านตามหลักการของบ้านอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน หรือพัฒนาโครงการบ้านเบอร์ 5 ตามหลักการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
 • หากโครงการที่ขอสินเชื่อเป็นอาคาร 9 ประเภท ได้แก่ สถานศึกษา สำนักงานหรือที่ทำการ ห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า สถานบริหาร โรงมหรสพ อาคารชุมนุมคน สถานพยาบาล โรงแรม และอาคารชุด ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องทำตามเงื่อนไขของประกาศกระทรวงพลังงาน 2 ฉบับ หรือที่เรียกว่า BUILDING ENERGY CODE 2020 (BEC)

อุตสาหกรรมผลิตวัสดุก่อสร้าง

ธนาคารไม่สนับสนุนสินเชื่อให้กับธุรกิจที่มีลักษณะ ดังนี้

 • การสร้างโรงงานใหม่ที่กระบวนการผลิตใช้ถ่านหินชนิดเชื้อเพลิงให้ความร้อนใหม่ (Thermal Coal) เป็นพลังงานหลัก
 • การสร้างโรงเหล็กที่ใช้กระบวนการผลิต IF (Induction Furnace Process) ใช้วัตถุดิบที่มาจากการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ใช้วัตถุดิบที่มาจากทำลายป่าไม้ หรือใช้วัตถุดิบที่มาจากทำเหมืองที่มีการระเบิดภูเขา (Mountaintop Removal) เป็นต้น
 • กระบวนการผลิตหรือที่ตั้งของสถานการผลิตส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือชุมชน

ธนาคารสนับสนุนสินเชื่อให้กับธุรกิจที่มีลักษณะ ดังนี้

 • ได้รับมาตรฐานระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล (ISO 50001) มาตรฐานอุตสาหกรรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) มาตรฐานระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (TIS 18001 หรือ มอก. 18001) รวมทั้งมาตรฐานกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุใช้ในงานโครงสร้างอาคารของกรมโยธาธิการและผังเมือง (มยผ.) 1101 ถึง 1106 เป็นมาตรฐานว่าด้วยการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) ของวัสดุหลักที่ใช้ในงานโครงสร้างอาคารประเภทต่างๆ
 • มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตจากการใช้พลังงานหลักจากถ่านหิน มาเป็นการใช้พลังงานสะอาดทดแทน และมีการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมทั้งลดการใช้พลังงาน
 • ธุรกิจผลิตเหล็กที่ต้องการเปลี่ยนผ่านกระบวนการผลิตจาก IF เป็น Electric Arc Furnace (EAF) และธุรกิจผลิตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่ต้องการเปลี่ยนเป็นปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก
 • ใช้วัตถุดิบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการจัดหาวัตถุดิบภายใต้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) รวมทั้งวัสดุก่อสร้างที่มีส่วนช่วยในการประหยัดพลังงาน
 • คำนึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ลดปริมาณการใช้น้ำ หรือสามารถนำน้ำมาหมุนเวียนใช้ใหม่ได้ มีการจัดการของเสียให้สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ ลดการใช้พลังงานหรือใช้พลังงานหมุนเวียน
 • ผลิตภัณฑ์ได้รับฉลากเขียว (Green Label) จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน

 • ธนาคารเน้นให้การสนับสนุนสินเชื่อแก่ธุรกิจในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ผู้ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์สำหรับยานพาหนะไฟฟ้า (Electric Vehicles) รถยนต์ไฟฟ้า กิจการพัฒนาระบบอัดประจุไฟฟ้าอัจฉริยะ จักรยานยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ สามล้อไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ และรถโดยสารไฟฟ้าและรถบรรทุกไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่
 • ธนาคารระมัดระวังการสนับสนุนสินเชื่อในกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนในระบบส่งกำลัง (Powertrain) และเครื่องยนต์ (Engine) เนื่องจากมีความเสี่ยงที่การผลิตรถแบบเครื่องยนต์สันดาปภายใน (Internal Combustion Engine) จะถูกแทนที่ด้วยยานยนต์ไฟฟ้าระยะยาวในอนาคต และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนของประเทศ โดยผู้ประกอบการต้องผ่านมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เช่น Green Industry (GI), ISO 9001, ISO 45001 เป็นต้น รวมทั้งมีแผนที่มุ่งสู่การพัฒนาผ่านมาตรฐานการปล่อยมลพิษ EURO5 ได้แก่ มอก.3016-2563 และ มอก.3018-2563 ที่จะมีการบังคับใช้ในปี 2567 เป็นต้นไป

อุตสาหกรรมขนส่ง

ขนส่งทางทะเล

ธนาคารจะสนับสนุนสินเชื่อให้กับธุรกิจการเดินเรือที่มีลักษณะ ดังนี้

 • ได้มาตรฐานระดับนานาชาติของ IMO ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล (Safety of Life at Sea : SOLAS) และอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ (Maritime Regulations for Prevention of Pollution : MARPOL)
 • เรือพาณิชย์ทุกลำในการค้าระหว่างประเทศ ต้องมีใบรับรองแรงงานทางทะเลที่ออกโดย International Labor Organization (ILO) และ International Maritime Organization (IMO) โดยอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล (Maritime Labor Convention: MLC) ได้กำหนดมาตรฐานสำหรับเงื่อนไขการจ้างงานและที่พักบนเรือ ตลอดจนข้อกำหนดการจ้างงานขั้นต่ำ การรักษาพยาบาล และอื่นๆ
 • เรือพาณิชย์ของผู้ประกอบการ ต้องผ่านการตรวจสอบจาก IACS (The International Association of Classification Societies) ซึ่งเป็นองค์กรที่รับรองว่ามาตรฐานสำหรับการก่อสร้าง การปฏิบัติงาน และการบำรุงรักษาเรือที่เป็นไปตามอนุสัญญา IMO ทั้งนี้ ธนาคารสามารถตรวจสอบว่าเรือได้รับมาตรฐานต่างๆ ภายใต้อนุสัญญา IMO และได้รับการตรวจสอบจาก IACS

ทั้งนี้ ธุรกิจควรมีการตั้งเป้าหมายและแนวทางในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เนื่องจากภาคการขนส่งทางเรือมีส่วนสำคัญในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ ก๊าซซัลเฟอร์หรือกำมะถันเข้าสู่ระบบนิเวศ


ขนส่งทางอากาศ

 • ธนาคารจะสนับสนุนธุรกิจที่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่แต่ละประเทศกำหนดได้เป็นอย่างน้อย
 • ธุรกิจการบินสามารถปฏิบัติตามมาตรการที่โครงการ CORSIA กำหนดขึ้นในแต่ละประเทศ รวมถึงมีการกำหนดเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับเป้าหมายของ International Civil Aviation Organization (ICAO)
 • ธุรกิจควรมีแผนการเพิ่มสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Aviation Fuel (SAF) ซึ่งสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตลอดวัฏจักรชีวิตของเชื้อเพลิงเมื่อเทียบกับน้ำมันเจ็ทแบบดั้งเดิม

ขนส่งทางถนน

 • ธนาคารเน้นสนับสนุนธุรกิจที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน Q Mark จากกรมการขนส่งทางบกหรือสามารถปฏิบัติตามข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติตามในมาตรฐาน Q Mark และมีแผนปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพการดำเนินการตามข้อแนะนำในมาตรฐาน

อุตสาหกรรมบริการ

ธนาคารไม่สนับสนุนธุรกิจ ดังนี้

 • ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ สถานบันเทิงเริงรมย์ ธุรกิจที่ขัดแย้งกับศีลธรรมและบรรทัดฐานทางสังคม เช่น สถานบริการอาบอบนวด โรงแรมม่านรูด โคโยตี้ ผับ บาร์ ไนต์คลับ เป็นต้น
 • ธุรกิจคาสิโนหรือบ่อนการพนัน และสนามม้า เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ส่งผลกระทบทางลบต่อสังคม
 • ธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท ที่มีการบุกรุกพื้นที่ป่า ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวน ทั้งนี้ หากเข้าข่าย ต้องจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) ธนาคารสนับสนุนเฉพาะโครงการที่ผ่านการอนุมัติ EIA เท่านั้น
 • ธุรกิจบริการที่ใช้แรงงานผิดกฎหมาย แรงงานทาส แรงงานเด็ก หรือไม่มีมาตรการด้านความปลอดภัยและ อาชีวอนามัยให้กับแรงงานประเภท